728x90 AdSpace

13 de maig 2015

Nous criteris de modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla menor de 6 anys (març 2015)

MODALITATS PER GAUDIR DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA MENOR DE 6 ANYS
1. GAUDIMENT DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT

La durada és fins a 6 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, a partir del finiment de la maternitat, la durada de la reducció de jornada computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

2. COMPACTACIÓ DEL PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA I CONTINUACIÓ AMB DIFERENTS MODALITATS.


2.1. Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades consecutives senceres des del moment en què es reincorpori a la feina després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís de paternitat.

El fet de compactar el primer any de reducció suposa una minoració, proporcional al temps compactat, del temps que resti de reducció de jornada i, una vegada finalitzada la compactació, la regularització econòmica que correspongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.

Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.

Es pot optar per les següents formes per tal de regularitzar econòmicament o en temps el fet d’haver compactat el primer any de la reducció de jornada després del permís de maternitat:

2.2. PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTAT AMB REALITZACIÓ POSTERIOR DE JORNADA SENCERA.

En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en acabar la compactació, decideixi realitzar la jornada completa, seguirà percebent retribucions (del 80% o del 60%) com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.

2.3. PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTAT AMB GAUDIMENT POSTERIOR DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA.

En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada (122 dies o 182 dies) pot continuar amb la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys.

A la finalització del permís de compactació, pot realitzar les següents jornades (sempre en % igual al de la compactació):

2.3.1. Jornada reduïda d’1/3 compactada i continua amb reducció de jornada

El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/3 i durant els 8 mesos
següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.

2.3.2. Jornada reduïda d’1/2 compactada i continua amb reducció de jornada

El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/2 i durant els 6 mesos
següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 10%, fins a equiparar les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de la reducció de jornada.

Observacions

• El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 6 anys, amb el 80% o el 60% de les retribucions, és aplicable a: Personal funcionari, interí i laboral - Personal que ho demani, sempre que se’n tingui la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de treball de docència directa a jornada sencera i amb nomenament des de l’1 de setembre fins a 31 d’agost.

• Es té dret a la compactació sempre que la persona beneficiària no estigui privada de la guarda legal del menor per resolució judicial. El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del període de vacances.

• La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb l’autorització de compatibilitat. Les autoritzacions que estiguin concedides restaran suspeses d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.

• Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període de què s’estigui gaudint.

• No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència o d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.

• La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d’agost.

• Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial corresponent, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vist-i-plau de la direcció del nou centre de destinació.

• Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a tot el període sense interrupcions.

• No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés.Retribucions:


a) Compactació del primer any de reducció de jornada.  • Percepció del 80% o del 60% de les retribucions durant el període de compactació del primer any de la reducció de jornada (en 122 o 182 dies).
  • Jornada sencera després de la compactació: seguirà percebent retribucions com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.
  • Reducció de jornada d’1/3 després de la compactació: durant els 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 60%.
  • Després dels 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 80% de les retribucions fins a 5 anys i 4 mesos.
  • Reducció de jornada d’1/2 després de la compactació: durant els 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 20%.
  • Després dels 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà el 60% de les retribucions fins 5 anys i 6 mesos.


Grau de parentiu  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Nous criteris de modalitats per gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla menor de 6 anys (març 2015) Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top