728x90 AdSpace

8 de nov. 2012

Preguntes més freqüents, amb resposta... (Trasllats 2012)1b. Quan sortirà al DOGC la convocatòria?
2. Quiné s el calendari previst, quan es publica la puntuació i les resolucions provisional i definitiva?   

3. Quines fases té el concurs de trasllats?
4. Qui pot participar a la Fase de readscripció al propi centre?
5. Qui pot participar a la Fase de dret preferent a municipi o zona?
6. Qui ha de participar de forma obligatòria a la Fase 3a. del concurs de trasllats?
7. Qui pot participar de forma voluntària a la Fase 3a del Concurs de trasllats? 
8. Quines especialitats es convoquen de places d’adults i quins requisits calen per participar a aquestes places?
- Que es necessita per accedir?
-Places del cos de secundària
-Què haurà d’impartir el professor de secundària que obtingui un lloc de treball a una “escola d’adults”?
12. Qui pot concursar a places de primer i segon d’ESO? 
13.  Poden concursar  els Mestres  a places de pedagogia terapèutica en els Instituts d’Educació Secundària ?
14. Quines funcions desenvolupa  el mestre que té  una plaça de pedagogia terapèutica en un IES?
15. He aprovat les oposicions a Catalunya. Puc concursar per a places a una altra comunicat Autònoma? Quan ho podré fer?
16. Vaig aprovat les oposicions a Catalunya i  vaig superar la fase de paràctiques però encara no tinc destinació definitiva: Puc concursar per a places a una altra comunicat Autònoma? Quan ho podré fer?
17. He aprovat les oposicions fora de Catalunya i encara no tinc una destinació definitiva? Puc concursar a places de Catalunya?

17bis.Es pot concursar per places a un EAP o a un centre de recursos pedagògics?
18. Què passa si no em donen cap de les poblacions/escoles que he demanat (sigui per que no hi ha vacant o perquè li han donat a algú altre amb mes punts que jo)? Estan obligats a donar-me una destinació d'ofici, o bé simplement no em donarien destinació i continuaria essent provisional?
19. Vaig aprovar oposicions l’any 2011 i vaig superar les pràctiques el curs passat. Ara sóc propietària provisional des de l'1 de setembre de 2012. Puc al.legar que el curs passat vaig ser cap de Departament o coordinadora de cicle? Puc al•legar els cursos de formació realitzats fins a la data?
20 Referent al concurs de trasllats, els que están en fase de pràctiques han de participar de forma obligada a l’igual que els propietaris provisionals  Tinc un dubte sobre si la plaça que els hi adjudiquin serà provisional o definitiva? 


21. Em podrieu aclarir que cal fer sobre la declaració de mèrits? Cal aportar la documentació dels càrrecs ocupats? Des de quan compten els càrrecs? i la formació rebuda?
22. Vaig molt perduda amb això del concurs. He de concursar ja que he aprovat aquest any per l’especialitat d’infantil. Quins papers he d’omplir? I com he de demanar les escoles on vull obtenir destinació?
23. Tinc dues especialitats: Educació Infantil i Educacio Primparia?. Vull concusar a deu centres de Vilanova però en primer lloc a qualsevol escola per primària, i si no ha hi hagues aquesta opcio de primària a Educació Infantil. Ho podré fer?.
24. Que he de posar a la casella del llistat de peticions de centre o localitat on posa VERNACLE? Que he de posar a la casella del llistat de peticions de centre o localitat on posa ITINERANT?
25. Com s'omple les peticions de centre i/o municipi? Què he de posar a la casella de vernacle? Quan s'ha d'omplir la casella on posa "itinerant"?
26. Sóc un professor suprimit i participaré al concurs de trasllats. M’han comentat que participem amb una "motxilla" que aplega la puntuació del centre anterior a aquest? Què vol dir això? Com es conten els serveis prestats en aquest cas ?
27. Sóc funcionaria en pràctiques, i no podran fer-me l'avaluació...
28. I si no supero la fase de pràctiques...?
29.
QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE “ADJUDICACIONS PROVISONALS” I “CONCURS DE TRASLLATS” 
30) A quin apartat puc al.legar el nivell d de català?
31) Aquin apartat puc al.legar els postgraus?
32)A partir de quan compta la tutoria com a mèrit pel concurs de trasllats?
33)A partir de quan puntua el ser membre de tribunal d'oposicions?
34)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Pedagògica puntua en el barem?
35)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereix puntua en el subapartat 6.6 del barem s'inclou també aquí per al supòsit de títols universitaris anteriors, de primer i/o segon cicle?
 36)Estic en possessió del certificat de nivell intermedi o de nivell avançat d'Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat espanyol quina és la seva equivalència amb els nivells del Consell d'Europa? Com s’ha d’acreditar? 
  37. Quins codis  es fan servir a la convoatòria de Catalunya respecte a les caselles vernacle i itintància
 37bisConcurso a places al País Valencià. Com he d’omplir les Caselles vernacle/bilingüe ?

