728x90 AdSpace

5 de març 2015

Rigau continua aplicant escrupolosament la LOMCE

Nova concessió del Departament a la LOMCE. Ara, modificant el Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent


Principals modificacions del nou Decret:


  • Els docents que exercien al centre, fins ara, tenien preferència a l’hora d’obtenir plaça com a directors/es, i la comissió de selecció només valorava les candidatures de professors d’altres centres en cas d’absència de candidats del centre.
  • El barem s’incrementa un 25% en els mèrits per haver exercit el càrrec i/o la docència al centre del qual se sol·licita la direcció.
  • L’avaluació dels mandats de la direcció per períodes de 4 anys ha d’incloure els resultats de les avaluacions realitzades durant el mandat.
  • La composició de la Comissió de selecció varia amb un fort increment de la representació de l’Administració educativa.
  • Es preveu un segon procediment d’accés a la condició de directiu professional docent a partir d’haver exercit dos mandats i haver superat una prova.
  • Els candidats/es poden sol·licitar fins a tres centres docents del mateix servei territorial.


CCOO considera, tal com va manifestar a la Mesa sectorial, que la modificació del Decret 155/2010 és una nova concessió del Departament d’Ensenyament a la LOMCE, que lluny de combatre-la, l’aplica literalment en detriment flagrant de la participació democràtica i equilibrada de la comunitat educativa en les comissions de selecció i de les pròpies candidatures del professorat del mateix centre docent.

Així mateix, CCOO va proposar a la Mesa sectorial la pròrroga dels mandats de les direccions actuals per a un curs escolar, amb un nomenament extraordinari per a un any, mantenint la redacció del Decret 155/2010 a l’espera d’una anàlisi més acurat de la normativa.Temes relacionats (llegiu atentament el dictamen del Consell Escolar de catalunya)
NOU DECRETDECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

La nova redacció dels articles 133, 134.1, 135 i 136 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), introdueix modificacions importants en el procediment de selecció de la direcció del centre públic i en el seu nomenament, que fan necessari modificar el Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, per tal d’adequar-lo a les previsions bàsiques de la LOE.

Entre altres novetats, en el procediment de selecció de la direcció s’introdueix, com a requisit per poder participar en el concurs de mèrits, tenir la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

D’altra banda, se suprimeix el requisit d’estar prestant serveis en un centre públic, en algun dels ensenyaments del centre al qual s’opta, amb una antiguitat en aquest d’almenys un curs complet en publicar-se la convocatòria, en l’àmbit de l’Administració educativa convocant.

Així mateix, es modifica la proporció de les comissions de selecció, constituïdes, d’una banda, per representants de les administracions educatives, i de l’altra, en una proporció superior al trenta i inferior al cinquanta per cent, per representants del centre corresponent. D’aquests últims, almenys el cinquanta per cent ho han de ser del claustre del professorat del centre esmentat. Les administracions educatives han de determinar el nombre total de vocals de les comissions i la proporció entre els representants de l’Administració i dels centres. En qualsevol cas, han de donar participació en les comissions al consell escolar del centre.

La selecció s’ha de basar en els mèrits acadèmics i professionals acreditats pels aspirants, la valoració del projecte de direcció, i l’experiència i la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec directiu i de la tasca docent realitzada com a professor o professora. S’ha de valorar de manera especial l’experiència prèvia en un equip directiu, la situació de servei actiu, la destinació, el treball previ i la tasca docent desenvolupada en el centre la direcció del qual se sol·licita, així com, si s’escau, haver participat amb una valoració positiva en el desenvolupament de les accions de qualitat educativa regulades a l’apartat 4 de l’article 122 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, o en experiències similars.

En el procediment de selecció se suprimeix la preferència de les candidatures de professors del centre i la previsió en el sentit que la comissió de selecció només valorava les candidatures de professors d’altres centres en absència de candidats del centre o quan aquests no havien estat seleccionats.

