728x90 AdSpace

Resum Guia laboral Interins i SubstitutsDescarrega't el resum de la Guia laboral del personal Interí i Substitut:

https://drive.google.com/file/d/1CFRQzGEzgOGsAYajmK_7jikITJ5gmCpr/view?usp=sharing.Manual de supervivència: http://bit.ly/ManualSupervivencia2016
Els temes més consultats: http://bit.ly/TOPinterins


Resum de la Guia del personal interí

 QUINS DRETS TENIM?
En teoria, els mateixos drets que la resta de funcionariat, excepte els que es deriven de:

 • La durada del nomenament.
 • El requisit de ser funcionari de carrera per exercir determinades tasques de direcció o coordinació o per demanar determinats permisos i llicències.
 • El requisit d’ocupar un lloc de treball vacant (personal interí) per determinats permisos i llicències.

A la pràctica, doncs, els drets són diferents i, des de CCOO, sempre hem reclamat i aconseguit millores que acosten la situació laboral d'un i altre col·lectiu. En temps de crisi la diferència s’ha agreujat i per tant ens queda encara força camí per recórrer.

Pots romandre a la llista sense que et nomenin si:

 • Tens una llicència o permís per infantament, paternitat, acolliment, adopció, malaltia comuna o accident i la presentes als Serveis Territorials.
 • Per poder tenir cura de fill, de persones amb discapacitat, per violència de gènere, col·laborar amb una ONG, o causa greu justificada.
 • Per causa de força major, el temps imprescindible. La força major la valora el Departament.
 • Per fer estudis de nova especialitat o relacionats amb l'ensenyament (un curs).
 •  Ocupar un càrrec polític, càrrecs electes retribuïts i amb dedicació exclusiva.
 • En tots els casos s’ha de sol·licitar abans de l’oferiment d’una vacant o substitució.

El Departament et traurà de la llista si:

 • Renuncies, no acceptes la destinació adjudicada o no prens possessió del lloc adjudicat.
 • No acceptes un nomenament ofert, que consta com a preferent, encara que la no acceptació no es formalitzi per escrit.
 • No participes en els processos de nomenaments sense causa justificada, quan estiguis obligat a participar-hi. Novetat a les adjudicacions d’estiu tots els docents amb serveis prestats estan obligats a participar-hi.
 • Renuncies a un nomenament vigent. En cas de renuncia cal comunicar-ho 3 dies abans per no perdre remuneració quan facin la liquidació de les retribucions.
 • No comuniques la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des de la comunicació de la direcció del centre.
 • Has estat sancionat/da, mitjançant expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball.
 • Així mateix, no serà inclòs a la borsa de treball docent, una vegada finalitzat el seu nomenament, aquell docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent.

 El número d’ordre de la borsa de treball és el definitiu per a tot el curs escolar. Al llarg del curs s’obren nous
terminis per modificar les dades que consten a la borsa (les especialitats, els àmbits territorials...). Es pot consultar en línia les dades, identificant-se amb el codi d’usuari de XTEC o amb un codi de registre temporal.


LES ADJUDICACIONS D’ESTIU

És el procediment per ocupar les vacants a dedicació completa o a mitja dedicació (d’1 de setembre a 31 d’agost).

El personal docent interí de la borsa de treball amb serveis prestats ha de participar obligatòriament a jornada sencera i/o a mitja jornada.
Les destinacions poden ser per un curs o per dos, segons indiqui la convocatòria.
El procediment és telemàtic i només serveix per als nomenaments que es publiquen al juliol.

 • Es poden demanar centres de tot Catalunya i de qualsevol servei territorial.
 • Només es poden demanar especialitats que es tinguin a la borsa de treball, però no cal demanar-les totes.
 • Només s’adjudiquen vacants a jornada completa o mitja dedicació.
 • La participació obligatòria a jornada sencera es de com a mínim 30 peticions i a mitja jornada de 10 peticions. Com a molt es poden demanar 60 peticions a cada jornada.


