728x90 AdSpace

30 d’abr. 2014

Es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial

RESOLUCIÓ ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

 Font (+)

D’acord amb les disposicions addicionals primera i segona del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014), el Departament d’Ensenyament ha de revisar l’actual classificació dels centres educatius públics en aplicació de criteris objectius i mesurables referits a les característiques socioeconòmiques de la zona on s’ubica cada centre: nivell socioeconòmic de les famílies dels alumnes, nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques i alumnat nouvingut segons l’àrea geogràfica de procedència i ha de determinar els centres educatius públics d’especial dificultat, per estar ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits. Tots els llocs de treball de les plantilles docents d’aquests centres tenen la consideració d’especial dificultat als efectes previstos als articles16.1.a), 17.4, 26.3 i 27.1.


En aquest sentit, a l’article 16.1.a) del Decret esmentat s’estableix que en els concursos de mèrits de provisió de llocs de treball docents, es valorarà d’una forma preferent el treball desenvolupat en llocs de treball de dificultat especial. Així mateix, l’article 17.4 preveu una modalitat de participació col·lectiva de provisió especial de llocs docents en centres educatius públics de nova o recent creació, així com en els centres educatius públics de dificultat especial, ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits.

D’altra banda, en els articles 26.3 i 27.1 del mateix Decret, en regular la provisió de llocs de treball docents amb caràcter provisional, es preveu la possibilitat de propostes específiques de la direcció dels centres educatius per proveir llocs de treball ordinaris dels centres de dificultat especial per estar ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, que regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal dels funcionaris del cossos docents, a l’apartat 1.1.3 de l’annex I, estableix que en el barem de mèrits s’afegirà una puntuació especifica per a l’exercici de la docència en llocs de treball o centres que tinguin la qualificació d’especial dificultat.


A l’empara del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, pel qual es regula la provisió de llocs de treball en centres públics de preescolar, d’educació bàsica i educació especial, (BOE núm. 172, de 20.7.1989), la Resolució de 29 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2557, de 15.1.1998) va aprovar la classificació com d’especial dificultat de determinats llocs de treball del cos de mestres en centres públics de Catalunya. Mitjançant, successives resolucions s’han recollit variacions en aquesta classificació inicial.

En virtut d’això, i amb el tràmit previ de consulta, participació i negociació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques,


Resolc:


-1 Amb efectes d’1 de setembre de 2014, tenen la consideració de centres i llocs de treball de dificultat especial, amb una major puntuació com a mèrit a valorar als funcionaris de carrera que hi han estat destinats i participin en els diferents concursos de provisió, d’acord amb l’article 16.1.a) del Decret 39/2014, de 25 de març, els centres i llocs de treball següents:


1.1 Centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament
a) Escoles i instituts classificats pel Departament d’Ensenyament com de complexitat màxima en funció d’indicadors de context socioeconòmic desafavorit en l’entorn on s’ubica el centre educatiu, atenent el nivell socioeconòmic i professional de les famílies dels alumnes, tret dels que cursen ensenyaments postobligatoris; el nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques i l’alumnat nouvingut segons l’àrea geogràfica de procedència, entre altres indicadors.
b) Escoles públiques d’educació especial.
c) Escoles rurals que formen part d’una Zona Escolar Rural (ZER), inclosos els llocs de treball docents itinerants.
d) Escoles rurals amb un, dos o tres llocs de treball docents que no formen part d’una ZER.
e) Centres de formació d’adults ubicats en centres penitenciaris.

1.2 Llocs de treball en centres i serveis educatius públics
a) Llocs docents d’unitats de suport d’educació especial en escoles i instituts.

b) Llocs de treball dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i del centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV).

1.3 Altres llocs de treball docents
a) Llocs de treball docents del cos de mestres i de cossos de secundària corresponents a les aules hospitalàries en hospitals generals i hospitals de dia que tinguin un conveni en vigor amb el Departament d’Ensenyament.
b) Llocs de treball docents del cos de mestres i de cossos de secundària en centres dependents de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.
c) Llocs de treball docents del cos de mestres i de cossos de secundària en centres d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar i Família.


-2 Als efectes de la provisió amb caràcter provisional dels seus llocs de treball, prevista als articles 26.3 i 27.1 de l’esmentat Decret 39/2014, de 25 de març, tenen la consideració de centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits els centres classificats com de complexitat màxima especificats l’apartat 1.1.a).


