728x90 AdSpace

14 de març 2011

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràcticAnnex 6
Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic
Cos de Professors d'Ensenyament Secundari
Especialitat: dibuix.
L'exercici consistirà en la realització d'un exercici que implicarà diversos vessants relacionats amb:
a) Representacions graficoplàstiques, bidimensionals i tridimensionals. Poden implicar requisits de llenguatge, estructura, composició, expressivitat i finalitat, diversos i prefixats.
b) Els motius poden ser la figura humana, les formes geomètriques, el món natural i l'objectual, i en general, espais i volums.
c) Les formalitzacions poden ser múltiples, a determinar pel tribunal: representació naturalista, expressió subjectiva i descripció tècnica a nivell gràfic, de prototipus o maqueta.
El tribunal determinarà les tècniques a emprar: de dibuix, de pintura, de construcció tridimensional i/o les infogràfiques; i anunciarà amb antelació els materials i estris a aportar per l'aspirant en cada cas.
Durada: temps màxim 4 hores.
Especialitat: tecnologia.
La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació relacionat amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i comunicació.
Durada: temps màxim 3 hores.
Especialitat: música.
L'exercici consistirà en una interpretació vocal d'una cançó facilitada pel tribunal.
L'aspirant tindrà vint minuts per preparar la peça que serà interpretada dues vegades sense acompanyament d'instrument; la segona vegada, a més a més de la interpretació, s'haurà d'acompanyar amb un gest que indiqui la entrada, la pulsació, el caràcter i el final de la cançó. Es podrà disposar d'un diapasó de forquilla aportat per l'aspirant.
Especialitat: administració d'empreses.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels comptes anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.
Càlcul de costos i punt mort.
Anàlisi econòmica i financera.
Formalització de les obligacions fiscals.
Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria.
Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.
Selecció d'inversions.
Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres.
Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació.
Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.
Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació.
Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria.
Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i formalització de documentació.
Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.
Atenció al públic i protocol.
Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps.
Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial.
Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores. Escales de desenvolupament professional. Factors de risc.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Anàlisi i química industrial.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Representació esquemàtica i anàlisis d'un procés de fabricació.
Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les indústries de la família química i en el laboratori d'anàlisi i control.
Processos de fabricació dels productes farmacèutics, de plàstics i cautxús i de pastes, papers i cartrons.
Activitats de control d'emissions a l'atmosfera i el tractament d'aigües residuals.
Organització/realització d'anàlisis per mètodes químics i instrumentals.
Organització/realització d'assajos i determinacions microbiològiques i biotecnològiques.
Determinació i realització d'anàlisis i assajos de control de qualitat de diferents productes i materials.
Elaboració d'un preparat o forma farmacèutica.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Identificació i descripció: dels components d'un cosmètic i la seva funció, la forma cosmètica esperada segons la formulació donada, el tipus de cosmètic i/o la funció per la qual ha estat dissenyat.
Resolució d'un o més supòsits pràctics, on davant d'una sèrie de manifestacions o característiques donades, cal determinar: el diagnòstic, l'etiologia, els protocols d'aplicació (incloent cosmetologia i aparatologia a emprar), la determinació de paràmetres de qualitat del mateix, la previsió davant determinades desviacions i la durada prevista.
Identificació i interpretació d'imatges on es mostren ítems relacionats amb el temari de l'especialitat.
Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia emprada a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.
Descripció de tècniques i processos relacionats amb l'especialitat.
Resolució de qüestions referents a l'organització i desenvolupament d'esdeveniments i/o espectacles, així com dels suports audiovisuals necessaris per fer un enregistrament gràfic del mateix.
Identificació i descripció de tots els elements implicats en l'adequació d'un personatge a un determinat context històric.
Elaboració d'estratègies i recursos relacionats amb l'atenció al client, promoció i venda aplicables a una empresa de la família d'imatge personal.
Elaboració d'un protocol d'assessorament d'imatge global d'un client, personal o corporativa, a partir de l'anàlisi inicial de les seves característiques.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el
currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Hoteleria i turisme
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Investigació de mercats en el sector de l'hoteleria i el turisme.
Desenvolupar projectes de disseny i comercialització de productes i destinacions turístiques de base territorial, nacional i internacional.
Planificació estratègica i Pla de màrqueting, màrqueting de productes i màrqueting de serveis.
Gestió econòmica i administrativa d'establiments de restauració, d'allotjament i agències de viatges.
