728x90 AdSpace

16 d’abr. 2013

Acord de plantilles de 21 de desembre de 1995


Acord  de Plantilles de 1995 (CCOO conjuntament amb l'Administració): 

L’any 1995 CCOO vam signar l’Acord de Plantilles que va establir els criteris d’ordenació de la borsa per serveis prestats.

CCOO defensarem la vigència i la continuïtat de l’Acord que vam signar el 1995: la baremació i ordenació de la borsa per serveis prestats a l’ensenyament públic. 

Cal recordar que la signatura d’aquests acords va comportat que CCOO fóra durament criticada pels alguns dels sindicats no signants. 

Com també ho vam ser per la signatura de l’Acord d’Estabilitat de 2005 que, en els darrers 7 anys, ha garantit molts llocs de treball a molts interins i interines i que ha permès a molts altres accedir a una plaça fixa. Malgrat això, avui tothom hem de fer pinya en la seva defensa.  

Acord de plantilles de 21 de desembre de 1995

Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent d'Ensenyament Públic sobre plantilles de professorat, mobilitat dels funcionaris docents durant el període de la transició, desenvolupament, els requisits d'especialització, pla de formació del professorat i altres mesures referents a l'aplicació de la Reforma durant la transició

Introducció

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals CC.OO. i CSI-CSIF, signants d'aquest acord entenen que l'aplicació del nou sistema educatiu exigeix l'adopció de mesures que afavoreixin la millora qualitativa del servei públic de l'educació, especialment en allò que es refereix als recursos humans i materials, així com a les condicions en que es desenvolupa l'ensenyament.
L'Administració educativa, mitjançant la dotació de recursos adients, ha de vetllar pel bon funcionament del sistema educatiu, potenciant tots aquells processos que afavoreixen l'assoliment del més alt nivell de qualitat possible, de la qual són factors essencials la capacitat i especialització del professorat, les plantilles dels centres docents i en general les condicions laborals del personal docent.

En conseqüència, el present acord dissenya un marc global d'actuació en matèria de professorat per a la implantació de la reforma educativa que permeti l'assoliment progressiu dels objectius previstos a la LOGSE i, alhora, establir garanties per al professorat afectat per la reforma de manera que la transformació gradual dels ensenyaments es realitzi en les millors condicions de previsibilitat i estabilitat per al professorat.

Entre altres, els objectius que es pretén assolir coincideixen amb els previstos a la mateixa llei:
a.                els centres docents estaran dotats dels recursos humans i materials necessaris per a garantir un ensenyament de qualitat (art. 58.1)
b.                el sistema educatiu disposarà dels recursos necessaris per a atendre els alumnes amb necessitats educatives especials (art. 36.1)
c.                els centres públics disposaran dels recursos educatius, humans i materials, necessaris per a compensar els alumnes amb especials dificultats per a assolir els objectius de l'educació bàsica, degut a les seves condicions socials (art. 65.3)
d.                en el procés d'aplicació d ela llei, es garantirà la incorporació als centres complets d'educació obligatòria d'almenys un professor de suport per atendre els alumnes amb problemes d'aprenentatge, i la creació de serveis per atendre dites necessitats als centres incomplets (dispos. addic. 3.3)
e.                la incorporació dels mestres especialistes als centres complets es realitzarà progressivament durant el període de transició. Els centres incomplets rebran els suports necessaris d'especialistes per assegurar la qualitat dels ensenyaments corresponents (dispos. addic. 13)
f.                 l'assignació de plantilles als centres respectarà el principi d'especialització del professorat (art. 10, 16, 24, 28, 33 i 37.1)
g.                la plantilla permetrà que els centres docents completin i desenvolupin el currículum dels ensenyaments que imparteixin (art. 57.1 i 2)
h.                els centres docents públics realitzaran la seva oferta educativa, respectant els principis d'especialitat i flexibilitat del currículum (art, 6.1, 20.3, 21, 27.2, 37.1 i 3.5)
i.                 dintre de la funció docent s'inclou la tutoria i orientació acadèmica i professional dels alumnes (art. 60.1 i 2)

Es crearà una comissió de seguiment de l'aplicació del present Acord en el si de la Mesa Sectorial per tal de portar a terme, el curs 1.998-99, l'anàlisi de l'evolució de les plantilles durant la transició, i per a estudiar i introduir, si s'escau, les millores necessàries per al compliment dels objectius previstos en acabar l'esmentat període, el curs 2.000-01.

El Departament valora positivament i accepta la proposta dels representants sindicals d'estudiar jurídicament i sol·licitar el corresponent dictamen d'aquelles iniciatives que presentin els sindicats i puguin significar una solució definitiva a l'accés dels interins i substituts a la funció pública docent, en el marc de la legislació vigent aplicable.

