728x90 AdSpace

30 d’ag. 2014

Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015

 • 1. Borsa de treball de personal docent: número definitiu per al curs 2014-2015. Llistat ordenat per especialitats i SSTT
 • 2. Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-20151. Borsa de treball de personal docent. Llistat ordenat per especialitats i SSTT

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.


Número d'ordre

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2014-2015. Al llarg del curs 2014-2015 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2014, la quarta setmana d'octubre de 2014, la darrera setmana de gener de 2015 i la darrera setmana de març de 2015.

Aquest mes de juliol de 2014 no es convoca un concurs públic per formar part de la borsa de treball per presentar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

Llista definitiva per SSTT i número de barem definitiu

Enllaços:


 • el dia 16 de setembre,
 • la quarta setmana d’octubre
 • la darrera setmana de gener 2015
 • la darrera setmana de març 2015

 • el dia 16 de setembre,
 • la quarta setmana d’octubre
 • la darrera setmana de gener 2015
 • la darrera setmana de març 2015


Enllaç a les pàgines dels diferents ST: nomenaments telemàtics i de difícil cobertura (no telemàtics)


2. Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015

Índex

1. Manteniment i baixa de la borsa de treball

1.1 Excedències
1.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació, malaltia o accident
1.3 Sol·licitud de no nomenament o interrupció del nomenament per causes justificades
1.4 Baixa de la borsa de treball

2. Durada dels nomenaments

3. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o substitució 

3.1 Cicles formatius de formació professional
3.2 Escoles oficials d'idiomes
3.3 Escoles d'arts i superiors de disseny
3.4 Proves de capacitació

4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut en els centres públics docents

5. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

6. Procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions 

6.1 Actes de nomenaments telemàtics
6.2 Nomenaments de candidats seleccionats per les direccions dels centres 
6.3 Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura
6.4 Procediments d'urgència
6.5 Formació pedagògica i didàctica
6.6 Vigència de l’especialitat per a determinades titulacions de FP

7. Condicions per a la cobertura de vacants i substitucions de jornada reduïda

7.1 Reducció de jornada
7.2 Adjudicacions de jornada reduïda
7.3 Finalització d’alguns nomenaments compactats

8. Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d'acumular-se més d'una reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb personal interí o substitut

8.1 En un mateix centre públic d'educació infantil i primària 
8.2 En un mateix centre públic d'educació secundària

9. Assignació de tasques i horari del personal substitut.

9.1 Distribució horària lectiva i complementària, del professorat substitut


Bases1. Manteniment i baixa de la borsa de treball1.1 Excedències

1.1.1 D'acord amb els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, el personal interí té dret a l'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere, amb els requisits i la durada que figuren als articles esmentats.

Durant el període d'excedència, el personal docent amb nomenament d'interí tindrà dret a la reserva del lloc de treball pel qual havia estat nomenat.

Podrà gaudir d'aquest dret tot el personal interí o substitut docent que tingui un nomenament, amb el benentès que el dret a reserva de lloc de treball finalitza en el moment en què hauria finalitzat el nomenament d'interí o substitut, independentment dels supòsits que amb caràcter general posen fi al període d'excedència.


1.1.2 La vacant generada pel personal interí en situació d'excedència voluntària per algun dels supòsits esmentats en l'apartat anterior es cobrirà amb una persona substituta.


1.1.3 En el supòsit que, a conseqüència de la reincorporació de la persona titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeixi el cessament d'una persona interina o substituta que es trobi en alguna de les situacions d'excedència que preveu l'apartat 1.1.1, se li notificarà amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l'Administració.

1.1.4 El temps de permanència en la situació d'excedència computa a efectes del sistema de previsió social, a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d'ordre en la borsa de treball docent.
1.1.5 Abans de la finalització del període d'excedència, el personal interí en aquesta situació haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s'entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.
1.1.6 En el cas que la persona no hagi complert el període màxim d'excedència per qualsevol dels motius que preveu l'apartat 1.1.1 el dia 31 d'agost de 2013, i no tingui nomenament l'1 de setembre de 2014, podrà sol·licitar no ser nomenada durant el curs 2014-2015 durant un període que no podrà superar el temps de durada màxima de l'excedència, i mantindrà el número d'ordre de la borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.

1.1.7 Així mateix, quan una persona que hagi tingut el dret a sol·licitar una excedència per qualsevol dels motius que preveu l'apartat 1.1.1 no l'hagi exercit, i l'1 de setembre de 2014 no tingui nomenament, també podrà sol·licitar no ser nomenada durant un període que no podrà excedir del temps de durada màxima de l'excedència corresponent, i mantindrà el número d'ordre de la borsa que li correspongui, sense que aquest període computi a cap efecte.


1.2 Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació, malaltia o accident

1.2.1 Quan una persona estigui en situació de permís de maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació, baixa per malaltia o accident, abans de l'inici del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre que té assignat en la borsa de treball. Mentre el personal interí nomenat romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta.
A partir de la data d’inici del nomenament, la persona interina gaudirà del permís corresponent. Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la persona interina s’incorporarà al lloc que li va ser assignat inicialment en el cas que aquest estigi ocupat per una persona substituta. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat per la persona titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui, atenent al número d’ordre que té assignat en la borsa de treball docent.

1.2.2 En el cas de permís de maternitat o baixa per accident laboral d'una persona substituta amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2015, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció del número d'ordre de la borsa, les setmanes de què es disposen amb caràcter general per permís de maternitat o el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2015.

