728x90 AdSpace

13 de nov. 2014

Ensenyament públic: Procediment de promoció docent per estadis (2014) (DOGC)

ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

Número 6749 Data 13/11/2014


La disposició transitòria setena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics preveu que el Govern adeqüi les condicions i els criteris exigibles per al reconeixement d’estadis de promoció al personal docent no universitari, i que revisi els períodes mínims de permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la carrera professional docent.

En aplicació d’aquesta disposició s’aprova l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015, en el qual es preveu que cal modificar la regulació vigent per adaptar-la a les previsions de l’Acord.

Aquesta Ordre té per objecte establir el procediment de promoció docent per estadis en aplicació del nou marc jurídic vigent.

Efectuat el tràmit de consulta als representants sindicals de la Mesa sectorial del personal docent no universitari,


Ordeno:


Article 1

Objecte

Establir el procediment de promoció docent per estadis d’aplicació a tots els funcionaris docents de carrera, en pràctiques i interins en actiu. També serà aplicable al professorat de religió.


Article 2

Característiques

1. La promoció retributiva dels funcionaris docents de carrera es realitza mitjançant cinc estadis diferents de promoció que comporten diferents nivells retributius del complement específic.

2. La promoció retributiva dels funcionaris docents en pràctiques i interins i del professorat de religió es realitza mitjançant tres estadis diferents de promoció que comporten diferents nivells retributius del complement específic.

3. Els elements definidors del sistema de promoció docent són els següents:

a) La permanència en servei actiu o serveis especials en cossos docents, o amb contracte laboral com a professor de religió.

b) La implicació en el millorament dels resultats del centre.

c) El desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.

d) La formació permanent i acadèmica.

e) La participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals.Article 3

Requisits

1. Per assolir un estadi de promoció es necessiten 10 crèdits distribuïts entre els elements definidors del sistema de promoció docent de la manera següent:

9 o 6 crèdits corresponen a serveis prestats, serveis especials en cossos docents o amb contracte laboral de professor de religió. El primer estadi s’assoleix amb 9 anys de servei actiu. Per a la resta es requereixen 6 anys.

Els crèdits restants fins a 10 corresponen a: la implicació en el millorament dels resultats del centre; el desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat; la formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat; la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals, i han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal.

2. L’estadi s’assoleix el mateix dia en què es completa el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent, prèvia presentació de la sol·licitud, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 9. Els efectes econòmics es reconeixen el mes següent al mes en què s’assoleix l’estadi. Si la sol·licitud és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement és la de la sol·licitud i els efectes econòmics es reconeixen al mes següent de la presentació de la sol·licitud.Article 4

Permanència en servei actiu o serveis especials en cossos docents o amb contracte laboral de professor de religió

Per cada curs complet: 1 crèdit.

A l’efecte de l’assoliment d'estadis, es consideren els serveis prestats en centres educatius públics en cossos docents com a personal funcionari de carrera, en pràctiques o interí, com a professor de religió, com a personal docent contractat en règim laboral, i com a educador en una llar d’infants pública.Article 5

Implicació en el millorament dels resultats del centre

1. Per valorar la implicació del professorat en el millorament dels resultats del centre, s’estableixen dues modalitats d’avaluació que no es poden realitzar simultàniament a un mateix professor en un mateix curs escolar:

a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre.

L’avaluació del centre s’ha d’ajustar al que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres i a l’annex d’aquesta Ordre.

En aquest apartat es tenen en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa.

Per cada curs escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin bons resultats en els indicadors de centre, el professorat pot obtenir fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació.

b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent.

L’avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent té per objecte la valoració de les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu.

Per avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts) es tindran en compte necessàriament els elements següents:

a) Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.

b) Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

c) Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.

d) Gestió de l’aula.

e) Participació en l’aplicació anual del projecte educatiu del centre.

Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici de l’activitat docent s’obté:

0,5 crèdits per una valoració global positiva entre 3 i 3,99 punts;

1 crèdit per una valoració global positiva entre 4 i 5 punts.

