728x90 AdSpace

19 de març 2013

Març 2013: Canvis en els criteris de nomenaments de professorat substitut per al curs 2012/13

Resolució de 15 de març de 2013, del Director general de Professorat i Personal de CentresPúblics, per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013


FONT:


 Resolució de 15 de març de 2013, [PDF,159,95 KB.] del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013 (15.3.2013)


Els Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013, de 28 de juny de 2012, estableixen les condicions per al nomenament dels substituts docents tottenint en compte el nivell educatiu dels ensenyaments així com la tipologia dels centres per tald’assegurar la correcta aplicació de la normativa i alhora l’existència de personal suficient en elscentres per atendre els períodes d’absència del professorat mentre no s’incorpora la persona substituta. S’estableixen, per aquest motiu, instruccions específiques per als casos de simultaneïtat de baixes o altres incidències en un mateix centre docent.

La Resolució del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics de 20 de novembre de2012, per la qual s'amplien les instruccions que s'estableixen a la Resolució de 29 de juny de 2012, enrelació als nomenaments del personal interí docent per a substitucions, introdueix també una ampliació de supòsits de nomenament de substituts en cas de simultaneïtat d’incidències en unmateix centre i dóna instruccions per al nomenament en determinades situacions per evitar que incideixin negativament en el correcte funcionament del centre docent.

Per Resolució de 14 de març de 2013, la Consellera d’Ensenyament ha establert nous criteris deflexibilització per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013.


En concret, els nous criteris són els següents:

a) Substituir els tutors d’educació infantil, els tutors dels centres específics d’educacióespecial i els tutors de les unitats de suport a l’educació especial (USEE), a partir delprimer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

b) Substituir els tutors d’educació primària i els tutors d’educació secundària obligatòria apartir del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

c) Substituir el professorat no inclòs en els apartats a) i b) anteriors, a partir de l’onzè dialectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

d) Substituir, a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la incidència, la segona baixasimultània a les escoles, a partir del cicle inicial de l’educació primària, i a tots elscentres d’educació secundària, centres d’adults, serveis educatius i altres centresespecífics dependents del Departament d’Ensenyament.

Per tot això, Resolc:


Primer: Modificar l’apartat 4 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per alcurs 2012-2013, que queda redactat de la manera següent:

“4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut en centrespúblics docents.

No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de lasituació que justifica el nomenament a excepció de:

- Tutors d’educació infantil, tutors de centres específics d’educació especial i de les unitats desuport d’educació especial (USEE), que se substituiran a partir del primer dia lectiu des de l’inicide la baixa o incidència, quan la durada prevista sigui superior a 10 dies lectius.

- Tutors d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, que se substituiran apartir del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència, quan la durada prevista siguisuperior a 10 dies lectius.

Tanmateix, quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d’una durada previstasuperior als deu dies lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegi que es mantindrà lasimultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta, se substituirà la segona baixa simultània a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa oincidència. Les baixes o incidències d’una durada prevista entre 5 i 10 dies lectius no seran substituïdesperò es tindran en compte a l’hora d’aplicar el criteri de simultaneïtat.

Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les incidències del centre, escobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si s’escau, la llicència perinfantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill”.

Segon: Deixar sense efecte l’apartat 2 de l’Annex de la Resolució de 20 de novembre del Director generalde Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’amplien les instruccions que s’estableixen a laResolució del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics de 29 de juny de 2012 enrelació als nomenaments del personal interí docent per a substitucions.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposarrecurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos acomptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 dela Llei


29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davantl'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,segons el que disposen l'article


77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques deCatalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de


26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, oqualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona 15 de març de 2013


Director general de Professorat  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Març 2013: Canvis en els criteris de nomenaments de professorat substitut per al curs 2012/13 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top