728x90 AdSpace

28 de des. 2011

Recurs de reposició per incompliment de la normaCCOO va dipositar ahir una queixa per la retenció de l'IRPF a la delegació del Govern a Lleida.Quins són els diferents recursos que s'hauran de presentar?

Des del mateix 21D, CCOO hem distribuït el model de recurs a totes les empleades i empleats públics. Les delegades i delegats de CCOO ens vam desplaçar a tots els SSTT el matí del 22D (i en alguns també el 23D) per assessorar a tothom que volia presentar el recurs individual. I continuarem lluitant contra aquesta il·egalitat amb totes les nostres forces.

Aquí us deixem un breu recull de premsa així com els diferents recursos que els nostres serveis jurídics  estudien en contra de les mesures (apropiació indeguda, vulneració de la legalitat, endarreriment del pagament de la nòmina...)


La Administració de la Generalitat no pot retenir l’IRPF, ni de les quantitats pendents d’abonar el dia 28, ni de les que preveu pagar a partir de gener de 2012, en base al contingut de la normativa reguladora de l’Impost de la Renta de les persones Físiques.

Preguem la difusió entre el professorat del centre, llistes de distribució, xarxes socials... 

 Properament us presentarem els models de recursos que fan referència al no pagament del 100% de les retribucions,  un cop es constati que no s'ha abonat la totalitat de la nòmina.Recursos

1. Contra la retenció que l’Administració aplica per rendiments del treball (IRPF), sobre  unes retribucions que encara no ha fet efectives, ja que es vulnera la legalitat a què l’Administració també està subjecta (Real Decret 439/2007, de 30 de març)
2. Contra l'impagament de la paga extraordinària relativa a desembre de 2011, si no s'ha abonat la totalitat de l’import corresponent, en la nòmina de desembre de 2011 (abans de finals de mes).


  • Aquest recurs s'ha de presentar  quan es materialitza l’ incompliment del pagament de la totalitat de les pagues de desembre.
  •  CCOO, UGT i IAC estudien presentar unitàriament un recurs contenciós contra el decret que dicta l'endarreriment parcial de la paga extra.


3. Contra les persones responsables de les dues mesures anteriors, ja que són mesures contràries a la legislació vigent, de la qual són coneixedores.


  • Els serveis jurídics de CCOO estan estudiant el tipus de recurs a presentar contra els responsables  de la mesura, ja que han actuat infringint la llei.


4. Pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les persones que han patit la retenció indeguda i/o l'impagament de la totalitat de les retribucions corresponents al mes de desembre (paga de nadal i mensualitat).

5. Reclamació d'interessos de les quantitats retingudes indegudament i/o no liquidades en el mes de desembre.La batalla jurídica: els diferents recursos contra les mesures

Sincerament, no entenem el sentit dels "aclariments" que altres sindicats han fet sobre el robatori que el Govern ha fet al nostre salari ni tampoc que convidin a esperar-nos per presentar una reclamació contra una vulneració de la legalitat que ja s'ha produït i que inclús el propi Govern ha reconegut com "error" (reconeixement que no ha anat acompanyat de la perceptiva "reparació del dany"...)

En canvi, CCOO continua animant-vos a presentar el recurs de reposició contra una retenció produïda el 21-D que vulnera la legalitat. És ARA quan s'ha produït aquesta apropiació indeguda, incomplint l'Administració la normativa d'IRPF. És ARA quan s'ha de presentar individualment el primer recurs contra aquesta vulneració de la llei. La pressió ha de continuar al carrer, als jutjats i al Parlament... perquè han de rectificar: el Govern no pot gestionar les nostres nòmines sense respectar els drets i la dignitat dels treballadors/es ni la legalitat vigent.

Tampoc no podem acceptar ni les excuses del Conseller Mas Colell ni les disculpes del President Mas: Volem el 100% del nostre salari. 

La retenció que l’Administració ha aplicat per rendiments del treball, sobre  unes retribucions que encara no ha fet efectives, vulnera la legalitat a la que l’Administració també està subjecte. Si ja hem cobrat ara una part, però s'han aplicat el 100% de les retencions, es vulnera la llei i cal actuar. Aquest és el sentit del recurs de reposició que els serveis jurídics de CCOO han elaborat per totes les empleades i empleats publics.

A més, els serveis jurídics de CCOO estan estudiant el tipus de recurs a presentar contra els responsables polítics de la mesura, ja que han actuat infringint la llei, concretament el Real Decret 439/2007.

Tampoc descartem altres denúncies pels danys i perjudicis que la mesura hagi pogut causar als centenars de milers de persones afectades.

