728x90 AdSpace

26 d’abr. 2012

Nota important per qui sol·liciti compactació de reducció d'1/3 o de 1/2 jornada per infant menor


Model de sol·licitud--- Font: SSTT Lleida (+)

NOTA IMPORTANT PER QUI SOL·LICITI COMPACTACIÓ DE REDUCCIÓ D'1/3 O DE 1/2 JORNADA PER INFANT MENOR:

- El gaudiment de compactació d'1/3 o de 1/2 jornada per cura de fill/a comportarà el retorn de les retribucions percebudes del 80% o del 60% de forma anticipada en el cas de finalització (cessament, fi del nomenament) o suspensió (excedències, permís per assumptes propis, permís sense retribució per atendre a un familiar) de la vinculació vigent.

- La compactació en 122 dies del període d'1 any d'1/3 de jornada amb el 80% de les retribucions per cura de fill/a, implica que a partir del dia 123 i fins a l'any (dia 365) cal treballar a jornada sencera. Cas de no treballar caldrà retornar els havers corresponents.

- Exemple: 122 dies de compactació d'1/3 de jornada per cura de fill/a + 243 dies d'excedència per fill/a. Correspon el següent retorn de nòmina: 243 dies de la diferència entre el 80% de la nòmina percebuda i 1/3 de jornada no treballada (és a dir 80% - 66'66% = 13'33%). Aquests havers es descomptaran de la nòmina o bé es reclamarà el seu retorn, per carta de pagament, cas de no treballar com a personal docent al Departament d'Ensenyament.

- La compactació en 183 dies del període d'1 any de 1/2 de jornada amb el 60% de les retribucions per cura de fill/a, implica que a partir del dia 184 i fins a l'any (dia 365) cal treballar a jornada sencera. Cas de no treballar caldrà retornar els havers corresponents.

- Exemple: 183 dies de compactació de 1/2 jornada per cura de fill/a + 182 dies d'excedència per fill/a. Correspon el següent retorn de nòmina: 182 dies de la diferència entre el 60% de la nòmina percebuda i la 1/2 jornada no treballada (es a dir 60% -50% = 10%). Aquests havers es descomptaran de la nòmina o bé es reclamarà el seu retorn, per carta de pagament, cas de no treballar com a personal docent al Departament d'Ensenyament.


Model de sol·licitud--- Font: SSTT Lleida (+)

Reducció de jornada per guarda legal d'un infant menor de 12 anys demanant la següent opció:

1. Compactar la reducció d'1/3 de jornada amb el 80% de les retribucions d'1 any de durada a partir de la data de finiment del permís per maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, com a llicència en 122 jornades senceres consecutives.

Un cop s'esgoti aquesta llicència demano, amb efectes del dia següent:
 • Renunciar a la reducció de jornada.
 • Continuar amb la reducció d'1/3 de jornada (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 4 mesos i amb 2/3 de les retribucions per infant menor d'11 anys i 4 mesos).
 • Passar a la reducció de 1/2 jornada (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 4 mesos i amb el 50% de les retribucions per infant menor d'11 anys i 4 mesos).
 • Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció de 1/2 jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb el 50% de les retribucions per infant menor de 12 anys).
 • Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció d'1/3 de jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb 2/3 de les retribucions per infant menor de 12 anys).
2. Compactar la reducció de 1/2 jornada amb el 60% de les retribucions d'1 any de durada a partir de la data de finiment del permís per maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, com a llicència en 183 jornades senceres consecutives.
Un cop s'esgoti aquesta llicència demano, amb efectes del dia següent:

 • Renunciar a la reducció de jornada.
 • Continuar amb la reducció de 1/2 jornada (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 6 mesos i amb el 50% de les retribucions per infant menor d'11 anys i 6 mesos).
 • Passar a la reducció d'1/3 de jornada (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 5 anys i 6 mesos i amb 2/3 de les retribucions per infant menor d'11 anys i 6 mesos).
 • Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció de 1/2 jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb el 50% de les retribucions per infant menor de 12 anys).
 • Incorporar-me a jornada sencera fins a l'any de la fi del permís de maternitat i passar el dia següent a la reducció d'1/3 de jornada fins que l'infant tingui, com a màxim, 12 anys (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb 2/3 de les retribucions per infant menor de 12 anys).
3. Reducció d'1/3 de jornada des del finiment del permís de maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, o d'una data posterior, fins que l'infant tingui com a màxim 12 anys (amb el 80% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb 2/3 de les retribucions per infant menor de 12 anys).

