728x90 AdSpace

Models de sol·licitud_

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament.  A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona. Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau.


Excedències per:

 • Tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat
 • Tenir cura d'un fill o filla
 • Incompatibilitat
 • Interès particular (funcionaris)
 • Interès particular (laborals)
 • Manteniment de la convivència (funcionaris)
 • Violència de gènere
 • Violència terrorista
 

Permisos i llicències

Permisos  que gestiona la direcció del centre:
 • Naixement d'un fill o filla
 • Trasllat de domicili
 • Exàmens
 • Deure inexcusable
 • Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat
 • Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment
 • Assistir a activitats de formació
 • Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç
 • Mort, accident o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
 • Hospitalització del convivent o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Naixement de fills prematurs
 • Flexibilitat horària recuperable
Sol·licitud de permisos a la direcció del centre Permisos que gestiona els Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona
 • Matrimoni o inici de la convivència
 • Maternitat
 • Maternitat per adopció o acolliment
 • Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part
 • Vacances després del permís per maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l'embaràs, incapacitat temporal, atenció a fills prematurs i compactació de la lactància i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla
 • Paternitat (4 setmanes)
 • Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)
 • Víctimes de violència de gènere
Sol·licitud de permisos, documentació i normativa Declaració jurada


Lactància

Sol·licitud del permís de lactància, documentació i normativa Declaració jurada   Llicències que gestiona els Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)
 • Estudis (sense retribució)
 • Assumptes propis
 • Accident laboral
 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim especial de MUFACE)
 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim de la Seguretat Social)
Sol·licitud de llicència, documentació i normativa Declaració jurada


Retribucions

Nòmina Sol·licitud d'aplicació a la nòmina d'un percentatge voluntari de retenció a compte de l'IRPF Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública Reconeixement de triennis i estadis de promoció Sol·licitud de reconeixement de triennis (personal interí) Sol·licitud de reconeixement de triennis (funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques) Sol·licitud de reconeixement d'estadis de promoció


Absències per motius de salut

Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica


Compatibilitat

Sol·licitud de compatibilitat i normativa Declaració jurada o promesa  


Permuta

Permuta del lloc de treball Sol·licitud de permuta del lloc de treball Serveis prestats Sol·licitud de certificat de serveis prestats  


Sol·licitud

Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors: Model genèric  


Jubilació voluntària

Sol·licitud de jubilació voluntària  


Vacances prèvies a la jubilació

Sol·licitud de vacances prèvies


Règim de classes passives

 • Jubilació el dia que es compleixen 65 anys
 • Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anys
 • Perllongament fins al 31 d’agost del curs següent en què es compleixen 65 anys
Sol·licitud de jubilació i perllongament en la permanència en el servei actiu Normativa Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament


Règim de seguretat social

 • Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització
 • Jubilació el dia que es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització
 • Perllongament fins al 31 d’agost del curs següent en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització
Sol·licitud de jubilació i perllongament en la permanència en el servei actiu Normativa Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament  


Reduccions de jornada

Gestió als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona
 • Per guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anys
 • Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys
Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció. Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla, documentació i normativa Declaració jurada
 • Per guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda
 • Per tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial
 • Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu
 • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere
 • Per interès particular (50% de les retribucions)
 • Per cura d’un menor afectat per malaltia greu
 • Per raó de violència terrorista
Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent. Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa Declaració jurada Gestió a laDirecció del centre
 • Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys
Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 30 juny anterior a l’inici del curs per al qual es sol·licita.. Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa
 • Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda
Formulari de sol·licitud i documentació que s'ha de presentar:
 • Sol·licitud genèrica
 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 • Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza el docent sol·licitant.
 • Quadre horari resultant de la reducció amb el vistiplau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).
 

Serveis especials

Serveis especials (personal funcionari) Per sol·licitar passar a la situació administrativa de serveis especials cal presentar la següent documentació:
Serveis especials (exclusivament per a professors visitants) Sol·licitud d'autorització o d'autorització de pròrroga d'una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials    

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Models de sol·licitud_ Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top