 38)Ser del consell escolar puntua per al concurs de trasllats?
 1ª) Quines són les dates per presentar les sol•licituds? Termini de presentació de sol•licituds:
Del dimarts  6 de novembre al dijous 22 de noviembre  (ambdós inclusos) 
1b)Quan ha sortit la convocatória al DOGC?
 Està previst que surti el dimecres 31 d’octubre

. Hi ha dues convocatòries 

Convocatòria cos de Mestres
Convocatòria cossos de secundària i inspecció:

2. Quin ´és el calendari previst, quan es publica la puntuació i  les resolució  provisional i definiva?  
Publicació llista admesos i exclosos i puntuació: 21 de gener  ( 5 dies reclamacions) Durant aquest termini es podrà aportar documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats a la instància de participació que no hagin estat degudament justificats. (NO es poden afegir nous mèrits!!!)
 Publicació de vacants provisionals : Abans 15 febrer. Es pot presentar reclamació per tal que surti o no una vacant.
 Llistes d'adjudicacions provisionals del concurs:14 març (5 dies hàbils per a presentar reclamacions a la puntuació a la llista provisional
 Els que hi participen voluntàriament poden renunciar (en 5 dies
 Publicació de vacants definitives: Abans de 12 d’abril
.Llistes d'adjudicacions definitives (14 de maig)
Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació a tothom interessat i contestades totes les reclamacions.
 A partir de la publicació al DOGC de la llista definitiva (sense data concreta prevista ) es podrà interposar recurs contenciós en el termini de dos mesos.
 Retirar documentació presentada  (setermbre?)
 Dos mesos després de la publicació de la llista definitiva al DOGC  es disposarà d’un mes perquè els participants puguin retirar la documentació presentada.


3. Quines fases té el concurs de trasllats? 

1) Fase 1ª :Dret preferent a centres (o readscripció al propi centre)
2) Fase 2ª Dret preferent a municipi o zona
3) Fase 3ªConcurs de trasllats 

4. Qui pot participar a la Fase  de dret preferent a  centre? 

Pel cos de mestres:
Els mestres afectats per la pèrdua de la destinació definitiva(“suprimits”) com a conseqüència de la supressió del lloc que ocupaven en el centr

Pels cossos de secundària
Les persones afectades per la pèrdua definitiva del lloc que ocupaven al centre (“professorat suprimit”)
Altres professos/es definitius al centre que hagin adquirit una nova especialitat 

5. Qui pot participar a la Fase de dret preferent a municipi o zona?

El "professorat suprimit".
Els/les que en virtut d'una resolució administrativa ferma tinguin reconegut el dret a obtenir destinació en un municipi o a recuperar-la on l'havien tinguda abans
Les persones que retornen a Espanya després d'estar destinats a places a l’estranger tenen dret preferent a obtenir destinació en un lloc de treball de centres docents del municipi o zona per una sola vegada, i en ocasió de vacant
Per poder exercir el dret preferent s’ha de demanar en totes les convocatòries que faci el Departament, sinó es perd aquest dret.
Amb el nou Decret de trasllats no cal que demanin tots els centres del municipi o zona i totes les especialitats que tinguin

6. Qui ha de participar de forma obligatòria a la Fase 3a. del concurs de trasllats?

·        El professorat funcionar en pràctiques (seleccioonats en oposicions i que estiguin fent les practiques aquest curs ( per haver-les ajornat o no haver-les superat )
·        El professorat propietari provisional (aprovats anys 2011 i anteriors que no tinguin encara definitiva)
·        El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva (“professorat suprimit”)

7. Qui pot participar de forma voluntària a la Fase 3a del Concurs de trasllats? 

·        El professorat definitiu que ha obtingut la última definitiva fa dos cursos o més.
·        El professorat d'altres administracions educatives, sempre que la convocatòria per la qual van accedir al cos docent no els exigeixi l'obtenció de la primera destinació definitiva en el respectiu àmbit territorial

8. Quines especialitats es convoquen de places d’adults i quins requisits calen per participar a aquestes places?

Places del cos de mestres:
CODI   Cos i Especialitat
75      Educació primària
76      Educació primària, anglès
77      Educació primària, francès

Requisits... per accedir-hi?
Complir els requisits d'especialització

Places del cos de secundària
-Àmbit de comunicació
-Àmbit de les ciències socials i de la participació
-Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia

Cal ser titular
Per accedir a llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol•licitada:

- Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.
El professorat que participi per accedir a llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de l'especialitat de
llengua catalana i literatura, coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la
Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.
Així mateix, el professorat que participi per accedir a llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació haurà d'acreditar, excepte el que sigui titular de
l'especialitat d'anglès, coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:
Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.
Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

- Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

- Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

12. Què haurà d’impartir el professor de secundària que obtingui un lloc de treball a una “escola d’adults”?

Tots els mòduls de cadascuna de les àrees que componen l’àmbit corresponen al lloc de treball assignat.