Per a l’adjudicació dels llocs de treball, el professorat s’organitza per col·lectius ordenats per prioritat, assignant primer els llocs de treball als col·lectius de professorat funcionari i, en darrer lloc, al col·lectiu de professorat interí. Dins del col·lectiu d’interins/es, les adjudicacions es resolen per fases: proposta, confirmació, article 25, elecció i ofici.

El personal interí i substitut que hagi participat en el procés i no hagi obtingut cap destinació, participa en els actes d’adjudicacions per cobrir llocs de treball vacants i substitucions que es vagin produint amb posterioritat.
Aquests actes són telemàtics, es coneixen amb el nom de “nomenaments”, solen començar a partir del 30 d’agost i es regeixen per les dades que es tinguin registrades a l’aplicatiu de la borsa de treball.

El personal de la borsa de treball docent s’ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària. Dins de cada col·lectiu, s’ordena pel número d’ordre, de menor a major.

A primària hi ha 4 col·lectius :

 1. Mestres amb serveis prestats
 2. Mestres sense serveis prestats
 3. Professorat de secundària amb disponibilitat per a primària amb serveis prestats
 4. Professorat de secundària amb disponibilitat per a primària sense serveis prestats.


A secundària hi ha dos col·lectius:

 1. Professorat de secundària amb serveis prestats
 2. Professorat de secundària sense serveis prestats.


Els dies de realització dels actes telemàtics depenen de cada Servei Territorial i el calendari mensual d’actes s’anuncia a cada pàgina web. En aquest tipus d’adjudicacions, els candidats autoritzen que se’ls facin notificacions a través d’e-mail o sms al telèfon mòbil, de manera que, en el moment en què se’ls adjudica un lloc de treball, són informats de la franja horària en què s’han de connectar al web per consultar el resultat final de la seva proposta d’adjudicació i, si l’accepta, cal que s’imprimeixi la credencial per lliurar-la a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat “Accés al resultat individual de l'adjudicació” de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat amb un document acreditatiu a la seu del Servei Territorial corresponent.

Durada dels nomenaments:

 • La reincorporació de la persona titular produeix sempre el cessament de la persona que la substitueix.
 • Vacances i festius: Mentre la persona titular continuï de baixa pel mateix fet causant, els nomenaments de substitucions no s'interrompran durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i caps de setmana.
 • El cessament es farà efectiu quan finalitzi el permís o llicència que ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny.
 • Tots els nomenaments d'interins docents per a una vacant posteriors a l'1 de març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny.
 • Els i les substitutes tenen dret a ser nomenants el mes de juliol sempre que tinguin sis mesos treballats durant el curs i que almenys un dels dies sigui durant els mesos d’abril, maig i juny. Hauran de realitzar durant el mes de juliol un curs de formació de com a mínim trenta hores o participar d’un procés d’oposició.


SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ D’ATUR

Requisits:

 • Haver perdut la feina involuntàriament.
 • Haver cotitzat a la Seguretat Social al llarg d’un període de més de 360 dies en els últims 6 anys.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte aliè a temps complet.

Subscriure el compromís d’activitat, consistent en l’obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d’informació i orientació laboral. Tel. cita prèvia: 901010210

Període de la cotització, en dies
Durada prestació, en dies
Període de la cotització, en dies
Durada prestació,
dies

en
360 fins a 539
120
1440 fins a 1619
480
540 fins a 719
180
1620 fins a 1799
540
720 fins a 899
240
1800 fins a 1979
600
900 fins a 1079
300
1980 fins a 2159
660
1080 fins a 1259
360
A partir de 2160
720
1260 fins a 1439
420Quantia de la prestació
Depèn de la base reguladora.
Termini: 15 dies hàbils següents a l’últim dia treballat.

Documentació:

 • Imprès de sol·licitud en model normalitzat que facilita l’oficina del Servei Públic d’Ocupació.
 •  Certificat d’empresa: per a la seva tramitació cal consultar al Servei Territorial corresponent o al Consorci de Barcelona.
 • DNI
 • Si es tenen fills/es a càrrec, cal presentar el llibre de família.