També es modifica la regulació bàsica de l’avaluació dels mandats de la direcció per períodes de quatre anys, tot especificant que els criteris i els procediments d’aquesta avaluació han de ser públics i objectius i han d’incloure els resultats de les avaluacions individualitzades realitzades durant el seu mandat, que, en tot cas, han de considerar els factors socioeconòmics i socioculturals del context i el seguiment de l’evolució en el temps.

La disposició addicional segona de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix, en relació amb els requisits per participar en el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics, l’equivalència de les habilitacions i acreditacions de directors de centres públics expedides amb anterioritat a la seva entrada en vigor, a la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva que estableix a l’article 134.1.c) de la Llei esmentada.

D’altra banda, la disposició transitòria primera de la mateixa Llei orgànica preveu que durant els cinc anys següents a la seva entrada en vigor, per participar en el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics, no serà requisit imprescindible la possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva previst a l’esmentat article 134.1.c), tot i que s’haurà de valorar com a mèrit.

Per tal d’incrementar el nombre de centres on es presenten candidatures amb projecte de direcció, s’ha previst que un aspirant pugui presentar-se com a candidat a un màxim de tres centres educatius que pertanyen a un mateix Servei Territorial o Consorci d’Educació de Barcelona.

Finalment, per tal de procedir a un major reconeixement dels docents que han exercit la direcció un mínim de vuit cursos escolars amb avaluació positiva, s’han incorporat els requisits d’un segon procediment per a l’acreditació de directiu professional docent.

En conseqüència, aquest Decret modifica els articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 36 i l’annex 2 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, afegeix una nova disposició addicional vuitena referida a les habilitacions i acreditacions de directors expedides a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013 i també afegeix una nova disposició transitòria 4, que regula la valoració com a mèrit de la certificació d’un curs de formació sobre la funció directiva, l’excepció temporal del requisit de l’esmentada certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació directiva i el programa específic de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció d’aquells candidats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l’article 14.1.d), i deroga l’article 28, sobre el programa específic de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció.

Aquest Decret es dicta en virtut de la competència atribuïda a la Generalitat de Catalunya per l’article 131, apartats 2 i 3, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’acord amb les previsions de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, sobre la selecció i nomenament del director o directora, el projecte de direcció i la formació de l’exercici de la funció directiva, i s’ha tramitat d’acord amb l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, i amb l’informe de la Comissió de Govern Local.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,Decreto:Article 1

Es modifiquen els articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 36 i l’annex 2 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, que queden redactats de la manera següent:“Article 13

”Procés de selecció. Criteris generals

”13.1 La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua mitjançant concurs de mèrits. En el procés de selecció, que es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat, idoneïtat i publicitat, hi participa la comunitat escolar i l’administració educativa.

”13.2 La persona titular del Departament d’Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

”13.3 El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits acadèmics, els mèrits relacionats amb la competència professional i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència i la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec directiu i de la tasca docent realitzada com a professor o professora, la valoració del projecte de direcció que ha de presentar cada candidat o candidata i la seva capacitat de lideratge. S’ha de valorar de manera especial l’experiència prèvia en un equip directiu, la situació de servei actiu, la destinació, el treball previ i la tasca docent desenvolupada en el centre la direcció del qual se sol·licita.”.“Article 14

”Requisits

”14.1 Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir els requisits següents:

”a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent.

”b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

”c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran també en aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació de competència lingüística dels funcionaris docents en el moment d’obtenir-la.

”d) Disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o tenir l’acreditació de directiu professional docent o les habilitacions o acreditacions equivalents.

”e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix el capítol 4 d’aquest Decret.

”14.2 No són exigibles els requisits de l’apartat 1 a) i b) per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats i de centres d’ensenyaments artístics professionals, esportius, d’idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. ”Tampoc no són exigibles per optar a la direcció d’una zona escolar rural (ZER).

