728x90 AdSpace

3 de març 2014

Ensenyament públic: Accés a la borsa de treball de personal docent (del #10F al #3M)


També ens pots trobar als següents grups facebook: (a la dreta, "passos a seguir per a sol·licitar la inscripció"...) • Termini per tramitar la sol·licitud d'inscripció a la borsa: del 10 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2014.
 • Termini per presentar el formulari (generat en fer la tramitació telemàtica) i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats: 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud.
 • Publicació de la llista provisional de persones admeses o excloses: primera quinzena del mes d'abril de 2014
 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses o excloses: primera quinzena del mes de maig de 2014

Per Internet

Inscripció a la borsa
 • Per sol·licitar l'admissió a la borsa cal tenir el codi d'usuari temporal (s'obté a l'aplicació d'inscripció) o el codi personal de la XTEC.

 • Després d'enviar la sol·licitud rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació.
 • L'aplicació genera un formulari que, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats, s'ha de presentar en el termini màxim de 10 díes hàbils (comptats a partir del día de la tramitació telemàtica de la sol·licitud) en algun dels llocs següents:
 • Les persones que no presenten aquesta documentació en el termini establert queden excloses.

Requisits per a la incorporació
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament. 
  • Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l'any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.
Documentació, tenint en compte els requisits anteriors..:

IMPORTANT: L'aplicació genera un formulari que, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats s'ha de presentar en el termini màxim de 10 díes hàbils (comptats a partir del día de la tramitació telemàtica de la sol·licitud) en algun dels llocs següents:

Únicament han de presentar documentació les persones que no formen part de la borsa de treball de personal docent.
 • Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
 • En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o mestra o de professor o professora d'educació secundària.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). Les persones que tenen la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, han de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o, si no el tenen, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels cassos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
 • Certificat mèdic ordinari que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta, expedit per qualsevol metge o metgessaa de família dels centres d'atenció primària. El Certificat mèdic ha de fer constar que "no es pateix cap malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta."
 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.  En el document que es genera al final de l'aplicatiu surt la declaració jurada que s'ha de lliurar.
Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.
 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Ensenyament públic: Accés a la borsa de treball de personal docent (del #10F al #3M) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top