-3 La consideració de centres i llocs de treball docents de dificultat especial, als efectes descrits en els apartats 1 i 2, s’ha de fer constar explícitament en la Resolució de la persona titular del Departament d’Ensenyament per la qual s’aproven les plantilles docents cada curs escolar. Les variacions en aquesta classificació es recullen en l’esmentada resolució i tenen efectes de l’inici del curs escolar corresponent.

-4 Abans de l’inici de cada curs escolar i als efectes de procedir a l’adjudicació de destinacions provisionals al professorat i assignar, quan així s’estableixi, un nombre superior de dotacions en les seves plantilles de personal docent, el director general de Professorat i Personal de Centres Públics ha de fer pública, de forma provisional i fins l’aprovació anual de les plantilles docents, la relació de centres educatius que tindran la consideració de centres d’especial dificultat ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits classificats com de màxima complexitat especificats a l’apartat 1.1.a).

Per al curs 2014-2015 tindran la consideració de dificultat especial per estar ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits els centres educatius que a l’entrada en vigor d’aquesta Resolució tenen la qualificació de centres d’atenció educativa preferent (CAEP), als efectes de procedir a l’adjudicació de destinacions provisionals al professorat per a incorporar-s’hi l’1 de setembre de 2014, i a l’assignació de dotacions de la plantilla.


-5 Els centres i llocs de treball que a l’entrada en vigor d’aquesta Resolució ja tenien la consideració d’especial dificultat per alguna de les resolucions que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució la mantenen fins al 31 d’agost de 2014, data a partir de la qual es deixen sense efecte les esmentades resolucions, sense perjudici que es mantingui aquesta consideració en la Resolució que aprovi les plantilles docents per al curs 2014-2015.


-6 Per haver deixat de complir els requisits establerts, deixen de tenir la consideració de centres de dificultat especial, amb efectes de 31 d’agost de 2013, les escoles relacionades a l’annex 2.Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 23 d’abril de 2014


Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
Annex 1

Resolucions que es deixen sense efecte


1. Resolució de 29 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2557, de 15.1.1998).
2. Resolució de 20 d’abril de 2000 (DOGC núm. 3132, de 4.5.2000), modificada per la Resolució de 15 de maig de 2000 (DOGC núm. 3158, de 9.6.2000).
3. Resolució de 21 de març de 2001 (DOGC núm. 3360, de 2.4.2001).
4. Resolució de 17 de desembre de 2001 (DOGC núm. 3543, de 31.12.2001).
5. Resolució ENS/225/2003, de 29 de gener (DOGC núm. 3817, de 7.2.2003).
6. Resolució ENS/3464/2003, de 10 de novembre (DOGC núm. 4015, de 21.11.2003).
7. Resolució EDC/3703/2004, de 28 de desembre (DOGC núm. 4309, de 26.1.2005).
8. Resolució EDC/413/2006, de 21 de febrer (DOGC núm. 4583, d'1.3.2006), modificada per la Resolució EDC/1151/2006, de 18 d'abril (DOGC núm. 4621, de 26.4.2006, Correcció d’errades DOGC núm. 4748, de 26.10.2006).
9. Resolució EDC/578/2007, de 27 de febrer (DOGC núm. 4836, de 7.3.2007).
10. Resolució EDU/713/2008, de 23 de gener (DOGC núm. 5091, de 14.3.2008).
11. Resolució EDU/196/2009, de 13 de gener (DOGC núm. 5317, de 12.2.2009, Correcció d’errades DOGC núm. 5346, de 25.3.2009), modificada per la Resolució EDU/3313/2010, de 8 d’octubre (DOGC núm. 5740, de 22.10.2010).

12. Resolució EDU/1501/2010, de 3 de maig (DOGC núm. 5629, de 14.5.2010).
13. Resolució EDU/3820/2010, de 17 de novembre (DOGC núm. 5767, de 1.12.2010).
14. Resolució ENS/508/2012, de 6 de març (DOGC núm. 6093, de 22.3.2012).
15. Resolució ENS/2276/2012, de 25 d’octubre (DOGC núm. 6246, de 5.11.2012).


Annex 2
Centres els llocs de treball dels quals deixen de ser considerats d’especial dificultat.

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi: 08258 Santa Maria d’Oló
Centre: 08028382 Escola Sesmon d’Oló

Serveis Territorials a Girona

Municipi: 17190 Serinyà
Centre: 17003801 Escola Bora Gran

Serveis Territorials a Lleida

Municipi: 25153 Els Omellons
Centre: 25003445 Escola Josep Güell

Municipi: 25224 Els Torms
Centre: 25004619 Escola Josep Benet i Petit

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer
Centre: 25004851 Escola Salvador Espriu

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran
Centre: 25004899 Escola Eth Roser

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top