728x90 AdSpace

29 de juny 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública de 17 de juny de 2015

Resum de la Mesa sectorial d'educació pública de 17 de juny de 20150.- Prèvia

CCOO i la resta de sindicats fem una queixa formal relativa a l’enviament de 43 documents, amb un volum de 752 pàgines, en un temps de 4 dies. Dos dels documents van arribar ahir al migdia.
Evidentment, la majoria dels documents han tingut una lectura molt poc acurada.
També demanem que properament les novetats i canvis substancials vinguin marcats


1.- Documents relatius a Formació de professorat, innovació educativa i orientació

Sense novetats dins del document de la formació del personal docent

CCOO expressa que les quotes de qualitat de l’ensenyament, en part, venen donades per un veritable Pla de Formació i la càrrega pressupostària necessària per dur-lo a terme. Últimament, la formació del professorat té més a veure amb l’esforç i la implicació dels docents que amb la voluntat del Departament.
L’Administració respon que durant aquest curs s’han destinat 300.000€ a formació, amb 6.249 docents participants i 115.000 certificacions esteses.

El document d’innovació només recull la proposta de regular mitjançant una ordre de tota la innovació educativa dispersada per tot el Departament.

El document d’orientació pretén redissenyar el paper i el perfil de l’orientador en els centres educatius.

CCOO fa notar que en aquests documents torna a faltar l’organització, funcionament i gestió dels Serveis Educatius.


2.- Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults

Ens presenten el model de l’ESO, el defineixen com un model competencial, distribuït en una estructura d’àmbits competencials.

Més dades de l’ESO a :
http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso

Introducció de la matèria comuna a 3r 4t d’ESO de servei comunitari: metodologia APS
http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgeservei

L’Administració mostra molt d’èmfasi a la transició entre etapes.
Prioritat: desplegar una nova ordre d’avaluació dins del marc dels coneixements competencials.

El document que ens presenten de Batxillerat no té grans variacions

Currículum 2015-2016 
Primer curs de batxillerat del curs 2015-2016: es produeixen uns ajustaments organitzatius derivats de la norma bàsica sense que afectin el currículum de les matèries, que continua vigent. 
Segon curs de batxillerat del curs 2015-2016: continua essent vigent el Decret 142/2008, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat. Per a la promoció 2015-2017, el títol de batxiller s’obtindrà amb la superació de totes les matèries cursades al centre. Es manté com a referència d’accés i admissió a la universitat l’estructura de les PAU actuals.

S’incrementa una hora a la matèria de Filosofia.
Destaca la creació d’un gran bloc de exempcions i convalidacions.

Mes dades currículum batxillerat :
http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/normativa

El document d’adults no presenta canvis

CCOO comenta els usos poc apropiats que fa l’IOC matriculant alumnes no presencials que estan cursant estudis de forma presencial. Calen regular aquestes actuacions i evidentment, tal i com ha demanat reiteradament CCOO, convocant una Mesa sectorial que tracti sobre l’organització, funcionament i gestió dels ensenyaments d l’IOC.

CCOO mostra la seva preocupació sobre la situació en la que es troben les escoles d’adults ubicades en institucions penitenciàries.


3.- Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial 

Documents referents a les EOI’S

Generalització del C1 en tots els territoris i centres
S’introdueix l’Ordre de preus Públics

CCOO reclama a la responsable de les Escoles Oficials d'Idiomes, Sra. Olga Adroer la modificació de l'assignació d'òrgans unipersonals de direcció i de la total reducció de grups per a òrgans unipersonals de direcció del bloc grups d'escola 101 a 200 
S’assignen 5 òrgans unipersonals de direcció amb una reducció de 10 grups. CCOO demana, com a mínim, assignar-los 6 òrgans unipersonals de direcció amb una reducció de 13 grups.
La Sra Olga Adroer respon: “Som conscients del greuge però aquest és un tema de plantilles i en aquest moment no es pot atendre. Pel curs 2016-2017 s'està plantejant dividir en dos el tram de grups d’escola 101-200, per millorar les condicions de treball dels centres“.

Cicles formatius esports, arts plàstiques i disseny sense cap novetat rellevant
Documents ensenyaments de Música

Especificar que l’avaluació és individual, no grupal malgrat que hi hagi participació de conjunt.
Unificar el càlcul de la nota mitjana en tots els conservatoris, per evitar discriminacions.

Documents ensenyaments de Dansa sense novetats
Documents ensenyaments artístics superiors

Referenciar guies AQU ( Agència de Qualificació del Sistema Universitari Català)
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf

CCOO comenta que caldria especificar el perfil del professorat que ha d’impartir els ensenyaments artístics superiors, tasca que fins ara no s’ha desenvolupat.