2. Correspon a la Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres i realitzar l’avaluació voluntària de l’exercici docent, d’acord amb els procediments i criteris d’avaluació recollits a l’annex d’aquesta Ordre.

3. El Departament d’Ensenyament fixa cada curs el nombre màxim anual d’avaluacions de l’opció a) i de l’opció b) que es poden realitzar en l’àmbit de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona en funció del nombre de sol·licituds presentades i dels efectius de la Inspecció disponibles.

En el supòsit que es produeixin més sol·licituds que el nombre màxim establert, el criteri per ordenar les sol·licituds d’avaluació presentades és de més a menys temps de serveis prestats com a funcionari docent o personal interí o laboral de religió des del reconeixement de l’estadi anterior, o des de l’inici de la prestació de serveis si es tracta del reconeixement del primer estadi. En tot cas, tenen preferència les persones que hagin sol·licitat l’avaluació en cursos anteriors sense que la petició hagi pogut ser atesa per excedir el màxim previst.

4. El resultat individual de l’avaluació s’ha d’inscriure en el registre informàtic del personal docent.Article 6

Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

Pel desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat en els centres i serveis educatius, de la funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el marc de la Inspecció o del Departament d’Ensenyament durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat, es poden obtenir els crèdits de promoció docent següents:

a) Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

b) Òrgans unipersonals de coordinació: 0,5 crèdits per cada curs complet.

c) Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell de centre, equips multidisciplinaris i juntes de tractament dels centres penitenciaris: 0,5 crèdits per cada curs complet.

d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.

e) Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

f) Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Ensenyament, en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el Departament de Justícia o en els ICE de les universitats: 0,5 crèdits per cada curs complet.

g) Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical a temps total: 0,5 crèdits per cada curs complet.

h) Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: 0,5 crèdits per cada període de pràctiques.

i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): 0,5 crèdits per cada curs complet.

j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: 0,5 crèdits per cada curs complet.Article 7

Formació permanent i acadèmica

Per la formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat es poden obtenir els crèdits de promoció docent següents:

1. Per haver-hi participat com a alumne

a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits

b) Títol de doctor: 5 crèdits

c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits

d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits

e) Títols de màster i postgrau, expedits per una universitat com a títols propis d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats: 3 crèdits per cada títol de màster o postgrau (amb un mínim de 120 hores)

f) Llengües estrangeres: per cada certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i altres certificats de nivell B2 o superior del Marc europeu: 2 crèdits

Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit

Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit

La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.

g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits

h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents

Cursos de formació i perfeccionament inclosos en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents: cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15 hores): 0,5 crèdits per cada 15 hores.

Cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament esmentat (mínim 40 hores): 0,5 crèdits per cada 15 hores.

Formació en el centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores): 0,5 crèdits per cada 15 hores.

i) Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus), una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’Administració educativa

Organització de la formació permanent i, entre altres, organització de les escoles d’estiu: 0,5 crèdits per cada curs.

2. Per haver-hi participat com a formador

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com per les universitats:

a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes

Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: 0,5 crèdits per cada 10 hores.

b) Activitats organitzades per altres entitats

Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: 0,5 crèdits per cada 10 hores.

En centres i assessorament: 0,5 crèdits per cada 10 hores.Article 8

Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals

Per la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals, durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat, es poden obtenir els crèdits de promoció docent següents:

Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: 0,5 crèdits per curs.

Per la creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals: 0,5 crèdits per cada paquet equivalent a una unitat didàctica.Article 9

Procediment

1. El personal docent ha de sol·licitar el reconeixement de cada estadi per mitjà del model disponible als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, al Consorci d’Educació de Barcelona i al web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament

Les sol·licituds es poden presentar a partir dels tres mesos anteriors a la data prevista per assolir l’estadi, sempre que els interessats puguin acreditar el compliment dels crèdits exigits.

2. En el supòsit que no consti al registre de personal del Departament d’Ensenyament, els interessats han d’adjuntar la documentació següent:

a) Serveis docents prestats

Fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació en què consti el període al·legat.

b) Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

En el cas de l’apartat c) de l’article 6, certificació emesa pel secretari de l’òrgan.

