728x90 AdSpace

Valoració de mèrits pels tribunals d'oposicions_VALORACIÓ DE MÈRITS PELS TRIBUNALS D’OPOSICIONSEncara que teniu tota la informació a la convocatòria, de cara a resoldre alguns dubtes plantejats sobre la valoració dels mèrits pels tribunals d’oposicions, cal fer els següents aclariments:
 • En la fase de concurs es poden obtenir 10 punts com a màxim.
 • Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
 • Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
 • Per fer l'al·legació dels mèrits segons els annexos 3 i 4 de la convocatòria, s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem disponible.
 • Les compulses a l'hora d'aportar documentació acreditativa la pot realitzar el mateix tribunal, però la persona opositora ha de portar l'original i la còpia del document.

Annex 3. Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitat:

Punt 1: Experiència docent prèvia 
 • Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 3) els tribunals tenen la informació de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament.
 • Els documents justificatius s’han d’ajustar al que disposen els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 mateix barem (annex 3)
 • Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, poden ser valorats en subapartat 1.4.
 • Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar traduïts al català o al castellà.
 • Un mateix període de temps només pot ser valorat per un subapartat, o sigui que no poden acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s'hagin prestat en aquests de manera simultània.
 • Consulteu les condicions perquè siguin baremats els serveis prestats per professionals que hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil.
 • Consulteu altres condicions per justificar experiència docent en diferents tipus de centres.
 • Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no és necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. 
 • Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

Punt 2: Formació acadèmica
 • Consulteu les condicions i requisits per justificar l’expedient acadèmic (títol al·legat, postgraus, doctorat i premis extraordinaris, i altres titulacions universitàries) (apartats 2.1, 2.1, 2.3 i 2.4)

Punt 3.1: Formació permanent
 • La formació que es pot valorar a efectes de mèrits és només aquella que compleixi les característiques fixades per l’apartat 3.1 del barem establert per l’Annex 3 de la resolució de convocatòria de les oposicions (Resol ENS/2742/2017 de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent), tant en referència al seu contingut i matèries com en l’organisme que l’hagi impartit.
 • Els documents justificatius s’han d’ajustar al que disposen els apartats 3.1.1 i 3.1.2 del mateix barem.
 • Si un mèrit de l’apartat “FORMACIÓ PERMANENT” rebutjat per un tribunal entén la persona interessada que compleix les característiques fixades per l’apartat 3.1 del barem de l’Annex 3 i que ha estat degudament justificat documentalment, caldrà presentar immediatament una reclamació per escrit davant el Tribunal (quedar-se copia segellada), al·legant que el mèrit s’ha de computar perquè s’ajusta al que disposa l’apartat 3,1 del barem de l’Annex 3 de la Resol ENS/2742/2017.
 • Per a la resta de mèrits, igualment cal consultar i ajustar-se a allò que es disposa el pun 3 “Altres mèrits” de l’Annex 3 de la Resol ENS/2742/2017, aplicant els criteris que s’estableixen.


Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:
 • No s'han de presentar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat
 • Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.
 • Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.
 • Als efectes d'aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.
 • No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica.
 • D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

Per a qualsevol dubte sobre la baremació i justifiació dels mèrits, cal consultar la convocatòria


Al·legació de mèrits davant el tribunal (6.8 Fase de concurs):
 • La valoració dels mèrits de la fase de concurs als aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició.
 • Els aspirants que una vegada començat el procés selectiu han d'acreditar mèrits, tenen a la seva disposició el full d'autobarem als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d'Ensenyament i que també es pot imprimir a través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.
 • Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució, i lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat. Només es poden puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals han de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 3 i 4.
 • L'aspirant pot autoritzar a una persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.
 • Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 3) els tribunals tenen la informació de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament, una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d'oposició i l'han de fer pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants. 


Publicació i recuperació de documentació.
 • Els resultats de la valoració provisionals dels mèrits es publicaran al tauler d’anuncis d’on es realitzi la prova, obrint un termini de 24 hores per fer reclamacions.
 • La documentació presentada podrà ser recuperada en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin.Barem de mèrits (Annex 3 de la convocatòria):

1.- Experiència docent prèvia (màxim 5 punts) 
 • Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant en centres públics (1 punt i 0,0833 per cada mes).
 • Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent cos al qual s'opta en centres públics (0,5 punts i 0,0416 per cada mes).
 • Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual s'opta, en altres centres (0,5 punts i 0,0416 per cada mes).
 • Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual s'opta en altres centres (0,25 punts i 0,0208 per cada mes).


2. Formació acadèmica (màxim 5 punts)

1. Expedient acadèmic del títol al·legat, sempre que es correspongui amb el que s'exigeix en cada cos: Màxim 1,5 punts: de 6,01 punts a 7,5 punts: 1 punt; i de 7,51 punts afins a 10 punts: 1,5 punts

2. Postgraus, Doctorat i premis extraordinaris:

2.2.1. Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats, el Títol Oficial de Màster, Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no sigui requisit per l'ingrés: 1 punt.

2.2.2. Per posseir el títol de doctorat: 1 punt

2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts.

2.3. Altres titulacions universitàries:

2.3.1. Titulacions de primer cicle: Per cada Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o títols declarats equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria: 1 punt

2.3.2. Titulacions de segon cicle: Pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o títols declarats legalment equivalents: 1 punt

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial:

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5 punts

2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat, aptitud o equivalent d'Escoles Oficials d'Idiomes o altres certificats equivalents al nivell B2 MERC: 0,5 punts.

2.4.3. Per cada títol de Tècnic Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,2 punts

2.4.4. Per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent: 0,2 punts

2.4.5. Per cada títol de Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts


3. Altres mèrits (màxim 2 punts)
 • Per a cada curs de Formació permanent i perfeccionament superat: No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1 punts; o inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,25 punts
 • Per activitats de formació permanent impartida. Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,1 punts
 • Pel certificat de nivell superior de català C2: 0,2 punts
 • Domini de llengües estrangeres: Nivell C1/MERC: 0,75 punts i  nivell C2/MERC: 1 punt (per cada certificat)
 • Per haver obtingut una nota igual o superior a 6 punts en altres processos selectius en la fase d'oposició a partir del 2007. (Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,10. Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,15).

 • Comenta amb Blogger
 • Comenta amb Facebook
Item Reviewed: Valoració de mèrits pels tribunals d'oposicions_ Rating: 5 Reviewed By: D
Scroll to Top