Amb aquests  recursos no finalitzen les reclamacions jurídiques de CCOO ja que a finals de mes, un cop es constati que no s'ha abonat la totalitat de la nòmina, procedirem en conseqüència.

Queda clar el compromís de CCOO en la defensa dels drets laborals i salarials de les treballadores i treballadors públics i la seva dignitat per tots els mitjans disponibles, també els jurídics.
Però que aquesta apropiació dels nostres diners no amagui altres mesures que el Govern ha incorporat al projecte de pressupostos: nou increment de la jornada lectiva, polivalència de professorat, estadis als 7(?) anys... i noves retallades salarials i de drets...:


Recursos:

Companys, companyes

Us presentem el model de recurs de reposició que hem de presentar ... És el primer que hem preparat i fa referència la normativa de l'IRPF. Posteriorment, un cop es constati que no cobrem la totalitat de la nòmina es farà el corresponent.

Us proposem que el signeu totes les persones del centre, de manera individual, i amb la còpia corresponent es portin a les oficines de registre (SSTT o qualsevol altre Departament...). Us podeu organitzar per centres: dues persones poden recollir totes les reclamacions i portar-les al registre.


On i com es pot presentar el recurs? Quin és el procediment de registre d'entrada dels recursos?


Les reclamacions es podran presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a qualsevol de les dependències a què es refereix  l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

Les sol·licituds, escrits, recursos, reclamacions i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin (en el nostre cas, Departament d'Ensenyament...)

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les Entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el Conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consolars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents. 
                            (Podeu consultar íntegrament la Llei 30/1192)

****************

Sobre correus: porteu un sobre obert, amb totes les reclamacions al seu interior, i una còpia de les diferents reclamacions... L'administratiu de correus us ha de segellar les còpies que us quedeu i els full de dins... I certifiqueu la carta. Les dues coses us serviran de registre i justificant d'entrega... Envieu-la als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta) Via Augusta, 202-226,  08021 Barcelona
MODELS DE RECURS A PRESENTAR:

Professorat funcionari, interí i substitut:
Personal laboral del Departament:
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

A LA SECRETÀRIA GENERAL DEL DEPARTAMENT
En/Na.........................................................................................., amb DNI................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer............................................................de la població de  ..............................CP............., davant aquesta Secretaria comparec i MANIFESTO:

Que, en data 20 de desembre de 2011, s’ha publicat a Intranet un comunicat referent al pagament de la nòmina del mes de desembre, el qual especifica que la nòmina corresponent al aquest període es desglossarà en tres, realitzant un primer abonament el dia 21 de desembre, un segon pagament el dia 28, i, un tercer a partir de gener de 2012.

Que, en aquest primer pagament del dia 21, corresponent a la mensualitat de desembre, s’ha procedit a descomptar la retenció d’IRPF, tant de les retribucions abonades en aquest primer pagament, com la de les quantitats pendents d’abonar corresponents a la retribució del 80% de la paga extraordinària, i les que haurien d’anar a càrrec del tercer pagament, referit al 20% restant de l’esmentada paga, que està previst abonar a partir de gener del l’any vinent.

Que, en entendre aquesta resolució lesiva dels meus drets i interessos legítims, dit això respectuosament i en termes de defensa , en temps i forma hàbil interposo el present RECURS DE REPOSICIÓ sobre la base dels articles 107, 110, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de les següents

AL·LEGACIONS

Única.-  Incompliment de la normativa en matèria d’IRPF.

El Real Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estableix en l’apartat 1 de l’article 78 que:
Con carácter general, la obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.”
En virtut del contingut de l’anterior precepte, la retenció que l’Administració aplica per rendiments del treball, sobre  unes retribucions que encara no ha fet efectives, vulnera la legalitat a què l’Administració també està subjecta.
L'Administració de la Generalitat no pot retenir l’IRPF, ni de les quantitats pendents d’abonar el dia 28, ni de les que preveu pagar a partir de gener de 2012, en base al contingut de la normativa reguladora de l’Impost de la Renta de les persones Físiques.

Pel que s’ha exposat,
SOL·LICITO. Que, tingui per presentat aquest escrit, l’accepti, tingui per interposat  RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la Resolució abans citada, en el sentit de les al·legacions d’aquest escrit, i, després dels tràmits legals adients em siguin retornades les quantitats retingudes indegudament, procedint d’acord amb el contingut de la llei a realitzar la  retenció corresponent en el moment de cada pagament.

Barcelona, 21 de desembre de 2011


MODELS DE RECURS A PRESENTAR:

Professorat funcionari, interí i substitut:


Felicitació Escola Massana (BCN)  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Recurs de reposició per incompliment de la norma Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top