1. Plantilles dels centres d'educació infantil i primària

Per a determinar els llocs de treball que han de configurar les plantilles cal tenir en compte les hores de dedicació lectiva necessàries per a desenvolupar el currículum, així com aquelles activitats docents del professorat que permetin atendre altres necessitats educatives dels alumnes:
·                  Hores disponibles que permetin el tractament de la diversitat, l'agrupament flexible, el reforç, l'ampliació d'àrees i l'ensenyament optatiu d'una segona llengua estrangera.
·                  Hores destinades a fer atencions individualitzades, desdoblaments, suport i atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.
·                  Hores destinades a la direcció i gestió dels centres.
·                  Hores destinades a cobrir substitucions de baixes o absències de curta durada.
La proposta del Departament d'Ensenyament preveu el següents increments en hores de dedicació lectiva al centre:
a.                Activitats de suport, activitats individualitzades, desdoblaments i atenció als alumnes amb necessitats educatives especials: entre 8 i 9 hores setmanals d'increment lectiu per cada grup en els centres d'una línia (75 hores setmanals), entre 6 i 7 hores setmanals per grup en els centres de dues línies (115 hores setmanals), i entre 5 i 6 hores per als centres de 3 línies (134 hores setmanals).
b.                Hores lectives destinades a la direcció i gestió dels centres: 25 hores setmanals de dedicació a aquesta funció directiva en els centres d'una línia, i 35 en els centres de dues línies i 41 en els centres de tres línies.
c.                Hores per a cobrir substitucions de curta durada: en els centres públics es cobriran amb substitut no inclòs a la plantilla totes les baixes per llicència de malaltia. Els altres permisos i llicències de curta durada (inferior a 4 dies) hauran de ser atesos amb els mestres de la pròpia plantilla, i estar previst a l'organització horària dels centres.

La resta de llicències i permisos de duració superior a l'esmentada anteriorment, es cobriran amb professorat substitut no inclòs a la plantilla.

PLANTILLES TIPUS
Llocs de treball
Centres
1 línia
2 línies
3 línies
Ed. Infantil
3
6
10
Ed. primària
5 + 1 inf-pri
10 + 1 inf-pri
15 +1 inf-pri
Idioma
1
2
3
Música
1
1
2
Ed. fisica
1
2
2
Ed. especial
1
2
2
Total llocs
13
24
35
Grups
9
18
27
Ràtio pr /gr
1.44
1.33
1.29

Quan els centres complets d'una, dues o tres línies superin una ràtio de 22 alumnes / grup en el segon cicle d'educació infantil, la plantilla assignada s'incrementarà en un mestre, que realitzarà tasques de suport a educació infantil; en total seran 14 mestres en els centres d'una línia, 25 mestres en els de dues i 36 en els de tres línies.

Els centres de dues i tres línies la ràtio dels quals sigui superior a 24 alumnes / grup a l'educació infantil, tindran assignat un mestre més, que realitzarà tasques de suport a l'educació infantil (en total seran 26 i 37 mestres, respectivament).

Els suports d'infantil previstos als paràgrafs anteriors redefiniran els llocs de treball d'ed. Infantil i ed. Primària de la següent manera:

Centres
1 línia
2 línies
3 línies
Tipus
13 - 14
24 - 25 - 26
35 - 36 - 37
Ed. Infantil
4 - 4
7 - 7- 8
11- 11 -12
Ed. primària
5 - 6*
10 - 11* - 11*
15* - 16*- 16*
(*) impartiran també ed. Infantil

Les plantilles tipus s'adequaran a les especificitats dels centres incomplets.

1.1 Plantilles de zones rurals

El Departament d'Ensenyament proposa per a les zones rurals l'assignació de mestres especialistes itinerants d'acord amb els següents criteris:
a.                Cada agrupament disposarà d'una dotació complementària de tres mestres especialistes (ed. fisica, música i idioma).
b.                La dotació anterior s'ampliarà o bé en funció del nombre d'alumnes (més de 170), o bé segons el nombre d'escoles de l'agrupament (a partir de 5 o més escoles) i, excepcionalment, en funció de les distàncies entre escoles, si en conjunt són molt grans. En el cas de coincidir més d'un dels criteris esmentats en una mateixa escola, l'increment serà proporcional.
c.                En funció del nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials en la zona o agrupament rural, i en el cas que no puguin ser atesos amb els recursos disponibles de professorat assignat a la zona, s'assignarà un mestre itinerant més d'educació especial per atendre aquest alumnat.
d.                S'estableix un compromís de negociació específica de les condicions de treball del professorat itinerant de les ZER o agrupacions rurals, i les qüestions de tipus organitzatiu, incloses les relacionades amb les substitucions, que permetin el millor funcionament de les zones rurals, per tal de proposar mesures concretes d'organització i funcionament ateses les seves característiques especials. A l'efecte, es constituirà durant el curs 1.995-96 una Comissió Tècnica que estudiarà aquests temes.
Amb la finalitat d'apropar més els EAPS i CRPS a les zones o agrupaments rurals, en aquelles comarques en què resulti necessari per les seves distàncies, es crearan extensions dels serveis educatius esmentats, per a incrementar la seva actuació en les zones més allunyades de la capital de la comarca.

