728x90 AdSpace

25 de juny 2015

Criteris per a la confecció de les plantilles de professorat del curs 2015-2016

Curs 2015-2016

Criteris per a la confecció de les plantilles de professorat del curs 2015-2016Curs 2014-2015

Criteris per a la confecció de les plantilles de professorat del curs 2014-2015
 • Criteris per a la supressió o transformació dels llocs de treball docents
 • Gestió de plantillesMaterials per a les direccions (formació) 


Gestió de plantilles


El Departament posa a disposició dels centres educatius l'aplicació PLD per a la gestió de la plantilla docent dels centres de primària i de secundària per al curs 2014-2015. 

Aplicació

 • Cal tenir nomenament vigent com a membre de l'equip directiu               


Mitjançant aquesta aplicació, els membres de l'equip directiu del centre poden consultar la previsió de llocs de treball efectuada, així com les dades de grups d'escolarització que s'han tingut en compte per calcular la plantilla. En aquest sentit, es pot consultar l'apartat Informació relativa al procediment.

Aquesta aplicació també disposa d'un servei de missatgeria (peticions de modificació) per tal de fer més fluïda la gestió de consultes i propostes de modificació, amb els responsables de realitzar la corresponent interlocució als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona.

Formularis per al curs 2014 - 2015


Formalització escrita del model de descripció de llocs de treball específics estructurals per part dels directors i lliurament als corresponents ST/CEB per a la seva validació.


Orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals de centres educatius públics i per a la provisió provisionalguia
Proposta de descripció de lloc de treball específic estructuralmodel
<Aprovació/No aprovació> de la proposta definitiva de lloc de treball específic estructuralmodel
Proposta resum de la direcció de l'escola de definició de llocs de treball específics estructuralsmodel
Proposta resum de la direcció de l'institut de definició de llocs de treball específics estructuralsmodel
Proposta resum de la direcció de l'escola oficial d'idiomes de definició de llocs de treball específics estructuralsmodel
Proposta resum de la direcció de l'escola d'arts i disseny de definició de llocs de treball específics estructuralsmodel
Proposta resum de la direcció del centre de formació d'adults de definició de llocs de treball específics estructurals model
Certificat d'exercici de la docència en llocs de treball específics amb competències digitals (ús i aplicació de les TIC/TAC) en centres educatius públics model

 Guia i exemples dels models de formularis que els directors hauran de fer servir per crear un lloc de treball específic estructural.


Proposta de la direcció del centre de destinació provisional de funcionaris de carrera i/o personal interímodel
Registre d’entrevista personal per a la provisió d’un lloc de treball específic estructuralmodel
<Aprovació/No aprovació> de la proposta definitiva de lloc de treball específic estructuralmodel


Novetats per al curs 2014-2015 en els procediments de confecció de plantilles i provisió de llocs mitjançant adjudicacions provisionals. (Font: Departament)

Principals novetats
1- Formalització de la descripció de llocs de treball específics estructurals. Identificació del perfil propi (base 3.3 i 3.4). • Els directors formalitzaran per escrit la seva proposta de descripció de llocs de treball específics estructurals (DLT) mitjançat el corresponent model normalitzat que conté els aspectes següents:
  • Document de referència: projecte educatiu de centre i/o projecte de direcció.
  • Identificació d’especialitat i cos docent.
  • Perfil propi del lloc de treball.
  • Contingut funcional del lloc de treball.
  • Condicions de context específiques.
  • Requisits addicionals del lloc: titulació, formació, experiència acreditada.
  • Perfil de competències professionals: tècnica i transversals.
  • Tràmit d’informació de la proposta als òrgans col·legiats del centre: consell escolar i claustre del professorat.

 • Les propostes de descripció de llocs de treball específics estructurals resten condicionades a l’aprovació explícita del director dels serveis territorials o de l'òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Els perfils propis dels llocs de treball específics són els següents:
  • Perfil lingüístic (codi “W”).
  • Competència digital (codi “H”).
  • Atenció a la diversitat de l’alumnat (codi “K”).
  • Altres: formació professional dual, tècniques pedagògiques innovadores, lloc d’àmbit de coneixement, … (codi “X”).

2- Formalització de la proposta del director del centre de provisió de llocs de treball específics estructurals amb caràcter de destinació provisional (base 8.1; 8.2).

