728x90 AdSpace

Maternitat i Paternitat

Maternitat i Paternitat

Informació que trobaràs en aquesta pàgina
Clica en la informació que t'interessi:


2. Permís de maternitat5. Permís per naixement de fills prematurs


1. Permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part

Qui el pot demanar:

 • Personal funcionari, interí i substitut.
Sol·licitud:
 • Cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre docent.
Durada:
 • Dones embarassades: el temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
 • Les parelles que opten per l’adopció o acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració fets a Catalunya, durant el temps necessari, i justificant que s’ha de fer dins de la jornada de treball.
Observacions:
 • El permís és de concessió obligatòria.
Normativa:

 • Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 48.e) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei de 7/2007, de 12 d'abril).


2. Permís de maternitat

Qui el pot demanar: 
 • Personal funcionari, interí i substitut.
Sol·licitud:
 • Sol·licitud de permís
 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant certificat mèdic i llibre de família al centre.
Durada:

 • Setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables en dues setmanes més en cas de discapacitat del fill i, per a cada fill a partir del segon, en el supòsit de part múltiple. En el cas que els dos progenitors treballin, la mare, a l’inici del descans per maternitat, podrà optar per què l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del permís, de forma simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part múltiple. Les sis primeres setmanes posteriors al part, però, són de descans obligatori de la mare.
 Observacions:

 • Aquest permís és de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.

Normativa:

 • Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 49.a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril).3. Permís de maternitat per adopció o acolliment

Qui ho pot demanar: 

 • Personal funcionari, interí i substitut.
Sol·licitud:
 • Sol·licitud de permís
 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat amb la documentació següent:
  • Sí s'opta per avançar el permís d'adopció o acolliment fins a 4 setmanes, s'ha de justificar amb la documentació d'inici dels tràmits, on s'indiqui la necessitat d'aquest desplaçament per a la perfecció de l'adopció.
  • Resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment, o bé certificació de la decisió administrativa o judicial d'acolliment.
  • Amb posterioritat a l'adopció, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.
  • L’acolliment pot ser preadoptiu, permanent o simple; en aquest últim cas ha de tenir una durada mínima d’un any.
  • En el cas que s'opti pel permís d'un màxim de dos mesos per desplaçament al país d'origen de l'acollit o adoptat, s'han de presentar els justificants del desplaçament (bitllets d'avió o altre mitjà de transport).
 • La sol·licitud s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici del permís. La direcció l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.
Durada:
 • Setze setmanes ininterrompudes, que s'ampliaran en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en el cas d’adopció o acolliment múltiple. Aquest permís el pot gaudir qualsevol dels dos progenitors de manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui segons els supòsits anteriors.
 • El període de permís computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa o a elecció de la persona interessada. Si es tracta d'una adopció internacional i és necessari un desplaçament previ al país d'adopció o acolliment es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques. Independentment d'aquests dos mesos, sempre que sigui una adopció o un acolliment internacional, es pot començar el permís quatre setmanes abans de la sentència judicial o resolució administrativa, amb el 100% de les retribucions.
Observacions:
 • És un permís de concessió obligatòria.
 • La persona que gaudeixi d'aquest permís ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda, amb un acord previ entre la persona i el Departament d’Ensenyament.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
Normativa:
 • Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 49.b) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril).


4. Permís de naixement

Qui ho pot demanar:

 • Personal funcionari, interí i substitut.
Sol·licitud:
 • S'ha de demanar a la direcció del centre docent, justificat amb el llibre de família.
Durada:
 • 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data de naixement o a l'arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar, a voluntat del sol·licitant.
 • En cas de part, adopció o acolliment múltiple s’amplia a 10 dies si es tracta de dos fills i a quinze si en són tres o més.
Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Hi té dret el progenitor que no gaudeix del permís per maternitat.
Normativa:

 • Article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).


5. Permís per naixement de fills prematurs

Qui ho pot demanar:

 • Personal funcionari, interí i substitut.
Sol·licitud:
 • Sol·licitud de permís
 • S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, adjuntant informe d’hospitalització del fill o filla i una fotocòpia compulsada del llibre de família.
Durada:
 • Permís equivalent al temps d'hospitalització del fill o filla, a continuació del part, fins a un màxim de tretze setmanes.
Observacions:
 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part i es considera com una ampliació del permís de maternitat.
 • En el cas d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries amb la percepció de les retribucions íntegres. També es te dret a reduir la jornada fins a dues hores amb la disminució proporcional de les retribucions.
 • Si el període del permís de maternitat, paternitat o d’atenció a fills/es prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís, però s’ha de demanar.
 Normativa:

 • Article 15 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 48.g) i 49 a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril).


6. Permís per vacances després del permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, atenció a fills prematurs i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla

Qui ho pot demanar:

 • Personal funcionari i interí (amb particularitats).
Sol·licitud:
 • Sol·licitud de permís
 • Presentar model normalitzat a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici.
Observacions:
 • Es concedeix en el supòsit que el permis de maternitat, adopció o acolliment, paternitat o atenció a fills prematurs coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost.
 • Es pot gaudir a partir de la data de finalització del permís.
 • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost, es podran fer al moment de la reincorporació, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d’agost de l’any en què s’hagin originat.
 • El personal interí hi té dret sempre que tingui nomenament fins a 31 d’agost i nou nomenament per un curs sencer a jornada sencera.

Normativa:

 • Article 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.4675, de 13 de juliol).
 • Article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig).
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.