”14.3 El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, i s’ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.”.“Article 15

”Sol·licituds de participació

”15.1 La sol·licitud de participació, acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i del projecte de direcció, s'ha d'adreçar a la direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona en els termes i terminis que especifiqui la convocatòria corresponent. Cada aspirant pot presentar-se com a candidat en fins a un màxim de tres centres educatius o zona/es escolar/s rural/s sempre que pertanyin als mateixos serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.

”L’aspirant que sol·liciti la direcció d’una zona escolar rural (ZER) i d’una de les escoles que en formen part no pot formular petició d’un tercer centre.

”15.2 La unitat competent per raó de la matèria dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona comprova per a cada candidat el compliment dels requisits i proposa l'admissió o no de la sol·licitud. En el supòsit que no s'hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La falta de presentació del projecte de direcció no pot ser objecte d'esmena.

”15.3 Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona emetre i fer públiques en la corresponent unitat administrativa les resolucions sobre l'admissió o no de les sol·licituds perquè no compleixen els requisits exigibles. La resolució corresponent també es notifica a la direcció del centre afectat per tal que es faci pública en el tauler d'anuncis del centre i en tinguin coneixement el claustre de professorat i el consell escolar. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d'alçada davant la direcció general competent per raó de la matèria, la qual s'ha d'especificar en cada convocatòria.

”També han d’informar les comissions de selecció afectades sobre les persones que han presentat la seva candidatura a més d’un centre.

”15.4. Per a l'elaboració del projecte de direcció, les persones candidates poden consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten en el mateix centre i en les seus dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, d'acord amb les especificacions que estableixi la convocatòria”.“Article 16

”Comissió de selecció

”16.1 La selecció correspon a una comissió per a cada centre, integrada per:

”a) Cinc representants de l’Administració, dels quals quatre corresponen al Departament competent en matèria educativa i són designats per la direcció dels serveis territorials corresponents o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, i un a l’ajuntament.

”b) Un membre del consell escolar que no sigui professor, elegit per i entre els seus membres, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.

”c) Tres professors del centre elegits pel claustre. En cap cas no pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat.

”16.2 Un dels representants de l'Administració educativa és un inspector o inspectora d’educació, que presideix la comissió. Els altres representants de l'Administració educativa són designats entre inspectors, directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici que hagin exercit la direcció de centres educatius públics. Actua com a secretari de la comissió un dels representants de l'Administració educativa que no la presideix. El secretari de la comissió també exerceix les funcions de ponent.

”16.3 Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o per l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

”16.4 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció. Aquestes funcions les ha d’exercir la persona que és cap d’estudis i, si també hi recau motiu d’abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

”16.5 La comissió actua en el centre d’acord amb el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”.“Article 17

”Valoració de mèrits

”17.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases eliminatòries. En la primera fase es valoren els mèrits acadèmics i els relacionats amb la competència i l’experiència professional dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència en centres i serveis educatius i la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec directiu i de la tasca docent realitzada com a professor o professora, especialment la desenvolupada en el centre a la direcció del qual s’opta. També es valora de manera especial l’experiència prèvia en un equip directiu, el fet d’estar en servei actiu; la destinació; el treball previ i la tasca docent desenvolupada en el centre la direcció del qual se sol·licita i el fet d’haver participat amb valoració positiva en programes d’innovació i de qualitat educativa. En la segona fase es valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones candidates.

”17.2 La superació de programes de formació relatius a la funció directiva es considera un mèrit preferent en el procediment de selecció.

