728x90 AdSpace

2 de maig 2013

Ensenyament públic: Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada


PERMISOS
MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Permís prenatal
El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
100%
Permís per tràmits preadoptius o d’acolliment previ
El temps necessari amb justificació que s’ha de fer en jornada laboral.
100%
Premis per adopció o acolliment internacional
El temps de desplaçament previ fins a 2 mesos
Retribucions bàsiques
Permís per naixement o adopció fill/a
5 dies laborables consecutius dins els 10 següents al naixement o adopció
100%
Permís per maternitat
16 setmanes ininterrompudes.
100%
Permís per lactància
1 h. diària fins als 12 mesos (màxim 36 setmanes ). Es pot compactar màxim 24 dies . Si també es compacta la reducció d’1/3, queda reduït a 13 dies, i  si es compacta reducció 1/2 , queda en 8 dies
100%
sí ( en cas nomenament  jornada sencera).
 No pot compactar
 ( en jornades reduïdes)
Permís per adopció o acolliment previ
Menors fins a 6 anys: 16 setmanes ininterrompudes.
100%
Permís per paternitat
4 setmanes consecutives
100%
Permís per hospitalització fills/es prematurs
Màxim 13 setmanes
100%
Permís per atendre fills/es discapacitats
- Temps necessari per assistir al centre dels fills/es
-2 h. de flexibilitat horària diària per conciliar horaris
100%
Permís per gaudir de vacances fora de temporada
Ha de ser per infantament durant el mes d’agost.
100%
no
Permís per matrimoni, o inici de convivència en parelles  estables
15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data
100%
MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Permís per matrimoni d’un familiar
1 dia si és a Catalunya
2 dies fora de Catalunya. Familiar fins a segon grau.
100%
Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar (fins a segon grau)
Primer grau:
3 dies mateix municipi
     5 dies altre municipi
Segon grau:
2 dies mateix  municipi
4 dies altre municipi. Els dies referits a hàbils
100%
Permís per a víctimes de violència de gènere.
Temps que determini serveis socials, policials o de salut.
100%
Permís per hospitalització de convivent o familiar fins a segon grau
2 dies laborables mateixa localitat lloc treball
4 dies altra localitat
Ampliable a 6 dies excepcionalment
100%
Permís sense retribució per atendre un familiar
Familiar fins a segon grau.
Mínim 10 dies i fins a 3 mesos. Excepcionalment prorrogable 3 mesos més.
no
si
Permís per trasllat de domicili
1 dia mateixa localitat
Fins 4 dies altra localitat
100%
Permís per a exàmens finals en centres oficials o proves definitives
Examen final Oficial: 1 dia
Altres proves: temps  indispensable
100%
Permís per deure inexcusablede caràcter públic o privat
Temps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar.
100%
Permís per formació
Per assistir a activitats del pla de formació del professorat del Departament. El temps que duri l’activitat.
100%
Permís per flexibilitat horària recuperable
S’ha de recuperar.
Mínim 1 h, màxim 7h. setmanals
100%
LLICÈNCIES
MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Llicència per risc durant l’embaràs (baixa)
3 mesos prorrogables
100% els 3 primers mesos
Si es té nomenament en vigor
Llicència per malaltia (baixa)
Màxim 12 mesos prorrogable  6 mesos més
De l’ 1 al 3 : 50%
Del 4 al 20:  75% a partir 21: 100%
Si es té nomenament en vigor
Llicència per accident laboral (baixa)
Segons si ets de MUFACE o S. Social: 
100%
Llicència per estudis retribuïda
Depèn durada. Han de ser relacionats amb el lloc de treball
100%
no
no
Llicència per estudis no retribuïda
1 any. (excepcionalment pot ser menor durada). Han de tenir relació directa amb el lloc de treball.
no
no
no
Llicència per assumptes propis
Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari/ària
no
no
no
Llicència per atendre un familiar
10 dies i fins a tres mesos  Excepcionalment, prorrogable fins a tres mesos més.

no
no

REDUCCIONS DE JORNADA

MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT

Reducció de jornada per guarda legal infant menor de 6 anys
Només funcionariat  o professorat interí amb vacant a jornada sencera.
Es pot compactar: 122 dies per 1/3 i 183 dies per 1/2
Reducció 1/3: 80%
Reducció ½: 60%

(amb vacant jornada i curs sencer)
no ( si el nomenament és de jornada reduïda )
sí( si el nomenament és de jornada sencera). No pot compactar

Reducció de jornada per guarda legal infant fins a 12 anys.
Es pot demanar quan acabi la de menor de 6 anys.  Només funcionariat  o professorat interí amb vacant a jornada sencera.
Reducció ½  50%
Reducció1/3 66’6 %
(amb vacant jornada i curs sencer)
no ( si el nomenament és de jornada reduïda )
sí ( si el nomenament és de jornada sencera). No pot compactar

Reducció de jornada per cura persona amb discapacitat
La persona no ha de fer cap activitat retribuïda.
Només si es té nomenament a jornada sencera.

Reducció ½  60%
Reducció 1/3 80%
(amb vacant jornada i curs sencer)
no

Reducció de jornada per guarda legal d’un familiar amb més del 65% de discapacitat
Ha de ser familiar fins al segon grau i a càrrec directe. Només amb nomenament a jornada sencera.

Reducció ½  60%
Reducció 1/3 80%
(amb vacant jornada i curs sencer)
no

Reducció de jornada per víctimes de violència de gènere
Durada: a determinar en cada cas
Reducció ½  60%
Reducció 1/3 80%

Reducció de la meitat de la jornada per interès particular
De 1 de setembre a 31 d’agost. Amb vist-i-plau de la direcció del centre
50%
no
no

Reducció per discapacitat legalment reconeguda
El temps per rebre el tractament mèdic necessari en centres públics o privats en l’horari laboral
100%
no

Reducció de jornada per cura de fill  fins a 18 anys  amb malaltia greu
Com a mínim 50% de reducció. El temps de reducció de jornada serà el que preveu l’informe mèdic que s’ha d’annexar a la
sol·licitud
100%
no

Reducció de jornada per majors de 55 anys
55 a 58 anys : 2 hores complementàries
De 59 a 64 anys: 2 hores lectives.
Cal tenir més de 15 anys de serveis a l’ensenyament públic no universitari
100%
no

Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu
Fins al 50% de la jornada
Durada màxima d’un mes
100%
si, amb nomenament a jornada sencera
no

Reducció de jornada per hospitalització fills /es prematurs
Màxim 2 hores
Retribucions proporcionals


EXCEDÈNCIES
MOTIU

CARACTERÍSTIQUES
SOU
PROFESSORAT INTERÍ
PROFESSORAT SUBSTITUT
Per cura de fill o filla
Màxim 3 anys
no
Es pot demanar no ser nomenat fins als 3 anys
Es pot demanar no ser nomenat fins als 3 anys
Per cura de familiars
3 mesos a 3 anys
no
Es pot demanar no ser nomenat durant un any
Es pot demanar no ser nomenat durant un any
Per manteniment convivència
Mínim 2 anys
Màxim 15 anys
no
no
no
Per interès particular
Mínim 2 anys continuats. Ho hi ha màxim.
no
no
no
Per incompatibilitat
El temps que s’estigui en el servei
no
no
no
Per violència de gènere
El que es determini; màxim 18 mesos
Funcionariat: 100% els 2 primers mesos.
Interins i substituts sense retribucions.
sí (amb particularitats)
sí (amb particularitats)


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Ensenyament públic: Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top