728x90 AdSpace

14 de març 2011

Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

 Annex 4

(Convocatòria: Annex 4)


A) Programació didàctica

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'una matèria, crèdit, assignatura o mòdul professional relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, i haurà de contenir, almenys, els objectius, les competències o capacitats, o resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres matèries relacionades i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat o a la diversitat de l'alumnat de cicle de formació professional, si s'escau, referides a la programació que es presenta.
La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim n'han de ser 6.

En el cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, ha d'incloure el desenvolupament d'un esquema d'un mínim de 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una o diverses unitats formatives (UF) del mòdul professional seleccionat per fer la programació.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, serà elaborada de manera individual per l'aspirant i tindrà una extensió màxima de 60 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta.

S'entén per annexos tant el material didàctic proposat en les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

El referent temporal de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge es podrà dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.
La programació didàctica haurà de fer referència al currículum d'una matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l'especialitat docent per a la qual es participa segons el currículum vigent a Catalunya de l'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de la formació professional. En educació secundària obligatòria es poden programar tant matèries obligatòries com matèries optatives específiques de quart curs d'ESO relacionades amb l'especialitat docent per la qual es participa.
En el batxillerat es poden programar matèries comunes o de modalitat, relacionades amb l'especialitat docent, que poden incloure, si escau, matèries optatives d'entre les establertes l'article 14.2 i 14.3 del Decret 142/2007.

Concrecions per a algunes especialitats o matèries d'ensenyaments secundaris.
Per a l'especialitat d'orientació educativa la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professorat d'aquesta en un institut o les establertes per a aquest en un equip d'assessorament psicopedagògic i haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació i els recursos materials.
Aquesta programació haurà d'estar organitzada en unitats d'intervenció, amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

Respecte a les matèries de llengües de l'ESO i el batxillerat, també s'admetrà una programació global de l'àmbit de llengües, que pot incloure la llengua catalana i literatura, la llengua castellana i literatura , i/o la llengua estrangera.

No obstant això, quan es presenti una programació referida només a alguna de les llengües, s'haurà de fer referència a les relacions que puguin tenir les diferents llengües entre si, si s'escau.
Respecte a la matèria de llengua estrangera, s'acceptarà una programació basada en la matèria optativa de segona llengua estrangera o en la matèria optativa específica de quart curs d'ESO del mateix nom.

Respecte a la matèria de ciències de la naturalesa, i amb la finalitat que els seus continguts no estiguin compartimentats, sota el concepte de ciència integrada aquesta matèria engloba diverses disciplines de ciències naturals i de ciències fisicoquímiques.

Per tant, es pot optar per la programació d'un curs de manera integrada.

Pel que fa a la formació de persones adultes, en les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, s'entén que per a l'ensenyament de persones adultes s'admetrà tant una programació global de tot un àmbit per a un curs de qualsevol dels dos nivells del GES com d'un dels mòduls comuns o opcionals que formin part d'un àmbit, relacionat amb l'especialitat a què es presenti l'aspirant, fent referència en aquest cas a la globalització necessària de les activitats amb els altres mòduls de l'àmbit.

Especialitats pròpies de la formació professional.
La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'un crèdit o mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional vigent, o d'una matèria relacionada amb l'especialitat docent per la qual es participa.