13. Qui pot concursar a places de primer i segon d’ESO? 

Podran participar per traslladar-se a llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu, d’acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i els mestres en situació de pèrdua definitiva del lloc de treball que ocupaven en un  institut o institut escola

També podran sol·licitar llocs de treball del nivell d’educació infantil i primària els que compleixin amb els requisits d’especialitat. En cas d’obtenir destinació definitiva, perdran l’opció a obtenir destinació en llocs de treball en instituts, d’acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre.14. Qui pot concursar a places de pedagogia terapèutica en els Instituts d’Educació Secundària o instituts escola ?

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts podran participar únicament per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts, sens perjudici del dret a participar en llocs en centres d’ensenyament infantil i primari per aquesta o una altra especialitat habilitada.
A la convocatoria del 2010 podien participar Mestres que tinguessin l’especialitat d’educació especial o de pedadogia terapeútica


15. Quines funcions desenvolupar el mestre que té una plaça de pedagogia terapèutica en un IES?

Les funcions del mestre de pedagogia terapèutica estan recollides a la normativa del curs 2012-2013

16. Vaig aprovat les oposicions a Catalunya i  vaig superar la fase de paràctiques però encara no tinc destinació definitiva: Puc concursar per a places a una altra comunicat Autònoma? Quan ho podré fer?

Cal tenir primer una destinació definitiva a Catalunya . Un cop aconseguida una destinació definitiva es pot concursar a una altra comunitat un cop estiguis almenys dos anys en la destinació definitiva obtinguda 

17. He aprovat les oposicions fora de Catalunya i encara no tinc una destinació definitiva? Puc concursar a places de Catalunya?

Sí, sempre que a la convocatòria d’oposicions no t’exigeixi que has d’obtenir abans la primera destinació definitiva a la comunitat autònoma on les vas aprovar: 

17bis.Es pot concursar per places a un EAP o a un centre de recursos pedagògics?

No, Per accedir a places a Serveis Educatius es fa per concurs de mèrits


18. Què passa si no em donen cap de les poblacions/escoles que he demanat (sigui per que no hi ha vacant o perquè li han donat a algú altre amb mes punts que jo)? Estan obligats a donar-me una destinació d'ofici, o bé simplement no em donarien destinació i continuaria essent provisional? 

En aquest concurs del 2012 l’administració no donarà places d’ofici. Només podràs obtener destinació en els centres o localitats que tu hagis posat. Si no obtens destinació definitiva et quedaràs en situació de propietari provisional i hauràs de demanar obligatoriamente plaça pel curs vinent ( o cursos vinents) a la convocatòria d’adjudicacions provisionals pel curs 2013-2014 ( o 2013-2015) que es farà al mes de juny

20. Vaig aprovar oposicions l’any 2011 i vaig superar les pràctiques el curs passat. Ara sóc propietària provisional des de l'1 de setembre de 2012. Puc al.legar que el curs passat vaig ser cap de Departament o coordinadora de cicle? Puc al•legar els cursos de formació realitzats fins a la data?

Al•lega tota la formació que hagis realitzat per tal de que la Comissió te la pugui valorar.
En l’apartat de càrrecs realitzats només es tenen en compte els realitzats des de que ets funcionari de carrera i per tant en el teu cas no pots al.legar els càrrecs fets durant l’any de pràctiques 

21. Referent al concurs de trasllats, els que están en fase de pràctiques han de participar de forma obligada a l’igual que els propietaris provisionals  Tinc un dubte sobre si la plaça que els hi adjudiquin serà provisional o definitiva? 

Cas de que en el concurs de trasllats t'adjudiquin una plaça aquesta és una plaça definitiva.
Això vol dir que no hauràs de participar de forma obligatòria en els concursos de trasllats (et podràs quedar en ella fins que tu decideixis o fins que aquesta sigui suprimida (en principi això només es produeix en casos molt extrems. Si surt a concurs és que es preveu la continuïtat d'aquesta plaça)
Podràs participar de forma voluntària un cop estiguis en aquesta plaça un mínim de dos cursos.
En cas de que no t'adjudiquin plaça en aquest concurs hauràs de demanar una destinació provisional pel curs 2011-2012 als mesos de maig-juny de 2011

22. Em podrieu aclarir que cal fer sobre la declaració de mèrits? Cal aportar la documentació dels càrrecs ocupats? Des de quan compten els càrrecs? i la formació rebuda?
Aclariments sobre la baremació del concurs de trasllats
La declaració de mèrits: Tothom l'ha d'aportar, a excepció dels funcionaris en pràctiques .
Sobre l'antiguitat com propietari provisional o com a funcionari de carrera i el temps de servei: NO CAL AL•LEGAR RES. Ja es tindrà en compte i el Departament ja té aquesta dada en el Registre informàtic.. (quan surti la baremació si no us ho compten correctament aleshores cal presentar una reclamació)
Al full de declaració de mèrits ja ve indicat tot el que cal al•legar:.
Sobre les activitats de formació: Es poden al•legar totes les activitats de formació fetes, les fetes amb posterioritat a l'aprovació de les oposicions i també les fetes anteriorment .
Si es tenen registrades al Registre informàtic del Departament cal al•legar-les però no cal justificar-les. Les que no constin sí que cal justificar-les a part d'enumerar-les ("Acreditats mitjançant fotocòpia compulsada de certificació expedida per l'organisme o centre corresponent, en què haurà de constar necessàriament el nombre d'hores o, si hi manca, els crèdits del curs o cursos superats o impartits segons correspongui. En cas contrari, no seran tinguts en compte")
Aquest punt ho hem confirmat amb el Departament ja que hi havia versions contradictòries de si comptava només des de l'aprovació de les oposicions. Com no es diu res explícitament es pot al•legar tota la formació que reuneixi el requisits

