728x90 AdSpace

13 de juny 2013

Propostes de CCOO al Departament


 Valoracions i propostes de CCOOEducació respecte el decret de plantilles(+)

El passat 11 de juny es va realitzar una nova reunió de la Mesa sectorial per a negociar el projecte de l'anomenat  "decret de plantilles i de provisió". Tot i que l'Administració volia donar per acabada les sessions de negociació, s'ha aconseguit una nova sessió.


El treball dels sindicats ha anat dirigit a fer propostes que puguin contribuir a treure i rebaixar la "toxicitat" del projecte. 


Ara com ara, i a falta de la darrera sessió de negociació, no es preveu cap acord. Com  sabeu, des del primer moment,
CCOO l'ha condicionat al compliment d'acords que CCOO havia signat, i que ara l'Administració incompleix o ha retallat:

  • La cobertura de les substitucions al 100% de salari i jornada i des del primer dia.
  • La creació de les places docents necessàries per poder atendre l'increment de matrícula.
  • La cobertura de les places ordinàries pel requisit d'especialitat i en el cas d'interins i substituts, mitjançant l'ordre de prelació de les respectives borses.

 Altres materials per a la reflexió i el debat:

 Propostes de CCOO al Departament

Sobre el context.
Proposta
Justificació
Desenvolupar el concurs específic.

Ens manifestem en contra de desenvolupar en aquest moment el concurs especial.

El concurs específic pot atendre també als requeriments necessaris per formar part de l’equip directiu.
La LEC dóna potestat al govern per desplegar o no el concurs especial.
Art 99.2. El govern pot establir un sistema de provisió de llocs de treball i de direcció de caràcter extraordinari, tal com determina l’article 124.

No reduir la plantilla dels centres aquest curs.
Ja portem massa reduccions, i els centres no tenen els mitjans per atendre correctament la diversitat, les optatives, etc.
El Departament retalla de manera simultània (un altre 25% la dotació per a despesa comuna?).
No té sentit fer un decret de PROVISIÓ, si no hi ha places proveir.
Cobertura de substitucions al 100%
La reducció de les substitucions causa el major problema de gestió als centres en aquest moment.
ZER manteniment amb la màxima dotació possible 
Cal mantenir les ZER el millor dotades possible són la base del manteniment de la població a les zones rurals, i el més reeixit   model d’escola pública.
Sobre el text
Proposta
Justificació

El Decret s’ha d’anomenar de PROVISIÓ

No determina criteris per a la composició de les plantilles i el seu nombre. No modifica acords vigents de CCOO: Acord de 1995, de 2005, rurals, FP, adults...


Les places ordinàries han de ser cobertes amb requisits d’especialitat, no poden tenir requisits específics


Simplificar la gestió

Les places amb requeriments específics no poden suposar en aquest moment més d’un 20-25% de la plantilla i han de ser cobertes en condicions de mèrit, capacitat, publicitat i transparència.


Garantir la pluralitat
La falta de formació
Les característiques constitucionals del treball en la funció pública

El nomenament del professorat interí i substitut ha de ser ordinari per a places ordinàries i específic per a places específiques

Manteniment del funcionament de la borsa per a la provisió ordinaria.

Per a les places específiques, seleccionar de la borsa la primera persona que compleixi les condicions

La definició de les places específiques ha de respondre al projecte educatiu del centre i ser aprovada pel consell escolar.

La LEC ho permet.
Art. 91.4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
a)     L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments educatius , els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
d)   Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia.

Desenvolupament de les zones educatives i de la figura de l’administrador en cada zona, que podria coordinar, descentralitzar i realitzar la interlocució amb la RLT.
També en centres específics que ho requereixin
LEC Art 140. Administració dels centres. 
El Departament ha de determinar els centres i les agrupacions de centres que poden disposar d’administradors, als quals correspon assistir la direcció en la gestió administrativa i econòmica del centre i donar-li suport en l’exercici de les funcions corresponents. Correspon al Departament la competència sobre la provisió d’aquestes places.

La càrrega de gestió és excessiva per a la direcció. Veure com els centres privats tenen dues figures (director pedagògic i titular)

La descentralització és desitjable també per a l’eficiència del propi Departament
Les decisions sobre personal del director/a del centre han de ser comunicades i negociades amb els representants legals dels treballadors (RLT)

Legislació laboral, que a la LEC sembla existir només per als centres privats.

No és suficient la garantia del recurs (individual), sinó que s’ha de reconèixer el dret a defensa col·lectiva
Cal preveure, de manera associada a la provisió, una formació d’entrada (reconeguda i acreditable) al centre per a tot el personal, que  permeti incorporar-se al projecte del centre i a l’especificitat de la plaça assignada
JA està al Art 6.2 Decret Autonomia

Reconeixement per qui la imparteix i per qui la rep.

Seria una justificació per a confirmacions en el centre, per exemple.
Eliminar remoció del lloc de treball per avaluació negativa.

No correspon a aquest decret la “remoció del lloc de treball per avaluació negativa”, ja que no s’ha desenvolupat cap normativa sobre avaluació del professorat.

Cal derivar a règim disciplinari, o a protocols de salut laboral
No poden ser obligatòries les activitats complementàries i extraescolars per a tot el professorat
No s’està parlant de sortides per desenvolupar la matèria del currículum.
La jornada no és modificable, i les funcions, tampoc. Són condicions fonamentals del treball.

Els llocs de direcció i gestió tindran atribuïdes de manera ordinària funcions de docència directa
Està redactat “poden tenir”

L’administració pot autoritzar casos en què no s’imparteixi docència, però la normalitat està en la seva atribució docent.
Cal negociar els procediments d’amortització de llocs de treball i nova adjudicació
Són previsibles a causa dels canvis demogràfics i dels canvis de currículum
Dret preferent per a víctimes de violència de gènere o d’assetjament
Veure si podem millorar redactat EBEP
Llocs d’especial dificultat. Cal especificar i negociar el catàleg.


Mèrits a tenir en compte: afegir investigació, recerca, innovació


Eliminar de la redacció tots els preceptes que depenen de decrets futurs


Propostes negociació amb el Departament, a mig termini

a.      Proposta de modificació del decret d’autonomia de centres per reglamentar la participació de la comunitat educativa la construcció del projecte educatiu de centre, la gestió i l’avaluació que permeti la millora contínua i compartida dels projectes.
b.      Negociar un pla de formació contínua, investigació i innovació, de manera prioritària. El professorat, amb formació de grau, o de postgrau, ha d’accedir a formació contínua acreditable en el sistema universitari, participar en la investigació educativa, acostant també l’activitat de la universitat a l’aula. No podem seguir amb pressupost zero per a la formació.
c.      Proposem, a mig termini, negociar una actualització dels acords de plantilles de 1995 i de 2005 per adequar-los a la realitat del segle XXI. I les seves concrecions per a l’escola rural, FP, persones adultes. Ha de contemplar la situació del personal interí i substitut. Mentre, reclamem el seu compliment, suspès per llei de mesures i acords de govern de manera temporal.
d.      Cal un acord que permeti la mobilitat entre etapes i especialitats, amb formació si cal, que permeti l’adaptació de plantilles als canvis demogràfics.
e.      Els procediments de provisió no impediran els conflictes disciplinaris i de salut mental. Estem disposats a explorar una adaptació dels procediments que permeti una millor resolució dels casos.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Propostes de CCOO al Departament Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top