1.2 Plantilles dels centres situats en zones que requereixen una actuació educativa preferent

Dintre del conjunt d'actuacions articulades per proveir els centres en què els alumnes tinguin especials dificultats, a causa de les seves condicions socials, dels recursos humans necessaris per compensar aquesta situació, es proposa per aquests centres el següent:
a.                Incrementar les activitats de suport, atencions individualitzades i desdoblaments previstos per als centres d'Educació Infantil i Primària en 3 hores més de dedicació lectiva per grup (és a dir, el total d'increment serà de 12 hores / grup). Si els grups tenen 15 o més alumnes, l'increment serà de 6 hores més per grup (un total de 15 hores / grup). Si l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials així ho aconsella, la plantilla del centre contemplarà aquesta circumstància, per tal que l'atenció individualitzada a aquests alumnes sigui compatible amb l'atenció adequada a la resta d'alumnes.
b.                Com a conseqüència de l'augment d'hores del paràgraf anterior, les plantilles s'incrementaran en mestres que s'ajustin a les especialitats que es consideri més adient, d'acord amb les necessitats del centre.
c.                El Departament d'Ensenyament promourà les accions necessàries a fi que els centres que ho requereixin comptin amb el suport d'un/a assistent social, durant el nombre d'hores adient a les necessitats dels alumnes escolaritzats.

2. Plantilles dels centres d'educació secundària

La confecció de les plantilles dels centres públics d'educació secundària planteja una especial complexitat i diversitat segons les particularitats de cada centre, la qual cosa fa difícil la realització d'un model que concreti numéricament les hores de docència i el professorat necessari d eles diferents especialitats. Malgrat això el Departament d'Ensenyament i les organitzacions sindicals consideren necessària l'elaboració d'uns criteris de confecció de plantilles que permetin quantificar les necessitats educatives de cada centre.
Pel que fa als criteris de confecció de plantilles docents dels centre de secundària es preveu, a més d'atendre les necessitats educatives derivades del currículum comú a tots els alumnes, un increment d'altres hores de docència directa: desdoblaments per activitats pràctiques d'algunes àrees, reforç de les àrees instrumentals per atencions individualitzades, una oferta suficient de les matèries optatives que permeti una opció real per part dels alumnes i uns agrupaments inferiors al grup-classe, i una oferta de dos idiomes a tots els centres de més d'una línia.

Els càlculs de les necessitats de professorat per especialitats es farà en funció de 18 hores setmanals assignades a cada professor. Es preveuen, per tant, els següents increments d'hores de dedicació lectiva al centre:
a.                Desdoblament d'1 de cada 3 classes pel que fa als crèdits comuns de l'àrea de Ciències de la Naturalesa de l'ESO.
b.                Desdoblament de 2 de cada 3 classes dels crèdits comuns de l'àrea de Tecnologia de l'ESO.
c.                Hores suficients perquè en els centres de més d'1 línia pugui impartir-se francès, a més dels grups que corresponguin d'anglès. En els centres d'1 línia es podrà impartir també francès, si n'hi ha un nombre suficient d'alumnes que el sol·liciten com a segon idioma.
d.                En els centres de 3 o més línies s'assignen hores d'increment d'anglès per tal que es puguin desdoblar 1 de cada 3 classes setmanals.
e.                Per tal de fer possible que l'oferta dels centres garanteixi l'opció dels alumnes en els crèdits variables de l'ESO, permetent a més que la ràtio del grup disminueixi de 30 a 20 alumnes, com a mitjana, s'incrementa l'oferta de crèdits variables en un 50 % quan el grup-classe és de 30 alumnes, i en un percentatge lleugerament inferior si la ràtio és més baixa. La relació entre l'increment de l'oferta de crèdits variables, la ràtio alumnes / grup i el nombre de línies del centre serà la següent:
Núm lín. ESO
1-2
3
4
5
Ràtio al/gr
<20
20-25
25.1-30
21-25
25.1-30
23-25
25.1-30
25-30
Increm. CV. ESO
1.3
1.4
1.5
1.4
1.5
1.4
1.5
1.5

Als centres d'1 línia d'ESO s'oferiran, al menys, un increment d'1.4 dels crèdits variables, fins i tot en el cas que la ràtio al / gr sigui inferior a 20 alumnes.
Si en la programació curricular del centre s'inclouen crèdits variables que exigeixen pel seu contingut i ubicació (tallers, laboratoris, informàtica, etc.) un nombre d'alumnes sensiblement inferior a 20, el centre disposarà de l'increment d'hores necessari que asseguri que altres crèdits variables tinguin una ràtio a l'entorn dels 20 alumnes.
·                  Per atendre alumnes amb problemes d'aprenentatge, mitjançant una organització flexible de les àrees instrumentals, s'assignen 3 hores setmanals per cada grup d'ESO. Aquesta assignació d'hores s'augmentarà en funció del nombre d'alumnes que precisin de l'atenció individualitzada, en el cas que se superi la situació estàndard, tenint en compte els informes dels EAPS i altres organismes oficials.

