728x90 AdSpace

14 de gen. 2016

Nous supòsits de substitucions als centres


Nous supòsits de substitucions als centres
El treball sindical de CCOO torna a donar fruits
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 recollia la possibilitat de nous supòsits de substitucions. El passat 21 d’octubre, durant la Mesa Sectorial d’Ensenyament, únicament la Federació d’Educació de CCOO va instar el Departament d’Ensenyament a incorporar-los a la nostra normativa. Posteriorment, el 13 de novembre CCOO va demanar per escrit una Mesa específica per tractar aquest tema i altres relatius a les millores de les condicions de treball que incorpora el nou text refós de l’Estatut Basic dels Empleats Públics.
Recollint la petició de CCOO, el Departament ha modificat la resolució de 22 de juny de 2015 on s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball, ampliant així els supòsits per a les substitucions als centres que es cobriran des del primer dia, sempre que la baixa sigui d’una durada superior a deu dies.

Cobriment de les substitucions fins ara:
 • Les substitucions dels mestres dels centres amb més necessitats d’atenció individualitzada que mantenen l’ampliació horària (CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i econòmics desafavorits) i en centres integrants de les ZER.
 • Les substitucions dels mestres d’audició i llenguatge, dels mestres i professors de les unitats de suport de l’educació especial i dels mestres de les Escoles d’Educació Especial.
 • A les escoles no incloses en el primer punt, els tutors d’educació infantil es substitueixen des del primer dia lectiu de l’inici de la baixa o incidència. Les substitucions dels tutors d’educació primària, mestres de les especialitats d’anglès, música i educació física es cobreixen des del sisè dia lectiu.
 • Els tutors d’educació secundària obligatòria es substitueixen des del sisè dia lectiu.
 • A les Escoles Oficials d’Idiomes les substitucions dels professors dels cursos intensius es cobreixen des del primer dia. En la resta de cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes, les baixes dels professors es cobriran des del sisè dia lectiu.
 • Quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d’una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del dia de nomenament de la persona substituta, es substituirà la segona baixa simultània des del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència. Les baixes o incidències d’una durada prevista entre cinc i deu dies lectius no seran substituïdes però es tindran en compte a l’hora d’aplicar el criteri de simultaneïtat. Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les incidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si s’escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.
 • En cas de baixa de llarga durada d’un membre de l’equip directiu, quan el centre assigni les tasques directives a un altre membre del claustre, el nomenament del substitut s’ha de realitzar per una jornada que inclogui la totalitat de les hores lectives assignades al titular que està de baixa, incrementades, si s’escau, amb les hores lectives que hagi de deixar de fer el professor que assumeix provisionalment les tasques directives.
 • En el supòsit de baixa o qualsevol incidència del personal substitut, es nomena un substitut des del primer dia.
 • Quan el titular té concedida una reducció de jornada i presenta una baixa, es pot ampliar des del primer dia el nomenament del substitut que cobreix la reducció de jornada.
 • Substitució en cas d’incidències consecutives d’un mateix docent: a l’hora de valorar la substitució s’ha de tenir en compte la durada total de l’absència.
 • Les llicències per assumptes propis de durada superior a deu dies es substitueixen des del primer dia.
 • Les substitucions dels professors que imparteixen Programes de formació i inserció laboral que no estan ubicats en centres educatius públics es cobriran des del primer dia.
 • Altres situacions a valorar pels Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona : poden autoritzar mesures excepcionals per cobrir llocs de treball molt específics o centres en situacions excepcionals.

Novetats
·        Es cobriran des del primer dia lectiu les substitucions del professorat que imparteix com a mínim 3 hores lectives setmanals a segon curs de batxillerat.
·        Es cobriran des del primer dia lectiu les substitucions dels centres docents que tinguin implantades menys de dues línies educatives.
·        Es cobriran des del primer dia lectiu les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.Des de CCOO seguirem lluitant per aconseguir les substitucions des del primer dia en tots els supòsits.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Nous supòsits de substitucions als centres Rating: 5 Reviewed By: f
Scroll to Top