”17.3 Cadascuna de les dues fases és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

”17.4 El procediment de selecció ha de permetre seleccionar els candidats més idonis professionalment, segons valoració de la comissió, d’acord amb el barem de mèrits que estableix l’annex 2. En la segona fase de valoració de mèrits, la comissió ha de concretar i adaptar al centre els criteris que estableix l’apartat C de la segona fase del barem per a la valoració dels projectes de direcció i així ha de constar a l’acta a què fa referència l’apartat 6 de l’annex 1. Posteriorment, el membre de la comissió que actua com a secretari i ponent presenta a la comissió, conjuntament amb un altre membre, una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, per tal de permetre al president la seva funció d’ordenar i moderar el debat i la deliberació corresponents i facilitar, si escau, l’expressió de vots particulars a la resolució adoptada per la comissió. L’anàlisi valorativa ha de tenir en compte el que estableix l’article 25 i ha d’identificar els elements de qualitat, possibles mancances i el valor afegit que aporta la candidatura a la millora del centre.

”Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge de cada aspirant, la comissió farà pública al tauler d’anuncis del centre l’acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant.

”En l'acta ha de figurar, si escau i a sol·licitud dels membres respectius de la comissió, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del seu vot favorable.

”17.5 La persona candidata seleccionada per la comissió és la que hagi obtingut la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre les que hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents, excepte en el supòsit de l’article 17.6.

”17.6 Si una persona aspirant ha presentat més d’una candidatura i dues o tres comissions la seleccionen, serà nomenada director o directora del centre on hagi obtingut la major puntuació.

”Tot i això, un mateix candidat pot ésser seleccionat per ocupar la direcció d’una ZER i d’una escola que en forma part.

”La resolució de convocatòria ha d’establir el termini i procediment d’actuació de les comissions dels centres que han de seleccionar el següent candidat en ordre de puntuació perquè el de major puntuació ha estat seleccionat per una altra comissió.”.“Article 18

”Nomenament

”La direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena director o directora del centre que correspongui, per un període de quatre anys, l’aspirant que hagi estat seleccionat pel procediment regulat en aquest capítol.”.“Article 19

”Nomenament amb caràcter extraordinari

”19.1 Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d’ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d’un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena director o directora un funcionari docent, amb caràcter extraordinari i per un període d’un any. El nomenament, que s’ha de fer d’acord amb criteris de competència professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent o en un professor o professora que compleixi els requisits que estableix l’article 14. En aquestes circumstàncies no es pot ocupar, encara que n’hi hagi al centre, el lloc de treball reservat a directius professionals docents.

”19.2 La persona designada amb caràcter extraordinari per exercir la direcció d’un centre ha de presentar, abans de l’acabament del primer trimestre del curs escolar, un projecte de direcció per al període a què s’estén el seu nomenament.

”19.3 L’exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari amb avaluació positiva és un mèrit en el concurs de selecció de directors i directores i en qualsevol altre concurs de mèrits que així ho estableixi. Tanmateix, no comporta els efectes de reconeixement de la funció directiva que determinen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 30.”.“Article 20

”Nomenament en centres de nova creació

”20.1 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent. El nomenament, que s’ha de fer d’acord amb criteris de competència professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora que tingui l’acreditació de personal directiu professional docent o en un professor o professora que compleixi els requisits que estableix l’article 14.

”20.2 La persona designada per exercir la direcció d’un centre nou ha de presentar, abans de l’acabament del primer trimestre del curs escolar, un projecte de direcció per al període a què s’estén el seu nomenament.

”20.3 A l’acabament del mandat de quatre anys, s’ha de convocar concurs de mèrits per a la selecció de la direcció del centre.

”20.4 L’exercici de la direcció, amb avaluació positiva, en el primer mandat de quatre anys en centres de nova creació comporta el reconeixement de la funció directiva.”.“Article 21

”Renovació del mandat

”21.1 A l’acabament del seu període de nomenament, el director o directora pot optar per continuar en l’exercici del càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi estat avaluat de manera positiva l’exercici de la direcció i que presenti, abans de fer-se’n efectiva la renovació, l’actualització del seu projecte de direcció. Els criteris i els procediments d’aquesta avaluació han de ser públics i objectius, tal com preveuen l’article 31, 32 i 33 i han d’incloure els resultats de les avaluacions individualitzades, a què fa referència l’article 144 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, realitzades durant el seu mandat. La renovació de mandat es pot reiterar fins a completar un total de quatre períodes consecutius. Un cop vençuts els quatre períodes, si la persona afectada vol continuar optant a la direcció del centre, ha de participar en el concurs de mèrits de selecció que s’haurà de convocar amb aquest efecte.