Tots els centres de secundària obligatòria tindran assignada, al menys, una plaça corresponent a l'especialitat de psicologia i pedagogia. En funció del nombre de grups i del nombre d'alumnes s'incrementarà aquesta dotació inicial.

La distribució d'activitats lectives del professor de psicologia i pedagogia serà analitzada en una comissió tècnica de la Mesa Sectorial, que estudiarà les tasques de docència directa i altres tasques d'orientació i suport a altres professors, d'aquest nou lloc de treball.
·                  Els centres de secundària que tinguin un pla d'acció tutorial elaborat pel claustre i aprovat pel Consell Escolar del centre tindran, per cada grup d'ESO, 2 hores setmanals de dedicació a las tasques del tutor, tant per atendre continguts curriculars amb el grup-classe, com per realitzar tasques de coordinació o altres activitats derivades de l'esmentat pla d'acció tutorial. En les mateixes circumstàncies, els tutors de batxillerat també disposaran d'una hora lectiva dintre del seu horari, per atendre idèntiques finalitats.

El tutor, per tant, dedicarà, dintre del seu horari setmanal de 18 hores lectives, dues hores setmanals a la tutoria, distribuïdes de la següent manera: una hora lectiva setmanal amb tot el grup-classe per impartir el crèdit de tutoria previst al currículum, i l'altra per a realitzar tasques de coordinació.
·                  Els centres de dues línies o més de batxillerat oferiran la possibilitat de cursar tres modalitats.
·                  Els centres oferiran un nombre suficient d'optatives de batxillerat que permeti la possibilitat d'opció dels alumnes en cada modalitat, així com desdoblaments setmanals en les matèries que comprenen pràctiques de laboratori.

Els crèdits de les matèries de modalitat que podran oferir els centres estaran en funció del nombre de línies de batxillerat:
Núm de línies
Hores setmanals
1
48
2
92
3
114
4
165

En el càlcul de l'oferta es comptarà amb un mínim suficient de matèries optatives tipificades i de crèdits variables, que garanteixi que els alumnes puguin triar (entre 16 i 30 hores setmanals per línia per a matèries optatives tipificades i pròpies del centre, en els centres que ofereixin tres modalitats de batxillerat). Aquesta oferta inclourà també crèdits de recerca en funció de les modalitats que ofereixi el centre.

·                  Hores totals setmanals de reducció per als òrgans unipersonals de govern i de coordinació en l'ESO i Batxillerat:

Òrgans
Centres de
2 lín. ESO
3 lín. ESO
4 lín. ESO
Unipers. de govern
27
27
33
De coordinació
38
44
57
Tutors ( 1 h.)
12
16
22
TOTAL
77 *
87*
112*
(*) Exclosos els càrrecs de la modalitat de nocturn.

·                  Per a l'adjudicació d'una plaça en plantilla es comptarà amb un mínim de 12 hores per a la definició de la primera vacant, i de 8 hores per a les successives, una vegada cobertes amb 18 hores lectives les places anteriors.
·                  Les plantilles dels centres de secundària que estiguin situats en zones d'atenció preferent s'adaptaran a les seves necessitats específiques, previ estudi en la Comissió Tècnica corresponent.
·                  Les plantilles dels centres de secundària amb alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la seva discapacitat psíquica o física disposaran en plantilla del professorat especialista adequat, en les condicions que s'estableixin, després de negociació en el si de la Mesa Sectorial.
·                  Malgrat les dificultats actuals per a calcular amb precisió les plantilles docents corresponents als cicles formatius de formació professional, atès que encara no estan definits els dissenys curriculars de totes les famílies professionals, els càlculs corresponents contindran els següents factors:
-- en funció d'un mínim de 4 grups de cicles formatius de grau mitjà o superior, es nomenaran caps de Departament d'una mateixa família professional (amb 3 hores setmanals de reducció lectiva);
-- tutor d'aprenentatge (entre 6 i 9 hores lectives setmanals de reducció en funció del nombre de grups d'alumnes);
-- tutors de pràctiques en empreses ( 1 hora lectiva setmanal per cada 5 alumnes o fracció de 5, que hagin de realitzar la Formació en Centres de Treball (FCT), fins a un màxim de 6 hores lectives setmanals);
-- s'estudiaran, i si s'escau es produiran els desdoblaments d'alguns mòduls professionals en funció dels següents factors: seguretat, espai del taller, disponibilitat del material, contingut pràctic.

