728x90 AdSpace

11 de maig 2012

Criteris per a les substitucions del personal docent, derivats de l'aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril (Informa el Departament)


Informació que el Departament ha facilitat al les direccions dels centres educatius 

Criteris per a les substitucions del personal docent, derivats de l'aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril Període maig juny 2012

Una vegada constatades les dificultats per aplicar allò que preveu el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i atès que l’organització actual dels centres educatius no permet cobrir amb substituts interns totes les absències del professorat derivades de l’aplicació de la normativa bàsica esmentada, fins a la finalització del curs escolar es tindran en compte els criteris següents:
 1. Educació infantil i primària: No es podran cobrir els primers 5 dies lectius de qualsevol incidència.
 2. Educació secundària obligatòria: No es podran cobrir els primers 7 dies lectius de qualsevol incidència.
 3. Batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i d’idiomes, ensenyaments d’adults i serveis educatius: No es podran cobrir els primers 10 dies lectius de qualsevol incidència.
 4. Simultaneïtat: En tots els nivells educatius es tindrà en compte l’excepció de cobrir la segona incidència simultània des del primer dia.
 5. Incidències de llarga durada: En qualsevol cas es cobrirà des del primer dia quan l’absència estigui motivada per alguna de les situacions següents: maternitat, paternitat, reducció de jornada, compactació de la reducció de jornada, accident laboral, estades en empreses i altres d'equivalents.
 6. Concessió d’alguns permisos o informe previ de les direccions: La direcció del centre, a l’hora d’informar una sol·licitud d’assumptes propis o concedir qualsevol altre permís que sigui de la seva competència, haurà de tenir en consideració el fet que en el centre hi hagi una o més absències que aconsellin, per necessitats del servei, informar negativament o denegar el permís sol·licitat. 

A partir de l’1 de setembre de 2012

A les instruccions referides a la gestió de la borsa de treball del personal docent per al curs 2012-2013 i als documents d’organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2012-2013 s’inclouran els criteris per al nomenament del personal substitut docent que s’utilitzaran durant el curs 2012-2013 i que són els següents:

Es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament. Durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.

Això no obstant, quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses incidències d’una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb substituts, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant un mínim de cinc dies lectius, comptats des del dia en què s’efectuarà el nomenament de la persona substituta, se seguiran els criteris següents:
 1. A les escoles de menys de 20 mestres, a les zones escolars rurals i als centres d’educació especial es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona incidència simultània.
 2. A les escoles amb plantilla de 20 o més mestres es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.
 3. Als instituts i seccions de menys de 12 grups, quan es tracti d’incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona incidència simultània.
 4. Als instituts amb 12 o més grups, quan es tracti d’incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.
 5. Al batxillerat, la formació professional, els ensenyaments esportius, les escoles oficials d’idiomes, les escoles d’art, els centres i aules de formació d’adults i als serveis educatius es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera incidència simultània.

Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà preferentment la que tingui prevista una major durada o, si escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.

Als documents d’organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2012-2013 també s’inclouran orientacions per a l’organització de l’atenció a l’alumnat mitjançant substituts interns.

ATENCIÓ ÚLTIMA HORA:

Davant les darrreres informacions publicades pel DE en realció a les substitucions de les absències superiors a 10 dies lectius, la FEC CCOO vol fer les següents consideracions:
 • CCOO, en la mesa sectorial en què l'administració va advertir que aplicaria aquesta mesura vam advertir insistentment el departament dels greus problemes d'organització interna que provocaria als centres. Som conscients de la complexa realitat de les escoles i instituts i, per això, la possibilitat de substituir les baixes el més ràpid possible  ha estat una demanda històricament reivindicada per CCOO, fins que vam aconseguir pactar-la en un acord de mesa sectoriaI. Aquest acord va posicionar Catalunya com l'única comunitat autònoma que podia comptar amb recursos des del primer dia quan havia un company o companya malats.


 • Davant d'aquesta realitat incontestable, gràcies a la pressió que hem sigut capaços d'exercir  i a la de les mobilitzacions de tota la comunitat educativa, el Departament no ha tingut més remei que fer marxa enrere i presentar una "alternativa" que marca l'inici d'una lluita sense treva per recuparar tots els drets que havíem aconseguit i que ens han robat impunement.


 • La decissió del Departament demostra que l'administració té marge i discrecionalitat a l'hora d'aplicar les mesures del govern central. CCOO denunciem l'actitud oportunista del nostre govern aprofitant el RDL estatal per desmantellar els acords sindicals aconseguits a Catalunya.


 • CCOO també va advertir que el sistema de nomenaments vigent a Catalunya podria provocar un perllongament del temps màxim que la llei marca per substituir el professor absent. El risc que l'11è dia lectiu no hi hagi nomenaments i, en conseqüència, l'absència no es cobreixi, vulneraria la disposició i pot establir un greuge comparatiu amb altres territoris de l'Estat. Caldria fer nomenaments diaris per garantir que els centres de Catalunya no rebem els substituts/es més tard, encara, del que diu la norma.


 • CCOO opina que els centres educatius ja han patit greus retallades de recursos i personal inacceptables i que no és admissible ni tolerable castigar-los encara més. Continuem  exigint que aquesta mesura no sigui aplicada als centres de Catalunya perquè afecta la qualitat educativa de l'atenció que rep l'alumnat, perquè genera greus problemes d'organització i gestió a centres educatius i perquè precaritza el col·lectiu d'interins greument, reduïnt les possibilitats d'ocupació del sector més dèbil i castigat de l'educació.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Criteris per a les substitucions del personal docent, derivats de l'aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril (Informa el Departament) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top