”21.2 Els directors i directores que optin per accedir a un nou període de mandat ho han de sol·licitar a les direccions dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

”21.3 El resultat negatiu de l’avaluació de l’exercici de la direcció en un període de mandat comporta que el director o directora no pugui optar a la renovació per un altre mandat.”.“Article 27

”Formació per a l’exercici de la funció directiva

”27.1 La formació inicial i permanent per a l’exercici de la direcció s’ha d’encomanar a institucions, públiques o privades de prestigi reconegut, o a les universitats, que han de dissenyar mestratges i altres programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics d’acord amb els principis i prioritats del sistema educatiu.

”27.2 Correspon al Departament d’Ensenyament, en col·laboració amb les entitats a les quals s’encomani la formació, la convocatòria, la validació prèvia de continguts i també la validació del procediment i dels criteris d’avaluació de les persones que cursin els mestratges o altres programes de formació en direcció i gestió de centres educatius, que han d’incloure aspectes de desenvolupament del lideratge en aquests contextos.

”27.3 L'Administració educativa ha de promoure la participació dels funcionaris docents en programes de formació en la funció directiva de centres educatius públics. Perquè una persona pugui acreditar la formació del programa serà imprescindible haver-hi obtingut avaluació positiva.

”27.4 Correspon al Departament d’Ensenyament la convocatòria de cursos de formació sobre l’exercici de la funció directiva i l’expedició de la certificació acreditativa de la seva superació, als efectes del requisit de formació exigit a l’article 14.1 d).”.“Article 36

”Procediment per a l'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent

”36.1 Els processos d'obtenció de l'acreditació de directiu professional docent han de ser objecte de convocatòria pública del Departament d'Ensenyament en què hi podran participar tots els candidats que compleixin els requisits per fer-ho.

”36.2 L'experiència directiva addicional, que han de valorar l'òrgan o òrgans tècnics constituïts amb aquest efecte, ha de tenir en compte tant la seva durada com la dificultat del context en què s'ha desenvolupat.

”36.3 Els coneixements que ha de valorar l'òrgan tècnic han de garantir que el candidat domina el marc institucional de la direcció de centres públics i té coneixements mínims suficients per exercir totes i cadascuna de les funcions que li corresponen com a directiu professional docent.

”36.4 La valoració del perfil competencial del candidat requereix, en tot cas i com a mínim, una entrevista amb l'òrgan tècnic de valoració, en la qual es podrà sotmetre el candidat a preguntes i situacions de fet.

”36.5 Tant els coneixements com el perfil competencial han d'assegurar, en un context d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, suficiència en les competències següents:

”a) Gestió i direcció d'equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic.

”b) Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels centres educatius.

”c) Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació en el context del centre educatiu.

”d) Habilitats directives i de conducció de grups humans de caràcter general.

”36.6 L'òrgan tècnic de valoració està integrat per tres o més membres titulats superiors designats pel Departament d'Ensenyament. Com a mínim, han de formar part de l'òrgan tècnic de valoració:

”a) Un inspector o inspectora d'educació, que actua de president.

”b) Un funcionari, docent o no docent, de subgrup A-1 amb experiència en direcció d'equips humans i coneixements de centres educatius.

”c) Un directiu professional docent.

”Si eventualment no hi ha personal directiu professional docent, el pot suplir un funcionari docent de subgrup A-1.

”36.7 Les decisions de l'òrgan tècnic conclouen amb la proposta de declaració o denegació motivada de l'aptitud de cada candidat. Els declarats aptes són proposats a la persona titular del Departament d'Ensenyament per tal que aquesta els reconegui la condició de directiu professional docent.