El Departament d'Ensenyament negociarà, amb els representants sindicals de la Mesa Sectorial, els criteris i objectius del càlcul de necessitats educatives derivades de l'oferta de cicles formatius de formació professional, per tal de definir les plantilles necessàries d'aquest nivell educatiu.
Així mateix i davant la implantació generalitzada del 1er curs de l'ESO el proper curs 1.996-97, el Departament d'Ensenyament es compromet a presentar, abans d'acabar el mes de maig de 1.996, un estudi de la incidència que tindrà en les destinacions del professorat tècnic de formació professional, així com la planificació prevista de recol·locació dels esmentats professors.
S'estudiarà també que l'extinció de l'actual sistema educatiu es compensi amb l'avançament dels cicles de Formació Professional i amb altres mesures.
·                  Les substitucions de les baixes per permisos i llicències del professorat a l'ensenyament secundari tindran un caràcter diferenciat a l'ESO respecte al Batxillerat, i amb un tractament específic al primer cicle de l'etapa de secundària obligatòria, igual que en primària en funció de les hores que imparteixi en aquest cicle el professor substituït.

Es crearà una comissió d'estudi de les substitucions de secundària, en el si de la Mesa Sectorial.
·                  Pel que fa al règim d'ensenyaments nocturns, les sessions de classe es computaran com d'una hora als efectes de l'horari lectiu del professors.

L'oferta de places escolars d'aquesta modalitat de règim nocturn del nou batxillerat serà coordinada territorialment per tal que, en la mesura del possible, pugui ser atesa. La normativa de matriculació serà prou flexible per tal de facilitar l'accés a aquest règim nocturn a alumnes, que per raons de treball, no puguin estudiar en règim diürn.
·                  Amb la finalitat de millorar l'estabilitat d'un major nombre de professorat, les vacants que s'oferiran als concursos de trasllats assoliran, al final del període d'implantació de la reforma, almenys el 80 % del total de les places previstes a les plantilles dels centres.
·                  La plantilla ha de contemplar les necessitats educatives que es puguin originar -segons el sistema d'organització que el centre tingui establert-per l'alumnat que no hagi assolit els objectius finals tan del primer cicle com del segon de l'ESO.

Com a conseqüència de les necessitats que es deriven dels currículums, dels increments curriculars i altres activitats educatives lectives, així com també de les hores de dedicació a les funcions docents de gestió dels òrgans unipersonals, de coordinació d'altres òrgans dels centres i de les tasques d'orientació educativa als alumnes i de suport al professorat, els càlculs horaris previstos als centres públics que imparteixin les etapes d'ESO i Batxillerat són els següents:

Crèdits comuns i variables del currículum
Línies ESO-Batxillerat

2 - 2
3 - 2
4 - 3
Àmbits
ESO
Batx.
ESO
Batx.
ESO
Batx.
Científic-tecnològic
115
87
171
87
222
117
D'humanitats
130
75
199
75
257
112
D'expressió
48
10
72
10
95
15
Orientació educativa i suport
Docència amb alumnes
11
16
21
Orientació educat. i suport
6
6
9
Reduccions lectives
Gestió òrgans uniperson.
27
27
33
Òrgans de coordinació
38
44
57
Coordinació dels tutors
12
16
22
Total hores lectives
559
723
960
Total professors (aprox.)
29 -32
39 - 41
52 - 54

3. Criteris d'acomodació de les plantilles durant el període de transició

Durant la transició s'assignarà la plantilla de professors en funció de les necessitats d'escolarització i dels criteris adoptats per a la implantació dels nous currículums.
Això comportarà que els centres públics que hagin d'incrementar la plantilla segons els mòduls definitius ho facin progressivament al llarg del període comprés entre els cursos 1.996-97 i 2.000-01.

3.1 Educació infantil i primària

L'increment de dotacions als centres públics d'educació infantil i primària, derivat d'aquest acord, finalitzarà el curs 1.998-99 per a un 75 % de centres. La resta assoliran les plantilles tipus previstes al punt 1 d'aquest acord en acabar el curs 1.999-2.000.
Tanmateix la plantilla que intervindrà en l'adscripció definitiva dels mestres prevista a l'apartat 4.3, durant el curs 1.997-98 i amb efectes del dia 1.9.98, tindrà com a referència la plantilla tipus corresponent, per tal d'evitar desplaçaments de mestres amb destinació definitiva, independentment del fet que la plantilla assignada aquell curs no coincideixi amb la definitiva.
La dotació d'especialistes previstos a la LOGSE es farà amb la següent gradació de fases successives:
    1ª. Es dotaran els llocs de treball d'educació física i música als centres de 2 i 3 línies.
    2ª. Es dotaran els llocs de treball d'educació física a tots els centres d'1 línia.
    3ª. Es dotaran els segons llocs de treball d'idioma estranger als centres de 2 línies.
    4ª. Es dotaran els llocs de treball de música a tots els centres d'1 línia.
Al començament del curs 1.998-99 tots els centres complets d'educació infantil i primària disposaran, al menys, d'un de cada lloc de treball especialitzat previst a la LOGSE (ed. Física, música i idioma estranger ).

Simultàniament a les quatre fases anteriors, de manera progressiva, es dotaran els centres rurals amb els mestres especialistes itinerants previstos a les plantilles tipus.

