728x90 AdSpace

16 de juny 2008

El DOGC, BOE... d'avui

El DOGC, BOE... d'avui 1. RESOLUCIÓ EDU/1855/2008, de 4 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni
  de col·laboració entre el Servei de Cooperació i Acció Cultural de
  l'Ambaixada de França a Espanya i el Departament d'Educació
  , en matèria d'educació i de formació professional inicial. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 2. Institut Català de les Dones.
  RESOLUCIÓ ASC/1846/2008, de 2 de juny, per la qual s'obre convocatòria
  pública per a la concessió de subvencions a entitats de dones,
  consistent en el lliurament d'equipament informàtic destinat a
  l'apropament de les entitats de dones a les tecnologies de la
  informació i la comunicació (TIC), durant l'any 2008, i se n'aproven
  les bases reguladores. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 3. RESOLUCIÓ GAP/1861/2008, de 6 de juny, per la qual es fan públiques les
  llistes provisionals de personal admès i exclòs dels ajuts del fons
  d'acció social per al personal funcionari i interí d'administració i
  tècnic i el personal laboral al servei de l'Administració de la
  Generalitat per a l'any 2007.
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 4. RESOLUCIÓ EDU/1853/2008, de 6 de juny, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 5. RESOLUCIÓ EDU/1854/2008, de 6 de juny, per la qual s'aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d'Educació. DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 6. CORRECCIÓ
  D'ERRADES a la Resolució EDU/1310/2008, de 24 d'abril, per la qual es
  dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions
  provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en
  centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de
  formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb
  efectes d'1 de setembre de 2008 i sobre els desplaçaments forçosos per
  modificació de les plantilles dels centres docents públics
  (DOGC núm. 5123, pàg. 34537, de 2.5.2008). DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 7. Universitat Politècnica de Catalunya. RESOLUCIÓ
  1771/2008, de 9 de juny, per la qual es fa publica la convocatòria de
  proves selectives per a l'accés de personal a l'escala de gestió.
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 8. Universitat de Girona.
  RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2008, per la qual es convoquen, per concurs
  oposició, proves selectives per a l'accés a l'escala d'ajudants
  d'arxius i biblioteques, especialitat d'arxius, grup A, subgrup A2, per
  proveir la plaça de tècnic de grau mitjà amb destinació a la Unitat de
  Gestió Documental, Arxiu i Registre, en torn lliure (Referència de la
  convocatòria PF-CO-6/08).
  DOGC núm. 5153 - 16/06/2008
 9. Orden ESD/1698/2008, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. (BOE 145 de 16/6/2008)

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: El DOGC, BOE... d'avui Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top