Aquesta situació també es prendrà en consideració en el cas d'una persona candidata a substitucions sense nomenament a la qual s'ofereixi un nomenament mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat o de baixa per accident laboral, de manera que es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenció de número d'ordre en la borsa, el temps que resta des del moment de l'oferiment fins a la finalització del període corresponent al permís per maternitat o la baixa per accident laboral però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2015.


1.2.3 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d'agost de 2015 tingui un permís de maternitat, adopció, paternitat o compactació de la lactància durant el mes d'agost, tindrà dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, els dies del mes d'agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat, adopció, paternitat o compactació de la lactància.


1.2.4 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d'agost de 2015 gaudeixi de la compactació de la reducció de jornada durant el mes d'agost, el còmput del període de compactació quedaria interromput fins a l'acabament del període de vacances.
Acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l'1 de setembre al 31 d'agost i destinació a jornada sencera.

1.2.5 Les persones de la borsa de treball que es trobin en situació d'incapacitat temporal per malaltia o maternitat que no tenen cap vinculació de nomenament amb l'Administració podran al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el motiu, per tal de no ser convocades a cap acte d'adjudicació.

1.3 Sol.licituds de no nomenament o interrupció del nomenament per causes justificades

Les persones sense nomenament vigent podran demanar cada curs, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, i amb justificació documental no ser nomenades per alguna de les causes que s’especifiquen al final d’aquest apartat, durant el període de durada de la circumstància al.legada.

Després d’analitzada i valorada de manera positiva aquesta petició per part dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i, si s’escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Amb caràcter excepcional es podrà demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris i efectes que s’han esmentat al paràgraf anterior.

Causes:

- Realització d’estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.
- Col.laboració amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger.
- Tenir cura de persones discapacitades que no exerceixen cap activitat retribuïda.
- Causes greus degudament justificades.

- Ocupar un altre lloc de treball.
- Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.
- Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o senador de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.


1.4 Baixa de la borsa de treball

És motiu de baixa de la borsa de treball:

a) La renúncia, així com no acceptar la destinació adjudicada, o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat quan comenci l'activitat docent del dia que, a la credencial, figura com a data d'inici de la substitució.
b) El fet de no acceptar un nomenament ofert pels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i, si s'escau, pel Consorci d'Educació de Barcelona, que constin com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
c) El fet de no participar en els processos de nomenaments (manca de connexió en els processos d'adjudicació telemàtics) sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

d) La renúncia a un nomenament vigent. El personal interí/substitut amb un nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball ho ha de comunicar als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i, si s'escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 3 dies d'antelació.
La inobservança d’aquest preavís determina la pèrdua o el descompte, en la liquidació final i de parts proporcionals, de la remuneració corresponent als dies que s’hagi retardat el preavís.
e) El fet de no comunicar la finalització del nomenament (als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona) en el termini de 24 hores des de que rep la comunicació del/de la director/a del centre del fet que ha finalitzat.

f) Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un menor imposada per sentència judicial ferma o trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics o per a l’exercici de la professió per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic per resolució judicial.

En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits.

g) Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
h) També es produirà la baixa de la borsa de treball en els supòsits que preveuen els apartats 2, 3 i 3.bis de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost i per la disposició final segona del Decret 39/2014, de 25 de març.


2. Durada dels nomenaments

Els nomenaments d'una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no s'interrompran durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps.

El cessament del personal substitut es farà efectiu quan finalitzi el permís o llicència que ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2015.

Per tal d'evitar encavalcaments entre les retribucions per les liquidacions percebudes al llarg del curs i un nomenament posterior que inclogui el mes d'agost, tots els nomenaments d'interins docents a vacant des de l'1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.3. Proves per certificar la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o substitució

D'acord amb el que preveu l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, i per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, el Departament d'Ensenyament pot establir la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats corresponents. A aquests efectes, es designarà una comissió avaluadora.

Les persones que no superin la prova per impartir una determinada especialitat no seran admeses en la borsa de treball per a aquesta especialitat. Sempre que tinguin la capacitació per impartir altres especialitats, romandran a la borsa de treball de personal interí docent per aquestes altres especialitats.

3.1 Cicles formatius de formació professional


Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional, caldrà superar la prova esmentada en el punt anterior o, si s'escau, l'exempció, que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha estat nomenada per ocupar una vacant o una substitució de les especialitats següents:


Cos de Professors d'Ensenyaments Secundaris 
503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
511 Organització i processos de manteniment de vehicles
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d'arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional
601 Cuina i pastisseria
603   Estètica
604   Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605   Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
609  Manteniment de vehicles
610   Màquines, serveis i producció
611  Mecanització i manteniment de màquines
614   Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
615   Operacions de processos

616  Operacions i equips de producció agrària
618  Perruqueria
623   Producció en arts gràfiques
626  Serveis de restauració
627   Sistemes i aplicacions informàtiques

628   Soldadures
629   Tècniques i procediments d'imatge i so

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova tindrà com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'Internet (http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp) (apartat Cicles formatius, Currículums). La durada aproximada de la prova serà de 4 hores.


Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de 6 mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no hauran de realitzar la prova.


A fi de tenir l'exempció de l'esmentada prova d'idoneïtat han d'acreditar documentalment l'experiència i la formació esmentades davant la comissió avaluadora. La documentació que cal aportar per a l'exempció de la prova serà:


Per a les persones que han treballat com assalariades:

1.   Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on constin l'empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes en què es faci la prova.
2.   Certificat de l'empresa on constin la durada del contracte, les tasques exercides i el CIF de l'empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.

