728x90 AdSpace

16 de març 2011

Sobre l'informe...

Informe que substitueix la unitat didàctica
 

Informe de valoració de coneixements

Els i les aspirants que vulguin al·legar experiència docent i optin per l’informe de valoración dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova, han d’indicar, en el moment d’emplenar la sol·licitud, si opten per aquest informe o no. En cas afirmatiu, han de fer una de les opcions següents:

- Demanar la valoració dels coneixements i l’emissió d’informe nou.
- Demanar que es valori el darrer informe que se li va emetre.

Podran optar a l’informe:

Els que tinguin nomenament en un mateix centre per un mínim de sis mesos entre la data d’inici del primer nomenament d’aquest curs i el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria (amb qualsevol tipus de jornada).


Important:

  • L'opció de l'informe s'ha de fer constar a la sol•licitud telemàtica i s'ha comunicar que s'ha demanat  a la direcció del centre com a màxim fins a tres dies després de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.
  • L'informe serà elaborat per una comissió o per l'inspector i en el cas de tenir més d'un informe només es tindrà en compte el més recent.
  • Es poden recuperar els informes dels cursos anteriors i s'haurà de fer constar a la sol•licitud.
  • L’informe s’ha de lliurar al tribunal en l’acte de presentació.


3.2.6 Opció per a l'informe que valori els coneixements relacionats amb la unitat didàctica, l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent, previst a la base 6.4.2.


Els aspirants que vulguin substituir la part B2 de la prova per un informe podran fer l'opció per aquest en la sol·licitud de participació, sempre i quan reuneixin alguna de les condicions següents:
a) Que estiguin en actiu com a professor interí el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria amb nomenament del Departament d'Ensenyament per a tot el curs 2010-2011. En aquest sentit, s'entén que compleixen la condició de tenir nomenament per a tot el curs 2010-2011 aquells que tinguin nomenament en un mateix centre per un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.
b) Que tinguin un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2010-2011, i que estiguin acollits a les garanties de continuïtat previstes als apartats 1 i 8 de la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, o que estiguin nomenats per cobrir substitucions de mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs escolar 2010-2011, a l'empara de l'Acord de Govern de 19 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4796, de 10.1.2007). En aquest darrer cas hauran de tenir un nomenament de professor interí el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.
c) Que hagin obtingut informe durant el curs 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010 i compleixin les condicions establertes en aquell moment per tenir-lo.
L'opció per l'esmentat informe té caràcter voluntari sempre que es compleixin alguns dels requisits que s'indiquen als tres paràgrafs anteriors. Aquesta opció només es pot fer en un dels sentits següents: el d'utilitzar el darrer informe que s'hagi fet a l'aspirant en algun dels cursos anteriors o el de demanar que es faci l'informe en l'actual curs 2010-2011. Aquesta opció només podrà demanar-se en la sol·licitud de participació en la convocatòria. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds en cap altre moment un aspirant podrà fer efectiva l'opció de demanar que se li faci l'informe en el curs 2010-2011.
Els interessats que sol·licitin que se'ls faci l'informe en el curs 2010-2011 hauran de comunicar-ho a la direcció del seu centre docent o servei educatiu com a màxim tres dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per tal que s'iniciï el tràmit.
Una vegada estigui fet l'informe se'ls en lliurarà una còpia en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant el tribunal el dia de l'acte de presentació previst a la base 6.1.1. En cas que no assumeixin el contingut íntegre de l'informe podran renunciar-hi i, per tant, no lliurar-lo al tribunal i, en aquest supòsit, hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.
Els aspirants que vulguin utilitzar l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica d'algun dels cursos anteriors ho han de demanar a la sol·licitud de participació d'aquesta convocatòria. En el cas de tenir-ne més d'un, només es podrà utilitzar, per a la seva presentació davant el tribunal, el darrer informe de valoració que s'hagi fet a l'aspirant.
Els aspirants que desitgin participar amb un informe emès en una altra comunitat autònoma hauran d'indicar-ho en la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Sobre l'informe... Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top