Excepcionalment, durant la transició, i fins l'acabament del curs 1.997-98, aquells centres que no superin una determinada ràtio alumnes / grup (18 alumnes per als centres d'1 línia, i 20 alumnes als de 2 línies, a excepció dels centres situats en zones d'actuació educativa preferent) la plantilla assignada serà provisionalment inferior en un mestre a la que s'ha establert com a estàndard en el punt 1 d'aquest acord, llevat del cas que la modificació de plantilla suposi el desplaçament real d'un mestre amb destinació definitiva al centre.

A partir de l'1 de gener de 1.996, en els centres d'1 línia es substituiran totes les baixes, segons preveu l'apartat 1.c) d'aquest acord. En els centres de 2 i 3 línies es cobriran les baixes d'una setmana o més, a partir de la mateixa data i fins l'acabament del curs 1.996-97.

Per a tots els centres, a partir del curs 1.997-98 s'aplicaran en la seva totalitat els criteris inclosos en l'esmentat apartat 1.c).

3.2 Educació secundària

Atès el considerable increment de plantilles que suposarà l'escolarització dels alumnes del primer cicle d'ESO, la implantació dels nous currículums i la manca d'especialistes requerits per la nova educació secundària, els objectius fixats a l'apartat 2 d'aquest acord s'assoliran progressivament fins la generalització de les plantilles tipus en acabar la implantació de la reforma.

Per tant, els increments i desdoblaments previstos per a definir les plantilles d'aquesta etapa es graduaran segons les següents fases:

CICLES D'ESO

CURSOS
96-97 i 97-98
98-99
99-00
1er.
Desdoblaments
Tecnologia
--
1 / 3
2 / 3
Ciències Naturals
1 / 3
1 / 3
1 / 3
Anglès
--
1 / 3
1 / 3
Increment C.V.
30 %
40 %
50 %
Atenció individual
3 h.
3 h.
3 h.
2on.
Desdoblaments
Tecnologia
1 / 3
1 / 3
2 / 3
Ciències Naturals
1 / 3
1 / 3
1 / 3
Anglès
--
1 / 3
1 / 3
Increment C.V.
45 %
45 %
50 %
Atenció individual
3 h.
3 h.
3 h.

El calendari previst d'increment de crèdits variables s'adequarà en funció de l'oferta que vinguin realitzant actualment, en el s IES on ja s'ha avançat el 1er o el 2on cicle de l'ESO.

Durant els dos cursos d'implantació dels primers i segons cursos de l'ESO (cursos 1.996-97 i 1.997-98), el llocs de treball de mestres corresponents a aquest cicle es calcularan en funció de 21 hores setmanals lectives assignades a cada mestre. El centre podrà organitzar la dedicació horària d'aquest professorat en funció de les necessitats educatives dels alumnes, de l'oferta educativa que realitzi i de les disponibilitats de la plantilla assignada.

4. Mobilitat dels funcionaris docents durant el període de transició

4.1 Adscripció dels mestres al primer cicle d'ESO

Amb la finalitat d'incorporar els mestres al primer cicle de l'ESO, amb caràcter definitiu, el Departament d'Ensenyament realitzarà durant els dos cursos d'implantació d'aquest cicle dues convocatòries d'adscripció definitiva dels mestres a aquest nivell educatiu, atorgant dret preferent als mestres destinats dins de la mateixa zona, així com els afectats per supressió del seu lloc de treball.

La participació en aquests procediments serà voluntària, i podran participar-hi tant els mestres amb destinació definitiva com provisional en les condicions que s'estableixin, inclosos els mestres adscrits actualment al Departament de Benestar Social.

Finalitzada la implantació del primer cicle de l'ESO, les vacants que es produeixin en aquest cicle s'oferiran als concursos ordinaris de trasllats dels funcionaris del cos de mestres.

L'oferta de vacants de primer cicle serà suficient i es procurarà que sigui proporcional al nombre de grups del primer cicle de l'ESO i el màxim equilibrada territorialment i per especialitats, sempre que les esmentades vacants tinguin garanties de continuïtat. Hi haurà possibilitat de mobilitat posterior a vacants del cicle 12-14, així com de retorn a vacants d'educació infantil i primària, mitjançant la participació en els concursos ordinaris de provisió.

4.2 Condicions laborals dels mestres adscrits al primer cicle de l'ESO

L'horari setmanal dels mestres adscrits a llocs de treball del primer cicle de l'ESO de centres de secundària serà, amb caràcter general, d'una dedicació docent lectiva de 18 hores, com els professors d'educació secundària. Excepcionalment, i durant els dos cursos d'implantació generalitzada de l'esmentat cicle, 1.996-97 i 1.997-98, la dedicació lectiva es mantindrà a 21 hores.

Aquests mestres que passin a prestar serveis a l'ESO percebran un complement singular igual a la diferència retributiva entre el complement de destinació dels funcionaris dels cossos de secundària i el que perceben com a funcionaris del cos de mestres.