Per a les persones que han treballat com a autònomes:
1.   Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral que correspongui.
2.   Liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d'activitat.

3.  Declaració personal de les activitats que realitza.

3.2 Escoles oficials d'idiomes


Caldrà superar una prova d'idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en escoles oficials d'idiomes.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament no hauran de realitzar aquesta prova.


La prova consistirà en una entrevista oral en la qual la persona candidata demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual la persona candidata demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja.

3.3 Escoles d'arts i superiors de disseny


Caldrà superar una prova d'idoneïtat per ocupar vacants i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny de les especialitats següents:


Cos de Professors d'arts Plàstiques i Disseny 
701 Ceràmica
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d'interiors
710 Disseny de moda
711 Disseny de producte
712 Disseny gràfic
713 Disseny tèxtil
717 Joieria i orfebreria
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
720 Materials i tecnologia: disseny
722 Mitjans informàtics
724 Vidre

Cos de Mestres d'arts Plàstiques i Disseny 
804 Daurat i policromia
805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística
808 Fotografia i processos de reproducció
809 Modelisme i maquetisme
814 Tècniques de gravat i estampació
815 Tècniques de joieria, bijuteria
817 Tècniques de patronatge i confecció

Les persones que acreditin experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Ensenyament no hauran de fer la prova d'idoneïtat.


La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre per escrit preguntes obertes sobre continguts procedimentals i conceptuals implicats en els mòduls dels cicles formatius i en les assignatures dels ensenyaments superiors de disseny assignats a l'especialitat docent corresponent, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic sobre tasques i processos implicats en la docència i gestió d'aula dels currículums esmentats.

La durada aproximada de la prova serà de tres hores i l'entrevista, si escau, no excedirà els 10 minuts.

3.4 Proves de capacitació. 

Les proves es realitzaran en els centres on les persones interessades hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada.


Per a cobrir els llocs de treball de les especialitats a que fan referència les bases 3.1. 3.2 i 3.3, en el cas que no sigui possible nomenar una persona candidata que acrediti la idoneïtat o n’estigui exempt, es podrà nomenar una persona que hagi sol.licitat aquestes especialitats però que tingui pendent la superació de la prova esmentada en el paràgraf anterior. Per tal de seleccionar la persona candidata, caldrà seguir el procediment per a nomenaments de difícil cobertura previst a la base 6.2 .

En cas que s’hi presentin persones candidates que acreditin la capacitació, independentment del servei territorial que tinguin demanat com a preferent, tindran preferència davant de les persones candidates que no tinguin la idoneïtat.


Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en la seva pàgina d’internet. S’haurà d’especificar la plaça adjudicada, el nom de la persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre.


Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.

Les comissions avaluadores de les proves d'idoneïtat no estan incloses en els supòsits previstos al Decret 138/2008, de 8 de juliol.

4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut en centres públics docents


No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament a excepció dels supòsits que s’esmenten a continuació, en els quals es podrà avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui prevista una durada superior als 10 dies lectius.

a)    Es cobriran des del primer dia les substitucions dels mestres dels centres amb més necessitats d’atenció individualitzada que mantenen l’ampliació horària (CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desfavorits) i en els centres integrants de les ZER.

b)  Es cobriran des del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència les substitucions dels mestres d’audició i llenguatge, dels mestres i professors de les unitats de suport de l’educació especial i dels mestres de les escoles d’educació especial.

c)  A les escoles no incloses en l’apartat a), els tutors d’educació infantil se substituiran des del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència. I les substitucions dels tutors d’educació primària i dels mestres de les especialitats d’anglès, música i educació física es cobriran des del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

d)   Els tutors d’educació secundària obligatòria se substituiran des del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

e)   A les Escoles Oficials d’Idiomes les substitucions del professorat dels cursos intensius en no poder-se atendre amb altre professorat de la plantilla docent, es cobriran des del primer dia des de l’inici de la baixa o incidència, per tal d’evitar una pèrdua important de la càrrega lectiva del curs intensiu. En la resta de cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes, les baixes o incidències del professorat es cobriran des del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

f)   Quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d’una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta, se substituirà la segona baixa simultània des del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència. Les baixes o incidències d’una durada prevista entre 5 i 10 dies lectius no seran substituïdes però es tindran en compte a l’hora d’aplicar el criteri de simultaneïtat. Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si s’escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.

g)    Nomenament de substitut en el supòsits de baixes de llarga durada del personal que realitza tasques directives. En cas de baixa de llarga durada d’un membre de l’equip directiu, quan el centre assigni les tasques directives a un altre membre del claustre, el nomenament del substitut es realitzarà per una jornada que inclogui la totalitat de les hores lectives assignades al titular que està de baixa, incrementades, si s’escau, amb les hores lectives que hagi de deixar de fer el professor que assumeix provisionalment les tasques directives.

h)   Baixes o incidències del personal substitut. En el supòsit de baixa o qualsevol incidència del personal substitut, es nomenarà un substitut des del primer dia, per tal d’evitar que una mateixa incidència de baixa comporti un període de 20 dies lectius sense nomenament d’un professor substitut.

i)   Baixes o incidències del titular en reducció de jornada. Quan el titular que té concedida una reducció de jornada presenta una baixa o qualsevol altra incidència, es podrà ampliar, des del primer dia de la baixa, el nomenament del substitut que cobreix la reducció de jornada del titular per tal que cobreixi tota la jornada, sense que s’ultrapassi la jornada de 32,5 hores establerta amb caràcter general per a les substitucions docents.

