728x90 AdSpace

14 de març 2013

Mobilitzacions contra el tancament de l'escola Sant Baldiri #SOSSantBaldiri, de Llicà d'Amunt12M: caravana de cotxes #SOSSantBaldiri, de Llicà d'Amunt

CARAVANA DE COTXES DES DE L´ESCOLA ST. BALDIRI DE LLIÇÀ D´AMUNT FINS ALS SERVEIS TERRITORIALS DEL VALLÈS ORIENTAL- MARESME, A MATARÓ.MANIFEST DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT A LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Honorable Sra. Irene Rigau, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya

Reunits en sessió ordinària al Consell Escolar Municipal, com a representants de la comunitat educativa del municipi de Lliçà d’Amunt

MANIFESTEM:

Que el Consell Escolar Municipal de Lliçà d’Amunt és conscient de la greu situació econòmica actual però, com a representants de la nostra comunitat educativa i, per tant, com a òrgan de participació que vetlla per una educació de qualitat dels nostres conciutadans i conciutadanes escolaritzats als centres educatius del municipi, tots ells públics, formats per dues llars d’infants municipals, quatre escoles i dos instituts, segueix essent la nostra prioritat la de vetllar per preservar una educació de qualitat.

Per això volem manifestar que la darrera mesura que la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya vol aplicar a Lliçà d’Amunt, la de no oferir la línia de P3 de l’Escola Sant Baldiri per al curs 2013-14 i el plantejament del seu futur tancament, ens sembla una mesura que posarà en risc la qualitat educativa indispensable per als centres d’ensenyament
d’infantil i primària del municipi.

L’Escola Sant Baldiri es va crear el curs 1993-1994 com a centre d’ensenyament d’una sola línia. Moltes famílies d’arreu de Lliçà d’Amunt opten, any rere any, per matricular-hi els seus fills i filles per diferents motius: la proximitat a l’habitatge, el seu projecte educatiu, el caràcter que li confereix el fet de tenir una sola línia i pel fet d’estar ubicat al nucli urbà d’un municipi de 200km de carrers on la majoria de serveis i llocs de pas per arribar a la resta de poblacions i, per tant, als llocs de treball, se situen a la zona on està ubicada aquesta escola.

Després de la comunicació a l’Ajuntament, per part dels Serveis Territorials del Maresme- Vallès Oriental, de sortir amb una oferta de preinscripció per al curs 2013-14 que no comptarà amb la línia de P3 de les dues escoles del nucli urbà (a banda de l’escola de Sant Baldiri tampoc s’oferirà una de les dues línies de P3 de l’Escola Països Catalans), es varen donar un seguit de reunions amb el Director Serveis Territorials, primer amb l’Ajuntament, després amb la direcció de l’escola i una última on s’hi afegien representants de les famílies afectades per aquesta decisió.

En el transcurs de les tres reunions, malgrat les diferents alternatives proposades per l’Ajuntament i per les famílies afectades, la decisió de la Generalitat segueix essent la de no oferir les dues línies de P3 als dos centres del nucli urbà i la de tancar, de manera gradual, l’Escola Sant Baldiri per ser l’única escola del municipi que compta amb una línia.

Els diferents arguments plantejats per part de l’Ajuntament i de les famílies afectades per aquesta mesura són el següents:

- La pèrdua de les línies de P3 al nucli urbà no estan prou justificades
en termes de cens de població ja que, si bé el cens ha disminuït, el
percentatge més elevat d’escolarització sempre ha estat en aquesta
zona i, a més, les escoles segueixen rebent un degoteig constant de
noves matrícules durant el curs.
- L’Ajuntament deixa clar que el cost que li suposa aquest centre de
propietat demanial no ha de ser un motiu per al seu tancament, ja
que és sostenible i no afecta, substancialment, el pressupost
municipal.
- No oferir aquestes dues línies de P3 al nucli urbà suposa un
problema greu per a les famílies que tenen germans i/o germanes a
la mateixa escola i, tot i que els Serveis Territorials estarien disposats
a trobar una solució a aquest tema, tant aquesta mesura com el
tancament total del centre es traduirà en un increment de ràtio de
l’alumnat a la resta d’aules de les escoles del municipi que posarà en
perill la qualitat educativa. Sense aquesta oferta també s’agreujarà la
logística diària de les famílies que, per altra banda, veuen vulnerades
les opcions de matrícula que han fet en el moment d’escollir centre
escolar, tal i com preveu la LEC, Títol 1, article 4, sobre l’accés al
sistema educatiu.
- No oferir dues línies de P3 al nucli urbà suposarà, a més, que moltes
famílies de la població censades al nucli urbà es quedin sense plaça a
les escoles del centre i s’hagin de desplaçar a centres escolars del
municipi que poden estar situats fins a 10km de distància i, per als
quals, des de la seva creació, la Generalitat mai ha contemplat
transport escolar.