Recordeu el que posa l'ordre:
Cursos de perfeccionament organitzats o reconeguts per les administracions públiques amb competències educatives, entesos en les seves diferents modalitats de grups de treball, seminaris, grups de formació en centres, cursets, etc.
Només es tindran en compte per aquest apartat els cursos que tractin sobre especialitats pròpies del cos de mestres o aspectes científics, didàctics i/o d'organització, relacionats amb activitats pròpies d'aquest cos, o amb les noves tecnologies aplicades a l'educació.
Sobre els càrrecs: Només compten els exercits des de que ets funcionari de carrera. No compten els que s'han fet abans ja sigui com a interí o com a funcionari en pràctiques.
S'han d'al.legar. Si són dels darrers anys el Departament les té enregistrades en el Registre informàtic, no cal aportar documentació. Si són de fa molts anys millor aportar la documentació justificativa. Si després no t'ho baremen podràs esmenar-ho sempre que ho hagis constat explícitament
Titols: Compten tots els que es tinguin. No es pot al•legar el que es va fer servir per presentar-se a oposicions.
Publicacions: Les que es tinguin
Si teniu algun dubte envieu-nos un email (després d'haver consultat les respostes a les preguntes més freqüents que tenim a la nostra web)

23. Vaig molt perduda amb això del concurs. He de concursar ja que he aprovat aquest any per l’especialitat d’infantil. Quins papers he d’omplir? I com he de demanar les escoles on vull obtenir destinació?

Has d’omplir i presentar la Sol.licitud de participació al concurs de trasllats
Consulta a la nostra web les respostes a les preguntes més freqüents
Tingues en compte les Instruccions per formalitzar l’imprés
Al full de sol.licituds, has d'omplir el que correspon a la fase de concurs de trasllats
De la pàgina 1 de la Sol.licitud de participació concurs:
Apartat 1: Les teves dades
Apartat 2: Situació administrativa. Posa una creueta on posa servei actiu i les dades del centre on estàs destinada aquest curs
A l'apartat 4: has de posar una creueta a l'últim quadre on posa Concurs de trasllats
PÀGINES 2, 3: NO HAS D'OMPLIR RES
PÀGINA 4: HAS D'OMPLIR L'APARTAT a) del punt 10 posant el codi de l'especialitat que has aprovat. Si vols participar també a places de primària, posa-la en el requadre número 2 i si tens altres capacitats també pots participar per altres especialitats
PÀGINA 5: Omplir l'apartat b) la petició de centres i/o localitats indicant el codi (pots posar un màxim de 300) Pots posar a cada codi l'especialitat que vols en aquell centre.
Si demanes més d'una especialitat a l'apartat anterior pots prioritzar l'especialitat si omples de la següent manera
Et poso un exemple
codi centre 1 especialitat infantil
codi centre 2 especialitat infantil
codi centre 3 especialitat infantil
codi centre 1 especialitat primària
codi centre 2 especialitat primària
codi centre 3 especialitat primària
Si demanes així a l'adjudicació el sistema informàtic et mira si primer hi ha places d'infantil i si no n'hi ha et mira de primària a continuació d’haver-te mirat si n'hi havia al centre 1 al centre 2 i al centre 3
Si en canvi has ficat en la priorització d'especialitat infantil i després primària i fiques
codi de centre 1
codi de centre 2
codi de centre 3
No indicant l'especialitat, al adjudicar es mira(« quan toqui adjudicar-te a tu”) si al centre 1 hi ha una plaça d infantil . Si hi és te l'adjudicarà i sino mirarà si et pot adjudicar una de primària. Si no n'hi ha, passarà al centre 2 on mirarà si hi ha una plaça d’infantil per adjudicar-te i si no t'adjudicarà una de primària si és que n’hi ha i si es així ja no passarà al següent

SI ETS FUNCIONÀRIA EN PRACTIQUES NO HAS D'0MPLIR EL FULL DE DECLARACIÓ DE MÈRITS


24. Tinc dues especialitats: Educació Infantil i Educacio Primparia?. Vull concusar a deu centres de Vilanova però en primer lloc a qualsevol escola per primària, i si no ha hi hagues aquesta opcio de primària a Educació Infantil. Ho podré fer?. 