j)  Substitució en cas d’incidències consecutives d’un mateix docent. En cas que una mateixa persona gaudeixi de diferents permisos consecutius (p. ex. matrimoni i assumptes propis, etc. ), a l’hora de valorar la substitució es tindrà en compte la durada total de l’absència.

k)  Assumptes propis: les llicències per assumptes propis de durada superior als 10 dies es substituiran des del primer dia.

l)   Substitucions del professorat que imparteix Programes de formació i inserció laboral que no estan ubicats en centres educatius públics: En aquest cas la substitució es cobrirà des del primer dia de la incidència, en no haver-hi altre professorat de la plantilla que pugui atendre els alumnes.

m)   Substitució en el cas que durant el darrer trimestre del curs escolar es produeixi una baixa o incidència del professorat que imparteix 2n curs de Batxillerat. En aquelles especialitats docents del batxillerat que només tinguin assignat un únic professor de plantilla, les substitucions durant el darrer trimestre del curs escolar es cobriran des del primer dia, davant la impossibilitat que els alumnes pugin avançar els continguts del currículum atesos per altres professors de la plantilla amb l’especialització corresponent.

n)  Altres situacions a valorar pels Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona. Per tal de garantir l’atenció a l’alumnat, els directors territorials o el gerent del Consorci podran autoritzar mesures excepcionals per a la cobertura de llocs de treball molt específics o centres en situacions excepcionals quan no puguin ser atesos amb els recursos propis del centre o siguin insuficients, com per exemple centres amb plantilles molt reduïdes, o d’altres.

5. Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent  (font+)


Resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig,  
dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6626, de 20.5.2014) 


Al llarg del curs 2014-2015 s'obriran terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent, 

 • el dia 16 de setembre,
 • la quarta setmana d’octubre
 • la darrera setmana de gener 2015
 • la darrera setmana de març 2015No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o altra causa greu que s'haurà de justificar documentalment, es podrà modificar l’àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del Consorci de Barcelona els districtes) i comarques i les especialitats mitjançant sol·licitud dirigida al director dels serveis territorials corresponents o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

6. Procediment d'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions


A partir del dia 25 d'agost de 2014, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona destinaran el professorat interí i substitut que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol als llocs de treball vacants i substitucions que s'hagin produït amb posterioritat a l'esmentada adjudicació.

6.1 Actes de nomenaments telemàtics

Els dies en què es realitzaran els actes d'adjudicacions de finals del mes d'agost i primera setmana del mes de setembre es publicaran a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament (apartat Borsa de treball de personal docent, Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts) i a la pàgina d'internet de cada servei territorial i del Consorci d'Educació de Barcelona com a mínim amb una setmana d'antelació.

Les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions del curs es duran a terme seguint els criteris següents:


6.1.1 Nomenaments telemàtics. Procediment:

El procés de col·locació per tal de proveir els llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitució en els actes de nomenament serà el següent:

Personal candidat a l'adjudicació: Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s'hagi de proveir, es convocarà una persona candidata interina/substituta que tingui el número d'ordre comprès en l'interval publicat abans de l'adjudicació.Es tindran en compte les especialitats docents que tinguin demanades a la borsa de treball, així com la prioritat que hagin manifestat les persones interessades de les peticions d'àmbits territorials.

Per accedir als actes de nomenament telemàtics les persones participants hauran d'entrar a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament. Des d'aquesta pàgina inicial hauran d'anar al menú desplegable “Directe a” i seleccionar els serveis territorials demanats com a preferents o el Consorci d'Educació de Barcelona, i a partir d'aquí, entrar a Actes telemàtics de nomenaments de primària o a Actes telemàtics de nomenaments de secundària segons correspongui.
El mateix dia de l'adjudicació i amb anterioritat a la publicació de l'adjudicació, es publicarà, a la pàgina d'Internet de cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona, l'interval dels números d'ordre corresponent al personal interí/substitut que participa en cada acte de nomenament.

Els dies en que es realitzaran actes telemàtics de nomenaments s’establiran segons necessitats del servei a criteri dels directors dels Serveis Territorials o del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

El calendari mensual d’actes de nomenament de cada àmbit territorial s’anunciarà a cada pàgina web.

El resultat de l'adjudicació es podrà consultar a la pàgina d'Internet esmentada anteriorment. 
a) Llocs de treball que intervenen en l'adjudicació:
Els llocs de treball en règim d'interinitat són els llocs de la plantilla autoritzada dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar vigent. Els llocs a cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen als que sí que tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.

b) Participants:
Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic del personal del Departament d'Ensenyament com a personal interí/substitut que forma part de la borsa de treball del personal docent.


b.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària.
Dins d'aquest personal estan inclosos el personal interí/substitut que té especialitats docents del cos de mestres i el dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris que té demanada la disponibilitat per treballar en centres educatius públics d'educació infantil i primària i que en el moment de l'adjudicació estiguin disponibles per ocupar el lloc de treball. 

b.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària.

Dins d'aquest personal estan inclosos el personal interí/substitut que té demanades especialitats docents dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris, tècnics de formació professional, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i que en el moment de l'adjudicació estan disponibles per ocupar el lloc de treball.

