728x90 AdSpace

2 de juny 2017

Adjudicacions provisionals 2017-2018 pel personal funcionari docent

Adjudicacions provisionals 2017-2018


Personal funcionari docent
Tens tota la informació del procés en el següent enllaç:
http://publica.ccoo.cat/p/adjudicaciones-provisionals-2017-toda.htmlSi vols estar informa't de totes les novetats de les properes adjudicacions provisionals d'estiu, pots inscriure't en el següent formulari:
Principals novetats

·         Incloure en l’adjudicació prèvia la provisió de llocs referits a l’escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de formació professional (PFI-PQPI, PTT).
·         Recuperar el concepte de centres de recent posada en funcionament amb oferta educativa progressiva a efectes de proposta.
·         Nou col·lectiu de professorat : Opositors 2017
·         Participació forçosa del personal interí (30 peticions a llocs amb vacant i 10 a mitja vacant).
·         Actualització i nova resolució Centres de Màxima Complexitat
·         El personal interí podrà demanar especialitats docents que tingui reconegudes malgrat no constin demanades a la borsa.
·         El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional malgrat encara no consti en el registre informàtic en el moment de formalitzar la sol·licitud individual de participació. En el moment de procedir a l’adjudicació de destinació serà imprescindible la acreditació del perfil per obtenir-la.
·         Nou termini de procediment i acreditació dels 9 perfils professionals dels llocs específics amb perfil professional.
·         Reconversió a llocs ordinaris dels llocs específics amb perfil professional si no han estat adjudicats en la resolució provisional.
·         Nou procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia a les propostes de nou professorat al centre.
·          
Participació obligatòria

Tot el professorat funcionari de carrera en servei actiu que no té destinació definitiva ni provisional a 1/9/2017: afectats per la pèrdua de destinació definitiva, provinents de l'estranger o de  l’Administració, acollits a l'art. 25 d’adaptació de lloc de treball, excedents...
Professorat que ha superat el procés selectiu per resolució de convocatòria de concurs oposició.
El professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball docent.

Participació voluntària

Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis.
Tipus de llocs de treball docent

·         Llocs de treball ordinaris: són els que tenen atribuïdes les responsabilitats docents corresponents a la funció docent pròpia d’una especialitat docent d’un cos docent.

·         Llocs de treball amb perfil professional: són els que a més de l’especialitat docent tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que estan descrites en la Res /ENS/1128/2016 i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)

-       Lingüístic en llengua estrangera (AICLE):anglès, francès, italià, alemany
-       Competència digital docent
-       Atenció a la diversitat de l’alumnat
-       Gestió de projectes i serveis de la formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
-       Lectura i biblioteca escolar
-       Immersió i suport lingüístic
-       Educació visual i plàstica
-       Docència de dues especialitats docents a l’ESO
-       Metodologies amb enfocament globalitzat


·       Llocs específics temporals:
          Aules d’acollida
          Llocs d’unitats de suport d’educació especial (USEE)
          Audició i llenguatge en escoles que requereixen del mestre el coneixement de llenguatge de signes (UAL)
          Llocs d’audició i llenguatge en instituts amb concentració d’alumnat sord (ALS)
          Llocs d’itineraris formatius específics (IFE), aules integrals de suport (AIS)
          Llocs de Programes de Formació i Inserció i de Transició al Treball

  
Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil professional
 • L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal ATRI i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc del corresponent perfil professional.
 • El professorat pot demanar l’acreditació d’un perfil professional davant dels SSTT o Consorci mitjançant el model corresponent que es pot trobar al Portal de Centres en les dates que es determinen
   