Sí. Ho pots fer de la manera següent:
Triant les escoles per ordre de preferencia
codi escola 1 primaria
codi escola 2 primaria
codi escola 3 primaria
.......
codi escola 10. primaria
i a continuacio
codi escola 1 infantil
codi escola 2 infantil
codi escola 3 infantil
...
codi escola 10 infantil

25. Què he de posar a la casella del llistat de peticions de centre o localitat on posa VERNACLE? Què he de posar a la casella del llistat de peticions de centre o localitat on posa ITINERANT?
Als centres de la Vall d'Aran cal ficar un 2 i a la resta de centres de Catalunya un 1
La casella Itinerant s’ha d’emplenar per zones escolars rurals que comporten itinerància, per centres especifics d'educació especial i els centres d'atenció preferent.
CAL APUNTAR EL DIGIT DIFERENCIADOR QUE CONSTA A L'ANNEX 2 de la Resolució (al llistat de centres)
Dels centres de formació de persones adultes, que també s’adjudiquen únicament si es demanen explicitament no cal indicar dígit diferenciador, però sí que cal haver indicat prèviament el codi de l’especialitat corresponent.
En els casos de CAEPs i Centres d'Educacio Especial aquest digit només es un digit diferenciador per aquests centres però no suposa que el lloc de treball sigui itinerant. En els casos de ZERs si que hi ha itinerancia per exercir el lloc de treball

21.5.4 Els participants dependents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no caldrà que indiquin aquestes caselles en la seva sol·licitud en les peticions de l’àmbit de Catalunya.
Pel que fa a peticions d’altres àmbits territorials, per emplenar aquestes caselles caldrà atenir-se al que prevegi la convocatòria de l’Administració educativa corresponent.


26. Com s'omple les peticions de centre i/o municipi? Què he de posar a la casella de vernacle? Quan s'ha d'omplir la casella on posa "itinerant"?

Quan es demana un municipi significa que es demanen tots els centres del municipi per l'ordre que consta a l'annex on figuren els centres

A la casella de vernacle es posa el digit 2 per a peticions de centres i/o localitats de la Vall d'Aran i un 1 per a la resta de peticions de Catalunya.

La casella Itinerant s'ha d'omplir en tres casos: pels llocs itinerants de les ZERs , per les escoles d'educació especial i pels CAEPS (en els dos darrers casos no comporta una itinerancia en termes del terme

La casella Itinerant s’ha d’emplenar amb el dígit diferenciador que consti en l’annex 2 de la Resolució per assenyalar les zones escolars rurals amb llocs de treball que comporten itinerància, i també els centres específics d’educació especial i els centres d’atenció educativa preferent, que només s’adjudiquen si se'n fa la petició. Dels centres de formació de persones adultes, que també s’adjudiquen únicament si se'n fa la petició, no cal indicar dígit diferenciador, però sí que cal haver indicat prèviament el codi de l’especialitat corresponent.27. Sóc un professor suprimit i participo al concurs de trasllats. M’han comentat que participem amb una "motxilla" que aplega la puntuació del centre anterior a aquest? Què vol dir això? Com es conten els serveis prestats en aquest cas ?

Els suprimits/des teniu una "MOTXILLA" de punts per tal d'afavorir que us puguin donar una plaça a la fase de concurs de trasllats:
El professorat afectat per la pèrdua definitiva del lloc (“suprimits/des”) podran acumular al lloc de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el lloc immediatament anterior al de la supressió.


Aquesta selecció de preguntes més freqüents pot resultar-te de molt ajut en el moment d'omplir la teva sol•licitud. Si tens cap dubte que no estiqui resolt aqui pots enviar un email a ensepublica@ccoo.cat i intentarem resoldre'l. Atenció preferent a les persones afiliades.


27. Sóc funcionaria en pràctiques, i no podran fer-me l'avaluació...
Sóc funcionaria en pràctiques. Aquest curs tinc llicència per maternitat i després faré la compactació. Així doncs, la meva avaluació de l'any de pràctiques es realizarà el proper curs 2011-2012.
He de demanar al cocurs de trasllats?
No participis al concurs de trasllats, ja que no podries pendre posessió de la possible plaça que podries obtenir si participessis al concurs de trasllats.
HAURÀS DE DEMANAR UNA PLAÇA PROViSISIONAL A LES ADJUDICACIONS PEL CURS 2011-2012 (“NOMENAMENTS D’ESTIU 2011)28. I si no supero la fase de pràctiques...?