Processos d'aprovisionament i control de consum de productes gastronòmics.
Sistemes i procediments per a l'organització i gestió dels serveis de recepció, consergeria i comunicació dels establiments d'allotjament
Processos de gestió i control de qualitat d'establiments de restauració, d'allotjament i d'agències de viatges.
Procediments i tècniques per a la gestió de les reserves de viatges.
Processos d'informació, assistència i guiatge de grups turístics
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Informàtica
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Aplicar les regles de la programació estructurada en el disseny d'un algorisme amb pseudocodi a partir d'un supòsit presentat pel tribunal i adequat al nivell a impartir així com codificar el pseudocodi, d'un dels mòduls dissenyats en un llenguatge d'alt nivell lliurement escollit per l'aspirant d'entre els proposats pel tribunal.
Aplicar les regles de la programació orientada a objectes en el disseny d'un algorisme amb pseudocodi a partir d'un supòsit presentat pel tribunal i adequat al nivell a impartir així com codificar el pseudocodi, d'un dels mòduls dissenyats en un llenguatge orientat a objectes entre els proposats pel tribunal.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el
currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Intervenció sociocomunitària
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Elaboració d'un programa d'animació cultural, a partir d'un supòsit.
Elaboració d'un programa de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit.
Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai de lleure, prèviament definit.
Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.
Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'autonomia personal i social.
Elaboració d'un programa d'intervenció social, a partir d'un supòsit.
Elaboració d'un programa de desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal, a partir d'un supòsit.
Elaboració un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil.
Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació no formal, adreçat a infants.
Elaboració d'una programació d'intervenció educativa, referida a la pràctica psicomotriu.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: organització i gestió comercial.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Tècniques de venda dels productes i/o serveis, i atenció al client.
Realització de les operacions de venda i d'atenció al client.
Selecció i negociació de proveïdors, i gestió de compres.
Negociació de la venda, control, i formació i perfeccionament de l'equip de vendes.
Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial.
Tractament informàtic de la informació obtinguda, i anàlisi estadístic.
Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària.
Administració i gestió d'un petit establiment comercial.
Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del producte en operacions de comerç internacional.
Negociació d'operacions de compravenda de mercaderies a nivell internacional.
Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies, i formalització de la documentació corresponent.
Selecció del mitjà de finançament i dels mitjans de pagament més adequats per a transaccions internacionals. Formalització i gestió de la documentació.
Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seva cobertura.
Organització del servei de tràfic d'una empresa de transport terrestre, i control de mercaderies i dels vehicles.
Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport terrestre.
Organització i comercialització dels serveis de transport de mercaderies i de viatgers.
Control d'establiment, indústries, activitats, productes i serveis, dins l'àmbit del consum: les inspeccions de consum.
Plans d'atenció al consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei d'atenció al consumidor o client.
Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de consum.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica
Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria
Verificacions i controls de sistemes elèctrics del vehicle
Verificacions i controls de sistemes de seguretat i confort del vehicle
Verificacions i controls del motor
Processos de reparació de carrosseries
Processos de reparació en els sistemes elèctrics de vehicles
Processos de gestió i logística del manteniment de vehicles
Seguretat en el manteniment de vehicles.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.
Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.
Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.
Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.
Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.
Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.
Desenvolupar el projecte d'un producte de fabricació mecànica.
Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.
Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.
Identificació de característiques tècniques, estructures anatòmiques, condicions de posicionament i qualitat de la imatge en registres gràfics del cos humà obtinguts mitjançant tècniques de tomografia computada. Ressonància magnètica i medicina nuclear.
Identificació d'equips de mesura de radiacions ionitzants i radioprotecció.
Resolució d'un cas pràctic on es realitzen mesures de dosi de radiacions iontzants s'identifica el risc i les mesures a prendre segons legislació vigent.
Realització d'estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.
Identificació de materials, equips per la fabricació, reparació d'ortesis i pròtesis dentofacials, aparells ortodònics i components de pròtesi dentals de diferents tipus.
Determinació de paràmetres necessaris per exploraració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.
Identificació de materials de primera intervenció i elaboració de desplegaments organitzatius sanitaris en situacions d'emergències.
Procediments de comunicació amb centres de coordinació d'emergències.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Processos sanitaris
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.
Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.
Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.
Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.
Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.
Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.
Identificació de materials de primera intervenció i elaboració de desplegaments organitzatius sanitaris en situacions d'emergències.