 • Totes les propostes dels directors, en les diferents modalitats, han de ser degudament motivades i amb valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d’acord amb el projecte educatiu del centre i/o amb el projecte de direcció.
 •  Els directors dels centres formalitzaran per escrit la proposta de provisió de llocs de treball específics estructurals mitjançant el model normalitzat, que inclou els aspectes següents:
  • Identificació del lloc de treball (especialitat, cos docent i perfil propi del lloc).
  • Identificació del docent proposat un cop valorada la seva capacitat i idoneïtat en relació amb el perfil professional del lloc de treball.
  • Justificació de la proposta del compliment dels requisits del lloc de treball establerts a la DLT mitjançant l’acreditació a partir de titulació (o especialitat docent), formació, experiència prèvia.
  • Valoració d’altres mèrits addicionals d’idoneïtat.
  • Opció entrevista personal.
  • Consulta prèvia a l’equip directiu.
  • Conformitat de l’interessat.
 •  Els directors dels centres formalitzaran les diferents modalitats de propostes contingudes a la base 5 i al punt 9 de l’esmentada resolució a l’aplicació informàtica PDA.

3- Acreditació de requisits addicionals per obtenir destinació a llocs de treball específics estructurals (base 1.5).

 • Per primer cop, a la base 1.5 de l’annex 1 s’estableixen els requisits addicionals de titulació (i/o especialitat docent), formació i/o experiència docent al professorat per ocupar llocs de treball específics estructurals segons cada perfil professional: lingüístic; atenció a la diversitat de l’alumnat, competència digital.

4- Centres classificats de dificultat especial ubicats en entorns socioeconòmics desfavorits (base 2.2; 6.c).

 • Per resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics es farà pública la relació de centres que tenen la consideració de dificultat especial pel fet d'estar ubicats en entorns socioeconòmics desfavorits.
 • Els directors d’aquests centres educatius també podran formular propostes, com a continuïtat o de nova incorporació, de professorat funcionari de carrera i/o personal interí per proveir llocs de treball ordinaris. 

5- Nova modalitat de proposta de continuïtat de personal interí per part dels directors del centre (base 5.7 i 6.e).

 • En el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2014-2015 s’inclou una nova fase de “proposta de continuïtat de personal interí” per ocupar llocs de treball ordinari a dedicació completa sempre que ja hi hagi ocupat un lloc de treball durant un mínim de 6 mesos el curs 2013-2014 i tingui 12 mesos de serveis en la borsa.
 • Aquesta nova modalitat de proposta del director de personal interí, que és prioritària respecte a la fase d’elecció del professorat interí, substitueix l’anomenada “fase de confirmació de personal interí” vigent en anteriors cursos escolars i que requeria 48 mesos de serveis.


6- Provisió de llocs de treball a mitja dedicació per personal interí a partir de “proposta de continuïtat” dels directors (apartat 9 de la Resolució).

 • Es podrà adjudicar destinació a personal interí que no l’hagi obtingut en el procediment general a llocs de treball a mitja dedicació a partir de proposta dels directors sempre i que ja hagi ocupat el mateix lloc de treball a mitja dedicació el curs 2013-2014.


7- Provisió de llocs de treball específics estructurals per personal interí (base 1.5 i 10.4).

 • Sempre que reuneixi els requisits previstos a la base 1.5, el personal interí podrà ser destinat en la fase de proposta dels directors o en la fase d’elecció a llocs de treball específics estructurals amb perfil lingüístic o per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
 • El curs 2014-2015 no es podrà destinar personal interí a llocs de treball específics estructurals amb perfil de competències digitals o a altres llocs específics amb perfil diferent als tres esmentats.

8- Priorització de destinació del professorat amb la condició legal de discapacitat i una valoració a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995 (base 5.4 i 5.8; 7.3 i 7.5).

 • Amb anterioritat a les corresponents fases d’elecció, tindran prioritat per obtenir una destinació provisional el professorat funcionari de carrera i el personal interí amb la condició legal de discapacitat i un informe favorable que recomana una adaptació del seu lloc de treball (canvi d’especialitat i/o de centre) a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995.


Materials per a les direccions (formació) 

Guia i exemples dels models de formularis que els directors hauran de fer servir per crear un lloc de treball específic estructural.

Orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals de centres educatius públics i per a la provisió provisionalguia
Proposta de descripció de lloc de treball específic estructuralmodel
Proposta de la direcció del centre de destinació provisional de funcionaris de carrera i/o personal interímodel
Registre d’entrevista personal per a la provisió d’un lloc de treball específic estructuralmodel
<Aprovació/No aprovació> de la proposta definitiva de lloc de treball específic estructuralmodel

 Resolucions


Preguntes més freqüents (font: Departament)


Llocs de treball docent

La publicació del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents ha despertat algunes controvèrsies. En aquest espai es recullen algunes de les preguntes més freqüents per informar els treballadors del Departament.


Últimes incorporacions

El personal interí que vulgui sol·licitar llocs de treball específics ha de modificar les seves dades a la borsa de treball docent?

