728x90 AdSpace

19 de maig 2015

Consulta i modificació de dades de la borsa de personal interí docent (curs 2015-2016)


Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016 

El número d'ordre que et van donar el juliol de 2015 és definitiu durant tot el curs 2015-2016.

Accès a l'aplicatiu: Consulta i modificació de dades (+)

 • Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:
  • El dia 16 de setembre de 2015,
  • la darrera setmana del mes d'octubre de 2015, 
  • la darrera setmana de gener de 2016 
  • i la darrera setmana de març de 2016.

Llista per SSTT i número de barem (comproveu la data d'actualització)

Enllaços:
NOU GRUP FACEBOOK:Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació (+)Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat (+)Temes relacionats:
Nomenaments telemàtics

Nomenaments
telemàtics

Nomenaments NO telemàtics: de difícil cobertura i pel procediment d'urgència

SSTTPrimàriaSecundària
Catalunya Central 
Consorci 
Barcelona Comarques 
Baix Llobregat
Vallès Occidental 
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre 
Maresme Vallès Oriental
Catalunya Central 
Consorci  +Contacta
Barcelona Comarques 
Baix Llobregat
Vallès Occidental 
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre 
Maresme Vallès Oriental
Catalunya CentralBCN-Consorci  +Contacta
Barcelona Comarques 
Baix Llobregat
Vallès Occidental 
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre
Maresme Vallès Oriental

  Què és el procediment d'urgència?
  • És un altre procediment d'adjudicació de substitucions, que s'especifica a l'apartat 6.4 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015. Quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar per aquests procediment un nou candidat.
  • Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç.   Durant el curs, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions de qualsevol jornada que encara estiguin pendents d'adjudicar. 

  Què cal fer?

  • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d'Ensenyament. Cal que us identifiqueu amb el codi d'usuari de l'XTEC o, si no el teniu, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
  • Per obtenir informació precisa sobre el procediment i seguir-ne tots els passos, accediu a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que heu sol·licitat com a preferents.
  • Durant el curs, normalment abans de les 11 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament.
  • Per conèixer el resultat de l'adjudicació, consulteu la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que teniu com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució rebran un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l'aplicació, identifiqueu-vos amb el codi d'usuari de l'XTEC o, si no el teniu, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
  • La persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s'estableix. Us aconsellem que prèviament vegeu el vídeo tutorial sobre el funcionament de l'"Accés al resultat individual de l'adjudicació".  Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:


  • acceptar telemàticament aquesta proposta i
  • imprimir la credencial (en format PDF).


  El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

  Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

  La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:


  • una fotocòpia del DNI,
  • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
  • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar,
  • l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
  • l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
  • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i
  • la sol·licitud de compatibilitat.

  La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació).

  Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

  Full resum en pdf aquí (+)    Des del dia 6 de maig fins al 19 de maig de 2015:


  Del 6 al 19 de maig de 2015, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball del curs 2015-2016 que són les que es tenen en compte per als nomenaments del curs vinent.
    Accès a l'aplicatiu: Consulta i modificació de dades, del 6 al 19 de maig del 2015 (+)


    Què s'ha de fer entre el  i 19 de maig?:

    Sobre la borsa:

    • Les persones de la borsa de treball 2015-2016 que no han prestat serveis i que no s'han incorporat a la borsa en la darrera convocatòria d'accés, entre el 6 i el 19 de maig de 2015, han de manifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2015-2016.
    • Les persones que durant el curs 2014-2015 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 19 de maig de 2015 deixaran de formar part de l'esmentada borsa a partir del curs 2015-2016.
    • Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 6 i el 19 de maig de 2015 tenen efectes a partir del 27 d'agost de 2015, excepte les relatives a les especialitats sol·licitades, que ja es tenen en compte en els processos d'adjudicació d'estiu.
    • El número d'ordre de la borsa de treball 2015-2016 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 6 al 19 de maig del 2015, ambdós inclosos. 


     • El número d'ordre defnitiu es podrà consultar a partir de la primera quinzena del mes de juliol de 2015.
     • Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:
      • El dia 16 de setembre de 2015,
      • la darrera setmana del mes d'octubre de 2015, 
      • la darrera setmana de gener de 2016 
      • i la darrera setmana de març de 2016.


      I no oblidis, si ets professorat interí...: Presentació sol·licituds adjudicacions provisionals 2015-2016 (del 6 al 19 de maig)      Consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí docent:      RESOLUCIÓ ENS/864/2015, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016.


      L’article 122.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), preveu que la selecció de personal funcionari interí docent es fa per mitjà de convocatòries públiques, que han de respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

      El Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), regula la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

      El Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21.4.2012), estableix mesures per a la substitució del professorat en l’àmbit docent públic.

