728x90 AdSpace

20 de gen. 2014

La Generalitat retalla més drets als empleats públics: absències per motius de salut

Informació relativa a permisos i absències per motius de salut

Al Portal ATRI s’ha donat publicitat a diverses Instruccions i notes informatives de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals que són d’aplicació al personal  d’Administració i Serveis i al personal laboral sotmès al VI Conveni del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i no, de moment, al personal docent no universitari:
•Tant la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, sobre la llicència per assumptes propis sense retribució, el permís per cura de fill menor amb càncer o altra malaltia greu i sobre la festivitat d’1 de novembre de 2014, com la Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, són d’aplicació al personal  d’Administració i Serveis i al personal laboral sotmès al VI Conveni del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i no, de moment, al personal docent no universitari.
•La Instrucció 3/2013, de 30 de desembre, per la qual s’aprova el procediment de deducció proporcional de retribucions per incompliment de la jornada sense justificació és d’aplicació també al PAS i al personal laboral sotmès al VI Conveni, sense perjudici que, supletòriament, pugui ser d’aplicació a d’altres empleats públics. 


Justificació d’absències per motius de salut 

Instrucció d’aplicació al PAS i al personal laboral sotmès al VI Conveni del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. De moment no és aplicable  al personal docent no universitari.

La Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal  d’Administració i Serveis i del personal laboral sotmès al VI Conveni del personal laboral de la Generalitat de Catalunya és un pas més enllà en la retallada de drets que el “Govern dels Millors” està aplicant als seus propis treballadors i treballadores. 

 Ara, com a principal novetat, resulta que les absències justificades per motius de salut sense baixa que no siguin derivades de malalties de caràcter crònic i que superin les 30 hores d’absència durant el mateix any laboral comportaran un descompte del 50% de les retribucions del dia en qüestió. També cal destacar que s’haurà de presentar comunicat mèdic de baixa a partir del 3r dia consecutiu justificat d’absència per motius de salut. 

En aquest sentit, els criteris que s’apliquen per a la justificació de les absències del lloc de treball es concreten en:

1. Qualsevol absència ha de ser comunicada al cap de la unitat de forma immediata.

2. Les absències justificades per motiu de salut han de ser justificades en funció de la seva durada:

 • fins a un màxim de 3 dies consecutius: han de ser justificades amb l’acreditació documental de presència o atenció mèdica, o amb la declaració responsable de la persona mitjançant el Portal de l’empleat (ATRI). 
 • superiors a 3 dies consecutius: han de ser acreditades amb el comunicat mèdic de baixa. Es recomana que s’avancin a les unitats de personal per fax o correu electrònic. 

3. Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre i quan no pugui concertar-se fora de l’horari de treball:

 • s’acrediten amb la declaració responsable de la persona. 
 • es concedeix pel temps indispensable per anar i retornar al lloc de treball. 

4. Les absències justificades per motius de salut, sense incapacitat temporal no comporten descomptes retributius en els següents supòsits

 • les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix any laboral (o hores proporcionals a la jornada realitzada) 
 • les derivades de malalties de caràcter crònic. 

Per tant, les absències justificades per motius de salut que no estiguin incloses en aquests supòsits comportaran el descompte del 50% de les retribucions. Els criteris que han entrat en vigor suposen, de fet, un significatiu empitjorament de les condicions aplicables a aquest tipus d'absència, ja que  la Instrucció 2/2013 estableix un topall de 30 hores laborables  en un mateix any natural.  


 • Aquest límit de 30h laborables en un mateix any natural no és aplicable, de moment, al personal docent no universitari(*). Però el Departament anuncia que publicarà properament una resolució que adaptarà aquestes Instruccions de Funció Pública per tal d'aplicar-les al personal docent.
(*) Aquestes Instruccions no són de l’aplicació a l’àmbit dels docents  segons l’article 2 del  Decret 56/2012, de 29 de maig, estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya):
Article 2
Exclusions
2.1 Resta exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret el personal amb funcions docents, sanitàries, assistencials, veterinàries i penitenciàries, els quals es regeixen per les seves normes, pactes o acords específics.
Totes aquestes noves instruccions les podeu consultar a l’ATRI, a través dels següents enllaços:

INSTRUCCIONS de 30 de desembre de 2013

Estem davant d’unes propostes que no suposen cap millora significativa però que amaguen més retallades de caràcter social i econòmic i que un cop més recauen en els treballadors i treballadores d’una Administració pública que manifesta obertament la seva desconfiança cap al seu personal que d’altra banda som els qui garantim dia a dia que estiguin oberts i en funcionament els serveis públics.  

 • CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament del 100% de les retribucions des del primer dia de baixa per a tothom.

 • CCOO continuarem mobilitzant per aturar l’assalt als nostres drets.


Excepcions:

Es percebrà el 100% de les retribucions* des del primer dia en els casos següents:

Accidents laborals*
Malalties professionals*
Embaràs* 
Víctimes de violència de gènere*
Hospitalització i/o cirurgia
Tractaments oncològics

En tots aquests casos, per cobrar el 100% s’ha de presentar sol•licitud de millora del complement mitjançant model a ATRI.

Temes relacionats

Com es justifiquen les baixes i absències fins ara? (fins que el Departament hagi adaptat la Instrucció 2/2013 de 30 de desembre):   • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
  Item Reviewed: La Generalitat retalla més drets als empleats públics: absències per motius de salut Rating: 5 Reviewed By: .
  Scroll to Top