728x90 AdSpace

8 de març 2016

Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents SexualsAcreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per tot el personal funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral o especialista que treballi com a personal docent o com a personal d’administració i serveis en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Aquest personal, amb caràcter voluntari, podrà emplenar una declaració responsable facilitada per les direccions dels centres i dels serveis educatius corresponents. Aquesta declaració, un cop signada, autoritza l’Administració per comprovar la veracitat d’allò que es declara davant del Registre Central de Delinqüents Sexuals i evita haver de presentar el certificat negatiu convencional d’aquest Registre de forma personal. Un cop fetes les comprovacions pertinents, el Departament d’Ensenyament farà l’anotació corresponent al Registre de Personal.


El personal que no formalitzi i lliuri la declaració responsable amb autorització dins del termini establert, per tal de complir amb el requisit, haurà de presentar personalment el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de Penals. Cal lliurar-lo als serveis territorials corresponents, en el termini de 15 dies a comptar a partir del darrer dia del termini de presentació de les declaracions (15 de març) o, en el seu defecte, la còpia del justificant d’haver-lo sol·licitat al Ministeri de Justícia.

Amb aquest procediment es regularitza l’acompliment d’aquest requisit també per al personal que ja ha accedit i/o que treballa en centres públics dependents d’Ensenyament i que, en el seu moment, va ocasionar greuges molt importants als professionals de l’educació que accedien per primer cop a aquests llocs de treball sense que s’hagués creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals Específic.

PERSONAL AFECTAT PER AQUEST PROCEDIMENT

*Personal docent: Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris.

*Personal d’administració i serveis: Tots els llocs de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència adscrits a centres públics docents i

Per al personal inclòs en aquests col·lectius que no es trobi actualment en situació de servei actiu, amb caràcter general, el Departament oferirà la possibilitat d’emplenar la declaració responsable amb autorització en el moment de la seva reincorporació. Atès que aquestes situacions no es relacionen de forma detallada, recomanem confirmar directament amb el Departament cada cas concret.


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals Rating: 5 Reviewed By: f
Scroll to Top