728x90 AdSpace

9 de des. 2010

Noves preguntes (i respostes)


 Mirar les respostes al final


30) A quin apartat puc al.legar el nivell d de català?
31) Aquin apartat puc al.legar els postgraus?
32)A partir de quan compta la tutoria com a mèrit pel concurs de trasllats?
33)A partir de quan puntua el ser membre de tribunal d'oposicions?
34)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Pedagògica puntua en el barem?
35)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereix puntua en el subapartat 6.6 del barem s'inclou també aquí per al supòsit de títols universitaris anteriors, de primer i/o segon cicle?
 36)Estic en possessió del certificat de nivell intermedi o de nivell avançat d'Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat espanyol quina és la seva equivalència amb els nivells del Consell d'Europa? Com s’ha d’acreditar? 
 37)Concurso a places al País Valencià. Com he d’omplir les Caselles vernacle/bilingüe ?
 38)Ser del consell escolar puntua per al concurs de trasllats?


30)A QUIN APARTAT PUC AL.LEGAR EL NIVELL D DE CATALÀ?
No figura pas a cap apartat del barem del concurs

No el valoraran com a mèrit. Consideren que és forma part dels
requisits  per participar en el concurs de trasllats
La resolució  diu : “els mestres/professors  que sol•licitin ocupar
aquests llocs de treball mitjançant la participació en aquest concurs
hauran d'acreditar, si no consta al Registre informàtic de personal
docent, que posseeixen el certificat de nivell de suficiència (C) o el
certificat de nivell superior (D) de català, o qualsevol dels títols,
diplomes i certificats considerats equivalents als esmentats
certificats de català, llevat dels que hagin obtingut la idoneïtat
especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resolució
de la Direcció General d'Innovació o per haver superat el concurs
oposició d'accés al cos de mestres o el concurs oposició d'accés a
cossos docents d'ensenyament secundari a partir de 1991”


31)A QUIN APARTAT PUC AL.LEGAR ELS POSTGRAUS?

Si el postgrau és de 60 o més crèdits( 600 hores o més) al.lega-ho al
apartat 3.1.2 (sobre màsters)

Si el postgrau és de menys de 60 crèdits : al.lega’l a l’apartat  5.1
(formació superada)32)A partir de quan compta la tutoria com a mèrit pel concurs de trasllats?

Compta a partir de l'entrada en vigor de la LOE:
A partir del curs 2006-2007 ja que la LOE va ser publicada al BOE al maig de 2006 .


33)A partir de quan puntua el ser membre de tribunal d'oposicions?
A partir de l’aplicació del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer o sigui compten les oposicions del 2007,2008,2009 i 2010 

34)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Pedagògica puntua en el barem? 

En el subapartat 6.6 no, atés que només reconeix expressament la tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de Màster per a acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per a exercir la docència ( i no les de l'antic CAP).

35)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereix puntua en el subapartat 6.6 del barem s'inclou també aquí per al supòsit de títols universitaris anteriors, de primer i/o segon cicle?

L'apartat només puntua expressament la tutorizació de pràctiques per al supòsit de l'obtenció del títol universitari de grau i no altres anteriors.

36)Estic en possessió del certificat de nivell intermedi o de nivell avançat d'Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat espanyol quina és la seva equivalència amb els nivells del Consell d'Europa? Com s’ha d’acreditar? 

D'acord amb l'article 3 del Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel que es fixen aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la LOE, l'equivalència és automàtica no sent necessari presentar documentació addicional a la prevista en l'apartat 3.3 del barem:
• el nivell intermedi equival al B1
• el nivell avançat equival al B2

37)Concurso a places al País Valencià. Com he d’omplir les Caselles vernacle/bilingüe ?

La Conselleria diu a la seva pàgina web:
Quant a l'ompliment de les caselles vernacle/bilingüe:
• Amb caràcter general:
Estos participants no hauran de completar en la relació de peticions que facen de centres de la Comunitat Valenciana, ni la casella bilingüe ni la de vernacle, a excepció d'aquells participants del Cos de Secundària que sol•liciten places de “FPA valencià/anglés” i en este cas hauran de consignar en la casella vernacle “2”.
• Per a funcionaris dependents d'administracions educatives que exigisquen completar les caselles de vernacle/bilingüe: estos participants hauran de completar en la relació de peticions que facen les opcions següents:
o Per al cos de mestres: en la casella bilingüe hauran de consignar “0” i en la de vernacle “1”.
o Per als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny: en la casella bilingüe hauran de consignar “0”. En la de vernacle també hauran de consignar “0” llevat que sol•liciten places de “FPA valencià/anglés” i en este cas hauran de consignar en la casella vernacle “2”.


38)Ser del consell escolar puntua per al concurs de trasllats?

No, no puntua per que no figura al barem del concurs.
Ser del consell escolar puntua ½ crèdit per curs per acreditar estadis o sexennis però no pas per als concursos de trasllats.


Al nostre bloc de concurs de trallats trobaràs la resolució de la convocatòria de les balears i allà surten els codisb) Codi de vernacle (V). El codi de requisit lingüístic consta d’una dígit. A la comunitat autònoma de les Illes Balears totes les places el requereixen, d’acord amb la base desena de les normes comunes. En el cas del cos de mestres, per accedir a places dels dos primers
cursos d’ESO, de Programes de Qualificació Professional Inicial (049), de Pedagogia Terapèutica PS (060), d’Audició i Llenguatge AS (061) i a places de centres d’adults a excepció de l’especialitat Primària (074), heu de consignar un ‘1’. Per a la resta d’especialitats,
heu de consignar com a vernacle un ‘2’. La resta de cossos, heu de consignar un ‘1’.
c) Codi de bilingüe (B) En aquesta comunitat autònoma no s’ofereixen places bilingües,
per la qual cosa s’ha de consignar un ‘0’ en aquest apartat.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Noves preguntes (i respostes) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top