Procediments de comunicació amb centres de coordinació d'emergències.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: processos i productes d'arts gràfiques
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Definir les característiques materials, tècniques, estètiques i comunicatives d'un producte gràfic o editorial, a partir d'unes necessitats i requeriments a satisfer.
Elaborar maquetes o arts finals de productes gràfics o editorials.
Definir les especificacions dels processos de producció necessaris per obtenir un producte gràfic o editorial viable, tècnicament i econòmicament.
Elaborar el pressupost econòmic per a l'edició d'un producte gràfic o d'un pla editorial i establir un sistema per controlar els costos de producció, d'acord amb uns requeriments.
Elaborar el programa de producció editorial, a partir del pla editorial, especificacions del producte, els originals, el tiratge i el procés, dels recursos disponibles i dels terminis establerts.
Elaborar el programa de producció gràfica a partir d'una comanda, les prestacions i capacitat productiva dels recursos disponibles i els terminis establerts.
Definir els procediments d'inspecció de mesura i assaig de primeres matèries i productes en procés i acabats i de control de procés que assegurin la qualitat del procés de producció gràfica.
Realitzar anàlisi de característiques de materials emprats en els processos gràfics mitjançant proves i assaigs instrumentals.
El tribunal donarà a conèixer oportunament els i les aspirants, els mitjans tècnics i la documentació necessària per al desenvolupament dels exercicis pràctics que componen la prova.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Sistemes electrotècnics i automàtics.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Desenvolupament i manteniment d'equips i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitjana i baixa tensió.
Desenvolupament i manteniment d'instal·lacions d'electrificació per a edificis i habitatges.
Organització, gestió i manteniment de les instal·lacions electrotècniques.
Organització, gestió i manteniment de sistemes automàtics.
Desenvolupament i manteniment de sistemes informàtics i de comunicació industrial.
Desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de mesura i regulació per a processos industrials.
Qualitat i seguretat en les instal·lacions electrotècniques i de sistemes automàtics.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Cos de Professors Tècnics de Formació Professional
Especialitat: Cuina i pastisseria
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos d'aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot tipus d'aliments.
Tècniques de preparació, realització i presentació d'elaboracions culinàries, de pastisseria, rebosteria i flequeria.
Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.
Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, nacional i internacional.
Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els productes culinaris
Planificació d'un servei de bufet.
Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.
Representació gràfica de les zones de la cuina i de l'obrador, equipaments i circuits dels gèneres, productes i residus.
Aplicació dels manuals de bones pràctiques.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Estètica
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia, materials i productes emprats a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.
Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura.
Realització d'escultura d'ungles.
Aplicació de tècniques d'epilació i tècniques d'higiene, facial i corporal.
Elaborar protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques d'electroestètica i aplicació d'aquestes tècniques.
Elaborar protocols per a la tècnica de mocroimplantació de pigments i aplicació de la tècnica.
Aplicació de tècniques de maquillatge.
Dissenyar el maquillatge de caracterització d'efectes especials, seleccionant procediments, tècniques i recursos.
Dissenyar el tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de caracterització que cal obtenir. Identificar el tipus de material adient i seleccionar les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del personatge i del procés de caracterització.
Realitzar l'obtenció dels motlles, les tècniques de modelat o escultura, i les tècniques del buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s'ha de realitzar.
Seleccionar la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus d'alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la presència d'estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les anomalies estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i postoperatoris, i també de les demandes/necessitats o preferències del client.
Aplicar les tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, massatge circulatori manual, reflexologia podal, aromatoteràpia, cromoteràpia i d'altres segons les demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol establert.
L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Instal·lacions electrotècniques
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos de disseny, configuració, programació, càlcul, i elaboració de la documentació de projectes, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat, d'energia solar fotovoltaica.
Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment, a partir de la documentació tècnica corresponent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat o d'energia solar fotovoltaica.
Processos de disseny, configuració, programació, i elaboració de la documentació de projectes de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent.
Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment d'instal·lacions elèctriques de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de la documentació tècnica corresponent de sistemes de control seqüencial
Aplicació de tècniques d'assaig i manteniment de màquines elèctriques.
Operacions de disseny, muntatge i manteniment de sistemes de regulació i control de màquines elèctriques.
Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics i telemàtics.
Utilització de sistemes informàtics per elaborar documentació.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Manteniment de vehicles
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica.
Processos de d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria.
