728x90 AdSpace

29 de gen. 2016

Convocat el concurs de mèrits per la selecció de directors i directores.


Convocatòria per seleccionar la direcció dels centres
Continua la submissió a la LOMCE

Accediu al full informatiu

RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Accés a la resolució 

Principals canvis:
      S’incorpora com a requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, abans del nomenament a la direcció del centre.
      En les convocatòries anuals de concurs de mèrits per la selecció de directors que es realitzin abans de l’any 2019, no serà requisit estar en possessió de la certificació acreditativa d’haver superat el curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva.
Durant el curs 2015/2016 els candidats seleccionats que no tinguin aquesta certificació o les habilitacions o acreditacions equivalents o l’acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació.
      Si el candidat/a es troba en situació de baixa per incapacitat temporal o excedència per cura de fill, l’avaluació la farà la Inspecció sense que sigui imprescindible la presència física del docent al centre.


CCOO reiterem la demanda de retirada del Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional.
CCOO considerem, tal com vam manifestar àmpliament en el seu moment, que la modificació del Decret 155/2010 va ser una nova concessió del Departament d’Ensenyament a la LOMCE. I que, lluny de combatre-la, l’aplica literalment en detriment de la participació democràtica i equilibrada de la comunitat educativa en les comissions de selecció de les pròpies candidatures del professorat del mateix centre docent. Aquesta Resolució no millora l’esmentat Decret, per tant es manté la situació.

Altres consideracions
Els docents que exerceixen al centre deixen de tenir preferència a l’hora d’obtenir plaça com a directors o directores. Abans, la comissió de selecció només valorava les candidatures de professors d’altres centres en cas d’absència de candidats del centre.
La puntuació d’alguns apartats del barem s’incrementa significativament en aquells mèrits per haver exercit el càrrec i/o la docència al centre en el qual es presenta la candidatura.

Termini de presentació de sol·licituds:
de l’1 al 17 de febrer
Requisits de participació:

a)     Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent.

b)     Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

c)     Tenir acreditada la competència lingüística en català.

d)     Presentar un projecte de direcció.

e)     No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual (agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’ésser humans).

Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, abans del nomenament a la direcció del centre.

Sol·licituds:
      S’ha d’acompanyar de la declaració de mèrits, de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats si és procedent i del projecte de direcció (3 exemplars per cadascú dels centres pels quals s’opta). S’ha d’adreçar a la direcció dels Serveis Territorials dels centres sol·licitats o Consorci d'Educació de Barcelona.
      Cada aspirant pot presentar-se com a candidat en un màxim de tres centres educatius o zones escolars rurals, sempre que pertanyin als mateixos Serveis Territorials.

Comissió de selecció:
a)     Cinc representants de l’Administració, dels quals quatre corresponen al Departament competent en matèria educativa i són designats per la direcció dels Serveis Territorials corresponents o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, i un a l’Ajuntament.
b)     Un membre del consell escolar que no sigui professor, elegit per i entre els seus membres, exclòs l’alumnat dels dos primers cursos d'Educació secundària obligatòria.
c)     Tres professors del centre elegits pel claustre.

Fases del procediment de selecció:
Consta de dues fases, cadascuna de les dues té caràcter eliminatori. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

Primera fase:
Apartat A: mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals. Puntuació màxima: 25 punts.
Apartat B: mèrits relacionats amb la formació específica per a l’exercici de la direcció i altres mèrits acadèmics. Puntuació màxima: 15 punts.
La puntuació màxima total per a la primera fase és de 40 punts. La puntuació mínima per superar la primera fase és de 20 punts.

Segona fase: es valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge de les persones candidates. La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per superar la segona fase és de 30 punts.

________________________________________________________________

CCOO vam demanar a la Mesa Sectorial de 21 de gener que es retirés de la convocatòria provisional per a la selecció de les direccions que el fet de ser nomenament director o directora comportés la finalització automàtica de qualsevol reducció de jornada sense discriminar els diferents supòsits que la poden motivar (cura de fill, de familiar, de violència de gènere).  Enteníem que aquest fet conculcava els drets laborals del treballadors/es perjudicant les expectatives de la seva carrera i promoció professional. Des de CCOO veiem amb satisfacció que la convocatòria definitiva hagi recollit la nostra proposta i hagi desaparegut de l’articulat l’esmentat requisit.


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Convocat el concurs de mèrits per la selecció de directors i directores. Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top