728x90 AdSpace

10 de gen. 2014

Resum del manual de supervivència (professorat interí i substitut) (Curs 2013/14)

Resum del Manual de supervivència
(Curs 2013/14)QUINS DEURES TENIM?

Tenim els mateixos deures que qualsevol persona funcionària, però les successives retallades a l’ensenyament públic han afectat significativament les nostres condicions de treball.

QUINS DRETS TENIM?

En teoria, els mateixos drets que la resta de funcionariat, excepte els que es deriven de:
 • La durada del nomenament (no es genera antiguitat en ser d'un any màxim cada nomenament) excepte per la percepció de triennis i estadis.
 • El requisit de ser funcionari de carrera per exercir determinades tasques de direcció o coordinació o per demanar determinats permisos i llicències.
 • El requisit d’ocupar un lloc de treball vacant (personal interí) per determinats permisos i llicències. Les reconversió generalitzada de vacants en substitucions, a la pràctica, impedeix el gaudi de determinats drets vinculats a la jornada completa de treball (100%).
En la pràctica, doncs, els drets són diferents i, des de CCOO, sempre hem reclamat i aconseguit millores que acosten la situació laboral d'un i altre col·lectiu. En temps de crisis la diferència s’ha agreujat, per tant ens queda encara, força camí per recórrer.

Pots romandre a la llista sense que et nomenin si:

 • Tens una llicència per infantament, paternitat, per malaltia comuna o accident, acolliment, adopció i la presentes als Serveis Territorials.
 • Sol·licites que no et nomenin per poder tenir cura de fill, per tenir cura de familiars amb discapacitat o malaltia greu, per violència de gènere, col·laborar amb una ONG, o causa greu justificada.
 • Sol·licites que no et nomenin per causa de força major (el temps imprescindible. La força major la valora el Departament).
 • Sol·licites que no et nomenin per fer estudis de nova especialitat o relacionats amb l'ensenyament (un curs).
 • Sol·licites que no et nomenin perquè ocupes un altre lloc de treball en el moment del nomenament.
 • Ocupar un càrrec polític, càrrecs electes retribuïts i amb dedicació exclusiva.

El Departament et traurà de la llista si:

 • Renuncies, no acceptes la destinació adjudicada o no prens possessió del lloc adjudicat.
 • No acceptes un nomenament ofert, que consta com a preferent, encara que la no acceptació no es formalitzi per escrit.
 • No participes en els processos de nomenaments sense causa justificada, quan estiguis obligat a participar-hi.
 • Renuncies a un nomenament vigent. En cas de renuncia cal comunicar-ho 3 dies abans per no perdre remuneració quan facin la liquidació de les retribucions.
 • No comuniques la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des de la comunicació de la Direcció del Centre.
 • Has estat sancionat/da, mitjançant expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball.
 • Així mateix, no serà inclòs a la borsa de treball docent, una vegada finalitzat el seu nomenament, aquell docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent.El número d’ordre de la borsa de treball és el definitiu per a tot el curs escolar. Al llarg del curs s’obren nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa (les especialitats, els àmbits territorials...). Les persones poden consultar en línia les dades que hi consten, identificant-se amb el codi d’usuari o d’usuària del XTEC o, si no en tenen, amb un codi del registre d’usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

LES ADJUDICACIONS D’ESTIU


És el procediment per ocupar  les vacants a dedicació completa (d’1 de setembre a 31 d’agost) on voluntàriament, el personal docent interí de la borsa de treball amb serveis prestats, hi pot participar.

Les destinacions poden ser per un curs o dos segons indiqui la convocatòria.

El procediment és telemàtic i…
          Només serveix per als nomenaments que es publiquen al juliol.
          Es poden demanar centres de tot Catalunya i de qualsevol servei territorial.
          Només es poden demanar especialitats que es tinguin a la borsa de treball, però no cal demanar-les totes.
          Només s’adjudiquen jornades senceres es a dir vacants a jornada completa.

Per a l’adjudicació dels llocs de treball, el professorat s’organitza per col·lectius ordenats per prioritat, assignant primer els llocs de treball als col·lectius de professorat funcionari i, en darrer lloc, al col·lectiu de professorat interí. Dins del col·lectiu d’interins/es, les adjudicacions es resolen per fases: proposta, confirmació, elecció i ofici.


El personal interí i substitut que hagi participat en el procés i no hagi obtingut cap destinació, participa en els actes d’adjudicacions per cobrir llocs de treball vacant i substitucions que es vagin produint amb posterioritat.

Aquests actes són telemàtics, es coneixen amb el nom de “nomenaments”, solen començar a partir del 30 d’agost i es regeixen per les dades que es tinguin registrades a l’aplicatiu de la borsa de treball

Per a saber-ne més: http://ves.cat/hJTm

El personal de la borsa de treball docent s’ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària. Dins de cada col·lectiu, s’ordena pel número d’ordre, de menor a major.

