728x90 AdSpace

19 de març 2013

Març 2013: Canvis en els criteris de nomenaments de professorat substitut per al curs 2012/13Resolució de 15 de març de 2013, del Directorgeneral de Professorat i Personal de Centres Públics,per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenamentdel personal substitut docent dels centrespúblics per al curs 2012-2013


FONT:

del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013 (15.3.2013)

Els Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-
2013, de 28 de juny de 2012, estableixen les condicions per al nomenament dels substituts docents tot tenint en compte el nivell educatiu dels ensenyaments així com la tipologia dels centres per tal d’assegurar la correcta aplicacióde la normativa i alhora l’existència de personal suficienten els centres per atendre els períodes d’absència del professorat mentre no s’incorpora la persona substituta. S’estableixen, per aquest motiu, instruccions específiques per als casos de simultaneïtat de baixes o altresincidències en un mateixcentre docent.

La Resolució del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics de 20 de novembre de 2012, per la qual s'amplien les instruccions que s'estableixen a la Resolució de 29 de juny de 2012, en relacióals nomenaments del personal interí docent   per    substitucions,  introdueix  també   una   ampliació  de   supòsits  de nomenament de substituts en cas de simultaneïtat d’incidències en un mateix centre i dóna instruccions per al nomenament en determinades situacions per evitar que incideixin negativament en el correcte funcionament del centre docent.

Per Resolució de 14 de març de 2013, la Consellera d’Ensenyament ha establert nous criteris de flexibilització per al nomenament delpersonal substitutdocent dels centres públics per al curs 2012-2013.

En concret, els nous criteris són els següents:

a) Substituir els tutors d’educació infantil, els tutors dels centresespecífics d’educació especiali els tutors de les unitats de suporta l’educació especial (USEE), a partir del primer dia lectiu des de l’inicide la baixa o incidència.
b) Substituir els tutors d’educació primària i els tutors d’educació secundària obligatòria a partirdel si dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
c)  Substituir el professorat no inclòs en els apartats a) i b) anteriors,a partir de l’onzè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
d)  Substituir, a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la incidència, la segona baixa simultània a les escoles,a partir del cicle inicial de l’educació primària, i a tots els centres d’educació secundària, centres d’adults, serveis educatius i altrescentres específics dependents del Departament d’Ensenyament.

Per tot això, Resolc:
Primer: Modificar l’apartat 4 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013, que queda redactat de la manerasegüent:

“4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut en centres públicsdocents.

No es nomenarà personal substitutfins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament a excepció de:-     Tutors d’educacióinfantil, tutors de centresespecífics d’educacióespecial  i de les unitats de suportd’educació especial (USEE),que se substituiran a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència, quan la durada prevista sigui superior a 10 dies lectius.

-     Tutors  d’educació  primària  i  deducació  secundària  obligatòria,  que  se substituiran a partir del sisè dia lectiu des de l’inicide la baixa o incidència, quan la durada previstasigui superior a 10 dies lectius.

Tanmateix, quan en un mateixcentre hi hagi simultàniament diversesbaixes d’una durada prevista superior alsdeu dies lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegique es mantind la simultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta, se substituirà la segona baixa simultàniaa partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència. Les baixes o incidències d’unadurada prevista entre 5 i 10 dies lectius no seran substituïdes però es tindran en compte a l’hora d’aplicar el criteri de simultaneïtat.

Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tinguiprevista una major durada o, si s’escau, la llicència per infantament o la compactació de la reduccióde jornada per curade fill”.

Segon: Deixar sense efecte l’apartat 2 de l’Annex de la Resolucióde 20 de novembre del Director general de Professorat i Personal de Centres Públicsper la qual s’amplien les instruccions que s’estableixen a laResolució del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics de 29 de juny de 2012 en relacióals nomenaments del personal interí docent per a substitucions.

Contra aquesta Resolució,que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el terminide dos mesos a comptarde l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitatamb el que preveu l'article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix,  poden  interposar  potestativament  recurs  de  reposició,  previ  al  recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposenl'article
77 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de gim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona 15 de març de 2013

Director general de Professorat i Personal de CentresPúblics

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Març 2013: Canvis en els criteris de nomenaments de professorat substitut per al curs 2012/13 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top