728x90 AdSpace

27 de nov. 2010

Calendari del Concurs de trasllats 2010

Següents fases del concurs de trasllats (amb baremacions, resolucions, adjudicacions...)
Presentar sol·licituds: del 25 novembre al 14 desembre (inclosos)Baremació provisional
Publicació de vacants provisionals

 -Es publicaran al DOGC abans del 25 de febrer(???)
 -Es  pot presentar reclamació per tal que surti o no una vacant.

    * Resolució provisional

 Llistes d'adjudicacions provisionals del concurs (finals  de març  2011?)

5 dies hàbils per a presentar reclamacions a la puntuació a la llista provisional
•Durant aquest termini es podrà aportar documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats a la instància de participació que no hagin estat degudament justificats. (NO es poden afegir nous mèrits!!!)
•Els que hi participen voluntàriament poden renunciar (en els 5 dies)

Recordeu : 5 dies hàbils per a reclamacions i desistiments:

-Reclamacions contra l’exclusió
-Reclamacions a la puntuació
-Reclamacions contra l’adjudicació provisional d’adjudicacions
-Desistiment total o parcial (a totes les fases o alguna de les fases) del concurs (els que participen de manera voluntària)


    * Publicació de vacants definitives: abans 13 de maig

    * Llista definitiva de les adjudicacions de destinacions: Previsió: finals de maig/començaments de juny??

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació a tothom interessat i contestades totes les reclamacions.

Contra la resolució definitiva, només s’admet recurs de reposició i/o contención administratiu en el termini de dos mesos.


    * Retirar documentació presentada: finals de juliol o setembre 2011?

Dos mesos després de la publicació de la llista definitiva,  es disposarà d’un mes perquè els participants puguin retirar la documentació presentada.Les persones a les que no adjudiquin una destinació definitiva hauran de participar obligatòriament a les adjudicacions provisionals per tal d’obtenir una destinació provisional pel curs 2011-2012 (o 2011-2013 en cas de que les adjudicacions siguin per dos cursos)Calendari previst

Calendari previst Cos de mestres Cos de secundària
Vacants provisionals
Abans del divendres 25 de febrer!!(???) (sense data...)
Resolució provisional Finals de març. 5 dies hàbils per a presentar reclamacions  i renúncies. Finals de març. 5 dies hàbils per a presentar reclamacions i renúncies.
Resolució definitiva Abans 13 de maig


NORMATIVA

El que ve a la resolució del concurs de trasllats diu:

"28. Resolucions provisional i definitiva d'adjudicacions
Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i assignades les puntuacions als participants, i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu exposarà la resolució de l'adjudicació provisional del concurs als taulers d'anuncis dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.
Les llistes annexes a la resolució indicaran: sol·licituds de participació que hagin estat excloses, fases per les concursa cada participant i puntuació total assignada, per apartats i per subapartats del barem de la base 22, l'adjudicació provisionalment obtinguda i, si n'hi ha, incidències derivades de la participació.
S'obrirà un termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions i/o desestiments, a comptar a partir de l'endemà de l'exposició.
Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària.

Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, quant a l'esmena i millora de les sol·licituds.
Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, s'emetrà resolució definitiva, que es publicarà als serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona i podran ser consultades a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/educacio.
Igualment, posteriorment es publicarà la resolució definitiva al DOGC, contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

Amb la publicació de la resolució definitiva s'entendran contestades a tots els efectes les reclamacions presentades contra la resolució provisional.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Calendari del Concurs de trasllats 2010 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top