728x90 AdSpace

2 de maig 2013

Esborrany decret de plantilles: Un decret que NO és de plantilles. La prioritat és aturar les retallades de plantilles i cobrir les substitucions des del 1r dia

           (gràcies a @tutorialero)

CCOO demana al Departament que, abans d'abordar els procediments de provisió de personal, concreti les plantilles mínimes per centre, i descarti qualsevol nova pèrdua de plantilla i solucioni la insuficiència de les substitucions del professorat: cal assegurar llocs de treball suficients als centres educatius no universitaris de Catalunya

AVUI DIJOUS, 2 DE MAIG, EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT CONVOCA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ PER PARLAR, ENTRE ALTRES TEMES, DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE PERSONAL

Avui es reuneix la Mesa sectorial de l'ensenyament públic no universitari, per tractar els assumptes següents:


1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta 04/2013 Ordinària corresponent a la sessió del dia

3 d'abril de 2013

2.- Procediment de reducció de jornada curs 2013-2014

3.- Reducció d'hores a partir de 55 anys

4.- Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2013-2014

5.- Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la

Inspecció d'Educació

6.- Esborrany de Decret de plantilles i provisió de llocs docents

7.- Torn obert de paraules.


La Mesa continuarà dilluns dia 6 de maig, i previsiblement, s'allargarà a dates posteriors. L'assumpte més important que es porta a Mesa és l'esborrany del Decret de Plantilles, que desenvolupa les previsions sobre procediments de provisió de places previstes a la LEC.

CCOO adverteix que el Departament porta a la Mesa un projecte de Decret de Plantilles que no fixa un número mínim de personal en els centres educatius. Per a CCOO, aquest és l'element clau del sistema educatiu avui, i en canvi el text presentat deixa total discrecionalitat al Departament per fixar el nombre de docents en cada centre educatiu públic:

Art.2.1. Correspon a la direcció de cada centre públic, d'acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció i dins de les limitacions pressupostàries anuals que hagi autoritzat el Departament d'Ensenyament, proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual.

CCOO exigim negociar aquesta qüestió de manera prèvia i urgent, així com del cobriment de les substitucions al 100%.

Pel que fa al procediment de provisió de places, l'esborrany presentat desenvolupa preceptes de la LEC que CCOO entenem contraris a l'autonomia de centres i a la necessària pluralitat de l'educació pública, ja que confereixen a la persona directora del centre competències excessives i desequilibrades.

Cal esmentar, en aquest sentit, les observacions que el Consejo de Estado dictaminà la setmana passada sobre preceptes de l'avantprojecte de la LOMCE quasi idèntics als de la LEC:

"...Por tanto, uno de los objetivos de la reforma es el aumento de la tan preconizada autonomía de los centros, y esta se garantiza mejor con la participación de la comunidad educativa en esos centros.

No obstante, los pretendidos niveles de autonomía proyectada al no ir acompañados de una mayor participación, implicación y responsabilidad de toda la comunidad educativa en el control, seguimiento de los objetivos institucionales de los centros, análisis internos de los problemas y soluciones a través de los proyectos innovadores, pueden resentirse, ya que cuando el modelo de gestión se basa en la atribución de todas las decisiones a un órgano unipersonal sin participación activa del resto de la comunidad educativa, la autonomía se limita ya que el control se ejerce por agentes y órganos ajenos al centro lo que sin duda incrementa la dependencia de otras instancias.

El anteproyecto pasa de un régimen en el que el Consejo Escolar asume un muy alto número de funciones decisorias a un régimen en el que en el mejor de los casos el mismo pasa a ser un órgano de simple informe o propuesta.

Nada tiene que objetar el Consejo de Estado a que en el nuevo modelo de organización y funcionamiento, configurado en el anteproyecto, se refuercen y potencien las capacidades de decisión y de dirección del Centro, lo que debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o co-decisión en la comunidad educativa, Consejo Escolar y Claustro de Profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gestión y ejercer el control..."

CCOO insta al Departament d'Ensenyament a que reflexioni sobre aquestes consideracions, sustentades en la Constitució i en les recomanacions de l'OCDE, i que negociï amb la representació legal dels treballadors un model de gestió i control respectuós amb l'autonomia dels centres i el dret de la comunitat educativa a intervenir en la gestió i el control dels centres educatius.

CCOO reitera la seva disposició a una negociació real que ajudi a construir el sistema educatiu que Catalunya necessita, no a desmuntar sense alternatives de futur algunes de les millors virtuts del sistema actual.

En aquest sentit, considerem prioritari, des del punt de vista de la gestió de personal desenvolupar altres preceptes de la LEC relacionats amb el model de formació contínua del professorat.


ccoo


CCOO

stop lomce wert ccoo  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Esborrany decret de plantilles: Un decret que NO és de plantilles. La prioritat és aturar les retallades de plantilles i cobrir les substitucions des del 1r dia Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top