El Consell Escolar Municipal de Lliçà d’Amunt es manifesta també en contra
de la decisió unilateral del Departament d’Ensenyament, anunciada a través
de tots els mitjans de comunicació, el mateix dia de la celebració de la
darrera sessió ordinària d’aquest consell, sense haver informat ni consultat
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, sobre la conversió de l’Escola Sant Baldiri en
centre de secundària, vulnerant els principis de coresponsabilitat i
cooperació de l’article 159.3 de la LEC.


Recordem que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, des de l’any 2005, ha manifestat, per escrit, la voluntat de
construir un edifici d’ensenyament secundari a Lliçà d’Amunt d’acord amb
les dades de planificació escolar i que, durant aquest període de temps fins
a l’actualitat, l’Ajuntament, d’acord amb la demanda de posar a disposició
un solar, ha fet la proposta de dos terrenys i ha redactat i executat les obres
d’urbanització per ubicar el segon institut al solar definitiu.

La Generalitat no només no ha procedit a construir aquest centre de
secundària sinó que el consistori ha hagut de cedir part d’un equipament
municipal per donar sortida a l’escolarització de l’alumnat de secundària.

Aquesta cessió d’ús està supeditada a la signatura d’un conveni, signat el 22
de juliol de 2011, on es recull que ha de tenir la durada d’un any
prorrogable anualment de manera expressa, amb un termini màxim de
quatre anys, termini que l’Ajuntament posa a la Generalitat com a data
màxima perquè es posi en funcionament el segon institut d’educació
secundària. En aquest sentit, a principis de l’any 2012, els grups polítics de
Lliçà d’Amunt van presentar una moció en què s’instava a la Generalitat a
complir amb aquest termini de construcció i a contemplar, en el pressupost
del Govern de l’any 2012, la redacció del projecte executiu i, en el
pressupost de l’any 2013, la construcció de l’edifici. El contingut d’aquesta
moció es va transmetre al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i l’Ajuntament resta
pendent d’espera fins l’aprovació del pressupost del Govern per al 2013.
És per això que el Consell Escolar Municipal troba que és una falta de
responsabilitat i de respecte cap a l’administració local, cap a l’Escola Sant
Baldiri i cap a la comunitat educativa que la Generalitat publiqui la intenció
de convertir aquesta escola en institut sense informar ni consultar
prèviament aquesta decisió que, a més, recau sobre un edifici de propietat
demanial de l’Ajuntament i la capacitat del qual, per tractar-se d’un centre
escolar d’una línia, no es correspon amb la capacitat que necessita un
institut de dues línies d’ ESO i que vulnera el Reial Decret 314/2006, on
s’estableixen els requisits de seguretat que han de reunir les instal·lacions
docents.

La mesura del tancament del P3 i, en un futur proper, de l’Escola Sant
Baldiri, se suma a la resta de mesures que el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya està aplicant, en els darrers temps, a la resta
de centres docents del municipi: la resta d’escoles, els instituts i les escoles
bressol. En aquest sentit, el Consell Escolar Municipal de Lliçà d’Amunt es manifesta
en contra de:

- L’oferta de places de P3 per a la preinscripció del curs 2013-14 al
municipi de Lliçà d’Amunt.
- La previsió de tancament de l’Escola Sant Baldiri.
- La conversió de l’Escola Sant Baldiri en centre d’ensenyament
secundari.
- L’ increment de ràtio de l’alumnat, de forma indiscriminada, a les
aules de tots els centres educatius de Lliçà d’Amunt, que portarà,
sens dubte, a la vulneració dels preceptes especificats a l’article 21
del capítol II de la LEC, sobretot del dret a “rebre una educació que
n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i
n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment”. Aquest increment de ràtio,
a més, vulnera el requisit d’ocupació dels metres quadrats per
persona com a màxim dins l’aula, tal i com s’indica en el Reial Decret
314/2006 on s’estableixen els requisits de seguretat que han de reunir
les instal·lacions docents.
- A la disminució de la plantilla de personal docent, ja que comportarà:
una reducció dels reforços i suports per a les matèries instrumentals
bàsiques i per a l’alumnat més vulnerable, el d’educació infantil de
segon cicle, sobretot a P3; dels recursos per atendre la diversitat i per
desenvolupar projectes de diversificació curricular, peces claus per a
la inclusió en el sistema educatiu de l’alumnat amb necessitats
educatives especials i l’assoliment de l’èxit escolar de la resta de
l’alumnat.
- A la disminució desproporcionada de l’import de subvenció que dóna
la Generalitat de Catalunya als ens locals per al sosteniment de les
escoles bressol municipals, amb repercussions greus al pressupost
municipal, a l’economia de les famílies que poden optar per aquest
servei, a les famílies que, malgrat els sigui necessari aquesta
escolarització, no hi poden accedir, a la plantilla de personal educatiu
que hi treballa i a la que ha de deixar de treballar-hi.

Per tot l’ exposat anteriorment,

DEMANEM:

Una reunió urgent amb la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Sra. Irene Rigau, per tal de poder expressar les nostres propostes
i sol·licitar :

- El manteniment de l’oferta de P3 de l’Escola Sant Baldiri i la seva
supervivència com a centre escolar. 
- La construcció del segon institut al municipi, en el terreny previst, atès que l’article 45.1 de la LEC recull que correspon al Govern, en el marc de la
programació educativa, crear centres públics de titularitat de la Generalitat.
- La retirada de la mesura de l’ increment de ràtios indiscriminada.
- L’ajut necessari a les administracions locals per tal de seguir sostenint
adequadament les llars d’infants.
- El desplegament de tots els recursos necessaris, humans i materials per tal
de garantir la qualitat del sistema d’ensenyament proclamat a l’article 44,
Capítol V, de l’Estatut d’Autonomia i no permetre aquesta degradació de
l’ensenyament públic al qual accedeixen milers d’infants i joves que, sense
canviar aquestes mesures, es convertiran en generacions perdudes amb
greus conseqüències personals i sociològiques de les quals, se’ns dubte,
se’n ressentirà el territori català.

El president del Consell Escolar Municipal de Lliçà d’Amunt

Ignasi Simón i Ortoll
La Regidora d’Educació
Maria Eugènia Sanz
La Regidora de Benestar Social i Família
Àngela Roca
La directora de l’Escola Sant Baldiri
Anna Rodríguez
La directora de l’Escola Països Catalans
Gemma Sánchez
La directora de l’Escola Miquel Martí i Pol
Rosa Maria Miró
La directora de l’Escola Rosa Oriol Anguera
Carme Castany
La directora de l’Institut Lliçà
Pilar Soteras El director de l’Institut Hipàtia d’Alexandria
Albert Alicarte
La directora de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna
Sílvia Mateu
La directora de l’Escola Bressol Municipal Palaudàries
Sònia Corbera
La directora de l’Escola de Música de la Vall del Tenes
Anna Casanovas
La directora del SEFED
Alícia Castro
La presidenta de l’ AMPA de l’Escola Sant Baldiri
Eva Funes
El president de l’ AMPA de l’Escola Països Catalans
Josep Ferrer
La presidenta de l’AMPA de l’Escola Miquel Martí i Pol
Eva Lesta
El president de l’AMPA de l’Escola Rosa Oriol
David Butjosa
La presidenta de l’AMPA de l’Institut Lliçà
Carolina Pujol
La presidenta de l’AMPA de l’Institut Hipàtia d’Alexandria
Pilar Redondo
El president de l’ AMPA de l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna
Iban Martínez Asensio 
La presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol Municipal Palaudàries
Núria Sánchez

Lliçà d’Amunt, 22 de febrer de 2013
  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Mobilitzacions contra el tancament de l'escola Sant Baldiri #SOSSantBaldiri, de Llicà d'Amunt Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top