En el cas dels apartats h) i i) de l’article 6, fotocòpia compulsada del nomenament com a tutor.

c) Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat

En el cas dels subapartats a), b), c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 de l’article 7, certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada, la fotocòpia del títol corresponent o, en tot cas, la certificació de l’abonament dels drets d’expedició del títol.

En el cas dels subapartats a) i b) de l’apartat 2 de l’article 7, certificat del responsable de l’entitat que ha organitzat l’activitat en què ha de constar el reconeixement de l’homologació del curs i el nombre d’hores.

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Per justificar la creació de materials educatius digitals, una certificació emesa per l’entitat encarregada de la seva difusió en la qual ha de constar el seu caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals.

3. El reconeixement dels estadis de promoció docent i dels seus efectes econòmics correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, que han d’expedir-ne la certificació acreditativa. La resolució de reconeixement d’estadis posa fi a la via administrativa.

Disposicions addicionalsPrimera

Aquesta Ordre és d’aplicació als funcionaris de carrera del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa en actiu adscrits a llocs de treball de la Inspecció d’Educació i als funcionaris docents de carrera en actiu destinats a Catalunya d’altres cossos docents declarats a extingir.Segona

Situacions específiques del professorat

Mentre no s’adapti el sistema d’indicadors i el model d’avaluació de resultats dels centres, el professorat dels centres d’educació especial, de formació d’adults i d’ensenyaments de règim especial només pot acollir-se a la modalitat d’avaluació docent voluntària.Tercera

Calendari d’aplicació

L’aplicació de l’avaluació del professorat derivada de l’avaluació dels resultats del centre i el resultat positiu de l’avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent s’inicia el curs 2015-2016.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

Ordre de 4 de novembre de 1994, sobre procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.

Ordre de 30 de desembre de 1997, d’ampliació de l’Ordre de 4 de novembre de 1994.

Ordre ENS/170/2003, d’11 d’abril, sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera del cos de mestres amb destinació als centres penitenciaris de Catalunya.

Ordre EDU/250/2007, de 12 de juliol, sobre procediment de reconeixement dels estadis de promoció al personal interí docent no universitari.Barcelona, 6 de novembre de 2014Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex

Procediment i criteris per a l’avaluació de la valoració de la implicació del professorat en el millorament dels resultats del centre per al reconeixement d’estadis docents1. Les modalitats d’avaluació per valorar la implicació del professorat en el millorament dels resultats del centre són les previstes a l’article 5.1:

a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre.

b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent.2. El professorat que ocupi efectivament un lloc de treball en un centre educatiu pot sol·licitar ser avaluat per l’opció a) o per l’opció b) un màxim de dos cursos no consecutius per a cadascuna de les opcions durant el període corresponent, de 9 o 6 anys. També pot sol·licitar alhora l’avaluació per l’una o l’altra de les dues opcions assenyalant l’opció preferent.

El professorat que exerceixi efectivament en els serveis educatius només pot sol·licitar ser avaluat per l’opció b) un màxim de quatre cursos durant el període corresponent de 9 o 6 anys.

L’avaluació per l’opció a) s’ha de fer necessàriament a partir dels resultats de l’avaluació del centre on tenia destinació el professor el curs anterior al que demana aquesta modalitat d’avaluació.
3. La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre o servei educatiu on es presten serveis, adreçada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui. L’òrgan receptor de les sol·licituds les ha de remetre a la Inspecció territorial corresponent.

El termini de presentació de les sol·licituds d’avaluació per a ambdues opcions comprèn del dia 11 al dia 31 de gener de cada curs escolar.

S’admetrà la renúncia de la sol·licitud presentada sempre que es formalitzi abans de la intervenció de la Inspecció. Altrament, la sol·licitud es computa com una avaluació als efectes del màxim d’avaluacions per a cada període de 9 o 6 anys.