4.3 Adscripció dels mestres a llocs d'educació infantil i primària

Finalitzada la implantació del 1er. Cicle de l'ESO, i resoltes les dues convocatòries de mestres a aquest cicle, els mestres definitius que no hagin passat a secundària es readscriuran a les vacants del propi centre de primària, per tal d'adequar els efectius existents als requeriments d'especialitat precisats a la LOGSE. Després de la recol·locació interna per centres, es realitzarà una fase de redistribució dintre del mateix municipi o zona educativa d'aquells mestres que no tinguin vacant al centre de destinació definitiva.
El canvi de centre de destinació per redistribució municipal no es considerarà com a interrupció de l'antiguitat del centre anterior als efectes de participació i baremació en els concursos de trasllats, i de desplaçament per supressió.

Els mestres que en el moment de la readscripció estiguin afectats per la supressió del lloc de treball podran participar en aquest procés després que s'hagin adscrit els definitius del centre.

4.4 Regulació transitòria dels desplaçaments forçosos per supressions i transformacions dels llocs de treball

L'aplicació de la reforma durant la transició requereix que es prenguin mesures transitòries sobre els desplaçaments dels professors, motivats per les modificacions de les plantilles. Per això, es regularà la mobilitat del professorat de primària i de secundària sense perdre la destinació definitiva del centre del qual siguin desplaçats. D'aquesta forma s'eviten mesures irreversibles de pèrdua de la destinació en propietat, i s'aprofitaran les vacants que puguin produir-se durant la transició per tal que el professorat afectat pels desplaçaments pugui retornar al seu lloc de treball.
Tanmateix, els professors que han perdut la seva destinació definitiva per supressió del lloc de treball no hauran de participar obligatòriament als concursos de trasllats fins el curs 2.000-01, si no han recuperat la destinació al centre d'origen.

4.5 Supressions de llocs de secundària durant la transició

La determinació de les possibles supressions de llocs de treball de secundària durant la transició haurà de preveure si afecten al cos de mestres o al cos de professors d'ensenyament secundari o professors tècnics de formació professional. Per això caldrà tenir en compte si la disminució de la càrrega lectiva que tenia atribuïda el lloc de treball suprimit ha estat provocada per una modificació de l'estructura de l'oferta de grups del primer cicle de l'ESO o d'un altre cicle o etapa educativa que s'imparteixi en el centre.

5. Desenvolupament transitori del requisit d'especialització

Com a complement de les mesures previstes a l'apartat anterior, es regularà de forma provisional els requisits d'especialització transitòria, per tal d'evitar els desplaçaments del centre de treball, i per assolir un millor aprofitament dels recursos disponibles.
El Departament d'Ensenyament elaborarà nova normativa per tal que el màxim nombre possible de professors tècnics de formació professional pugui impartir Tecnologia de l'ESO.
Durant la transició, es regularan els supòsits en els quals les especialitats amb habilitació transitòria es puguin consolidar, amb determinades condicions, de manera que el professorat afectat per l'aplicació de la reforma pugui continuar ocupant indefinidament el mateix lloc de treball que ha desenvolupat durant aquest període.

6. Pla de formació específica del professorat durant el període de la implantació de la reforma

Entre les mesures necessàries per a consolidar l'habilitació transitòria de l'especialitat i també per a permetre la continuïtat en el lloc de treball del professorat segons les noves exigències d'especialització, s'establirà un pla d'actuacions de formació i capacitació per a la recol·locació del professorat d'educació infantil i primària, així com d'ensenyament secundari, amb atenció preferent als professors adscrits a llocs de treball per als quals no tenen la capacitació corresponent, i als qui han perdut la seva destinació definitiva per supressió del lloc de treball o els desplaçats del seu centre, així com els destinats a les zones rurals i al professorat tècnic de formació professional.

El Departament d'Ensenyament organitzarà una oferta suficient de formació amb la descentralització i adaptació necessàries per a les zones rurals. Les actuacions de formació adreçades al professorat afectat per processos de readscripció i recol·locació tindran una orientació pròxima a la pràctica docent, i seran compatibles amb la dedicació dels professors a les seves tasques docents.

Una part de la formació dels cursos d'especialització serà en l'horari lectiu del professorat, i les absències que es produeixin per aquest motiu es cobriran amb substituts.

S'establiran convocatòries anuals a partir del curs 1.996-97 per a concedir llicències per a fer estudis sobre matèries directament relacionades amb els llocs de treball ocupats, que resultin d'interès per al Departament d'Ensenyament, amb dret a percebre totes les retribucions corresponents. En la concessió d'aquestes llicències només es consideraran aquells projectes relacionats amb els aspectes més rellevants de l'aplicació de la reforma educativa.

La duració de les llicències retribuïdes estarà en funció de les necessitats temporals que es derivin de la realització de l'estudi corresponent. En tot cas, la duració màxima de les llicències serà d'un curs escolar.