La participació en aquests actes comportarà l'autorització implícita per rebre les notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l'SMS al número de telèfon mòbil i el correu electrònic a l'adreça que consta en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Ensenyament.

c) Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència:

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball a proveir en els actes de nomenament està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí/substitut docent. L'ordre de prelació del col·lectiu és el següent:

c.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària:

1r Personal interí/substitut del cos de mestres amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.

2n Personal interí/substitut del cos de mestres sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.
3r Personal interí/substitut del cos de secundària, amb la disponibilitat per treballar en escoles d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

4t Personal interí/substitut del cos de secundària, amb la disponibilitat per treballar en escoles d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres.

La prioritat dins el col·lectiu la determina el número d'ordre assignat a la borsa de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número d'ordre més baix respecte del més alt.


c.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària:

1r Personal interí/substitut amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent. 
2n Personal interí/substitut sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent.
La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d'ordre assignat a la borsa de treball del personal interí/substitut, entenent com a prioritari el número d'ordre més baix respecte del més alt.


d) Ordre d'adjudicació dels llocs de treball:

Els llocs de treball vacants o substitucions s'adjudicaran tenint en compte els criteris següents:
1.    L'ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació serà determinat pels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i pel Consorci d'Educació de Barcelona.

2.      L'ordre de preferència del personal candidat. Se seleccionaran tantes persones candidates interines/substitutes com vacants/substitucions hi hagi.
3.   L'ordenació dels àmbits territorials que la persona candidata tingui consignada en la borsa de treball.
4.  El tipus de dedicació del lloc de treball.
5.  La durada de la vacant o substitució.

Les jornades de les vacants i substitucions s’agrupen en els blocs següents: 

 • Bloc 1: jornada entre 1 i 0,86
 • Bloc 2: jornada entre 0,83 i 0,75 
 • Bloc 3: jornada entre 0,70 i 0,62 
 • Bloc 4: jornada entre 0,58 i 0,42 
 • Bloc 5: jornada 0,33


Establerta l’ordenació dels llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions a proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i seleccionats per a cada lloc de treball la persona candidata amb millor dret per ocupar-lo, el sistema iniciarà l’adjudicació d’acord amb el procés següent:

Per a cada grup de vacants o substitucions d’una determinada especialitat s’adjudicaran primer les jornades del bloc 1, després les corresponents a llocs de treball i centres de característiques especials i, finalment, les de jornades reduïdes, que s’agruparan en blocs de jornades i s’adjudicaran seguint l’ordre dels blocs.

Dins de cadascun dels tipus de dedicació s’ordenaran per la durada de la vacant o substitució ( de més a menys).

Pel que fa a les persones candidates seleccionades (interins/substituts) per a cada grup de vacants o substitucions d'una especialitat, i d'acord amb el criteri que determina el paràgraf anterior, l'ordre d'assignació que s'estableix serà el següent:

Es revisaran totes les peticions dels àmbits territorials seguint l'ordre determinat per la primera persona candidata fins a adjudicar-li una destinació o esgotar les seves peticions, se seguirà amb el mateix procediment per a la persona candidata interina/substituta següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre de persones candidates interines/substitutes.


Quan en l'adjudicació s'assigni a la persona candidata una vacant o substitució per a una determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d'especialitats que tingui demanades.

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de, 25 de març) corresponents a llocs amb perfil lingüístic, d’atenció a la diversitat i d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2014 i, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudicaran a partir del 25 d’agost pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst a la base 6.3.2 d’aquests Criteris. Durant el curs 2014-2015, està previst que s’adjudiquin telemàticament, una vegada finalitzada l’adaptació de l’aplicatiu de nomenaments.

Aquests llocs de treball seran adjudicats amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els llocs i centres de característiques especials, només seran assignats a les persones que, a la borsa de treball docent, ho hagin demanat expressament Els llocs de treball específics, de perfil digital i altres, previstos a les bases 1.5.6 i 1.5.8 de la Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril, s’adjudicaran amb el requisit d’especialitat a l’adjudicació telemàtica de nomenaments.

e) Notificació de la proposta d'adjudicació:


Finalitzat el procés d'adjudicació de la substitució o vacant en règim d'interinitat, el personal candidat proposat rebrà la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número de telèfon mòbil i un correu electrònic a l'adreça que consten en el registre informàtic del personal docent del Departament d'Ensenyament.

En aquesta notificació se'ls comunicarà la franja horària en què s'han de connectar a l'aplicació per tal de conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació.


f) Accés al resultat de l'adjudicació:
Per conèixer el resultat de l'adjudicació, el personal candidat proposat per a una adjudicació haurà d'accedir, dins la franja horària establerta, a la pàgina d'Internet dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona on hagi estat adjudicat.

A partir d'aquí, caldrà que el personal candidat s'identifiqui mitjançant el codi d'usuari XTEC, o si hi manca, el sistema els facilitarà un codi d'usuari.

Una vegada identificat, podrà consultar les dades del lloc a proveir: l'especialitat, el nom i l'adreça del centre educatiu, la durada de la substitució/vacant i el tipus de jornada laboral. En aquest moment, el personal candidat ha d'acceptar o refusar l'adjudicació obtinguda.

En el cas d'acceptar la proposta del lloc de treball a ocupar, s'haurà d'imprimir la credencial, que lliurarà al/la director/a del centre del lloc que se li ha adjudicat en el moment d'incorporar-s'hi, ja que sense aquest document el/la director/a del centre no podrà confirmar l'adjudicació del lloc de treball. La data d'incorporació de la persona substituta ha de ser la que figura a la credencial com dia d'inici de la substitució.