Verificacions, controls i reparacions del motor.
Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de rodatge.
Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i confort del vehicle.
Processos de mecanització.
Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del vehicle.
Processos de preparació i aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.
Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat, l'embelliment i la decoració de carrosseries.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.
Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.
Processos de control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.
Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.
Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.
Elaboració de la documentació tècnica i dels paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.
Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.
Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Operacions de processos
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua i vapor. Identificació de l'equip i característiques, operacions de manteniment de primer nivell, posada en marxa i aturada.
Qualitat de l'aigua en procés: mostratge i anàlisi. Ajust i calibratge dels aparells de mesura.
Processos de fabricació (en planta química, productes farmacèutics, pastes cel·lulòsiques, paper i cartró, transformació de plàstics i cautxús): representació esquemàtica, operacions unitàries de procés, transport de materials, reaccions químiques de procés. Manteniment d'aparells i equips.
Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment.
Anàlisi de riscos i de les condicions de treball. Plans d'emergència. Preparació d'equips de protecció individual.
Protecció del medi ambient: emissions a l'atmosfera, aigües residuals, i residus sòlids. Tècniques de tractament i mesures de contaminants. Normatives. Minimització de residus.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Operacions i equips de producció agrària
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les instal·lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.
Realització/organització de labors/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.
Realització/organització de labors en cultius herbacis intensius/extensius, en fruiters i cítrics, en cultius arboris i arbustius extensius.
Realització/organització de les tasques d'implantació i conservació de jardins i zones verdes.
Realització/organització d'un projecte de jardineria d'interiors i de les tasques de floristeria.
Realització/organització d'un projecte per a la implantació d'arbres i arbustos en la forest i/o el manteniment, conservació, inventari i defensa de les masses forestals
Realització/organització d'un projecte per a la producció d'animals per a la llet, carn, llana i avicultura.
Realització/organització d'un projecte per a la producció agroramadera ecològica.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Especialitat: Perruqueria
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Seleccionar la tècnica de canvi de color adient, executar les operacions prèvies necessàries i aplicar les tècniques de canvis de color temporal, semipermanent o permanent en funció de les característiques del cabell del client i de l'estil desitjat ,de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.
Seleccionar la tècnica de tallada o les tècniques complementàries en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat i realitzar les operacions de tallada del cabell de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.
Realitzar la tècnica de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció de les característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara.
Seleccionar la tècnica de canvi de forma permanent d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat. Aplicar les operacions prèvies necessàries i realitzar les tècniques de canvi de forma permanent en funció del protocol realitzat.
Identificar les característiques del cabell i la fisonomia del client: tipus d'oval facial, les seves desproporcions, les faccions, i les discordances estètiques; el tipus de perfil i coll i també la forma de crani a partir de l'observació directa i seleccionar el tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les característiques del client a partir de les seves demandes/necessitats o preferències.
Seleccionar la tècnica de canvi de forma temporal d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat.
Aplicar les operacions prèvies necessàries i realitzar les tècniques de canvi de forma temporal en funció del protocol realitzat.
Realitzar les tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del protocol realitzat i de les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o marcatge, en funció del tipus de pentinat, acabament o recollit seleccionat.
Confeccionar perruques, postissos o extensions en funció de les necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les característiques del cabell i de la seva fisonomia.
Aplicar les tècniques de col·locació de perruques, postissos i extensions segons les indicacions realitzades.
Aplicar les tècniques de manicura en funció de les característiques del client.
L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Procediments diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Identificació dels requisits i les condicions de dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics.
Identificació de material i equips de laboratori
Realització de càlculs d'operacions galèniques
Elaboració de preparats farmacèutics
Determinació de paràmetres físics, bioquímics i microbiològics en mostres biològiques.
Realització d'anàlisi bioquímics i microbiològics d'aliments
Identificació de característiques tècniques de projeccions radiològiques, estructures anatòmiques, posicionament i mesures de protecció en diferents registres radiogràfics Identificació de diferents materials radiogràfics relacionant-los amb la seva utilització dins la cadena d'obtenció de imatge, conservació i manipulació.
Procediments de comunicació en serveis de teleemergències.
Manteniment, condicionament i control de la dotació sanitària de vehicles d'emergència.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria a pacients simulats.
Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de instrumental i equips sanitaris.
Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d'odontoestomatologia.
Identificació dels processos instruments i materials per al processament de mostres de teixits i citopreparats.
Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels aliments.
Gestió de documentació sanitària.
Realització de tècniques de prevenció bucodental.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
Procediments de comunicació en serveis de teleemergències.
Manteniment, condicionament i control de la dotació sanitària de vehicles d'emergència.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Processos comercials.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Realització d'activitats de promoció del punt de venda.
Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.
Definició i muntatge d'un aparador.
Organització de campanyes de promoció i publicitat.
Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies.
Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies.
Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.
Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.
Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.
Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.
Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.
Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.
Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.
Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet.
Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Processos de gestió administrativa.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics.
Sistemes d'arxiu manuals i automatitzats.
Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment operatiu dels equips.
Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics, i operativa en un sistema de xarxa.
Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.
Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica.
Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.
Comunicació telefònica i d'atenció al públic en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.
Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa, quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.
Valoració d'ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos administratius de compra.
Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció d'informació sobre la clientela, i procés de control dels processos administratius de venda.
Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d'incidències i reclamacions.
Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal als organismes públics. Control horari i gestions de no presència.
Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública, i de procediments de registre.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Serveis a la comunitat
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Elaboració d'un programa d'animació d'oci i temps de lleure, a partir d'un supòsit.
Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.
Elaboració d'un programa adreçat a infants, pel desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal.
Desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.
Utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció en un col·lectiu d'infants.
Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida.
Disseny de l'organització del domicili d'una persona amb discapacitat prèviament definida.
Desenvolupament d'un projectes d'inserció ocupacional.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Serveis de restauració
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Tècniques d'elaboració de combinats i còctels.
Procés de degustació.
Tècniques d'organització i muntatge de taules.
Tècniques de servei de plats i de preparació de plats davant del client.
Tècniques de servei de begudes al restaurant.
Processos de supervisió del procés de servei en l'àrea de consum d'aliments i begudes.
Planificació de serveis i esdeveniments.
Desenvolupament de les tècniques de servei.
Tècniques de venda del servei.
Elaboració de la fitxa de realització del servei.
Tècniques de comunicació oral.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components, a partir de la seva compatibilitat.
Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i llurs entorns de treball.
Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.
Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.
Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.
Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.
Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.
Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Soldadures
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos de fabricació d'elements de construccions metàl·liques.
Processos de muntatge i unió d'elements de construccions metàl·liques.
Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equip emprat en construccions metàl·liques.
Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat en construccions metàl·liques.
Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de construccions metàl·liques.
Processos de tractament tèrmic i superficial en productes de construccions metàl·liques.
Desenvolupar el projecte d'un producte de construccions metàl·liques.
Plans de prevenció de riscos en les indústries de construccions metàl·liques.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Especialitat: Tècniques i procediments d'imatge i so
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:
Definir els aspectes tècnics i formals d'un projecte fotogràfic, realitzar la seva posada en escena i obtenir les imatges.
Realitzar el revelat, la positivació, l'ampliació i l'acabament de productes fotogràfics.
Obtenir i tractar imatges fotogràfiques per procediments digitals.
Enregistrar imatges en cinema , vídeo i televisió, a partir d'unes especificacions.
Establir la planificació dels recursos econòmics, materials i humans, i el sistema de seguiment, per a la realització d'un programa de televisió o radiofònic , d'acord amb unes especificacions establertes.
Elaborar l'escaleta i el pla de gravació per a la realització d'un programa de televisió, a partir d'unes especificacions donades.
Realitzar un programa de televisió, a partir d'unes especificacions.
Realitzar un muntatge o editatge de les imatges i el so d'un producte audiovisual, segons el guió i intencionalitat narrativa.
Definir un producte multimèdia i elaborar i integrar les fonts documentals, a partir d'unes especificacions.
Determinar les característiques tècniques i narratives del so, els recursos necessaris i la seva distribució, per a la sonorització d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle, a partir d'unes especificacions.
Muntar els mitjans tècnics i realitzar la gravació/control de so d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
Durada: temps màxim de 3 hores.
Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny:
Especialitats de conservació i restauració de materials arqueològics, dibuix artístic i color, dibuix tècnic, disseny d'interiors, disseny gràfic, edició d'art, fotografia, història de l'art, joieria i orfebreria, materials i tecnologia: disseny, mitjans audiovisuals i mitjans informàtics
La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació de coneixements relacionat amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
L'exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment o tècnica propi de l'especialitat, o ser mixtes.
Durada: temps màxim de 5 hores.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top