728x90 AdSpace

12 de març 2015

Selecció de la direcció dels centres: continua la submissió a la LOMCE

Canvis en la selecció de la direcció dels centres:
Continua la submissió a la LOMCE

Termini de presentació de sol•licituds: de l’11 al 27de març
Principals modificacions del nou Decret:

Els docents que exerceixen al centre, deixen de tenir preferència a l’hora d’obtenir plaça com a directors o directores. Abans, la comissió de selecció només valorava les candidatures de professors d’altres centres en cas d’absència de candidats del centre.
La puntuació d’alguns apartats del barem s’incrementa un 25% en aquells mèrits per haver exercit el càrrec i/o la docència al centre en el qual es presenta la candidatura.
L’avaluació dels mandats de la direcció per períodes de 4 anys ha d’incloure els resultats de les avaluacions realitzades durant el mandat.
La composició de la Comissió de selecció varia, amb un fort increment de la representació de l’Administració educativa.
Es preveu un segon procediment d’accés a la condició de directiu professional docent a partir d’haver exercit dos mandats i haver superat una prova.
Els candidats i candidates poden sol•licitar fins a tres centres docents del mateix servei territorial.    


CCOO demana la retirada del Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional i així ho va expressar a la Mesa sectorial del 4 de març de 2015.

CCOO considera, tal com va manifestar a la Mesa sectorial, que la modificació del Decret 155/2010 és una nova concessió del Departament d’Ensenyament a la LOMCE i que, lluny de combatre-la, l’aplica literalment en detriment flagrant de la participació democràtica i equilibrada de la comunitat educativa en les comissions de selecció i de les pròpies candidatures del professorat del mateix centre docent.

Així mateix, CCOO va proposar a la Mesa sectorial la pròrroga dels mandats de les direccions actuals per a un curs escolar, amb un nomenament extraordinari per a un any, mantenint la redacció del Decret 155/2010 a l’espera d’una anàlisi més acurat de la normativa.

Requisits de participació:

a) Tenir una antiguitat de, si més no,  cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent. 
b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.
c) Tenir acreditada la competència lingüística en català.
d) Disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o tenir l’acreditació de directiu professional docent o les habilitacions o acreditacions equivalents.
e) Presentar un projecte de direcció.

Sol•licituds:

S’ha d’acompanyar de la documentació acreditativa dels mèrits al•legats i del projecte de direcció, i presentar a la direcció dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.
Cada aspirant pot presentar-se com a candidat en un màxim de tres centres educatius o zona/es escolar/s rural/s, sempre que pertanyin als mateixos serveis territorials. 

Comissió de selecció: 

a) Cinc representants de l’Administració, dels quals quatre corresponen al Departament competent en matèria educativa i són designats per la direcció dels serveis territorials corresponents o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, i un a l’ajuntament.
b) Un membre del consell escolar que no sigui professor, elegit per i entre els seus membres, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.
c) Tres professors del centre elegits pel claustre. 

El concurs de mèrits consta de dues fases. Cadascuna de les dues té caràcter eliminatori. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

Primera fase: 

Apartat A: mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals. Puntuació màxima: 25 punts.
Apartat B: mèrits relacionats amb la formació específica per a l’exercici de la direcció i altres mèrits acadèmics. Puntuació màxima: 15 punts.
La puntuació màxima total per a la primera fase és de 40 punts. La puntuació mínima per superar la primera fase és de 20 punts.

Segona fase: es valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones candidates. La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per superar la segona fase és de 30 punts.De manera transitòria en les convocatòries anuals de concurs de mèrits de selecció de directors que es realitzin abans de l’any 2019 no serà requisit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva.

Durant el curs 2014/2015 el programa específic de formació es podrà realitzar amb posterioritat al nomenament i abans del dia 31 d’octubre de 2015.  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Selecció de la direcció dels centres: continua la submissió a la LOMCE Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top