728x90 AdSpace

8 de nov. 2012

Vaga general, consells bàsics

 Aspectes rellevants sobre el desenvolupament de la vaga:

Si a la vostra empresa no es respecta el dret de vaga,  truqueu al telèfon 93 310 77 77

o envieu un correu electrònic a vagageneral@ccoo.cat
o envieu un escrit al fax 93 481 27 66
Pot l'empresa preguntar-nos si pensem fer vaga? ¿Es pot substituir un treballador que secundi l'aturada? ¿Són legals els piquets informatius? 10 coses que cal saber sobre quins són els vostres drets si el proper 14-N penseu exercir el dret a vaga
Hem considerat convenient aclarir alguns dels aspectes rellevants sobre el desenvolupament de la vaga.

1. LA VAGA ÉS UN DRET CONSTITUCIONAL DE CARÀCTER FONAMENTAL
L’article 28.2 de la Constitució espanyola reconeix als treballadors i treballadores el dret de vaga per defensar els seus interessos

2. COMUNICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA
Es tracta d’una vaga general; no cal fer ni la convocatòria ni cal comunicar-la empresa per empresa. Els sindicats convocants ja han  presentat  formalment la convocatòria i l’han 
anunciat a les patronals. L’empresa no pot preguntar qui fa vaga, perquè es considera intimidació i coacció. 
El dret de vaga és un dret individual que s’exercita col·lectivament.

3. DRETS DE LES PERSONES VAGUISTES
L’exercici del dret de vaga no pot ser causa de sanció ni represàlia per part dels empresaris/es o de les administracions, ja que es vulneraria un dret constitucional. 

4. ELS PIQUETS INFORMATIUS SÓN LEGALS
El Reial decret 17/1977 reconeix el dret dels treballadors i treballadores en vaga a fer-ne difusió. El  Tribunal Constitucional ha manifestat en nombroses ocasions la legalitat dels piquets, que assenyala que el nucli essencial del dret de vaga inclou el dret que els piquets desenvolupin la seva tasca per recollir les adhesions a la vaga i en difonguin els objectius, per dur a terme la seva tasca dins del marc de la legalitat. Aquestes accions no només van encaminades a  fer-ne difusió, sinó també  a les circumstàncies o  als obstacles que s’hi oposen.
Aquesta doctrina també la recull l’OIT, organisme que manifesta que els piquets de vaga protegeixen la llibertat sindical i no poden ser objecte d’impediments, multes o sancions per part de les autoritats públiques.

5. ELS TREBALLADORS,  TREBALLADORES I ELS REPRESENTANTS LEGALS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PODEN TENIR PRESÈNCIA EN ELS CENTRES DE TREBALL
La vaga  es  pot  dur a terme amb la presència física de les persones vaguistes en el seu centre de treball. L’actuació dels treballadors i treballadores per fer reunions o assemblees dins de la pròpia empresa no atempta contra el dret de propietat. 

6. DESCOMPTES SALARIALS PER PARTICIPAR A LA VAGA GENERAL
L’exercici legal del dret constitucional de vaga és  causa  de suspensió  del contracte de treball i exonera de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball.
El sistema de descomptes salarials ajustat a dret:
La part proporcional d’un dia de salari base i determinats conceptes salarials, i la part proporcional corresponent a les gratificacions extraordinàries.  En relació amb les pagues extres, l’empresari o empresària no està autoritzat a descomptar un pagament salarial que no s’ha meritat i l’haurà de descomptar en el moment que aboni les pagues esmentades.
El descompte salarial proporcional per motiu de vaga no repercuteix sobre els conceptes següents:
Vacances, plus de festius, premis d’assiduïtat, incentius d’assistència, prima d’absentisme, plus de formació...
Per al personal funcionari:La fórmula és la mateixa que s’utilitza per calcular el descompte per no fer una jornada reglamentària, segons l ‘article 102.2 de la Llei 13/1996.
Es pren com a base la totalitat de les retribucions íntegres mensuals, es divideix entre el nombre de dies naturals del mes corresponent i aquest resultat es multiplica pel nombre d’hores que ha de treballar aquest dia.
L’absència per vaga és un dret i no una falta.
Els treballadors i treballadores en vaga es mantenen en situació d’alta especial  a la Seguretat  Social, amb suspensió de l’obligació de cotitzar per part de l’empresari  o empresària i el treballador o treballadora.

7. SERVEIS MÍNIMS
La Llei  que regula l’exercici del dret  de vaga estableix les garanties per assegurar el manteniment dels serveis essencials a la comunitat.
El Tribunal Constitucional ha dictat que perquè el servei sigui essencial han de ser essencials els béns i els serveis satisfets; no hi ha cap tipus d’activitat productiva que per si mateixa es pugui considerar com a essencial, només ho serà en aquells casos en què satisfacin drets o béns constitucionalment protegits.
El dret de vaga, quan s’exercita en serveis essencials, pot ser restringit, però no de manera que quedi buit de contingut i irreconeixible com a tal dret.
Els serveis mínims fixats han de ser proporcionals,  i s’ha d’evitar que suposin un funcionament normal del servei. Els criteris utilitzats pel Tribunal Suprem per determinar si els serveis mínims són proporcionals o no, entre d’altres, és el criteri numèric respecte de la plantilla total, de manera que cal comparar el nombre de treballadors i treballadores que veuen restringit el seu dret de vaga respecte del total de la plantilla habitual.
Durant la vaga no es pot substituir les persones vaguistes
L’exercici del dret de vaga limita la potestat directiva de l’empresari o empresària i no pot substituir els treballadors i treballadores vaguistes amb personal aliè a l’empresa, i redueix també la facultat de l’empresari  o empresària  en la mobilitat dels treballadors i treballadores, quan s’utilitza com a instrument per privar la vaga d’efectivitat.

8. ÉS POT FER BOICOT A LES EMPRES I ALS SEUS PRODUCTES, PER ACTUACIONS CONTRARIES AL DRET DE VAGA?
Aquestes practiques  és tenen que denunciar a l’ inspecció de treball i  després amb les evidencies de estes practiques és pot denunciar al jutjat.
Denunciar i cridar al boicot d'una empresa així com els seus productes sense acreditar de fefaentment les practiques contràriament al dret de vaga, pot comportar una denúncia per part del empresari per difamació de les persones que la fan.
Si l’empresari o empresària actua contràriament al dret de vaga, suposa una vulneració d’aquest dret fonamental, que preval respecte a altres drets. 
Si a la vostra empresa no es respecta el dret de vaga, truqueu al telèfon 93 310 77 77, o envieu un correu electrònic a vagageneral@ccoo.cat, o envieu un escrit al fax 93 481 27 66.

Si voleu el document en pdf (+)

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Vaga general, consells bàsics Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top