728x90 AdSpace

28 de nov. 2010

Mèrits valoració objectiva (exercici de càrrecs i altres funcions)

Mèrits valoració objectiva(antiguitat, càrrecs...)

Els valors que constin en els diferents apartats corresponen a la informació de què es disposa al Registre informàtic de personal docent.

En cas que no constin dades en algun apartat, o que esteu disconforme amb la puntuació assignada, caldrà que formuleu les al·legacions que considereu en el corresponent apartat.

Aquestes al·legacions quedaran recollides en el document de Presentació de mèrits i d’al·legació de mèrits en format pdf que es generarà un cop enviada la sol·licitud des de la pantalla final.

No haureu d’acreditar documentalment els mèrits al·legats de què hi hagi constància al Registre informàtic de personal del Departament d’Educació, ni presentar el document de presentació de mèrits quan no aporteu documentació justificativa de les al·legacions Les dades de l’expedient informàtic es poden consultar al portal Època/Atri de la Generalitat de Catalunya.

Únicament quan els mèrits al·legats s’hagin de justificar documentalment, heu de presentar còpia del document de presentació de mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa que l’acompanyi, al registre dels serveis territorials que us corresponguin (Consorci d’Educació de Barcelona o serveis territorials on esteu adscrit aquest curs 2012-13 o, en el seu defecte, àmbit territorial corresponent a la darrera destinació).

En els mèrits acadèmics, únicament es tenen en compte titulacions oficials.

En l’exercici de càrrecs, únicament es tenen en compte els exercits com a funcionari o funcionària de carrera i mai de forma simultània.

L'Administració podrà, en qualsevol moment del procediment, corregir d'ofici les dades i càlculs que consten en el barem d’aquesta sol·licitud, si es constata que són inexactes o que no s'adeqüen als criteris de les bases de la convocatòria.

Cos de mestres:

El barem aplicable al concurs està detallat a l'annex 2  de la resolució de convocatòria que inclou instruccions sobre la seva acreditació o justificació documental. 

Cossos de la Inspecció i cossos d’ensenyaments secundaris:

El barem i la justificació documental, així com els càrrecs considerats anàlegs en cada apartat, es relacionen als annexos 8 i 9 de la convocatòria.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Mèrits valoració objectiva (exercici de càrrecs i altres funcions) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top