Totes les actuacions de valoració del professorat, inclosa la comunicació als interessats, per a ambdues modalitats, han d’haver finalitzat el 30 de juny de cada curs.4. Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre

En aquest apartat es tenen en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa.

L’avaluació dels resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.

Correspon a la Inspecció d’Educació efectuar anualment una valoració de l’assoliment dels objectius establerts per a cada centre educatiu i de la millora dels seus resultats a partir de l’anàlisi dels indicadors de centre referits als rendiments educatius i a les avaluacions externes. S’ha de tenir en compte l’autoavaluació del centre i la informació proporcionada per altres indicadors definits pel centre, així com el context d’aquest.

En els centres que imparteixen diverses etapes educatives, aquests elements s’han d’adaptar a les diverses etapes tenint en compte els indicadors disponibles.

La valoració de la Inspecció ha de reconèixer als centres un dels nivells següents:

Nivell 1: grau baix d’assoliment dels objectius i resultats del centre sensiblement inferiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

Nivell 2: grau mitjà-baix d’assoliment dels objectius i resultats del centre lleugerament inferiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

Nivell 3: grau mitjà-alt d’assoliment dels objectius i resultats del centre superiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

Nivell 4: grau alt d’assoliment dels objectius i resultats del centre significativament superiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

En cada centre que hagi obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, en el cas que s’hagin presentat una o més sol·licituds de valoració del professorat per aquesta modalitat, s’ha de constituir una comissió amb la composició següent:

President/a:

L’inspector o la inspectora del centre

Vocals:

El director/a del centre, que actua com a secretari/ària.

Un cap o caps de departament, coordinador o coordinadors de cicle o d’un altre òrgan de coordinació del centre, designat pel director/a.

En cas que el director/a hagi de ser avaluat per aquesta modalitat, serà substituït pel cap d’estudis.

Aquesta comissió ha de determinar el grau d’implicació del professorat en l’assoliment dels objectius fixats pel centre i en la millora dels seus resultats o en el manteniment de bons resultats.

La comissió ha d’atorgar una puntuació de 0 a 5 a cada persona avaluada segons el barem de valoració següent:

Grau d’implicació baix: entre 0 i 2,99 punts de la valoració global. No comporta l’obtenció de cap crèdit.

Grau d’implicació mitjà: entre 3 i 3,99 punts de la valoració global. Comporta l’obtenció de 0,5 crèdits.

Grau d’implicació alt: entre 4 i 5 punts de la valoració global. Comporta l’obtenció d’1 crèdit.

La comissió ha de notificar als interessats el resultat provisional de la valoració del grau d’implicació en l’assoliment dels objectius fixats pel centre i en la millora o en el manteniment de bons resultats. Contra aquest resultat provisional el professorat avaluat pot presentar una reclamació en el termini de tres dies davant la comissió, que les ha de resoldre motivadament.

Una vegada resoltes les possibles reclamacions, la comissió aprova l’avaluació definitiva del professorat per l’aplicació dels resultats del centre educatiu, i la comunica a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci per tal que emeti una resolució que declari el resultat de l’avaluació aprovada per la comissió, la qual es notifica a l’interessat. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.5. Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent

L’avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent l’ha de realitzar la Inspecció d’Educació mitjançant un inspector d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent desenvolupada.

La direcció del centre o del servei educatiu participa en l’avaluació elaborant un informe sobre la participació del professorat en les activitats del centre o del servei i sobre la implicació en l’aplicació del projecte educatiu i en la programació general anual, en el cas del centre, o bé en el pla anual d’actuació del servei educatiu, que s’ha de prendre en consideració en la valoració de la Inspecció.

Per garantir els drets d’informació i audiència del professorat, amb caràcter previ al procés d’avaluació, s’han de fer públics els criteris de valoració de cadascun dels elements i descriptors que es relacionen en els paràgrafs següents, basats en els principis d’igualtat, objectivitat, transparència, imparcialitat i no-discriminació.6. L’inspector d’educació ha de valorar, segons es tracti d’un centre o d’un servei educatiu, els elements i descriptors següents.

