728x90 AdSpace

16 de març 2011

Formació pedagògica.


Què cal saber del màster:
●Necessita màster tot el professorat de secundària (ESO, Batxillerat i FP) I EOI, a excepció del que està en possessió del CAP, abans de l’1 d’octubre de 2009 o del professorat que ha impartit docència en centres de secundària, btx, EOI o FP, durant un mínim de 12 mesos, abans de l’1 d'octubre de 2009 (veure a la resolució totes les exempcions).
● No necessita màster el professorat tècnic d’FP i d’Arts Plàstiques I Disseny.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.
 
b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. No obstant això, estaran dispensats de la possessió de l'esmentat títol aquells que acreditin algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent a aquest que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:
Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).
Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).
Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).
Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).
Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).
Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:
Psicologia de l'educació.
Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.
Psicologia evolutiva i de l'educació.
 • Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.
 • Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es podrà acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubrede 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el previst al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.
  Més info (REQUISITS)


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
  Item Reviewed: Formació pedagògica. Rating: 5 Reviewed By: .
  Scroll to Top