728x90 AdSpace

13 de des. 2011

Document entregat per l'Administració 13/12/2011


CONCRECIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ DE MESURES SUBJECTES A NEGOCIACIÓ A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.


En la reunió de la Mesa General de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat del dia 13 de desembre de 2011, l’Administració, en el curs de la negociació, ha concretat les següents mesures:
a) Revisió de la plantilla de personal interí.
Aquesta mesura es reformula en els següents termes:
 1. Compromís de no amortització, per raons pressupostàries, de cap lloc de treball de caràcter estructural ocupat per personal interí.
 2. La mesura d’estalvi consistiria en la reducció de la jornada amb reducció proporcional de les retribucions de determinats llocs del col·lectiu d’administració i tècnic sense que quedin afectats, en cap cas, els serveis d’atenció a la ciutadania.

b) Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012.
Aquesta mesura es concretaria en la reducció d’un percentatge determinat i proporcional de les retribucions aplicat en el complement específic o equivalent. Així mateix es proposaria una clàusula de salvaguarda per al supòsit en què l’Administració de l’Estat adoptés alguna mesura de reducció de retribucions, general per a tots els empleats públics.
c) Suspensió del Fons d’Acció Social
Es garanteix el manteniment de les pòlisses d’assegurances per accidents actualment a càrrec del Fons d’Acció Social.
d) Revisió dels ajuts al menjar i establiment de mesures de flexibilitat de l’horari.
Les mesures de flexibilitat proposades, supeditades a les necessitats del servei, per al personal sotmès al Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, són:
 1. possibilitat que es pugui escollir per part de l’empleat públic la tarda setmanal a prestar serveis o, fins i tot, la realització de jornada continuada
 2. que la pausa per dinar entre l’horari de matí i tarda pugui ser de ½ hora
 3. que es pugui tenir la flexibilitat horària diària de ½ en l’horari d’entrada al matí també durant el període d’estiu.


e) Supressió de les millores per Incapacitat temporal (IT).
Aquesta mesura s’adopta de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 6a. de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l‘exercici 2010, i es concreta en:
 1. Percepció del 100% de retribucions durant els 3 primers mesos d’IT per contingències comunes (malaltia comuna i accident no de treball)

 1. Percepció del 100% de retribucions durant els 18 mesos de durada d’IT per contingències professionals (malaltia professional i accident de treball).

f) Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.
Aquesta mesura es concreta en :
 1. Fins als 6 anys : Reducció de jornada d’1/3 amb el 80% de retribucions o de ½ amb el 60% de retribucions.
 2. Des dels 6 fins als 12 anys: Ampliació de la reducció de jornada amb reducció d’1/3 o de ½ de la jornada amb reducció proporcional de retribucions.
 3. Fins als 12 anys: Possibilitat de reducció de jornada en una proporció inferior a 1/3 de la jornada, amb reducció proporcional de retribucions. Aquesta possibilitat restaria supeditada a les necessitats del servei.

g) Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents.
Aquesta mesura es concreta en percebre els complements ja reconeguts amb el seu import actual i demorar l’abonament dels nous reconeixements del 2012 a l’any 2013

h) Supressió dels complements de presència efectiva i de normalització dels horaris (PIPE i PINHO).
S’adopta un compromís de convocar demà, dia 14 de desembre, el grup de treball de personal d’institucions penitenciàries dependent de la mesa sectorial d’administració i tècnic.i) Jubilació forçosa:  Denegació del perllongament al servei actiu
Aquesta mesura es concreta en:
 1. Regulació general de les causes de denegació del perllongament al servei actiu.
  1. Aptitud per a l’acompliment de tasques i funcions pròpies del lloc de treball.
  2. Conducta professional, rendiment i/o assoliment d’objectius.
  3. Circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels recursos humans.

 1. Denegació durant un període de 3 anys, de les sol·licituds de perllongament al servei actiu, llevat que sigui necessari per a causar dret a la pensió de jubilació o que per circumstàncies excepcionals, el Govern consideri necessari autoritzar-los per causes derivades de la planificació i racionalització dels recursos humans.
3) Possibilitat de deixar sense efecte les resolucions de perllongament al servei actiu ja concedides.

j) Revisió de la jornada i horari de dedicació especial de 40 h.
Aquesta mesura es concreta en la revisió dels supòsits de concessió de la jornada i horari de dedicació especial, reduint-los als estrictament necessaris i justificats en atenció a les actuals càrregues de treball.

k) Limitació del supòsit de percepció de gratificacions per serveis extraordinaris
Aquesta mesura es concreta en autoritzar únicament les hores extraordinàries motivades per circumstàncies excepcionals i/o de força major, prèviament autoritzades.

La resta de mesures proposades en la reunió del dia 30 de novembre es mantenen en els mateixos termes.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Document entregat per l'Administració 13/12/2011 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top