728x90 AdSpace

Documents per a l'organització i gestió de centresCURS 2016-2017

Principals novetats dels documents per al curs 2016-2017 - 23/06/2016
Convivència i clima escolar
S’emfatitzen els aspectes relacionats amb els protocols per millorar la convivència i s’especifiquen els quatre nivells d’actuació: preventiu, detecció i valoració, notificació o derivació i intervenció.


Documents de gestió del centre
S’incorpora la necessitat que els centres facin la difusió oportuna del contingut dels seus documents de gestió a la comunitat escolar. S’aborden els acords de coresponsabilitat com a eina per millorar el centre, la seva vinculació amb l’avaluació del centre i els criteris per formalitzar un acord.


Participació de la comunitat educativa
S’esmenta la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va decidir a favor de la nul·litat de l’article 45.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per la qual cosa el secretari o secretària del centre és membre del consell escolar del centre amb veu i sense vot.


Concreció i desenvolupament de currículum de l’educació infantil i primària
S’aprofundeix en la perspectiva competencial del currículum de l’educació primària incorporant les referències als documents sobre identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària. Concreta aspectes sobre l’avaluació en el marc del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Tracta la lectura i escriptura de manera conjunta com a base de la majoria dels aprenentatges i garantia de l’èxit escolar.


Concreció i desenvolupament de currículum del batxillerat
Incorpora concrecions per a l’organització d’aquesta etapa educativa per al curs 2016-2017.


Concreció i desenvolupament de currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO
Incorpora les concrecions organitzatives per a aquesta etapa i per al curs 2016-2017, integrant les del desplegament del currículum i l’orientació educativa sota un enfocament competencial.


L’educació bàsica als centres d’educació especial
S’incorpora un punt que tracta dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).


Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER
Incorpora informació sobre el Pla experimental de llars a l’escola rural.


Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials
Document nou que recull els aspectes organitzatius i de gestió que han de preveure els centres que presten aquests dos serveis.


Títols propis
S’ha elaborat un nou document del CFGM d’animació en circ i del CFGS de tècniques d’actuació teatral.


Actuacions del centre en diversos supòsits
S’ha afegit un nou apartat d’atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius.


Gestió del personal docent i del personal d’administració i serveis
S’exposa la nova redacció de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que estableix que és requisit per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.


Salut escolar i prevenció de riscos laborals
L’antic document de seguretat i salut s’ha dividit en dos: “Salut escolar en els centres educatius” i “Prevenció de riscos laborals”.


Recollida de dades a efectes estadístics
Estableix el nou model de recollida de les dades individualitzades dels alumnes, atesa la posada en funcionament del Registre d’alumnes.


Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
Incorpora el procediment per a l’actualització de les dades dels alumnes al Registre d’alumnes i la referència al Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública, que preveu novetats en el procediment obert perquè sigui més àgil.
Inclou el recordatori de l’obligatorietat del principi de transparència, en aplicació de la Llei 19/2014.


Implantació de les eines d'Administració electrònica
Introdueix el concepte d’Administració electrònica, l’ús del qual caldrà desenvolupar en totes les actuacions i les relacions entre el sector públic i els ciutadans.
Posa èmfasi en l’ús del correu corporatiu, tant del centre educatiu, com a institució, com dels professors i altre personal del centre, com a servidors públics.
 

Projecte educatiu de centre
Projecte educatiu de centreCurrículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Organització de les llars d'infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització del temps escolar.pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf  Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf   Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Ensenyaments artístics superiors .pdf   Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d'alumnes .pdf
  Ensenyament de la religió .pdf   Implantació de les eines d'administració electrònica .pdf
  Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf   Prevenció de riscos laborals.pdf
  Ensenyaments  de música de grau professional .pdf   Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i Internet .pdf
  Ensenyaments en els centres d’adults .pdf   Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
  Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf   Salut escolar en els centres educatius .pdf
  Formació professional en alternança (dual i simple).pdf   Situacions específiques dels alumnes .pdf
  L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf    Ús social dels centres .pdf
  Programacions i recursos didàctics .pdf    
  Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf    
  Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf    
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf    
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf    
  Títols propis: CFGM d'animació en circ i CFGS en tècniques d'actuació teatral .pdf    
       


CURS 2015-2016
Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2015-2016.
Podeu accedir al documents a través dels enllaços següents:


Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2015-2016

També podeu accedir a la documentació amb el codi professional ATRI:

Projecte educatiu de centre
Currículum
Organització del centre
Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf
Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior.pdf
Escoles rurals i zones escolars rurals .pdf
Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar.pdf
Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf
Organització de les llars d'infants  .pdf
Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf 
Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf
Organització del temps escolar.pdf
Assegurances i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf
Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.pdf
Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdf
Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica.pdf
Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO .pdf
Personal d'administració i serveis i professional d'atenció educativa .pdf
Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf
Coordinació entre l'educació primària i l'educació secundària obligatòria.pdf
 Personal docent .pdf
Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf
Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf

Gestió del personal docent .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf
Currículum dels ensenyaments d’idiomes.pdf

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf

Ensenyaments artístics superiors .pdf

Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic.pdf

Ensenyament de la religió.pdf

Recollida de dades. Registre d'alumnes (RALC), indicadors i Estadística de l'Ensenyament .pdf

Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf

Seguretat i salut .pdf

Ensenyaments  de música de grau professional .pdf

Situacions específiques dels alumnes .pdf

Ensenyaments en els centres d’adults .pdf

Ús social dels centres.pdf

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdfFormació professional dual.pdfL’educació bàsica als centres d’educació especial.pdfOrientació educativa i acció tutorial a l’ESO .pdfProgramacions i recursos didàctics .pdfProgrames de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdfSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdfSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf


  • Comenta amb Blogger
  • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Documents per a l'organització i gestió de centres Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top