Sí, el personal interí que acrediti els requisits per a ocupar un lloc de treball específic de perfil lingüístic o d’atenció a la diversitat i vulgui demanar ser destinat a aquests llocs de treball, ha de marcar aquesta opció a les dades de la borsa de treball del personal docent durant el període establert per a la seva actualització i modificació.

Definicions dels llocs de treball

Què és un lloc de treball ordinari?

És un lloc de treball que té atribuïdes les responsabilitats que corresponen genèricament a la funció docent pròpia d'una especialitat.

Què és un lloc de treball específic?

És un lloc de treball que, a més de tenir atribuïdes les funcions docents genèriques, té assignades funcions específiques derivades del projecte educatiu del centre o del projecte de direcció. Aquestes funcions exigeixen tècniques de treball específiques, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb el projecte educatiu i el de direcció.

Quina diferència hi ha entre els llocs ordinaris i els específics?

Els llocs de treball ordinaris tenen assignades les funcions docents generals, pròpies d’una especialitat docent. En canvi, els llocs de treball específics tenen atribuït un perfil propi en la mesura que desenvolupen funcions docents que exigeixen tècniques de treball específiques, responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb les mesures organitzatives del projecte educatiu i de direcció, les quals singularitzen suficientment aquest lloc per distingir-lo dels llocs ordinaris.

Què és un perfil de competències professionals?

El perfil de competències professionals ve definit per un conjunt de capacitats tals com la descripció dels coneixements, de les habilitats, de les aptituds i de les actituds que garanteixen l’acompliment efectiu de les funcions (o responsabilitats) i activitats (o tasques) assignades a un lloc de treball.

Inclou la competència tècnica (específica d’un lloc de treball o d’un conjunt de llocs amb funcions molt similars) i les competències transversals (capacitats aplicables en diversos llocs de treball amb funcions molt diferenciades).

És un element clau en diferents processos de gestió de personal, ja que del seu contingut se’n derivaran efectes pel que fa a la selecció, la provisió, la formació i l’avaluació de l’acompliment.

En què consisteix la descripció d’un lloc de treball docent?

La descripció d’un lloc de treball docent és el document que recull de manera sistematitzada i sintètica la informació que justifica l’existència del lloc de treball dins l’organització d’un centre educatiu, quines són les seves funcions i quins resultats s’esperen del seu acompliment.

Llocs de treball específic estructural

Quina és la vigència/durada d’un lloc de treball específic estructural ?

No està previst establir una durada concreta per cursos escolars. Els llocs de treball seran específics estructurals mentre hi figuren en les successives plantilles del centre, curs a curs, aprovades pel Departament d’Ensenyament.

Quins llocs de treball poden ser objecte de proposta de descripció de lloc de treball específic estructural?

Els llocs de treball inclosos en la plantilla del centre a dedicació completa sempre que a 1.9.2014 no estigui ocupat amb un professor amb destinació definitiva, malgrat que el docent estigui destinat en comissió de serveis a un altre lloc de treball. Per tant:

No es poden formular propostes de descripció de lloc de treball específic estructural a llocs de treball corresponents a vacants RESULTES ni a llocs de treball a mitja dedicació.
La proposta de descripció de llocs de treball específic estructural no pot comportar la pèrdua de la destinació definitiva del docent que l’ha obtingut mitjançant el corresponent concurs de provisió com a lloc de treball ordinari.
Es podran definir com a llocs de treball específics estructurals els llocs de treball vacants per jubilació de funcionaris a 31.8.2014.
Quin és el nombre màxim de llocs de treball que els directors dels centres poden definir com a específics estructurals per al curs 2014-2015?

En funció del tipus de centres (escoles, instituts, EOI, EASD, CFP...) el nombre màxim serà el que es concreti en les dues resolucions del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per les quals s’estableixen els criteris de confecció de plantilles dels centres públics per al curs 2014-2015.

Procediment de provisió de llocs de treball específic estructural

Els centres que el curs 2013-2014 ja van definir llocs de treball específics estructurals han de tornar a fer la proposta de descripció de lloc de treball específic per al curs 2014-2015?

Sí. Per al curs 2014-2015 els directors dels centres, en aplicació del Decret 39/2014, de 25 de març, han de formalitzar nova proposta de descripció de lloc de treball específic estructural en el corresponent model normalitzat que ha de ser aprovada pels serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona malgrat que aquest lloc de treball específic ja figurés en la plantilla corresponent al curs 2013-2014.

Per a quins tipus de llocs de treball els directors dels centres han de formalitzar per escrit, en model normalitzat, la “proposta de descripció de lloc de treball”?

Només per als llocs de treball específics estructurals. No s’ha de formalitzar per a la resta de llocs de treball de les plantilles dels centres, inclosos els classificats com de “dificultat especial”.

Els professors interins poden ser destinats el curs 2014-2015 a un lloc de treball específic estructural?

