728x90 AdSpace

28 de nov. 2012

Ensenyament públic: Permisos i reduccions de jornada (Curs 2012/2013)

 Permisos del personal docent
Com a conseqüència del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm. 168, de 14.7.2012) s’han ampliat o modificat els permisos i les reduccions de jornada que pot gaudir el personal docent adscrit als centres públics. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, l’endemà de la seva publicació al BOE, els permisos i les reduccions de jornada són els que es detallen a continuació:

 Permisos del personal docent

 Els permisos estan regulats al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual es refonen en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, a la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, modificada per la Llei estatal 39/2010, de 22 de desembre, dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i al Reial decret llei 20/2012, de  13  de  juliol,  de  mesures  per  garantir  l’estabilitat  pressupostària  i  de  foment  a  la competitivitat.

Es concedeixen per les causes següents:

 a)   El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.

 b)   Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies.

 c)   Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps indispensable per fer-les.

 d)  Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral (la causa ha de justificar-se per escrit i el temps de permís serà l’indispensable per al compliment del deure).

 e)   Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, un dia.
Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

 f)    Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer- ho dins la jornada laboral. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada laboral.

 g)   Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.

h)   Els funcionaris amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

 i)   Per la mort, l’accident o la malaltia greu d’un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat tres dies laborables si l’esdeveniment es produeix al mateix municipi i fins a cinc dies si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Pel cas d’un familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat el permís és de dos a quatre dies hàbils en funció de si es tracta de la mateixa localitat de destinació o una altra.

 j)    Per  l’hospitalització  del  o  de  la  convivent  o  d’un  familiar  fins  al  segon  grau  de consanguinitat o afinitat dos dies laborables si es produeix al mateix municipi del lloc de treball i fins a quatre dies si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. 

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

 k)   Per matrimoni, o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.

 l)    Per  maternitat,  adopció  o  acolliment,  setze  setmanes  ininterrompudes,  que  són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. El permís per maternitat, adopció o acolliment s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill. Si es tracta d’una adopció internacional, el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

 m)  Els funcionaris amb un fill o filla de fins a dotze mesos d’edat tenen dret a un permís per lactància d’una hora diària d’absència del treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple aquest permís s’incrementarà proporcionalment. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada de fins als 12 mesos del fill o filla. A petició de la persona interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per gaudir- ne en jornades senceres de treball, de vint-i-quatre dies consecutius, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats del servei.

 n)   El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitza el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d’aquest permís. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

 o)  En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi de ser hospitalitzat a continuació del part, el permís de maternitat s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat fins a un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, a l’adopció o a l’acolliment. Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment del permís.

p)   En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el funcionari/funcionària té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries amb la percepció de les retribucions íntegres.

 q)   En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el funcionari/funcionària té dret a la reducció de jornada fins a un màxim de dues hores amb disminució proporcional de les retribucions.

 r)    Per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més, es poden concedir permisos sense retribució. Aquest permís és incompatible  amb  l’autorització  de  compatibilitat,  que  resta  suspesa  d’ofici  fins  al finiment del permís.

 s)   Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

 t)    Permisos  de  flexibilitat  horària  recuperable:  els  directors  o  directores  dels  centres educatius públics poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques del cònjuge i dels ascendents  i  descendents  fins  al  segon  grau  de  consanguinitat  o  afinitat  i  per  a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada en el termini d’un mes a partir del dia que gaudeix del permís. En el cas que aquests permisos hagin de ser periòdics, caldrà ajustar l’horari setmanal del personal docent que en gaudeixi, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

u)   En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.

 Els permisos regulats en els punts a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), p) i s) els concedeix el director o directora del centre. S’han de sol·licitar prèviament en els casos b), c), d), e), f), g), i h). En cas que el deure de caràcter personal esmentat en el punt d) pugui entendre’s com de força major, sense possibilitat de ser sol·licitat prèviament, el director o directora podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit. En aquest cas, correspon a la direcció del centre apreciar el caràcter justificat de l’absència, atenent la singularitat o reiteració de la situació produïda i les altres circumstàncies que consideri oportú de tenir en compte.

 La resta de permisos (k, l, m, n, o, q, r i u) els concedeix el director o directora territorial o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació.


Supòsits en què els funcionaris docents poden demanar una reducció de jornada

El personal docent pot sol·licitar reducció de jornada pels motius i situacions que es detallen a continuació,  d’acord  amb  el  que  disposen  la  Llei  8/2006,  de  5  de  juliol,  de  mesures  de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, modificada per la Llei estatal 39/2010, de 22 de desembre, dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 i pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat.

 A.   Reducció per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys. La reducció es pot sol·licitar sempre que la persona sol·licitant tingui la guarda legal del menor. La reducció que es pot sol·licitar és d’un terç o de la meitat de la jornada laboral, amb una percepció del 80% o del
60% de la retribució íntegra, respectivament.
 Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres des del moment en què es reincorpori a la feina després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat.
 Es té dret a la compactació sempre que la persona beneficiària no estigui privada de la guarda legal del menor per resolució judicial. El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.
 La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb l’autorització de compatibilitat. Les autoritzacions que estiguin concedides restaran suspeses d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.
 Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s’estigui gaudint.

 Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.

El fet de compactar el primer any de reducció suposa una minoració, proporcional al temps compactat, del temps que resti de reducció de jornada i, una vegada finalitzada la compactació, la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.

 B. Reducció per tenir cura d’un fill o filla menor de dotze anys. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys poden gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de les retribucions.
 C. Reducció per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda. La reducció es pot demanar sempre que es tingui la guarda legal de la persona discapacitada. La reducció que es pot sol·licitar és d’un terç o de la meitat de la jornada laboral, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució íntegra, respectivament.
D. Reducció pel fet de tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda del 65% o més o amb un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial. La reducció que es pot demanar és d’un terç o de la meitat de la jornada laboral amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució íntegra, respectivament.
 E. Reducció per fer efectiva la protecció o el dret a l’assistència social íntegra d’una dona víctima de violència de gènere. La reducció que es pot demanar és d’un terç o de la meitat de la jornada laboral amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució íntegra, respectivament.
 F. Reducció per discapacitat legalment reconeguda, quan per aquest motiu s’ha de rebre tractament en centres públics o privats en l’horari laboral. La reducció que es pot demanar en la jornada laboral és l’equivalent al temps que la persona afectada ha de dedicar al tractament, amb percepció de les retribucions íntegres.
 G. Reducció de jornada de com a mínim la meitat de la jornada de treball per tenir cura d’un fill o filla menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat del menor afectat per càncer o qualsevol malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent, amb la percepció de les retribucions íntegres.
 H. Reducció de jornada de fins al 50% amb caràcter retribuït i amb una durada màxima d’un mes per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu.

Totes  aquestes  reduccions  de  jornada  són  incompatibles  amb  el  desenvolupament  de qualsevol activitat econòmica.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Ensenyament públic: Permisos i reduccions de jornada (Curs 2012/2013) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top