      El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014), estableix la tipologia dels llocs de treball dels centres docents i els procediments de nomenament dels substituts docents.

      Per últim, mitjançant la Resolució de 2 de gener de 2015 de la consellera d’Ensenyament, es va designar com a suplent de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, durant el temps que estigui vacant, la secretària general.

      En conseqüència, d’acord amb la normativa esmentada,


      Resolc:


      Establir les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016, que consten a l’annex.


      Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

      Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


      Barcelona, 28 d’abril de 2015


      M. Jesús Mier Albert

      Secretària general      Annex

      Bases


      1. Borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016


      1.1 Confecció d’una llista única a Catalunya.

      1.1.1 El Departament d’Ensenyament confeccionarà per al curs 2015-2016 una llista única de personal candidat a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions en centres educatius de titularitat del Departament, que estarà formada, per ordre de prelació, per:

      a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

      Aquest personal s’ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comporti docència o atenció directa a l’alumnat en el context de les activitats pròpies de l’aula, en centres educatius no universitaris la titularitat dels quals sigui del Departament d’Ensenyament, del de Benestar Social i Família, del de Justícia i de les administracions educatives de les comunitats autònomes.

      Els serveis prestats es computen fins al 31 d’agost de 2015.

      En el cas d’haver estat baixa de la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent, s’hi ha d’haver ingressat novament mitjançant una convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.

      A continuació del personal que tingui serveis prestats en la borsa del curs 2014-2015 tal com especifiquen els paràgrafs anteriors, s’hi afegiran les persones que hagin superat la fase d’oposició prevista a la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, però no hagin estat finalment seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí i substitut docent. Aquest col.lectiu s’ordena en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu.

      b) Les persones que hagin format part de la llista d’admesos d’alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d’Ensenyament des del mes de setembre de 1996, per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes de candidats.

      Aquestes persones s’ordenen segons l’any de la darrera convocatòria en què van participar i, dintre d’aquest, segons el número d’ordre assignat d’acord amb el barem establert en cada convocatòria.

      Les persones que formen part d’aquest bloc de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/2878/2014, de 17 de desembre (DOGC núm. 6778, de 29.12.2014) han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2015-2016, en el termini comprès entre el dia 6 de maig i el 19 de maig de 2015, ambdós inclosos.

      Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament.

      Les persones que no manifestin la seva opció continuen formant part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2015-2016, però no podran ser nomenades fins que no donin aquesta conformitat.

      Les persones que durant el curs 2014-2015 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 19 de maig de 2015 deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2015-2016.

      c) Finalment, les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que es puguin obrir durant el curs 2015-2016, ordenades segons el barem establert a les convocatòries.


      1.2 Publicació de la llista.

      1.2.1 El dia 6 de maig de 2015 s’exposarà als taulers d’anuncis dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2015-2016, ordenada alfabèticament i per barem, d’acord amb l’apartat 1.1 d’aquest annex.

      A la llista esmentada hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d’ordre que correspon a cada persona candidata. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 20 d’abril de 2015.

      La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a l’adreça d’internet, http://ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

      El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 6 de maig fins al 19 de maig de 2015, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es troba a l’adreça d’internet esmentada anteriorment.

      1.2.2 Durant la primera quinzena del mes de juliol s’exposarà als taulers d’anuncis dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona la llista definitiva a què fa referència l’apartat 1.1, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de serveis prestats es farà amb la informació que hi hagi al registre informàtic el dia 26 de juny de 2015.

      La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a l’adreça d’internet http://ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.


      1.3 Distribució territorial de la borsa de treball.

      La llista se subdividirà funcionalment segons els àmbits territorials sol·licitats com a preferents a finals de juliol, una vegada realitzada l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d’interinitat, per tal de possibilitar que els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona gestionin simultàniament aquesta borsa, per evitar que una mateixa persona candidata sigui proposada per a dos llocs de treball el mateix dia.


      1.4 Procediment de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí docent.

      1.4.1 Des del dia 6 de maig fins al 19 de maig de 2015, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades, pot consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per treballar en centres d’educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També pot demanar prestar serveis en llocs de treball específics (llocs amb perfil lingüístic i llocs d’atenció a la diversitat) i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials. En acabar aquest termini, totes les dades de la borsa, a excepció de les personals, no podran ser modificades fins que s’obri un nou termini de modificació.

      Al llarg del curs 2015-2016 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 16 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

      1.4.2 El personal que forma part de la borsa també pot ampliar o reduir les especialitats reconegudes.

      1.4.3 Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal les pot actualitzar, tenint en compte que s’han de sol·licitar almenys dues àrees territorials, en el cas d’optar a fer substitucions a les comarques de Barcelona (inclosa l’àrea territorial demanada com a preferent), els dos serveis territorials a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, en el cas d’optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d’escollir les comarques de Girona o Lleida.

      Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, es poden demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona districtes), comarques o l’àrea territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori.

      Finalment, s’ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona, si escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l’àrea territorial demanada com a preferent.

      Si no es fa així, els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona poden, per necessitats de provisió, modificar l’àmbit territorial preferent d’una persona candidata disponible per tal d’oferir-li una substitució o vacant no coberta, amb les limitacions següents: les persones que hagin sol·licitat com a servei territorial preferent un servei corresponent a les comarques de Barcelona poden ser adscrites a un altre servei territorial de les comarques de Barcelona, malgrat el fet que no l’hagi demanat; les persones candidates dels serveis territorials a Tarragona o a les Terres de l’Ebre poden ser adscrites, d’ofici, a qualsevol d’aquests dos serveis territorials. Les que hagin sol·licitat com a preferents els serveis territorials a Girona o Lleida no seran adscrites d’ofici a cap altre servei territorial diferent si no l’han demanat explícitament.

      1.4.4 Només pot sol·licitar que es tingui en compte la disponibilitat per treballar en centres d’educació infantil i primària el professorat interí o substitut que està inscrit en la borsa de treball docent i té reconegudes una o més de les especialitats de secundària següents: anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix.

      1.4.5 També es poden actualitzar les peticions dels llocs de treball específics i dels llocs o centres amb característiques especials, que es detallen:

      Lloc específic amb perfil lingüístic

      Lloc específic d’atenció a la diversitat

      Aula d’acollida.

      Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.

      Aula hospitalària.

      Atenció domiciliària.

      Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.

      Centres de recursos per a deficients auditius.

      Centres de recursos per a deficients visuals.

      Equips d’assessorament psicopedagògic.

      Centres penitenciaris del Departament de Justícia.

      Centres de protecció de menors.

      Centres i aules de formació de persones adultes.

      Les persones que sol.licitin ser destinades a llocs de treball específics han de reunir els requisits establerts a l’apartat 3.2 de la Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

      Les persones que sol.licitin ser destinades a centres i aules de formació de persones adultes han de tenir els següents requisits i condicions preferents, a més dels requisits generals i específics que preveuen els articles 2 i 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, i el que estableix l’Acord de Govern GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007) per a cada cos docent:

      Cos de mestres:

      A més de la titulació de mestre, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes de manera preferent, han d’acreditar algun dels requisits següents:

      Experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de persones adultes.

      Haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d’educació de persones adultes dependent del Departament.

      Postgrau de formació d’adults.

      Postgrau en formació de professors de català per a adults.

      Diplomatura d’educació social.

      Esgotada la llista dels mestres que compleixin algun d’aquests requisits, es nomenaran altres mestres que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments.

      Cos de professors d’ensenyament secundari:

      A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s’organitza el currículum de secundària per a persones adultes, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes de manera preferent, han d’acreditar algun dels requisits següents:

      Experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de persones adultes.

      Haver realitzat les pràctiques del CAP/CQP en un centre o aula d’educació de persones adultes dependent del Departament.

      Postgrau de formació d’adults.

      Postgrau en formació de professors de català per a adults.

      Diplomatura d’educació social.

      Experiència, almenys, d’un curs en una escola oficial d’idiomes.

      Esgotada la llista del professorat que compleixi algun d’aquests requisits, es nomenaran altres professors que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments de secundària.

      Per a cada àmbit en què s’organitza el currículum de secundària per a persones adultes, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes hauran d’acreditar les titulacions idònies corresponents, d’acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions publicades a la pàgina web del Departament d’Ensenyament d’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6511, de 28.11.2013)

      El professorat destinat a centres de formació de persones adultes haurà d’impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l’àmbit corresponent al lloc de treball assignat.


      1.5 Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

      El personal que a data 31 d’agost de 2008 havia prestat 4 anys o més de serveis, i a data 31 d’agost de 2012 tenia complerts 55 anys, en el cas que a 31 d’agost de 2015 no tingui nomenament per al curs 2015-2016, pot demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d’àmbit territorial, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.

      Per poder acollir-se a aquesta mesura el personal ha d’haver participat a l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d’interinitat que es resol el mes de juliol de 2015, sol·licitant destinació en un mínim de 20 comarques.

      • Comenta amb Blogger
      • Comenta amb Facebook
      Item Reviewed: Consulta i modificació de dades de la borsa de personal interí docent (curs 2015-2016) Rating: 5 Reviewed By: .
      Scroll to Top