728x90 AdSpace

14 de febr. 2013

Es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament


DECRET 110/2013, de 12 de febrer, de modificació del Decret 196/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Educació.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveuen que, excepcionalment, per impartir determinats mòduls o determinades matèries dels ensenyaments de formació professional, dels ensenyaments artístics, dels ensenyaments artístics superiors, dels ensenyaments d’idiomes o dels ensenyaments esportius, es poden contractar en règim laboral o administratiu com a professorat especialista, atesa llur qualificació i les necessitats del sistema educatiu, professionals no necessàriament titulats que exerceixin llur activitat en l’àmbit laboral.
Mitjançant el Decret 196/2008, de 7 d’octubre, es va regular la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Educació.
Ateses les dificultats que s’han detectat en l’aplicació d’aquesta norma des de la seva aprovació, en relació amb la contractació inicial, i especialment en la continuïtat de la contractació d’aquest professorat especialista, convé flexibilitzar els requisits previstos per a la contractació, així com per fer nous contractes, després de la contractació inicial.
Aquest Decret s’ha tramitat segons l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i segons la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1
Es modifica l’apartat 5 de l’article 2 del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Educació, que queda redactat de la manera següent:
“2.5 A efectes de la contractació inicial, s’entén per exercir una activitat professional el fet de dur a terme una activitat professional habitual remunerada durant un període mínim de dos anys en els cinc anys immediatament anteriors a la contractació com a professorat especialista.”
Article 2
Es modifica l’article 8 del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Educació, que queda redactat de la manera següent:
“Article 8
”Continuïtat de la contractació
”La continuïtat de la contractació del professorat especialista en els ensenyaments de formació professional, els ensenyaments artístics i els ensenyaments esportius, d’un curs acadèmic al següent, requereix que aquest professorat especialista acrediti l’exercici suficient de la seva activitat professional.
”A aquest efecte, s’entén que l’acredita si compleix una de les següents condicions d’exercici mínim professional, de forma contínua o discontínua, durant el període anterior al nou contracte:
”a) En el període dels 30 darrers mesos, haver exercit la seva activitat professional durant un mínim de sis mesos.
”b) En els darrers 5 anys, haver exercit la seva activitat professional durant un mínim de 2 anys.
”c) En el període de 10 anys, haver exercit la seva activitat professional durant un mínim de 5 anys.
”d) A partir dels 15 anys d’experiència com a professional, no caldrà que acrediti un nou període d’exercici professional, superior al ja acreditat.”
Article 3
Es modifica l’apartat d) de l’article 9 del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Educació, que queda redactat de la manera següent:
“d) No-acreditació de l’exercici suficient de l’activitat professional que preveu l’article 8 d’aquest Decret.”
Barcelona, 12 de febrer de 2013
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d'ensenyament Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top