7. Criteris de nomenaments i condicions de treball del professorat interí i substitut

 7.1. Criteris per als nomenaments del professorat interí i substitut

Les llistes d'aspirants a substitucions i interinitats es confeccionaran amb els següents criteris:

a.      un primer bloc d'aspirants, ordenats per especialitats i per serveis prestats a l'ensenyament públic.
b.       a continuació de cada especialitat, s'ordenaran els aspirants que encara no han prestat serveis a l'ensenyament públic, ordenats segons un barem que es negociarà a la mesa sectorial.

La gestió d'aquestes llistes, classificades per cossos, especialitats i àmbits territorials, es portarà a terme segons les instruccions que es determinaran després de negociar aquest procediment de gestió en el si de la mesa sectorial, abans de l'acabament d'aquest curs 1.995-96.

7.2. Condicions de treball dels nomenaments d'interins i substituts

El professorat interí rebrà en l'acte de presa de possessió a la Delegació Territorial, una credencial de nomenament on s'especificaran les dates d'inici i cessament previstes, l'especialitat del lloc de treball que ocuparà, i el motiu que ha originat la vacant. Les dates especificades a la credencial no podran ser modificades unilateralment per l'Administració, llevat dels casos en què es produeixi una reincorporació anticipada del titular de la plaça, la qual cosa provocarà el cessament de l'interí o substitut.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc de treball, i en el termini màxim de 45 dies, els interins i substituts rebran el nomenament corresponent, que tindrà validesa legal a tots els efectes.

Les condicions de treball del professorat interí seran les mateixes que les establertes amb caràcter general per als funcionaris de carrera del cos corresponent, amb les excepcions que preveu la legislació vigent. Es fa especial esment a l'autorització de la reducció de jornada per guarda legal, l'accés a les convocatòries de formació que faci el Departament d'Ensenyament en ocasió de vacants no cobertes i el desenvolupament en els centres docents de les tasques que el Consell Escolar o el Claustre decideixin.

Els nomenaments d'una durada inferior al curs escolar, per substitucions temporals, no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que la baixa del titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. El cessament del substitut es farà efectiu quan es produeixi la reincorporació al seu lloc de treball del funcionari després de finalitzar la baixa.

El professorat interí i substitut que no tingui nomenament anual, rebrà la corresponent quitança a final de curs i cobrarà les retribucions corresponents al mes de vacances i de les pagues extraordinàries, de forma proporcional al temps treballat durant el curs.

8. Aplicació de la reforma en condicions de qualitat

8.1. Comissió de participació

Per tal de vetllar perquè l'aplicació de la reforma es pugui realitzar duran la transició en les millors condicions de qualitat possible, es crearà una comissió específica per a l'estudi dels itineraris educatius i les normes de matriculació a la xarxa pública, així com dels serveis educatius complementaris de menjadors i transport escolar en l'ensenyament obligatori, en la qual podran formar part els representants de la comunitat educativa presents en el Consell Escolar de Catalunya i els representants sindicals que formen part de la Mesa Sectorial. Aquesta comissió es constituirà no més enllà del 15 de gener de 1.996.

8.2. Promoció d'activitats conjuntes amb les Universitats i de l'accés del professorat als departaments universitaris

El Departament d'Ensenyament promourà actuacions dirigides a facilitar projectes de recerca didàctica presentats conjuntament per professors de departaments universitaris i dels cossos docents d'ensenyament no universitari. Igualment afavorirà la incorporació de professorat a l'ensenyament universitari, mitjançant els procediments establerts a la normativa vigent i estimulant accions dirigides a possibilitar aquesta finalitat.
Així mateix, permetrà la intervenció de professors de secundària per a impartir matèries incloses en el curs de qualificació pedagògica.

9. Vigència de l'acord

La vigència del present acord entre el Departament d'Ensenyament i les organitzacions sindicals serà de cinc cursos escolars, i per tant finalitzarà el curs 2.000-01.

Es constituirà una comissió de seguiment de l'aplicació del present acord, amb la presència de totes les organitzacions representades en el si de la Mesa Sectorial.

El present acord estarà sotmès, en cas que sigui necessari, a la mediació corresponent, d'acord amb els pactes de la Mesa General de la Funció Pública.

L'eficàcia d'aquest Acord queda condicionada a la seva aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 1.995


Pel Departament d'Ensenyament
Aurora Sanz i Manrique. Dtra. Gral de Recursos Humans
Mª Àngels Gonzàlez i Estremad. Dtra. Gral. d'Ordenació Educativa.
Alberto Andrades i Garcia. Representant del Dep. d'Ensenyament davant les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial.

Pel Departament de Benestar Social
Ramon Martínez i Deu

Per les organitzacions sindicals: 
(només CCOO i CSI-CSIF)

CCOO:
Raul Manzano Tovar
Lluis Filella Carballo
Paca Almendros Ortiz
Joan Carles Gallego i Herrera
Josep Maria Isún Ferrer
Carme Garcia Torregrossa

CSI-CSIF.:
Angel M. Pelejero i Jerez
Els temes de màxim interès pel professorat interí i substitut:

Imprescindibles del Professorat interí i substitut

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Acord de plantilles de 21 de desembre de 1995 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top