Els mestres i professors/professores que no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs de trasllats El lloc de treball, quedaria vacant.
Hauriàs de repetir l'any de pràctiques i participar als propers concursos que es convoquin


29. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE “ADJUDICACIONS PROVISONALS” I “CONCURS DE TRASLLATS”
La diferència entre adjudicacions provisionals o concurs de trasllats és que a les adjudicacions provisionals la plaça obtinguda és provisional per un període de temps determinat (un o dos anys) i l'obtiguda en un concurs de trasllats que és per un temps indefinit (fins que tu vulguis canviar de centre o es suprimeix la plaça per alguna causa: tencament del centre o baixada de grups del centre .....)
El concurs de trasllats: funciona per puntuació d’acord amb un barem i les adjudicacions provisionals es fan per col-lectius i per antiguitat


30)A QUIN APARTAT PUC AL.LEGAR EL NIVELL D DE CATALÀ?Puntua a l’apartat 6.7  Puntuen per aquest apartat els titols de català superiors al nivel C

31)A QUIN APARTAT PUC AL.LEGAR ELS POSTGRAUS?
Si el postgrau és de 60 o més crèdits( 600 hores o més) al.lega-ho al
apartat 3.1.2 (sobre màsters)

Si el postgrau és de menys de 60 crèdits : al.lega’l a l’apartat  5.1
(formació superada)32)A partir de quan compta la tutoria com a mèrit pel concurs de trasllats?

Compta a partir de l'entrada en vigor de la LOE:
A partir del curs 2006-2007 ja que la LOE va ser publicada al BOE al maig de 2006 .


33)A partir de quan puntua el ser membre de tribunal d'oposicions?
A partir de l’aplicació del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer o sigui compten les oposicions del 2007,2008 ,2009 ,2010 i 2011 

34)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Pedagògica puntua en el barem? 

En el subapartat 6.6 no, atés que només reconeix expressament la tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de Màster per a acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per a exercir la docència ( i no les de l'antic CAP).

35)La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereix puntua en el subapartat 6.6 del barem s'inclou també aquí per al supòsit de títols universitaris anteriors, de primer i/o segon cicle?

L'apartat només puntua expressament la tutorizació de pràctiques per al supòsit de l'obtenció del títol universitari de grau i no altres anteriors.

36)Estic en possessió del certificat de nivell intermedi o de nivell avançat d'Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat espanyol quina és la seva equivalència amb els nivells del Consell d'Europa? Com s’ha d’acreditar? 

D'acord amb l'article 3 del Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel que es fixen aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la LOE, l'equivalència és automàtica no sent necessari presentar documentació addicional a la prevista en l'apartat 3.3 del barem:
• el nivell intermedi equival al B1
• el nivell avançat equival al B2

 37. Quins codis  es fan servir a la convoatòria de Catalunya respecte a les caselles vernacle i itintància
Els concursants dependents d’altres comunitats autònomes que sol·licitin centres de Catalunya han de fer constar a la casella corresponent al nivell vernacle un “2” per a les peticions de centres i/o municipis d’Era Val d’Aran, i un “1” per a la resta de peticions de l’àmbit de Catalunya. En la casella corresponent a "Itinerància" hauran de fer constar el codi que s'indiqui, si és el cas, en els annexos de centres 3 i/o 4 d'aquesta resolució.Pel que fa als concursants amb peticions d’altres àmbits territorials, hauran de seguir el que prevegi la convocatòria de l’administració educativa corresponent per emplenar la casella corresponent a peticions de llocs amb indicació “vernacle”, “itinerància” i/o “bilingüe


37b.Concurso a places al País Valencià. Com he d’omplir les Caselles vernacle/bilingüe ?

La Conselleria diu a la seva pàgina web:

Quant a l'ompliment de les caselles vernacle/bilingüe:

• Amb caràcter general:

Estos participants no hauran de completar en la relació de peticions que facen de centres de la Comunitat Valenciana, ni la casella bilingüe ni la de vernacle, a excepció d'aquells participants del Cos de Secundària que sol•liciten places de “FPA valencià/anglés” i en este cas hauran de consignar en la casella vernacle “2”.
• Per a funcionaris dependents d'administracions educatives que exigisquen completar les caselles de vernacle/bilingüe: estos participants hauran de completar en la relació de peticions que facen les opcions següents:
o Per al cos de mestres: en la casella bilingüe hauran de consignar “0” i en la de vernacle “1”.
o Per als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny: en la casella bilingüe hauran de consignar “0”. En la de vernacle també hauran de consignar “0” llevat que sol•liciten places de “FPA valencià/anglés” i en este cas hauran de consignar en la casella vernacle “2”.


38)Ser del consell escolar puntua per al concurs de trasllats?

No, no puntua per que no figura al barem del concurs.
Ser del consell escolar puntua ½ crèdit per curs per acreditar estadis o sexennis però no pas per als concursos de trasllats.

NOVES RESPOSTES A PREGUNTES SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS:

1)Quins mèrits compten i quins  no compten pel concurs de trasllats?
Per saber si un determinat mèrit  compta pel concurs de trasllats cal mirar el  barem
Si figura al barem:  compta
Si no figura al barem :  no compta!
En cas de dubtar de si compta o no compta:  al.lega’l  i  la comissió avaluadora  ja ho  mirarà
Alguns mèrits que  No compten pel concurs de trasllats:
Ser membre del consell escolar
Tutor de pràctiques  d’alumnes que no siguin de màster de professorat de secundària o  d’estudis de grau
Cursos de formació de departaments diferents als d’Ensenyament
Titol de la DEI  (religió)
Temps de serveis a una administració publica diferent d’Ensenyament
Ser tutor d’un treball de recerca

2)El passat mes de juny vaig aprovar el 5è de l'EOI d'anglès. Ho puc presentar? Quin document en concret haig de demanar a l'EOI? Encara no tinc el títol.
"Per valorar els certificats d’EOI i títols professionals de música o dansa: fotocòpia compulsada del certificat/títol al·legat com a mèrit o certificació acreditativa de l’expedició del títol o d’haver-ne superat els estudis conduents a la seva obtenció. .."