El fet que la persona candidata proposada no accepti aquesta destinació adjudicada, llevat que al·legui i justifiqui un dels motius que preveu l'apartat 1 d'aquest annex, comportarà la seva exclusió de la borsa de treball del personal docent. En aquest cas, si vol tornar a ingressar en la borsa de treball docent, ho podrà fer el curs escolar següent, mitjançant la seva participació en una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball.


g) Comunicació de la finalització de l'adjudicació:


Quan la persona interina/ substituta hagi rebut la comunicació del cessament per incorporació del/ de la titular del lloc de treball per part del/ de la director/a del centre on ha estat destinat, haurà d'entrar a la pàgina d'internet dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona on hagi estat adjudicat, per tal de consignar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat per participar en propers actes de nomenaments en el termini de 24 hores des de la comunicació.

Així mateix, caldrà que la persona interina/substituta, després del cessament, trameti el document de la credencial, degudament emplenada i signada pel/ per la director/a del centre, a la secció de gestió de personal docent dels serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona on hagi estat treballant.


6.1.2 Quan un lloc de treball vacant s'adjudiqui per error, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona pal.liaran l'errada oferint a la persona afectada una vacant o substitució de característiques similars, al més aviat possible, tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.

6.2 Nomenaments de candidats seleccionats per les direccions dels centres


Al llarg del curs 2014-2015 esta prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica per al nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


El procediment de selecció i nomenament dels candidats es regularà per Resolució del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.3 Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura


6.3.1 Difícil cobertura com a conseqüència de la no acceptació o la manca de candidats

Per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de característiques especials, i després que s'hagi constatat la dificultat de cobrir-los, atès que no hi ha persones candidates o les que hi ha no les han acceptat en dos actes de nomenaments telemàtics, els serveis territorials procediran a:


a)     Donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de l'especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que el lloc que
s'hagi mostrat és de difícil cobertura a través de la pàgina d'Internet dels Serveis Territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.
Les especificitats del lloc hauran de constar de forma molt clara i concreta a l’hora de fer la publicitat de la vacant o substitució.


b)    Obrir un termini de 48 hores perquè les possibles persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona, encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits genèrics i específics, han de tenir prioritat les persones que tenen demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i número d'ordre més baix.

Si es fa una selecció mitjançant entrevista s'ha d'anunciar en el moment d'oferir la plaça. Faran l'entrevista la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada i s'aixecarà acta on figuraran els motius pels quals s'ha seleccionat a una persona.

L’entrevista versarà sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el lloc, ha de ser individualitzada i amb presència física del participant davant la persona o persones que la realitzen. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se en els mèrits al.legats pel candidat a la seva sol.licitud.


c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina d'Internet. S'haurà d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat i el número d'ordre.


6.3.2 Difícil cobertura per tractar-se de llocs de treball específics de perfil lingüístic, d’atenció a la diversitat i de centres de formació de persones adultes

Per tal de seleccionar el candidat els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona procediran a:

a)   Donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació del perfil del lloc de treball a través de la pàgina d'Internet dels Serveis Territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.


b)    Obrir un termini de 48 hores perquè les possibles persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona, encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. Els candidats hauran d’acreditar que reuneixen els requisits específics que s’estableixen als apartats 1.5.4, 1.5.5 i 1.5.7 de la Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril (DOGC núm. 6615 de 5 de maig). En el supòsit de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i número d'ordre més baix.


Per als llocs de treball d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes es tindrà en compte la preferència establerta a la base 1.4.5 de la Resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig (DOGC núm. 6626 de 20 de maig).

c)  Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina d'Internet. S'haurà d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat i el número d'ordre.

6.4 Procediments d'urgència


6.4.1   Quan, amb posterioritat a l’acte telemàtic de nomenaments, el personal candidat a qui s’ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació adjudicada es podrà designar una nova persona candidata que s’incorporarà al centre en la mateixa data en què estava prevista la incorporació de la persona substituta que ha refusat l’adjudicació. Aquest procediment s’haurà de seguir sempre que no es tracti d’una substitució de difícil cobertura, que ja està regulada a la base 6.2 d’aquesta Resolució.

Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç.

Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina d'internet. S'haurà d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat i el número d'ordre.


6.4.2   En el cas que no hi hagi prou mestres per cobrir les substitucions de les especialitats d'educació infantil i primària, s’aplicarà el procediment d'urgència que preveuen el punt 2 dels acords de 15 de setembre i de 9 d'octubre de 2006, i el punt 7 de l'Acord de 25 de juny de 2007 i es nomenarà el professorat disponible de la borsa de secundària que hagi manifestat la seva disponibilitat per treballar en aquests centres, amb una única modalitat de nomenament en totes les especialitats pròpies d'educació infantil i primària, com a personal interí del cos de mestres i coincidint amb la durada de la substitució.


Es nomenarà professorat interí/substitut inscrit en la borsa de treball docent que hagin manifestat la seva disponibilitat per treballar en escoles d'educació infantil i primària, i tinguin reconegudes algunes de les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix, d'acord amb els criteris i l'ordre de preferència que s'especifiquen a continuació:


 • Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació especial (pedagogia terapèutica i audició i llenguatge) . S'oferiran a les persones que siguin llicenciades en pedagogia, psicopedagogia i psicologia i tinguin demanada l'especialitat d'orientació educativa. Les substitucions d'audició i llenguatge s'oferiran a les persones que hagin acreditat, a més, una titulació de logopèdia. • Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació infantil. S'oferiran al professorat que tingui la titulació de pedagogia, psicopedagogia i psicologia i hagi demanat l'especialitat d'orientació educativa. • Substitucions en llocs de les especialitats d'anglès, música i educació física. S'oferiran al professorat que tingui reconeguda i demanada l'especialitat corresponent a música, educació física i anglès, respectivament. • Substitucions en llocs de l'especialitat d'educació primària. S'oferiran al personal interí i substitut docent que tingui reconeguda i demanada alguna de les especialitats d'anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix.