4. Reducció de 1/2 jornada des del finiment del permís de maternitat o de la 16ª setmana del part, adopció, acolliment o paternitat, o d'una data posterior, fins que l'infant tingui com a màxim 12 anys (amb el 60% de les retribucions per infant menor de 6 anys i amb el 50% de les retribucions per infant menor de 12 anys).


GUARDA LEGAL D’UN INFANT MENOR DE 6 ANYS EN EL CAS DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT

NOTA IMPORTANT: Es recomana a qui hagi de fer ús d’aquesta sol.licitud que consulti també els permisos de l’imprès de “Sol.licitud de llicència/permís”.

Normativa reguladora:
- Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675 de 13.07.06), de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
- Art. 1.3 de l’Annex de la Resolució ENS/732/2011, de 14 de març (DOGC núm. 5844 de 24.03.11), per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de sol·licituds de reducció de jornada per al personal funcionari docent  per al curs 2011-2012.
- Apartat 8 de l’Annex de la Resolució EDU/1233/2011, d’11 de maig (DOGC núm. 5883 de 20.05.11), per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions
en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012.
- Apartat 11.2 de l’Annex de la Resolució ENS/30/2012, de 12 de gener (DOGC núm. 6053 de 26.01.12), per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
- Llei 5/2012, de 20 de març (DOGC núm. 6094 de 23.03.12), de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 

Requisits generals per gaudir de la reducció de jornada (opcions 1, 2, 3 i 4):

- Ocupar un lloc de treball o de substitució de jornada sencera.
- Sol·licitar la reducció de jornada amb una antelació d’almenys 15 dies del seu inici.
- No haver estat nomenat i pres possessió en el càrrec de director/a a partir d’1 de juliol de 2011. En cas de gaudir amb anterioritat d’una reducció de jornada aquesta finalitza automàticament el 30 de juny de 2011.
- La reducció de jornada es perllongarà com a mínim, fins el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins a 31 d’agost.
- En qualsevol cas la reducció finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat la reducció.
- En el cas de 2 o més fills, o en qualsevol altre supòsit, la mateixa persona només pot gaudir d’una reducció de jornada.
- No es pot concedir la reducció de jornada a 2 persones pel mateix infant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi l’establert com a màxim.
- La reducció de jornada és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció (no es pot realitzar una altra activitat econòmica).

Requisits per gaudir de la compactació de la reducció d’1/3 o de 1/2 jornada (opcions 1 i 2):

-  Sol·licitar la compactació, abans de finalitzar el  permís de maternitat, o la 16ª setmana del part, o  de l’adopció, o de l’acolliment, o abans de finalitzar el permís de paternitat, per gaudir-la a partir de la finalització del permís.
- Tenir una de les següents vinculacions jurídiques:
- Funcionari/a
- Laboral fix
- Interí/na amb nomenament de tot el curs (1 de setembre a 31 d’agost)
- Laboral temporal amb contracte de tot el curs (1 de setembre a 31 d’agost)




Documentació que cal presentar:

En tots els casos (opcions 1, 2, 3 i 4):


- Cal presentar la sol.licitud mitjançant aquest model d’instància.
- Fotocòpia completa del llibre de família
- Declaració del/de la sol·licitant (model A) de no realitzar cap altra activitat econòmica, remunerada o no remunerada, fins al finiment del termini de la reducció o de la llicència de compactació i de tenir la guarda legal o l’adopció o acolliment permanent o preadoptiu de l’infant motiu de permís.
- Declaració del/de la cònjuge o convivent (model B), de que no farà ús del permís de reducció pel mateix infant
 





Web dels SSTT (+)

Sol·licituds: Baix Llobregat - Consorci - Comarques - Catalunya Central - Vallès Occidental- Maresme Vallès Oriemtal - Girona - Lleida - Tarragona - Terres de l'Ebre





Recomanem a qui hagi de fer ús d'aquestes sol.licituds amb motiu de fills que consulti la sol.licitud de llicència/permís, la sol.licitud de reducció de jornada per guarda legal d'un infant menor, i la comunicació de dades a l'empresa o entitat pagadora (Retencions IRPF).



 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Nota important per qui sol·liciti compactació de reducció d'1/3 o de 1/2 jornada per infant menor Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top