A primària hi ha 4 col·lectius :
1) Mestres amb serveis prestats
2) Mestres sense serveis prestats
3) Professorat de secundària amb disponibilitat per a primària amb serveis prestats i
4) Professorat de secundària amb disponibilitat per a primària sense serveis prestats.

A secundària hi ha dos col·lectius:
1) Professorat de secundària amb serveis prestats
2) Professorat de secundària sense serveis prestats.Dedicació sol·licitada
Blocs
Jornades que es poden adjudicar
1
Bloc 1 : jornada entre 1 i 0,86
se li poden adjudicar llocs de 1; 0,92 i 0,86
0,83
Bloc 2 : jornada entre 0,83 i 0,75
se li poden adjudicar llocs de 0.83; 0,78 i 0,75
0,66
Bloc 3 : jornada entre 0,70 i 0,63
se li poden adjudicar llocs de 0,70; 0,66 i 0,62
0,50
Bloc 4 : jornada entre 0,58 i 0,42
se li poden adjudicar llocs de 0,58; 0,50 i 0,42
0,33
Bloc 5 : jornada 0,33
se li poden adjudicar llocs de 0,33Els dies de realització dels actes telemàtics depenen de cada servei territorial i el calendari mensual d’actes s’anuncia a cada pàgina web. En aquest tipus d’adjudicacions, els candidats autoritzen que se’ls facin notificacions a través d’e-mail de manera que, en el moment en què se’ls adjudica un lloc de treball, són informats de la franja horària en què s’han de connectar al web per consultar el resultat final de la seva proposta d’adjudicació i, si l’accepta, cal que s’imprimeixi la credencial per lliurar-la a la direcció del centre.Si no es vol acceptarla proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat “Accés al resultat individual de l'adjudicació” de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

Al llarg del  curs 2013-14 l’administració obrirà la borsa d’interins per poder-ne modificar les dades. Per aquest curs no hi ha previsió que s’obri la borsa per a poder-se inscriure a les llistes. Concretament les dates per fer les modificacions oportunes són: el 16 de setembre i la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.

 Durada dels nomenaments en cas de...

 • Reincorporació de la persona titular: La reincorporació de la persona titular produeix sempre el cessament de la persona que la substitueix.
 • Vacances i festius: Mentre la persona titular continuï de baixa, els contractes de substitucions no s'interrompran durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i caps de setmana.
 • El cessament es farà efectiu quan finalitzi el permís o llicència que ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny.
 • Tots els nomenaments d'interins docents per a una vacant posteriors a l'1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.


L’ATUR, SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ D’ATURRequisits :
 • Haver perdut la feina involuntàriament
 • Haver cotitzat a la Seguretat Social al llarg d’un període de més de 360 dies en els últims 6 anys
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte aliè a temps complet
Subscriure el compromís d’activitat, consistent en l’obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d’informació i orientació laboral. Tel. cita prèvia: 90101021


Termini : 15 dies hàbils següents a l’últim dia treballat (no compten diumenges ni festius).
Documentació :
·         Imprès de sol·licitud en el model normalitzat que facilita l’oficina del Servei Públic d’Ocupació.
·         Certificat d’empresa: per a la seva tramitació cal consultar al Servei Territorial corresponent del Consorci de Barcelona.
·         DNI
·         Si es tenen fills/es a càrrec, cal presentar el llibre de família.
Període de la cotització, en dies
Durada prestació, en dies
Període de la cotització, en dies
Durada prestació, en dies
Des de 360 fins a 539
120
Des de 1440 fins a 1619
480
Des de 540 fins a 719
180
Des de 1620 fins a 1799
540
Des de 720 fins a 899
240
Des de 1800 fins a 1979
600
Des de 900 fins a 1079
300
Des de 1980 fins a 2159
660
Des de 1080 fins a 1259
360
A partir de 2160 fins
720
Des de 1260 fins a 1439
420

Quantia de la prestació

Estarà en funció de la base reguladora que tingui el/la treballadora
La base reguladora diària és la suma de la base de cotització dels últims 180 dies cotitzats a la Seguretat Social per contingències professionals dividida entre 180.
Situacions que poden donar-se, en cas de baixes per malaltia i llicències d’infantament, en relació amb el subsidi d’atur.
S’agafa la baixa per malaltia amb el contracte en vigor i l'alta es produeix un cop acabat el contracte
El Departament paga fins al final del nomenament, i la Seguretat Social et paga fins al moment de l'alta (vegeu les retribucions durant la baixa per malaltia). L'endemà de l'alta comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del contracte encara que, de fet, estiguis cobrant de la Seguretat Social.
La llicència per infantament comença amb el contracte en vigor i s'acaba un cop finalitzat el contracte
Com en el cas anterior, la Seguretat Social et paga fins que s'acaba la llicència. L'endemà comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Però, a diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el temps que dura la llicència.
La baixa mèdica o llicència per infantament s'origina mentre estàs cobrant la prestació d'atur
Es cobra del SEPE fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social fins al màxim del temps legal permès.
Si la maternitat s’origina mentre s’està cobrant l’atur
Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís. No es consumeixen dies d’atur.