A1. Formació professional específica (LOGSE)
La programació didàctica d'un crèdit d'un cicle formatiu de formació professional LOGSE vigent haurà de contenir, almenys:
 • Una justificació del crèdit en relació amb el currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.
 • El conjunt d'unitats didàctiques en què s'organitza el crèdit, fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.
 • Les estratègies metodològiques que s'hauran d'aplicar en el desenvolupament del crèdit.
 • Els criteris i instruments d'avaluació que s'hauran d'emprar.
 • Les activitats formatives del crèdit que es proposen desenvolupar en el crèdit de Formació en centres de treball.
De cada unitat didàctica s'especificaran:
 • Els objectius terminals del crèdit, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.
 • Els continguts que s'hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.
 • L'enunciat dels diversos nuclis d'activitat en què s'agruparà el conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.
 • La relació i un enunciat descriptiu de cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.
 • Els recursos i els espais docents necessaris.
 • Les activitats i els criteris d'avaluació.
A2. Formació professional inicial (LOE)
La programació d'un mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional LOE vigent haurà de contenir, almenys:
 • Una justificació del mòdul professional en relació amb el currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.
 • Unitats formatives (UF), fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.
 • Els criteris seguits per a l'assignació de les hores de lliure disposició, si és el cas.
 • Els recursos i els espais docents necessaris.
 • Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional.
 • Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les unitats formatives (UF).
 • Les activitats formatives relacionades que es proposen desenvolupar en el mòdul professional de formació en centres de treball.
De cadascuna de les unitats formatives (UF) que continguin les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'especificarà:
 • Els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts convenientment contextualitzats.
 • L'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i la seva relació amb els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts.
 • L'enunciat dels nuclis formatius en què s'agruparan les activitats d'ensenyament-aprenentatge, si escau.
 • L'avaluació i qualificació de les unitats formatives (UF) seleccionades a partir de les qualificacions dels resultats d'aprenentatge.
De cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'especificarà:
 • El nom i la durada prevista.
 • La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en cada activitat.
 • Les activitats d'avaluació, si és el cas.
 • Els resultats d'aprenentatge als quals va dirigida l'activitat.
 • Els continguts.
Especialitats pròpies dels ensenyaments d'idiomes a les escoles oficials d'idiomes.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum fet públic pel Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:
 • Explicitació de la/les teories de la llengua i dels aprenentatges de llengües estrangeres que sustenten la programació.
 • Desenvolupament del contingut general de la programació (objectius generals, objectius per destreses, continguts, metodologia, criteris i activitats d'avaluació, recursos, etc.).
 • Contextualització i destinataris (consideració de la diversitat cultural i humana dels estudiants).
 • Referència a les fonts bibliogràfiques escaients.
Especialitats pròpies de les arts plàstiques i el disseny.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'un mòdul dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, o d'una assignatura comuna o d'especialitat dels ensenyaments superiors de disseny ,o d'una matèria (que es pot organitzar en una o diverses assignatures) de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, o d'una assignatura comuna o d'especialitat de conservació i restauració de béns culturals, o d'una matèria de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superiors de grau en conservació i restauració de béns culturals, o d'una de les matèries (que es pot organitzar en una o diverses assignatures) de modalitat del batxillerat en la modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny) i en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa.
La programació didàctica s'elaborarà d'acord als criteris disposats a l'inici d'aquest annex; si s'escau també caldrà incloure-hi les activitats formatives del mòdul que es proposi desenvolupar en relació amb la formació en centres de treball en el cas dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny o les activitats formatives de l'assignatura dels ensenyaments superiors de disseny en relació amb l'assignatura de pràctica professional.
D'acord amb els criteris d'elaboració de les unitats didàctiques disposats a l'apartat B.2 de la base 6.4.1 d'aquesta convocatòria i tenint en compte que hi ha unitats de programació de durada i extensió molt variable i que el temps de preparació es d'una hora i el d'exposició 20 minuts, en aquesta convocatòria, també es considerarà com a unitat de programació una part d'aquella.

B) Unitat didàctica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una matèria, crèdit, mòdul professional o assignatura.
En el cas de programacions del cicles formatius LOE es desenvoluparan les activitats d'ensenyament aprenentatge d'una o diverses unitats formatives (UF), en que s'estructuri el mòdul professional.
Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació corresponents i les connexions amb altres unitats o àrees relacionades, així com les possibles mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge programades.

Especialitats pròpies de la formació professional.

B1. Formació professional específica (LOGSE)
Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica:
 • Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de durada i extensió molt variable en funció del crèdit, l'aspirant podrà optar o bé per elaborar la programació de tota una unitat didàctica o bé per programar només una part de la mateixa que ha d'incloure un o més nuclis d'activitat.
 • Els aspirants hauran de concretar la unitat didàctica desenvolupant les activitats d'ensenyament-aprenentatge previstes en almenys un dels nuclis d'activitat descrits en la programació.
 • La programació haurà d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del nucli d'activitats:
 • La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica.
 • La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir.
 • Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat.
 • Els continguts que s'hi desenvolupen.
 • La seqüència de desenvolupament de l'activitat.
 • El recursos necessaris.
 • Els criteris i instruments d'avaluació.
 • El temps previst de realització.
B2. Formació professional inicial (LOE)

Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge:
 • Els aspirants hauran de concretar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:
 • La descripció de l'activitat i justificació en relació amb el perfil professional del cicle formatiu.
 • El nom i la durada prevista.
 • La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).
 • La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.
 • Els continguts que es desenvolupen, convenientment contextualitzats.
 • La seqüència de desenvolupament de l'activitat.
 • El recursos necessaris.
 • Les activitats d'avaluació i els instruments d'avaluació, si és el cas.
 • (Font: Convocatòria,  Annex 4)

   

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top