7. Permís per lactància de fill o filla menor de 12 mesos


Qui ho pot demanar: 

 • Personal funcionari, interí i substitut.
Sol·licitud:
 • Sol·licitud de permís de lactància
 • S'ha de sol·licitar al centre, quinze dies abans de l’inici del permís, en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família i una declaració jurada conforme només en gaudeix un dels cònjuges.
Durada:
 • Una hora diària d'absència del lloc de treball. Aquest temps pot ser dividit en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el permís s’incrementarà proporcionalment.
 • El període de permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment, i té una durada fins als 12 mesos del fill o de la filla. A petició de la persona interessada, es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball de 24 dies naturals, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats de servei. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple el permís de lactància compactada serà de 46 dies naturals pels dos fills.
 • En el cas que la persona beneficiària hagués gaudit del permís de compactació de la reducció de jornada d’1/3 la durada quedarà reduïda a 13 dies naturals; si la reducció és d’1/2, a 8 dies naturals.
 • En el cas que després de la finalització del permís de maternitat es gaudeixi d’un altre permís (vacances, paternitat), els dies corresponents a la lactància també es reduiran proporcionalment.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Poden utilitzar el permís per lactància el pare o la mare. Només el podrà gaudir un dels dos.
 • És indiferent que la lactància sigui natural o artificial.
 • Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada.
 • Professorat interí i substitut: no hi ha jornada mínima de treball per gaudir del permís de lactància.
Normativa:

 • Article 14 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 48.f) de Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), en la redacció donada pel Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de juliol.8. Excedència voluntària per tenir cura de fill/a

Qui ho pot demanar:

 • Personal funcionari i interí (amb particularitats).
Sol·licitud:
 • Sol·licitud d'excedència voluntària
 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • S'ha d'adjuntar fotocòpia del llibre de família o resolució d'adopció o d'acolliment.
 • Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada on consti que el cònjuge no exerceix aquest dret.
La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquesta l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

 • Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció.
Retribucions:

 • No n'hi ha. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.
Observacions:

 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten els seus serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant, només és permès amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten expressament els interessats i no afecta el funcionament del servei.
 • S’ha de demanar el reingrés un mes abans de la finalització. En cas contrari, es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. El personal interí haurà de sol·licitar el reingrés i si no ho fa s’entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
 • L'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.
 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. Si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • Al professorat interí li computa a efectes del sistema de previsió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d’ordre en la borsa de treball docent.
 • Les excedències per tenir cura d'un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència.
 • Els fills i filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigués gaudint.
Normativa:
 • Article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13 de juliol de 2006).
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent per al curs 2015-2016, apartat 1.1.


9. Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 6 anys


Qui ho pot demanar:

 • Personal funcionari i interí.
Sol·licitud:
Durada:
 • Màxim fins als 12 anys de l’infant.
Retribucions:
 • Fins als sis anys: amb reducció d’1/3 es percebrà el 80%; amb reducció de 1/2 és percebrà el 60%.
 • Dels 6 als 12 anys: Reducció proporcional de les retribucions. Per reducció de 1/2 jornada es cobra el 50% i per reducció d’1/3 el 66,66%.
 • Durant la compactació es cobra el 80% (reducció 1/3) o el 60% (reducció 1/2).
 • La compactació del primer any de la reducció de jornada d’1/3 (122 dies) comportarà que durant els 8 mesos següents es cobri el 80% de les retribucions si es treballa a jornada sencera, o el 47% si es continua amb la reducció de jornada d’1/3.
 • La compactació de la reducció de jornada d’1/2 (182 dies) comportarà que durant els 6 mesos següents es cobri el 60% de les retribucions si es treballa a jornada sencera, o el 10% si es continua amb la reducció de jornada d’1/2.
 • En el cas de professorat interí: es pot compactar si s’ocupa vacant de jornada sencera.

Observacions:

 • En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el 31 d’agost.
 • Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • La pot demanar qui tingui la guarda legal del menor.
 • La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies.
 • La concessió de reducció de jornada és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuïda o no, i amb qualsevol altra reducció de jornada.
 • Cal adjuntar quadre de distribució horària, amb el vist-i-plau del Consell Escolar, amb l’horari resultant de l’aplicació de la reducció de jornada (només per al cos de mestres).

Normativa:

 • Article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral al servei de les administracions (DOGC 13 de juliol de 2006).
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent per al curs 2015-2016, apartat 7.1.

10. Permís de Paternitat


11. Les prestacions per maternitat no tributen. Assessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat


Foto El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.
CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que facin la devolució d’ofici, sense necessitat de fer reclamacions individuals. Algunes informacions de premsa asseguren que l’Agència Tributària no ho retornarà d’ofici, sinó que denegarà totes les reclamacions per posposar el pagament durant dos anys, cosa que CCOO considera inacceptable.


Conseqüències de la sentència

 • A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
 • Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin


Dubtes que no resol la sentència

 • ATENCIÓ: El personal funcionari que no és al Règim General de la Seguretat Social no cobra prestacions de maternitat, sinó retribucions de maternitat. Per això, la sentència no és d’aplicació directa. Els serveis jurídics de CCOO ja hi estan treballant, perquè es pugui aplicar també al personal funcionari.
 • La sentència no es pronuncia sobre les prestacions de paternitat. La regulació tributària permet l’extrapolació directa per similitud. Els serveis jurídics de CCOO també estan treballant per aconseguir l’extensió de l’aplicació a les prestacions de paternitat.


Com reclamar-ho?

Si estàs afiliada a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la reclamació.
La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació. 

Aquest és un


Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució. 

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions. 

 Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no prescrigui el dret. 

Les persones que no teniu aquesta pressa, podeu esperar les decisions burocràtiques de l’Agència Tributària, per si actuen d’ofici o faciliten un tràmit més senzill. Actualitzarem aquesta informació tan aviat com es vagin produint les novetats.


ASSESSORAMENT DE CCOO PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

Si sou afiliades podeu trucar al 93 481 28 42 i rebre atenció gratuïta per fer la reclamació.

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Maternitat i Paternitat Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top