Les persones que hagin manifestat l'esmentada disponibilitat tindran l'obligatorietat d'acceptar cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en escoles d'educació infantil i primària en l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent.

6.5 Formació pedagògica i didàctica.


D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2015.

6.6 Vigència de l’especialitat per a determinades titulacions de FP.


El professorat interí i substitut que es trobava inclòs en la borsa de treball en el curs 2004-2005 amb temps de serveis prestats anteriorment i amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista en formació professional no reconeguda com equivalent a diplomat a efectes de docència en la normativa vigent, podrà continuar prestant serveis en l'especialitat corresponent a la seva titulació, sempre que hagi prestat un mínim de 4 anys de serveis a l'entrada en vigor del Decret 172/2005, de 23 d'agost.

7. Condicions per a la cobertura de les vacants i substitucions de jornada reduïda 

7.1. Reducció de jornada i permís de lactància


7.1.1 Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera.

7.1.2 Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir del permís de lactància han d’ocupar llocs de treball de jornada igual o superior al 86% de la jornada ordinària.

7.2    Adjudicacions de jornada reduïda. 

Quan s’adjudiqui una plaça de jornada reduïda, la persona nomenada tindrà dret preferent a ocupar altres vacants i substitucions de jornada reduïda que es produeixin en el mateix centre per completar el seu horari sempre que l’organització del centre ho permeti i la persona interessada reuneixi els requisits per ocupar la plaça.

7.3   Finalització d’alguns nomenaments compactats. 

Quan una persona candidata hagi estat nomenada en un lloc de treball resultat de la compactació de llocs de treball de jornades inferiors i finalitzi algun dels nomenaments, la persona interessada podrà triar entre continuar prestant serveis en els altres llocs ocupats o cessar en tots ells i participar en els actes d’adjudicació telemàtics.

8 Condicions per a la confecció dels horaris, en cas d'acumular-se més d'una reducció de jornada a efectes de cobrir-les amb personal interí o substitut

8.1 En un mateix centre públic d'educació infantil i primària.

En el cas que en un mateix centre d'educació infantil i primària hi hagi dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d'un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin compatibles.


Per fer compatible el dret a la reducció de jornada amb el correcte funcionament dels centres educatius, la distribució horària en què es gaudeix de la reducció s'adaptarà a les mesures organitzatives necessàries per garantir la continuïtat pedagògica de l'alumnat i al nombre de reduccions de jornada que s'acumulin en un mateix centre i que puguin substituir-se amb una sola persona.


Per tant, es nomenarà una única persona substituta per cobrir dues substitucions o vacants de mitja jornada, amb la següent flexibilització del criteri d'especialitat: en el cas que una de les dues mitges dedicacions correspongui a l'especialitat d'anglès, es requerirà que el personal candidat compleixi aquest requisit d'especialitat; en qualsevol altra combinació s'haurà de garantir almenys una de les especialitats dels llocs de treball a substituir i/o la que determini la direcció del centre docent, que no sigui anglès.

A aquests efectes, els/les directors/res dels centres han de comunicar als serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 15 de juliol de 2013, les combinacions horàries per compactar més d'una reducció de jornada en l'horari d'una mateixa persona substituta, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos a l’inici del curs 2014-2015.


No es podran acumular en una mateixa persona la substitució d’una reducció de jornada o vacant a mitja jornada corresponent a un lloc ordinari i una altra corresponent a un lloc específic de qualsevol perfil.


No es podran acumular en una mateixa persona la substitució de dues reduccions de jornada corresponents a llocs específics de perfil diferent.

8.2 En un mateix centre públic d'educació secundària.


En el cas que en un mateix centre d'educació secundària hi hagi dues o més vacants o substitucions a dedicació parcial (per reducció de jornada d'un terç o de la meitat) amb una durada prevista de tot el curs escolar, s'acumularan les jornades parcials per facilitar la substitució. La distribució horària en què es gaudeix de la reducció de jornada restarà condicionada a les necessitats del servei i al nombre de reduccions de jornada que s'acumulin en una mateixa especialitat a substituir amb una sola persona.


A aquests efectes, els/les directors/res dels centres han de comunicar als serveis territorials Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona fins al 15 de juliol de 2014, les combinacions horàries per compactar més d'una reducció de jornada en l'horari d'una mateixa persona substituta, per tal que puguin oferir-se aquestes substitucions compactades en els actes de provisió previstos a l’inici del curs 2014-2015.


No es podran acumular en una mateixa persona la substitució d’una reducció de jornada o vacant a mitja jornada corresponent a un lloc ordinari i una altra corresponent a un lloc específic de qualsevol perfil.


No es podran acumular en una mateixa persona les substitucions, de dues reduccions de jornada corresponents a llocs específics de perfil diferent.

9. Assignació de les tasques i horari del personal substitut.


9.1.Distribució horària lectiva i complementària, del professorat interí nomenat per a substitucions

En aplicació de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, les substitucions docents cobriran la part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat) sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per activitats complementàries fins assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre docent.

Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l’horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l’educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d’horari fix o no fix.


L’horari assignat al substitut no inclourà les hores lectives per vigilància de l’esbarjo, en el cas del personal de primària, o les hores complementàries per guàrdies o altres tasques de vigilància dels alumnes, en el cas de secundària, amb el benentès que les necessitats del servei i el millor aprofitament dels recursos disponibles en el centre poden aconsellar a les direccions a assignar aquestes vigilàncies per completar l’horari del substitut, dins la franja de l’horari de permanència en el centre.

En cap cas l’horari del professor substitut no podrà ultrapassar la jornada màxima de permanència en el centre, que varia en funció del nivell educatiu i horari del titular tal com consta detallat als subapartats següents.


A secundària, a l’hora d’establir la jornada màxima que el substitut pot romandre en el centre, cal tenir present que l’horari complementari de permanència en el centre, inclou tant les hores sotmeses a horari fix com les no sotmeses a horari fix. En tots els casos les hores no fixes són el 20% de les hores complementàries en centre que s’hi fan constar. Així per exemple, quan el substitut hagi de realitzar 7,5 hores complementàries en centre, s’entrendrà que 6h són d’horari fix i 1,5h no estan sotmeses a horari fix. Aquesta mateixa proporció (80% i 20%) es mantindrà en totes les substitucions de secundària.

En cap cas aquesta minoració de la jornada del substitut ha de suposar una minoració de les activitats docents a l’aula amb el grup classe ni de les hores dedicades a la tasca de tutoria dels alumnes.


Aquesta distribució horària s’aplica únicament al personal que sigui nomenat per a la substitució temporal per l’absència justificada d’un funcionari o d’un interí però no al personal que sigui nomenat com a interí en vacant.


9.1.1.- Centres d’educació infantil i primària

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el seu horari

Horari lectiu
del
titular
de
la vacant
Jornada del substitut
Lectiva
Complementària
centre
Preparació
classes
Total
horari
complementari
Jornada
laboral
%   en
relació
jornada
37.5h
24-25

22,5
5
5
10

32,5
86,66%
22-23

20,5
4,5
4,5
9

29,5
78,66%
20-21

18,5
4
4
8

26,5
70,66%
18-19

16,5
3,5
3,5
7

23,5
62,66%


b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Horari
lectiu
del titular
de la vacant
Jornada del substitut
Lectiva
Complementària
centre
Preparació
classes
Total
horari
complementari
Jornada
laboral
%   en
relació
jornada
37.5h
16,6 (2/3)
15
3,5
3,5
7

22
58,66%
12,5 (1/2)
11
2,5
2,5
5

16
42,66%
8,33(1/3)
8,33
1,66
2,5
4,16

12,5
33,33%


En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.

Excepcions: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les

jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3= 66%   i   1/3+1/3+1/3= 19.1.2 Centres d’ensenyament secundari

a) Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari


Horari
lectiu
del
titular
de la
vacant

Jornada del substitutLectiva
Complementària
centre
Preparació
classes
Total
horari
complementari
Jornada
laboral

%
en
relació
jornada
37.5h


19-20

20
7.5
5

12,5

32,5

86,66%


17-18

18
7.5
4

11,5

29,5

78,66%

15-16

16
7
3,5

10,5

26,5

70,66%

13-14

14
6,5
3

9,5


23,5

62,66%


b) Quan se  substitueixi  un  professor  titular  amb  dedicació  de  jornada  reduïda,  el
nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Horari
lectiu
del
titular
de la vacant

Jornada del substitut
Lectiva
Complementària
centre
Preparació
classes
Total
horari
complementari
Jornada
laboral
%
en
relació
jornada
37.5h13,33

13,50
5,5

3

8,50


22


58,66%

(2/3)10


10
4

2

6


16


42,66%

(1/2)6,66

6,66
3,34

2,5

5,84


12,50


33,33%

(1/3)

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.

Excepcions: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les

jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3= 66%   i   1/3+1/3+1/3= 1

9.1.3 Cos de mestres en educació de persones adultes

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.


Horari
lectiu del
titular de
la vacant
Jornada del substitut


Lectiva
Complementària
centre
Preparació
classes
Total
horari
complementari
Jornada
laboral
% en
relació
jornada
37.5h21-22
22
5,5
5
10,50

32,5
86,66%

19-20
20
5
4,5
9,5

29,5
78,66%

17-18
18
4,5
4
8,5

26,5
70,66%

15-16
16
4
3,5
7,5

23,5
62,66%


b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix

Horari
lectiu
del titular
de la vacant
Jornada del substitut
Lectiva
Complementària
Centre
Preparació
classes
Total
horari
complementari
Jornada
laboral
% en
relació
jornada
37.5h
14,66

15
3,5
3,5
7

22
58,66%
(2/3)

11 (1/2)

11
2,5
2,5
5

16
42,66%
7,33 (1/3)
7,33
2,67
2,5
5,17

12,50
33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.

Excepcions: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les

jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3= 66%   i   1/3+1/3+1/3= 1

9.1.4. Quan es substitueixi un interí nomenat en una substitució, la jornada serà la mateixa que tingui assignada la persona substituïda llevat que el lloc de treball hagi estat compactat per acumulació de terços de jornades. En aquest cas se substituirà amb els mateixos criteris dels apartats anteriors.


 • Si vols conèixer els temes més consultats sobre professorat interí i substitut a la web de CCOOEducació, clica aquí:


Imprescindibles del Professorat interí i substitut


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top