728x90 AdSpace

28 de gen. 2010

Opció per l’informe de valoració (oposicions 2010)

Opció per l’informe de valoració
 
 Aspirants que poden optar per l’informe de valoració

Els aspirants que vulguin substituir la part B2 de la prova per un informe podran fer
l'opció per aquest en la sol·licitud de participació, sempre i quan reuneixin alguna de
les condicions següents:

a) Que estiguin en actiu com a professor interí el darrer dia del termini de presentació
de sol·licituds d'aquesta convocatòria amb nomenament del Departament d'Educació
per a tot el curs 2009-2010. En aquest sentit, s'entén que compleixen la condició de
tenir nomenament per a tot el curs 2009-2010 aquells que tinguin nomenament en un
mateix centre per un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament
d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia
de termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria (1 de febrer de 2010).

b) Que tinguin un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2009-
2010, i que estiguin acollits a les garanties de continuïtat previstes als apartats 1 i 8 de
la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació
de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent, modificat pel
Decret 172/2005, de 23 d'agost, o que estiguin nomenats per cobrir substitucions de
mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs escolar 2009-2010, a l'empara de l'Acord
de Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007).

c) Que hagin obtingut informe durant el curs 2006-2007, 2007-2008 o 2008-2009
complint les condicions establertes en aquell moment per tenir-lo.
L'opció per l'esmentat informe té caràcter voluntari sempre que es compleixin alguns
dels requisits que s'indiquen al paràgraf anterior. Aquesta opció només es pot fer en
dos sentits: el d'utilitzar el darrer informe que s'hagi fet a l'aspirant o el de demanar que
es faci l'informe en el curs 2009-2010. Aquesta opció només podrà demanar-se en la
sol·licitud de participació en la convocatòria. Una vegada finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds en cap altre moment un aspirant podrà fer efectiva l’opció de
demanar que se li faci l'informe en el curs 2009-2010.

Els interessats que sol·licitin que se'ls faci l'informe en el curs 2009-2010 hauran de
comunicar-ho a la direcció del seu centre docent o servei educatiu com a màxim tres
dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per tal que
s'iniciï el tràmit.

Una vegada estigui fet l'informe se'ls en lliurarà una còpia en el centre docent o servei
educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant el tribunal el dia
de l'acte de presentació previst a la base 6.1.1. En cas que no assumeixin el contingut
íntegre de l'informe podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal i, en aquest
supòsit, hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Opció per l’informe de valoració (oposicions 2010) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top