”36.8 A més del procediment descrit en els apartats anteriors, el Departament d’Ensenyament obre un termini de sol·licituds en què els directors que hagin complert dos o més períodes de mandat amb avaluació positiva, podran sol·licitar l’acreditació de directiu professional docent d’acord amb el que preveu aquest apartat.

”La valoració del candidat la realitzarà l’òrgan o òrgans tècnics constituïts a aquest efecte d’acord amb el que estableix l’apartat 6 d’aquest article.

”Aquest procediment d’acreditació es realitzarà en dues fases:

En la primera, els aspirants han de superar una prova de contingut pràctic sobre una situació de fet relacionada amb l’exercici de la direcció que permeti valorar la seva capacitat i habilitats adquirides, en relació amb les competències enumerades a l’apartat 5 d’aquest article.

”En la segona fase, els candidats han d’acreditar el perfil de competències professionals a partir de la presentació d’una memòria justificativa de la seva tasca directiva durant els períodes de mandat i, en una entrevista, han de defensar i respondre davant els membres de l’òrgan tècnic les preguntes que hi siguin plantejades.

”36.9 En les convocatòries que realitzi el Departament d’Ensenyament a partir de l’any 2019 per a l’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent, en qualsevol dels dos procediments esmentats, serà requisit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva previst a l’article 14.1.d).”.“Annex 2

”Barem de mèrits”—1 Estructura del barem

”Primera fase

”Consta de dos apartats:

”Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals en l’àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius i la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a càrrec directiu i de la tasca docent realitzada com a professor o professora. S’ha de valorar de manera especial l’experiència prèvia en un equip directiu; la situació de servei actiu; la destinació, el treball previ i la tasca docent desenvolupada en el centre la direcció del qual se sol·licita. També es valorarà haver participat, amb valoració positiva, en programes d’innovació i de qualitat educativa, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

”Apartat B: valora la formació específica per a l’exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

”La puntuació màxima total per a la primera fase és de 40 punts. La puntuació mínima per superar la primera fase és de 20 punts.

”Segona fase

”Consta de dos apartats:

”Apartat C: valora el projecte de direcció, amb un màxim de 40 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

”Apartat D: valora la capacitat de lideratge a través de l'exposició-defensa del projecte de direcció i d’una entrevista, amb un màxim de 20 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

”La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per superar la segona fase és de 30 punts.

”—2 Puntuacions del barem de mèrits

”Primera fase

”El barem detallat dels apartats de la primera fase és el següent:

”Apartat A: mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals.

”Puntuació màxima: 25 punts.

”a) Per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

”b) Per l’exercici del càrrec de director o directora, amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 16 punts.

”c) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punt per cada any, fins a un màxim de 7,5 punts.

”d) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

”e) Per cada any de servei en llocs de treball de l'Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

”f) Per pertànyer en situació de servei actiu a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 3 punts.

”g) Per tenir la categoria superior de sènior: 3 punts.

”h) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l’exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

”i) Per l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius realitzada per la inspecció educativa durant el procés selectiu: fins a un màxim de 10 punts.

”j) Per cada curs escolar que s’hagi participat, amb avaluació positiva, en programes d’innovació i de qualitat educativa: 0,5 punts per cada curs fins a un màxim de 5 punts.

”k) Per estar en servei actiu durant el curs escolar de la convocatòria del concurs de mèrits: 1 punt.

”l) Per tenir la destinació i exercir efectivament la docència en el curs escolar de la convocatòria en centres de dificultat especial o en centres de referència educativa amb avaluació positiva: 3 punts.

”En la puntuació dels subapartats b), c), d), h) i j) s’incrementa un 25% en els mèrits per l’exercici del càrrec i/o la docència prestats en el centre la direcció del qual se sol·licita.