Situacions que poden donar-se, en cas  de  baixes  per malaltia i llicències d’infantament,  en  relació amb el subsidi d’atur:


 • S’agafa la baixa per malaltia amb el contracte en  vigor i l'alta es produeix  un  cop  acabat  el  contracte. El Departament paga fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga fins al moment de l'alta (veure les retribucions durant la baixa per malaltia). L'endemà de l'alta comença el dret a la prestació d'atur. Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del nomenament.
 • La llicència per infantament comença amb el nomenament en vigor i s'acaba un cop finalitzat aquest. Com en el cas anterior, la Seguretat Social paga fins que s'acaba la llicència. L'endemà comença el dret a la prestació d'atur. Però, a diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el temps que dura la llicència.
 • La baixa mèdica o llicència per infantament s'origina mentre s’està cobrant la prestació d'atur. Es cobra del SEPE fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social fins al màxim del temps legal permès.
 • La maternitat s’origina mentre s’està cobrant l’atur. Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís. No es consumeixen dies d’atur.


Jornades inferiors a la sencera i atur

 • Si estàs treballant a jornada inferior a la sencera i abans ho feies a jornada sencera (o a una superior a la que fas actualment) pots demanar al SEPE/SOC, si tens els requisits necessaris, que et pagui el subsidi d'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada.
 • Si es cobreixen dues substitucions compactades de dedicació inferior a l’ordinària i es finalitza una de les dues, es té dret a cobrar el subsidi d’atur amb el mateix requisit anterior.Vacances no gaudides

 • No podràs començar a cobrar l'atur fins que hagin passat els dies de vacances que et paguen a la liquidació.
 • T'han de pagar la part de vacances proporcional al temps treballat (2,5 dies per mes treballat).
 • Aquest període cotitza a la Seguretat Social i computa per a l'atur.


Retribucions durant la baixa per malaltia

Amb motiu de l’aplicació del RDL 20/2012 a Catalunya, les retribucions en situació d’incapacitat temporal per a tots els empleats públics seran les següents:


Excepcions:

 • En totes les baixes produïdes durant l’embaràs, o com a conseqüència de violència de gènere es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.
 • En totes les baixes causades per un accident laboral o  una malaltia professional, es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.
 • Tractaments oncològics, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques ambulatòries, es cobrarà el 100% de les retribucions des del primer dia.


Absències per motius de salut  de  durada  màxima  de 3 dies consecutius

Han de ser justificades amb l’acreditació documental de presència o atenció mèdica o amb la “Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut “ Les absències justificades per motius de salut sense

incapacitat temporal no comporten descomptes retributius en els següents supòsits:

 • Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar.
 • Les derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.


Una vegada superades les 30 primeres hores durant el mateix curs escolar, aquestes absències comporten el mateix descompte de les retribucions establertes per a les incapacitats temporals.
Els interessats/des podran consultar el saldo d’hores d’absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI. Per més informació: http://bit.ly/absencies30hores

COM SOBREVIURE? Docents en lluita (persones interines, substitutes i aturades)

 • Organització del col·lectiu substitut i interí per a la millora de les condicions laborals i professionals.
 • Informació puntual i actualitzada de novetats laborals, l'educació a la premsa cada dia, els cursos de formació.
 • Transformar treball temporal en fix: Entra i apunta't als grups d'interins!
 • Estabilitat


Al professorat interí i substitut que tenia 4 anys d'antiguitat a la llista l'agost de 2004 se'ls va garantir feina fins a l'agost de 2008. Posteriorment, el pacte es va prorrogar fins a 31 d'agost de 2012.

El Departament no ha volgut prorrogar el pacte d’estabilitat.

Per rebre informació actualitzada del personal interí substitut pots apuntar-te al grup correu.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY7rVg_xPt_Vah4gu97Uhw4WtEoW4GX9D7zcnoS0t7bTiYEA/viewform?usp=sf_link.


 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Resum Guia laboral Interins i Substituts Rating: 5 Reviewed By: Angel Benito
Scroll to Top