Si  no ho pot aportat abans del 22 de novembre: al.lega-ho  presentes la  documentació acreditativa  en el  període de reclamacions a la puntuació del barem

3)Vaig aprovar oposicions de secundària tenint el titol d’Enginyer Tècnic  i després he tret la titulacó d’Enginyeria Superior   Em comptarà com a mèrit

La titulació d' 'Enginyeria Superior   : no et comptarà per que per optar al cos de professorat de secundària altres companys han fet servir aquest títol ( és un dels requisits)

 No compta com a mèrit el primer titol de llicenciat, enginyer o arquitecte


4) He fet dos cursos d'AEEE (Acció Educativa a l'exterior) amb CCOO. Són de 30  hores Els puc presentar
Si, com a formació rebuda: punt 5.1 del barem

5) Ara al desembre en faré un altre curs  aquest el podria presentar també?
No, els mèrits es trenquen a 22 de novembre

6)El títol de la DEI, me'l vaig treure quan vaig estudiar Magisteri per poder ser mestra de religió. No ho he utilitzat mai, però em donarien punts per ell?

No, no està al barem

7) Al meu ATRI, a formació, surt un curs que vaig fer de riscos psicosocials. Si surt a l'Atri cal que ho torni a presentar ho ja consta de forma automàtica?

Si et surt al acceptar els mèrits de formació :NO
 --------------------------

8). Fa tres anys que formo part (des que vaig aprovar les oposicions) de diferents grups de millora del centre que s'indiquen dins el marc del Projecte de Qualitat i millora contínua del centre. Em computa en algun apartat? En que cas que sigui que sí, en quin?

Donat que al barem del concurs no figura de forma explicita els mèrits que esmentes és molt dificil que t'ho et valorin aquests aspectes al concurs

presenta-.ho per veure si t'ho valoren ( en el benentès de que veig dificil que ho facin...però no hi perds res per  presentar-ho

9) També fa molts anys i, en particular aquests últims 3, que he anat estant nomenada vocal de la comissió avaluadora de les proves d'accés a cicles formatius de grau superior de formació inicial i ensenyaments esportius. M'ajuda en alguna cosa?

Podria entrar a valorar com un equivalent a les coordinacions  (apartat  4.3 del barem)  ( el temps que ho hagis fet com a funcionaria de carrera)

 10)Vaig concursar a l'última convocatòria ( 2010), en l'apartat 5  ( i 6) no vaig tenir la màxima puntuació.

 Si no vull aportar cap mèrit nou a aquests apartats cal que torni a presentar tota la documentació (la meitat no consta al registre) o puc d'alguna manera acceptar la puntuació anterior i no presentar res.

Només es pot recuperar la puntuació del concurs del 2010 en els apartats o subapartats en que tingui la puntuació màxima

Per tant en el teu cas hauràs de tornar a presentar documentació


11)Concursar ficant pobles o centres.Què diferència hi ha? Jo sempre he posat per pobles perque tenia entés que posant els pobles tenies opció a tots els centres d'aquell poble menys zers i caeps. Però ara, he escoltat que el departament d'educació quan comença a mirar els pobles i  ha comptabilitzar els centre de cada poble  que has posat va comptant i si arribes als 300, encara que tingues més pobles ficats al llistat ja paren de comptar. És veritat? Ara tinc un lio!Podeu resoldre'm??

Això que has escoltat és TOTALMENT FALS!:NO  en facis cas!!

Tal com dius : si demanes  una població inclou tots els centres ordinaris 

La diferència és que quan miren una poblcació miren els centres per l'ordre en que venen a la resolució

Per tant si tu d'una població tens preferència per un centre concret el que pots fer és demanar-lo primer i després la localitat
Per exemple   a la població   X hi ha els centres  a,b,c,d,e,f g  i a tu t'agrada molt el f  doncs aleshores pots demanar    centre f i després localitat X

Si poses localitats podràs demanar molts més centres que si demenaes centre a centre

pots fer una cosa mitxta si alguns centres t'interesen especialment ..aixi com si demanes centres que no queden inclosos per que s'han de demanar especificament


12)Tinc un dubte...si faig Concurs de trasllats per una escola en concret i no me la donen, i per tant no canvio descola, perdo els punts?

N0,  no perdries cap puntuació!!
En cas de canvi de centre “et gastaries”  els punts corresponents a l'apartat 1.1.1 ( de permanència ininterrumpuda amb destinació definitiva al centre

13)Jo voldria saber si la "tutoria tècnica de faltes d'assistència" pot estar contemplada per a puntuar com a la resta de tutories (informàtica, tutors, etc), o no.