Per al curs 2014-2015 el personal interí pot obtenir destinació provisional a un lloc de treball específic estructural amb perfil lingüístic i/o per a atenció a la diversitat dels alumnes, però no per a la resta de perfils professionals.

Els llocs de treball específics estructurals no proveïts com a tals seran adjudicats en la fase d’elecció com a llocs de treball ordinaris?

No. Si mantenen la descripció de lloc de treball específic s’han de proveir en tots els casos amb professors amb els requisits addicionals (titulació, formació i/o experiència).

Quin docent té preferència per obtenir un lloc de treball específic estructural: un funcionari de carrera amb requisits addicionals que ho sol·licita en “fase d’elecció” o un interí a proposta del director del centre?

El funcionari de carrera sempre que ho hagi sol·licitat explícitament i reuneixi els requisits addicionals del lloc de treball específic.


El model normalitzat de “provisió de llocs de treball específics estructurals” amb la destinació provisional s’ha de formalitzar en totes les modalitats de proposta dels directors dels centres?

No. Tot i que les diferents modalitats de proposta de provisió dels directors dels centres s’han d’incloure a la corresponent aplicació informàtica PDA, els directors dels centres no han de formalitzar per escrit l’esmentat model normalitzat quan es tracti de proveir llocs de treball ordinaris, ja sigui com a proposta de continuïtat (a llocs de treball a dedicació completa o a mitja dedicació) o com a proposta de nova incorporació per proveir llocs de treball ordinaris en centres classificats de dificultat especial pel fet d’estar ubicats en entorns socioeconòmics desfavorits. Tampoc s’ha de d’emplenar per proveir llocs de treball específics temporals ni per a les propostes corresponents a l’exercici de càrrecs directius.

Com es justifica una proposta de destinació provisional?

La proposta del director d’una destinació provisional ha de justificar l’ajust als requisits del perfil del lloc de treball i la idoneïtat de la persona proposada al perfil competencial descrit en la descripció del lloc de treball corresponent. Caldrà justificar que els elements valorats (titulacions, formació acreditada i experiència prèvia docent) tenen relació amb el perfil competencial descrit en la definició del lloc de treball a proveir.

És a dir, sempre caldrà justificar l’adequació de la persona proposada al perfil del lloc de treball, tant des del punt de vista dels requisits a acomplir com per la seva idoneïtat al perfil competencial del lloc, tot tenint en compte aquells indicadors del domini de les competències professionals de la persona proposada.

En relació amb la seva provisió amb caràcter definitiu, què comporta la descripció d’un lloc de treball com a específic estructural?

Que la seva provisió amb un funcionari de carrera amb caràcter definitiu es farà mitjançant la corresponent convocatòria de concurs de mèrits de provisió de llocs de treball específics. Per tant, no es poden oferir com a vacants en les convocatòries de concurs de trasllats d’àmbit estatal.

La formalització per part del director del centre d’una proposta de no-continuïtat comporta la no-destinació d’un docent al centre?

Sí, en la mesura que la proposta sigui degudament autoritzada pel director dels serveis territorials o per l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

La no formalització d’una proposta de continuïtat per part d’un director comporta que el docent no pugui obtenir destinació en el centre el curs 2014-2015?

Depèn. El docent podrà obtenir destinació provisional en el mateix centre en la fase d’elecció si així ho sol·licita i el lloc de treball no s’adjudica a cap altre docent amb millor dret o bé s’ha adjudicat en una fase anterior.

Instituts

Els instituts que només imparteixen ensenyaments de formació professional poden proposar proveir llocs de treball específics estructurals amb personal interí?

Amb caràcter general, només per a llocs de treball amb perfil lingüístic. Molt excepcionalment, per ocupar un lloc de treball amb perfil d’atenció a la diversitat, sempre que el projecte educatiu del centre així ho reculli explícitament.

Centres de "dificultat especial"

Quin és el nombre màxim de llocs de treball ordinaris que els directors dels centres de "dificultat especial" poden formular proposta de provisió de personal funcionari de carrera i/o interí?

No és previst establir un nombre màxim.

En els centres de “dificultat especial” qui té preferència en l’adjudicació: un funcionari de carrera en fase d’elecció o una proposta de personal interí?

Un funcionari de carrera que hagi sol·licitat el lloc de treball.

En els centres de “dificultat especial” es poden adjudicar destinacions provisionals d’ofici a funcionaris de carrera malgrat que no l’hagin sol·licitat?

Sí. També tenen preferència respecte a les possibles propostes de personal interí fetes pels directors.

D’altra banda, cal tenir en compte que no s’ha previst en cap cas l’adjudicació de destinacions provisionals d’ofici a personal interí.


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Criteris per a la confecció de les plantilles de professorat del curs 2015-2016 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top