”L’aplicació del barem s’ha d’atenir als criteris següents:

”Als efectes de la valoració positiva de l’exercici del càrrec de director o directora que preveu l’apartat b), s’entén valorat de manera positiva l’exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l’acreditació de la direcció en els centres docents.

”S’entén valorat de manera positiva l’exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

”A l’apartat h) s’entén valorat de manera positiva l’exercici de la docència durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

”Correspon als inspectors i inspectores d’educació fer la valoració de l’exercici de càrrecs i de l’experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d) i h) d’aquest barem, prestats a partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre. Així mateix, han de fer l’avaluació de les capacitats pedagògiques de l’aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l’activitat docent a puntuar en l’apartat i) assegurant la intervenció d’un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.

”Els punts per anys d’experiència, que preveuen els apartats b), c), d), e) i h), es calculen dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats a cada any d’exercici en el càrrec i servei o d’experiència docent.

”Apartat B: mèrits relacionats amb la formació específica per a l’exercici de la direcció i altres mèrits acadèmics.

”Puntuació màxima: 15 punts.

”a) Per la superació de programes de formació inicial o permanent d’actualització relatius a la funció directiva a què fa referència l’article 27:

”a1) Organitzats pel Departament d’Ensenyament o realitzats per institució públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d’Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

”Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

”a2) Programa de formació de directors novells per a la incorporació a la direcció de 60 hores: 3 punts.

”Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 3 punts addicionals.

”b) Per la superació d’altres programes de formació relatius a la funció directiva a què fa referència l’article 27 organitzats o validats pel Departament d’Ensenyament fins a 7,5 punts. Per cada hora: 0,05 punts.

”c) Per la superació de programes de formació permanent professionalitzadora a què fan referència els articles 27 i 29 d’aquest Decret organitzats pel Departament d’Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats, validats pel Departament d’Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

”Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

”Els apartats a.1) i c) són excloents.

”d) Per la superació de programes de formació anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret, impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut, homologats pel Departament d’Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 3 punts.

”e) Per la superació de cursos de formació anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret, organitzats pel Departament d’Ensenyament o impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut, homologats pel Departament d’Ensenyament fins a 3 punts. Per cada hora: 0,02 punts.

”f) Per haver impartit activitats de formació directiva després de l’entrada en vigor d’aquest Decret: fins a 3 punts. Per cada hora: 0,02 punts.

”g) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l’organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

”h) Per titulació universitària diferent de l'exigida per a l’ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

”2 punts per cada títol de doctor/a, de llicenciat/ada, d’arquitecte/a, enginyer/a, grau o equivalent.

”1 punt per cada títol de diplomat/ada universitari/ària o equivalent.

”0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l’acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

”0,2 punts per cada certificat de nivell avançat d'EOI de llengües estrangeres.

”Segona fase

”El barem detallat dels apartats de la segona fase del concurs és:

”Apartat C: valoració del projecte de direcció.

”Puntuació màxima: 40 punts.

”La valoració del projecte de direcció s’ha d’atenir als criteris següents:

”El contingut del projecte s’ha d’adequar als continguts que estableix l’article 25.

”El contingut ha de mostrar, mitjançant una diagnosi actualitzada del centre, el coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l’entorn i la seva influència o relació amb el centre.

”S’ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si escau, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d’Ensenyament.

”També s’ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l’optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir.

”En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l’evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

”També s’ha de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l’avaluació de l’exercici de la direcció i de l’aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

”Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte de direcció presentat per cada aspirant, tenint en compte els criteris següents:

”1) Diagnosi actualitzada del centre: fins a 10 punts.

”2) Objectius a assolir. Coherència i viabilitat: fins a 10 punts.

”3) Estratègies i línies d’actuació previstes: fins a 10 punts.

”4) Indicadors i mecanismes per al retiment de comptes: fins a 10 punts.

”La puntuació final atorgada per la comissió per aquest apartat serà la mitjana de les puntuacions atorgades pels membres de la comissió. Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions atorgades per diferents membres, s’exclouran una puntuació màxima i una de mínima, i la puntuació atorgada serà la mitjana de la resta de puntuacions.