Jornades inferiors a la sencera i atur
·         Si estàs treballant a jornada inferior a la sencera i abans ho feies a jornada sencera ( o a una superior a la que fas actualment), pots demanar al SEPE/SOC, si tens els requisits necessaris, que et pagui el subsidi d'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada.
·         Si es cobreixen dues substitucions compactades de dedicació inferior a l’ordinària i es finalitza una de les dues, es té dret a cobrar el subsidi d’atur amb el mateix requisit anterior.

Vacances no gaudides
·         No podràs començar a cobrar l'atur fins que hagin passat els dies de vacances que et paguen a la liquidació.
·         T'han de pagar la part de vacances proporcionals al temps treballat ( 2,5 dies per més treballat )
·         Aquest període cotitza a la Seguretat Social i computa per a l'atur.

Retribucions durant la baixa per malaltia.
Amb motiu de l’aplicació del RDL 20/2012 a Catalunya, les retribucions en situació d’incapacitat temporal per a tots els empleats públics seran les següents:

Del 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del 21 fins al final
El 100% de les retribucions
Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la retribució cobrada l’últim mes sense incapacitat temporal.

Excepcions:

-   En totes les baixes produïdes durant l’embaràs, o com a conseqüència de violència de gènere es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.
-   En totes les baixes causades per un accident laboral o una malaltia professional, es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.
-   Tractaments oncològics, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques ambulatòries, es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.

COM SOBREVIURE?

Docents en lluita (persones interines, substitutes i aturades)

·         Organització del col·lectiu substitut i interí per a la millora de les condicions laborals i professionals.
·         Informació puntual i actualitzada de novetats laborals, l'educació a la premsa cada dia, els cursos de formació... a: www.ccoo.cat/educacio 

Entra i apunta't als grups d'interins! http://ves.cat/hxjF

·         Properes assemblees de DOCENTS EN LLUITA a Barcelona Ciutat el dia 22 de gener de 2014, a Lleida el dia 29 de gener de 2014 i dues properes convocatòries a Tarragona i Girona amb data a determinar.

·         Transformar treball temporal en fix
S’han convocat 27.506 places d’oposicions de 2005 a 2011
El nombre d'interins i substituts aprovats ha superat el 70% de les places convocades
El Departament ha incomplert els darrers acords i ha deixat sense convocar unes 4.000 places

·         Estabilitat
Al professorat interí i substitut que tenia 4 anys d'antiguitat a la llista l'agost de 2004 se'ls va garantir feina fins a l'agost de 2008. Posteriorment, el pacte es va prorrogar fins a 31 d'agost de 2012
El Departament no ha volgut prorrogar el pacte d’estabilitat
·         El Departament ha suspès la mesura del cobrament del juliol. Gràcies a aquesta mesura, cada juliol entre 4.000 i 5.000 substituts/es rebien un nomenament que els permetia cobrar aquest mes.

TEMPS DE RESISTÈNCIA, DE MOBILITZACIÓ

Simultàniament a la retallada de drets aconseguits pel professorat interí, s’han endurit les condicions laborals per a tothom (increment de l’horari lectiu, no cobriment de les substitucions fins al 10è dia lectiu, increment de les ràtios, retallades salarials, supressió paga extra Nadal 2013, etc) – el que suposa que el període actual ha de ser un temps de resistència, de reivindicació i de mobilització per tirar enrere les retallades i recuperar els drets perduts.

·         Reclamem canvis en la gestió de la borsa i la millora dels nomenaments telemàtics
·         Revisió del Decret sobre la regulació de la borsa de treball per fer més àgils els nomenaments i per revisar el procés de confirmació, de manera que siguin més transparents.
·         Jornada i salari al 100% per a tot el personal substitut i substitucions des del primer dia.

Anima’t a participar en l’Assemblea docents en lluita (persones interines, substitutes i aturades)on podràs dir-hi la teva, compartir neguits amb altres companyes i companys que es trobin en la mateixa situació que tu i presentar noves propostes que vulguis que siguin contemplades en la nostra acció sindical del dia a dia.Temes relacionats:
 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Resum del manual de supervivència (professorat interí i substitut) (Curs 2013/14) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top