No, no comptarà per que aquesta tutoria no està reconeguda per un complement econòmic 

14)Us volia preguntar si a l'apartat de càrrecs, si un any has estat
tutora i alhora coordinadora, suma com 2 punts o només es pot comptar
un dels càrrecs si s'ha fet simultàniament.

Només compta un dels dos càrrecs15)Hola, sóc afiliat. Tinc destinació definitiva des del curs passat. Si concurso i no em donen cap de les destinacions sol·licitades, continuaré al centre on sóc ara? No perdré la plaça?

 Efectivament!  NO canvies de plaça ..i per tant continuaries com a definitiu a la plaça que estàs ara


16)Quina diferència hi ha entre el punt 1.1 Antiguitat al centre i el punt 1.2 antiguitat al cos quan ets provisional?


definitius  PUNTUEN PEL PUNT   1.1
provisionals : PUNTUEN PEL PUNT 1.2

PEL PUNT 1.3 PODEN PUNTUAR TANT DEFINITIUS COM PROVSIONALS QUE HAGIN ESTAT A CAEPs.... ( centresd'especial dificulat..


 i atenció  pel punt 1.2  puntuen tambÉ   ELS DEFINITIUS QUE PARTICIPEN  PER PRIMER COP COM A DEFINITIUS


  o sigui per exemple els que van tenir per primer cop destinació definitiva al 2010  o al 2008, ETC  I  ARA PARTICIPEN PER PRIMER COP DES DE LA  PRIMERA DSTINACIO DEFINITIVA QUE HAN TINGUT

17)PERDO EL DRET PREFERENT SI NO DEMANO TOTS ELS CENRTRES  DEL MUNICIPI O ZONA?  He de participar també com a preferent a centre?

Dret preferent a centre: la participació és voluntària, per tant no passa res perquè no participis
Dret preferent a municipi o zona; pots demanar alguns centres (ha deixat de ser obligatori demanar-los tots!!!) o sigui que pots posar els que tu vulguis  i després participa a la fase concurs de trasllats encara que demanis el mateix que a fase dret preferent18)Sóc funcionària de secundària però també tinc l’oposició com professora tècnica de FP en excedència. Segons he entès a la sol·licitud del concurs de trasllats hauria de fer dues sol·licituds.
Jo vull saber si això és així, o bé puc fer les dues peticions en la mateixa sol·licitud. I si és veritat que he de fer dues sol·licituds, com es prioritzen?. O pot ser són independents i al final s’ha de renunciar a una plaça si se n’obtenen les dues
Sí pots fert les dues sol.licituds

a la mateixa petició no ho pots fer

En cas d’obtenció simultània de més d’una destinació per participació en aquest concurs per diferents cossos docents, l’interessat haurà de fer l’opció per una d’elles en el termini i efectes que indica l’article vuitè de l’Ordre ECD/2107/2012, de 27 de setembre, de normes procedimentals (BOE de 5.10.2012).Així mateix, en cas que abans de la presa de possessió s’obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública, l’interessat haurà d’optar per escrit a incorporar-se a una d’aquestes.

18)jo soc Enginyer Tècnic Elèctric, estic pensant de fer un curs d’adaptació al grau i obtenir el títol de Grau, en aquest cas (en el concurs de Trasllats, futur) podria sumar els punts de tenir una titulació de Grau?,
 No, no et comptaria  ja que faries servir la titulació d'ingenyier tècnic
19)Voldria saber si puc alegar com a mèrit ser tutor del treball de recerca.
No, ja que no figura al bàrem!.

20)  En el meu cas, se que no hi ha cap plaça al meu centre com a definitiva però si com a provisional. Fa dos anys que sóc coordinadora al meu centre i porto a terme diferents projectes que no m'agradaria deixar a mitges. Com és evident que m'agradaria quedar-me a l'escola on porto treballant sis cursos (amb moltísssima il·lusió) i com aquest anys no t'adjudiquen d'ofici....que creieu que és millor, que nomès possi aquesta escola i saber que em quedaré de provissional o posar una altre i si em donen una definitiva, fer una comissió de serveis?  ( actualment estic suprimida de la meva plaça)

  Pots demanar l'escola   a la fase del dret preferent   de zona i també a la fase de concurs de trasllats  i no et donries res si no hi ha plaça a l'escola

 POTS DEMANAR ALTRES CENTRES SI T'INTERESA TENIR LA DEFINITIVA ALLÀ  I ESTAS DISPOSADA A ANAR-TE!
PER QUE LA COMISSIO DE SERVEIS NO LA TENS GARANTIDAAL 100%
Per tant mira que t interesa més: pel que dius crec que t'inclines per quedar-te com a suprimida  i quedar-te al centre per les adjudicacions provisionals pel curs vinent

Aquesta selecció de preguntes i respostes anirà creixent amb les vostres demandes i aportacions.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Preguntes més freqüents, amb resposta... (Trasllats 2012) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top