”El secretari de la comissió ha d’estendre una acta acreditativa de la puntuació final obtinguda per cada aspirant en l’apartat C.

”Apartat D: valoració de la capacitat de lideratge.

”Puntuació màxima: 20 punts.

”La comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant a la direcció a partir de la defensa que ha de fer del projecte de direcció que ha presentat i d’una entrevista personal amb el candidat.

”En les convocatòries, el Departament d’Ensenyament ha de facilitar a les comissions de selecció els criteris, instruments i mètodes que permetin la valoració de la capacitat de lideratge dels aspirants a partir de la defensa del projecte de direcció i de l’entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions pertinents a l’objecte de l’entrevista. Si escau, la comissió de selecció pot sol·licitar la incorporació d’un assessor especialista, que tindrà l’única funció d’assessorar els membres de la comissió per valorar l’entrevista amb el candidat, sense intervenir directament en l’assignació de puntuacions als candidats.

”Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 20 punts la capacitat de lideratge del candidat, a partir de la defensa del seu projecte de direcció i de l’entrevista personal.

”La puntuació final atorgada per la comissió per aquest apartat serà la mitjana de les puntuacions atorgades pels membres de la comissió. Quan hi hagi una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades per diferents membres, s’exclouran una puntuació màxima i una de mínima, i la puntuació atorgada serà la mitjana de la resta de puntuacions.

”El secretari de la comissió estendrà una acta acreditativa de la puntuació final obtinguda per cada aspirant en l’apartat D.

”—3 Criteris de desempat

”En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d’aplicar successivament els criteris següents:

”a) Puntuació més elevada en la segona fase.

”b) Puntuació més elevada en el subapartat a) de l’apartat A de la primera fase.

”c) Puntuació més elevada en el subapartat b) de l’apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

”d) Puntuació més elevada en l’apartat B de la primera fase.

”e) Puntuació més elevada en el subapartat a) de l’apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).

”f) Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre els aspirants empatats.”.Article 2

S’afegeix una nova disposició addicional vuitena, amb el text següent:

“—8 Les habilitacions i acreditacions de directors de centres públics expedides amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, es consideren equivalents a la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva.”.Article 3

S’afegeix una nova disposició transitòria 4, amb el text següent:

“—4 Requisits de participació i valoració de mèrits en les convocatòries que es realitzin abans de l’any 2019

”4.1 En les convocatòries anuals de concurs de mèrits de selecció de directors que es realitzin abans de l’any 2019 no serà requisit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva previst a l’article 14.1.d).

”4.2 En les convocatòries anuals de concurs de mèrits de selecció de directors que es realitzin abans de l’any 2019, en la primera fase de valoració de mèrits prevista a l’article 17 i a l’annex 2 d’aquest Decret, també tindrà la consideració de mèrit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva previst a l’article 14.1.d).

”4.3 En les convocatòries anuals realitzades abans de l’any 2019, els candidats i candidates seleccionats mitjançant concurs de mèrits per a l’exercici de la direcció d’un centre que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions de l’article 14.1.d) i no tinguin l’acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació previ a la incorporació a l’exercici de la direcció. També l’hauran de cursar els directors i directores nomenats amb caràcter extraordinari i els nomenats en els centres de nova creació.

”Amb caràcter excepcional, en la convocatòria que es realitzi durant el curs 2014-2015, aquest programa específic de formació es podrà realitzar amb posterioritat al nomenament i abans del dia 31 d’octubre de 2015.

”Correspon al Departament competent en matèria educativa l’avaluació de l’aprofitament obtingut per a les persones que segueixen aquest programa de formació.”.Disposició derogatòria

Es deroga l’article 28 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.


Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.


Barcelona, 3 de març de 2015

 Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de CatalunyaIrene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Rigau continua aplicant escrupolosament la LOMCE Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top