 • Procediments i fases d’adjudicació de destinacions
 A-   Procediment previ

·         Llocs de treball en serveis educatius, EAP, CRP, Camps d’Aprenentatge (CdA), CREDA, CREDV, CESIRE, CRETDIC, LIC, llocs de treball d’aules hospitalàries.
·         Llocs de treball específics del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE), i en Aules integrals de suport (AIS)
·         Llocs docents de centres que depenen de Justícia i Treball, Afers Socials i Família i del Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació
·         Llocs de treball dels programes de Formació i Inserció i de Transició de treball
·         Llocs d'un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s'implanti el curs 2017-18
·         Llocs de centres de nova/recent posada en funcionament (escoles, instituts, instituts-escola)
·         Llocs de grups que s'imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l’Institut o EOI
·         Funcionari de carrera al qual se li ha reconegut l'art. 25 que comporti canvi d'especialitat dins del mateix centre de destinació definitiva
Així mateix, els llocs de treball de l’IOC també es cobriran amb personal funcionari a proposta raonada i motivada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la Direcció dels SSTT a Barcelona-Comarques.
Amb caràcter excepcional, la direcció del centre pot proposar a personal interí per ocupar un càrrec directiu si l'ha exercit aquest curs, ha ocupat un lloc de treball al centre i acredita 48 mesos de serveis.

 B- Procediment general (Fases)
 • Fase de propostes de les direccions dels centres de professorat funcionari de carrera i en pràctiques que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:
-       Proposta per exercir càrrecs directius.
-       Proposta per ocupar llocs amb perfil professional i centres amb provisió específica:
          Proposta per ocupar llocs amb perfil professional i també llocs a les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs de l’IE Oriol Martorell de Barcelona.
          Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat (CMC).
      - Proposta per ocupar llocs específics temporals.
 • Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva, i altres col·lectius amb dret preferent.
 • Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres de professorat funcionari de carrera i en pràctiques, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.
-       Propostes que recauen sobre funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques que han superat el procediment selectiu i ja són funcionaris de carrera d’un altre Cos
-       Propostes que recauen sobre professorat que ha superat el procés selectiu i que ha estat destinat al centre com a personal interí el curs 2016-2017
 • Fase d’adjudicació de destinacions del professorat acollit a l’article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals per a l’adequació de la destinació o l’especialitat
 • Fase d’elecció i, si escau, d’ofici, del professorat funcionari de carrera i en pràctiques

Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

 • En aquesta fase s’adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de destinació com a conseqüència de la supressió del lloc, de l’adscripció a l’estranger o a l’Administració.
 • S’adjudicarà destinació per aquesta fase si, voluntàriament, s’ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació del curs 2016-2017,quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar continuïtat en ambdós centres, aquesta s’adjudicarà d’acord amb la priorització manifestada.
 • Dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2016-2017.

Professorat provisional i comissions de serveis

Per la fase d’elecció s’adjudica primer al professorat provisional.

Professorat provisional:
 • Ha de participar obligatòriament en la fase d’elecció.
 • El professorat d’aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, pot ser proposat per la direcció d’un centre.
 • En la fase d’elecció pot demanar fins a 60 peticions entre centres, municipis, zones i comarques.
 • Si es vol ser nomenat en un centre d’adults, s’ha de sol·licitar.
 • En la fase d’elecció és important prioritzar totes les comarques, ja que si no es fa, l’Administració les podrà afegir d’ofici. .

Comissió de serveis:
Es pot demanar pels següents fets:
 • Haver finalitzat el mandat de director/a el 30/06/2017.
 • Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en un centre que té la consideració de centre de màxima complexitat per al curs 2017-2018, en un centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui acompanyant la sol·licitud.
Els motius no són excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.
El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani comissió de serveis per primer cop, ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines .

Calendari i presentació de sol·licituds

 • Professorat interí: del 16 al 29 de maig
 • Professorat funcionari de carrera: del 30  de maig al 12 de juny
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals,prèvia cita dels SSTTo Consorci : del 23 de maig al 9 de juny.
 • Seleccionats oposicions:26 de juny al 3 de juliol

 • Propostes de la direcció del centre:15 de juny al 28 de juny
 • Personal funcionari suprimit després del 30 de maig: tindrà 10 dies a partir  de la comunicació per presentar una nova sol·licitud als SSTT o Consorci.
 • Durant el mes de juliol es farà pública la resolució provisional d’adjudicacions i hi haurà 3 dies per reclamar. A finals de juliol es publicarà la resolució definitiva.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Adjudicacions provisionals 2017-2018 pel personal funcionari docent Rating: 5 Reviewed By: .
Scroll to Top