4.- Documents relatius a Formació Professional 

Programes de Formació i Inserció (PFI): desenvolupament i aplicació

Novetat introducció dels continguts de programes i del currículum.
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/pfi

CCOO comenta que els PFI són una aplicació de la LOMCE referenciats curricularment a l'FP Bàsica. No prioritzen l'obtenció del GESO i faciliten enormement l'accés a CFGM, els quals estan dissenyats per accedir-hi amb les competències del GESO, per tant constitueixen una oferta que devalua l’FP.
Implica a les empreses en les FCT (formació en centres de treball) sense garantir l'aprenentatge i l'ocupació, ja que el sistema d'FCT tot i dir-se formació no té els requisits qualitatius per garantir-la.
Donada la singularitat de l'alumnat demanem que l'atenció tutorial sigui com a mínim d' una sessió mensual i no trimestral.
La Direcció General pot autoritzar grups de nombre diferent sempre i quan no es superi el màxim establert

Formació Professional Dual 

CCOO manifesta que el model Dual actual no té prou garanties de qualitat i assoliment dels aprenentatges.
Es permet l'opció de condició de becari i voluntariat quan hauria de ser exclusivament en condició de treballador assalariat.
Es recomana no sobrepassar el límit horari de 8 hores diàries i 40 setmanals, però no es limita, per la qual cosa demanem que s'especifiqui a la normativa que només en casos excepcionals de certs cicles es pugui sobrepassar el límit.
Excepcionalment, la FP Dual es permet a una part del grup. Exigim que sigui sota consentiment del tutor i l'equip docent i mai per imposició. En el cas que hi hagi una part del grup que no pugui realitzar-la, la Direcció General d'FP, i no el centre educatiu, ha de vetllar per donar el suport i mitjans necessaris per aconseguir prou places.
No es pot fomentar el contracte de formació i aprenentatge com el més adient, és el més precari dels contractes laborals i amb l'actual normativa laboral es permet la reiteració d'aquest contracte en diferents cicles dins de la mateixa Família Professional.

Des de CCOO considerem que la formació dels tutors d'empresa és escassa, 12 hores (4 d’elles presencials), això no garanteix una adequada formació dins de l’empresa.
Demanem una reducció lectiva pel tutor mínima de dues hores lectives per cada alumne per fer-ne un adequat seguiment.


5.- Documents relatius a Infantil i Primària i les ZER’S: Concreció i desenvolupament del currículum.

És la primera vegada que es presenta un document amb tractament únic de les escoles rural i zones escolars rurals.

CCOO mostra la seva perplexitat i rebuig al lliurament d’aquests documents una vegada iniciada la Mesa i sense que estigués informat a l’ordre del dia. No comentarem res dels documents fins a fer una lectura reflexiva d’ambdós.

CCOO troba a faltar les propostes anunciades per la conselleria de fusionar les Escoles Bressol ( 0 – 3 anys ) a determinades zones educatives rurals.
La resposta és que són una prova pilot i que fins no ser avaluada l’experiència no se concretarà el projecte. Els centres que iniciaran l’experiència seran 4 a Lleida i 4 a les Terres de l’Ebre.


6.- Altres documents

Novetats rellevants a la resta de documents :

Document de convivència i clima escolar .

Dos protocols nous:

Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu http://goo.gl/54jWp3

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions d'odi i discriminació
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio

Documents de gestió de centres 

Hi ha dos canvis en les dates de lliurament:
Aprovació de la programació general del centre: 15 d’octubre.
Memòria del centres: 30 de setembre.

Actuacions del centre diferents supòsits 

3 protocols nous :

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant de situacions d'odi i de discriminació
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio
Protocol d'actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d'Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu.
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc

Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per garantir una intervenció coordinada en situacions de conflicte, assetjament escolar o comissió d'una infracció penal anunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada

Seguretat i salut escolar

S’afegeix un protocol sobre:
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.
http://goo.gl/jJGSlL

CCOO continua mantenim i ho farà en totes les meses que calguin que la inclusió de determinats medicaments com a : insulina, glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d'ús habitual en pediatria...requereixen coneixements sanitaris; i els treballadors de les escoles no estan preparats per administrar-los, ni han rebut l’adequada formació, per tant des de CCOO creiem que és discutible que ho hagin de fer i, en tot cas, s’hauria de fer per personal sanitari o ser voluntari per docents formats especialment en aquestes tasques
De la mateixa forma ens pronunciem en la atenció d’alumnat amb malaltia crònica

Personal docent :

CCOO proposa que quan es diu que els mestres especialistes fan prioritàriament les tasques pròpies de la seva especialitat, i que es poden assignar àrees d’especialitat a mestres no especialistes si tenen titulació, experiència o formació, s’afegeixi el mateix que es diu per als professors d’instituts: cal comptar amb l’acceptació de l’interessat/da i que a més pot reclamar per escrit contra l’assignació.

7.- Torn obert de paraules

CCOO i la resta d’organitzacions sindicals comenten que vam sol•licitar una mesa de negociació per parlar del pacte d’hores sindicals, ens agradaria saber com està aquesta demanda. La representant de l’administració respon que no es farà cap Mesa sectorial específica i que aquesta temàtica es treballarà dins de la Mesa General de la funció Pública.

CCOO reclama que la graella de dotacions del professorat per compensar les hores destinades a cobrir les reduccions horàries dels majors de 55 anys s’ampliïn dins de la proposta aportada per CCOO a la mesa anterior.

CCOO comunica que alguns centres estan reben un document enviat per alguns serveis territorials que per poder perfilar places específiques estructurals. Aquestes places han d’estar vinculades al Projecte Educatiu del Centres o al Projecte Directiu. Segons la resolució aquestes places han d’estar vinculades tant al Projecte Educatiu del Centre com al Projecte directiu.

Demanem des de CCOO que es rectifiquin aquestes instruccions i es compleixi allò que indica la normativa. 


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Resum de la Mesa sectorial d'educació pública de 17 de juny de 2015 Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top