En un centre educatiu

La planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts

Concreció dels objectius i continguts en la programació didàctica, seguint els criteris acordats pel centre, amb una planificació i selecció adequada al curs i al nivell impartit i tenint en compte l’adaptació a les característiques de l’alumnat (10% de la puntuació total).

El desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge

L’activitat docent orientada a l’assoliment de les competències amb una seqüència didàctica que faciliti a l’alumnat el coneixement de les finalitats de l’activitat, així com l’ús de recursos i materials adients als continguts i les característiques individuals i grupals de l’alumnat (25% de la puntuació total).

L’avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic

La definició i aplicació dels criteris d’avaluació adaptats als alumnes, el rendiment acadèmic de les àrees o matèries que imparteix, i l’adopció de mesures per afavorir la millora dels resultats dels alumnes (25% de la puntuació total).

La gestió de l’aula

El manteniment d’un clima de treball favorable a la convivència i a l’aprenentatge, el manteniment d’una dinàmica de classe motivadora i amb una organització del temps lectiu correcta (20% de la puntuació total).

La participació en l’aplicació anual del projecte educatiu del centre

La participació en projectes de centre, l’aportació d’iniciatives i l’assumpció de responsabilitats; la implicació en el treball en equip del professorat i l’atenció a l’orientació educativa de l’alumnat. La informació i comunicació amb les famílies, i amb els serveis externs (20% de la puntuació total).

En un servei educatiu

La planificació de l’activitat

La concreció dels objectius i continguts en la planificació de l’activitat, d’acord amb els criteris acordats pel servei educatiu, amb adequació a les característiques dels centres (15% de la puntuació total).

El desenvolupament del pla anual d’actuació

El compliment del pla anual d’actuació amb intervencions adequades a les necessitats dels centres i del professorat (30% de la puntuació total).

El seguiment del pla anual d’actuació i decisions preses per afavorir-ne la millora

L’aplicació de criteris d’avaluació del pla anual d’actuació i la presa de decisions (30% de la puntuació total).

La participació en les activitats del servei educatiu

La participació en les activitats del servei educatiu, la implicació en el treball en equip i la capacitat de relació i la comunicació amb els diferents àmbits d’intervenció: centres, professorat, alumnat, famílies i altres serveis (25% de la puntuació total).

Per realitzar l’avaluació, l'inspector pot consultar la documentació pertinent, corresponent a la utilitzada normalment en el desenvolupament de l’activitat docent, s’ha d’entrevistar amb el professor i escoltar el director i, en el cas dels centres educatius, si escau, es pot entrevistar amb els càrrecs de gestió i coordinació del centre que consideri necessaris. A més, en el cas dels centres educatius, ha de realitzar l’observació directa de l’activitat docent, entesa com a tota activitat que el professorat porti a terme en un centre educatiu i vagi adreçada i es faci en presència d’alumnes.

La Inspecció ha d’emetre l’informe d’avaluació amb una valoració global d’entre 0 punts (puntuació mínima) i 5 punts (puntuació màxima), tenint en compte els elements i percentatges que per a cadascun s’indiquen en aquest mateix apartat.

En el cas que el professor que ha de ser avaluat no comparegui davant l’inspector avaluador i no es pugui realitzar cap de les actuacions previstes en el procediment d’avaluació, en l’informe d’avaluació es farà constar el terme “no avaluat”. La incompareixença compta com una avaluació als efectes del màxim d’avaluacions per a cada període de 6 o 9 anys, segons correspongui.

L’inspector ha de notificar als interessats el resultat provisional de l’avaluació. Contra aquest resultat provisional el professor avaluat pot presentar reclamació en el termini de tres dies davant l’inspector avaluador, que les ha de resoldre motivadament.

Una vegada resoltes les possibles reclamacions, l’inspector aprova l’avaluació definitiva, i la comunica a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci per tal que emeti una resolució que declari el resultat de l’avaluació aprovada per l’inspector, la qual es notifica a l’interessat. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Ensenyament públic: Procediment de promoció docent per estadis (2014) (DOGC) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top